HOTĂRÂRE nr. 1.202 din 2 decembrie 2010privind actualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010  În baza prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 81 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC(1) Se aprobă actualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, prevăzute în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cuantumul contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, actualizat potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 2 decembrie 2010.Nr. 1.202.  +  ANEXĂ
  CUANTUMUL
  contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă
  Denumirea contribuției U.M. Nivelul contribuției (lei/U.M.)
  0 1 2
  A. Contribuții pentru utilizarea resurselor de apă pe categorii de resurse și utilizatori
  A.1. Resurse de apă de suprafață (Marea Neagră, Dunăre, râuri, lacuri naturale și lacuri de acumulare amenajate, indiferent de deținător)
  1.1. Operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituții publice, unități de cult, operatori economici agrozootehnici de tip industrial și alții mii mc 50,00
  1.2. Operatori economici producători de energie electrică și termică prin termocentrale, prin centrale nucleare mii mc 24,00
  1.3. Operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare mii mc 1,10
  1.4. Irigații și acvacultură Irigații mii mc 3,00
  Acvacultură mii mc 0,50
  A.2. Resurse de apă din subteran
  2.1. Operatori economici industriali mii mc 57,52
  2.2. Operatori economici de gospodărie comunală, instituții publice, unități de cult și alții care folosesc apa în scop potabil mii mc 57,52
  2.3. Irigații și acvacultură Irigații mii mc 57,52
  Acvacultură mii mc 11,00
  2.4. Operatori economici agrozootehnici mii mc 57,52
  B. Contribuții pentru primirea apelor uzate în resursele de apă*)
  a) Indicatori chimici generali
  - Materii totale în suspensie (MTS) mii kg 11,38
  - Cloruri (Cl-), sulfați [SO(4)^-2] mii kg 46,65
  - Sodiu, potasiu, calciu, magneziu mii kg 46,65
  - Azotați mii kg 46,65
  - Clor rezidual liber [Cl(2)] mii kg 46,65
  - Amoniu, azot, azotiți mii kg 186,10
  - Consum biochimic de oxigen [CBO(5)] mii kg 46,53
  - Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu) mii kg 46,53
  - Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu) mii kg 46,53
  - Fosfați [PO(4)^3-] mii kg 9,20
  - Fosfor (P) mii kg 186,10
  - Mangan (Mn^2+) mii kg 465,39
  - Aluminiu, fier total ionic mii kg 558,44
  - Substanțe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere mii kg 348,94
  - Detergenți sintetici anionactivi, biodegradabili mii kg 186,10
  - Reziduu filtrabil uscat la 105°C mii kg 42,43
  b) Indicatori chimici specifici
  - Sulfiți, fluoruri, fenoli antrenabili cu vapori de apă mii kg 186,10
  - Nichel, crom mii kg 11.637,40
  - Amoniac mii kg 11.637,40
  - Bariu, zinc, cobalt mii kg 558,44
  - Sulfuri, hidrogen sulfurat mii kg 581,83
  c) Indicatori chimici toxici și foarte toxici
  - Arsen mii kg 36.196,13
  - Cianuri mii kg 36.196,13
  - Mercur, cadmiu mii kg 46.549,74
  - Plumb, argint, crom, cupru, molibden mii kg 11.637,40
  d) Indicatori bacteriologici
  - Bacterii coliforme totale 10^9 bacterii/100 cmc 3,84
  - Bacterii coliforme fecale 10^7 bacterii/100 cmc 67,35
  - Streptococi fecali 5 x 10^6 streptococi/ /100 cmc 173,31
  e) Indicatori fizici
  - Temperatură**) mii mc x °C 0,52
  Pentru evacuările în soluri permeabile și în depresiuni cu scurgere asigurată natural, contribuțiile menționate se triplează.
  C. Contribuții pentru potențialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administrației Naționale "Apele Române"
  C.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW (metri cădere/lună) x ore funcționare 230,07
  C.2. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW (metri cădere/lună) x ore funcționare 293,99
  C.3. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8 MW (metri cădere/lună) x ore funcționare 370.67
  D. Contribuții pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de apă și cuvetele lacurilor de acumulare mc 4,47
  Contribuțiile nu conțin TVA. Notă
  *) Contribuția pentru substanțele evacuate în resursele de apă se aplică doar pentru aportul propriu al utilizatorului, în limitele autorizate.
  **) Contribuția pentru temperatură se aplică prin diferența dintre temperatura de la evacuarea apei uzate evacuate și temperatura apei prelevate din sursă. În perioada de iarnă, între 15 noiembrie și 15 martie, temperatura apei receptorului natural - sursei se consideră egală cu 4°C.
  ----