LEGE nr. 239 din 7 decembrie 2010privind modificarea şi completarea Legii plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 26 noiembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:"LEGEprivind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului"2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul general privind producţia, procesarea şi organizarea pieţei plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului, relaţiile dintre producători, procesatori şi comercianţi."3. La articolul 1 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) produsele stupului sunt rezultatul activităţii albinelor, reprezentând polenul, propolisul, mierea şi lăptişorul de matcă."4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În sensul prezentei legi, autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare autoritate competentă."5. La articolul 3, alineatele (1)-(3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Pentru plantele medicinale şi aromatice care se comercializează în stare proaspătă şi procesată, precum şi pentru produsele stupului se stabilesc norme tehnice de producere şi comercializare. Normele tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului se elaborează de autoritatea competentă. (2) Pentru stabilirea normelor tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului se au în vedere prevederile Ghidului de bună practică pentru cultivarea plantelor medicinale şi aromatice, ale Ghidului de bună practică pentru recoltarea plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi ale Ghidului de bună practică pentru apicultură. (3) Ghidurile de bună practică prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale................................................................................................. (5) Introducerea pe piaţă şi supravegherea produselor finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului, care se încadrează în definiţia prevăzută în titlul XVII Medicamentul, art. 695 pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se fac în conformitate cu prevederile acesteia."6. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins:"(5^1) Produsele finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului care se notifică de către operatorii din domeniu şi se încadrează ca alimente, suplimente alimentare şi produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice, se introduc pe piaţă conform normelor stabilite de autoritatea competentă.(5^2) Produsele finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului care se notifică de operatorii din domeniu ca medicamente şi se încadrează ca medicamente se autorizează/avizează pentru introducerea pe piaţă de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.(5^3) Serviciul Notificări din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. Bucureşti se reorganizează în Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, Aromatice şi Produse ale Stupului, denumit în continuare S.N.P.M.A.P.S., în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca instituţie de drept public, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. S.N.P.M.A.P.S. asigură notificarea, supravegherea şi controlul suplimentelor alimentare şi produselor de uz extern obţinute din plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului, cu excepţia produselor cosmetice."7. La articolul 3, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Supravegherea pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (5^1) se realizează de organismele cu atribuţii de control ale S.N.P.M.A.P.S. şi se aplică liniilor de producţie şi depozitare a materiilor prime şi produselor finite. (7) Supravegherea pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (5^2) se realizează de către organismele cu atribuţii de control ale Ministerului Sănătăţii şi se aplică liniilor de producţie şi depozitare a materiilor prime şi produselor finite."8. La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Atribuţiile S.N.P.M.A.P.S. sunt următoarele: a) notifică, în vederea comercializării, produsele prevăzute la alin. (5^1) prin intermediul Compartimentului «Notificări» din cadrul S.N.P.M.A.P.S.; b) supraveghează şi controlează pe piaţă produsele prevăzute la alin. (5^1), prin intermediul Compartimentului «Supraveghere şi control» din cadrul S.N.P.M.A.P.S.; c) gestionează propunerile de utilizare a menţiunilor nutriţionale şi de sănătate de către operatorii din domeniu pentru produsele prevăzute la alin. (5^1), prin intermediul Compartimentului «Notificări» din cadrul S.N.P.M.A.P.S."9. Articolul 5 se abrogă.10. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Se înfiinţează Comitetul tehnic al plantelor medicinale şi aromatice şi al produselor stupului, denumit în continuare Comitetul, format din 11 persoane, din care 2 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi câte un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, Ministerului Mediului şi Pădurilor, Academiei Române, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", Academiei de Ştiinţe Medicale, Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. Bucureşti, Patronatului "Planta Romanica" şi al organizaţiei interprofesionale a plantelor medicinale şi aromatice. (2) Componenţa nominală a comitetului se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi ministrului mediului şi pădurilor. (3) În prima sa şedinţă comitetul îşi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare şi îşi alege organele de conducere formate din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar.Preşedintele va fi ales dintre cei 2 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (4) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe lângă S.N.P.M.A.P.S., cu care se află în relaţii de colaborare şi consultare şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) arbitrează, din punct de vedere ştiinţific, evaluarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate formulate pentru produsele prevăzute la art. 3 alin. (5^1); b) întocmeşte Lista naţională a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului; c) actualizează periodic, la intervale de un an calendaristic, Lista naţională a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului care sunt folosite ca materii prime vegetale pentru produsele prevăzute la art. 3 alin. (5^1) de către operatorii din domeniu; d) arbitrează problemele tehnice şi ştiinţifice apărute în cadrul activităţii de notificare şi control ale S.N.P.M.A.P.S.; e) elaborează liniile directoare ale programelor naţionale privind producerea, procesarea, promovarea plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului."11. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Activitatea de producere şi comercializare a produselor prevăzute la art. 3 alin. (5^1) va fi introdusă în Clasificarea CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată, ca activitate distinctă."12. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Autoritatea competentă întocmeşte anual lista programelor referitoare la producerea, procesarea şi promovarea plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului şi ţine evidenţa programelor de interes naţional."13. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Autoritatea competentă împreună cu Comitetul, cu patronatele şi cu organizaţiile profesionale şi interprofesionale din domeniu întocmesc Strategia naţională în sectorul plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."14. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Plantele medicinale şi aromatice în stare proaspătă şi procesate, precum şi produsele stupului care provin din ţări terţe Uniunii Europene pot fi comercializate în România dacă se supun regulilor comunitare şi/sau naţionale."15. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - Plantele medicinale şi aromatice din flora spontană, cele cultivate şi produsele stupului pot fi achiziţionate de operatorii economici, în condiţiile legii, cu respectarea normelor privitoare la protecţia mediului."  +  Articolul IIComitetul tehnic al plantelor medicinale şi aromatice şi al produselor stupului, prevăzut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 491/2003, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se înfiinţează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IIIMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora normele tehnice, de producere, promovare, comercializare a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului, potrivit normelor comunitare în vigoare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IVLegea plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 26 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 7 decembrie 2010.Nr. 239.-------