ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 6 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010    Ţinând cont de necesitatea asigurării serviciilor medicale de calitate faţă de pacienţi,luând în considerare numărul mare de persoane exceptate care beneficiază de servicii medicale în lipsa plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, dezechilibrând astfel bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,având în vedere necesitatea asigurării echilibrului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi urgenţa definitivării acestui buget care se aprobă ca anexă la legea bugetului de stat pe anul 2011,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 213 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi;".2. La articolul 213 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;".3. La articolul 257 alineatul (2), litera e) se abrogă.4. La articolul 257 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)-d), alin. (2^1) şi (2^2) şi art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai puţin de un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar."5. La articolul 257, după alineatul (2^1) se introduce un alineat nou, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) Pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor art. 259 alin. (2)."6. La articolul 257, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d), alin. (2^1) şi (2^2) şi la art. 213 alin. (2) lit. h), contribuţia se calculează asupra tuturor acestor venituri."7. La articolul 259, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezultă o pensie netă mai mică de 740 de lei."8. La articolul 259, alineatul (3) se abrogă.9. La articolul 260 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), g), i) şi j);".10. La articolul 260 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1) cu următorul cuprins:"a^1) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h), începând cu 1 ianuarie 2012;".11. La articolul 260 alineatul (1), litera d) se abrogă.  +  Articolul IIDispoziţiile art. I se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia pct. 10, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 decembrie 2010.Nr. 107.-------