ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2010  În conformitate cu art. 258 primul paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Comisia Europeană a emis avizul motivat privind un caz de "infringement", referitor la faptul că, prin stabilirea unor perioade de vânătoare care nu asigură un regim complet de protecţie, România nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la art. 7 alin. (4) din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (versiunea codificată). În aceste condiţii, Comisia Europeană invită România să ia măsurile necesare pentru a se conforma avizului motivat până la data de 1 decembrie 2010, sub sancţiunea declanşării procedurii de infringement împotriva României cu consecinţe deosebite, atât financiare, cât şi administrative.Fauna sălbatică de interes cinegetic din România este resursă naturală regenerabilă şi constituie bun public de interes naţional şi internaţional. Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de către Ministerul Mediului şi Pădurilor pe fonduri cinegetice, direct sau prin licitaţie publică.Acţiunea de atribuire pentru aproximativ 1.400 de fonduri cinegetice, la care contractele de gestionare expiră în luna noiembrie 2010, trebuie realizată în condiţiile unor prevederi legale clare. Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conţine termeni care nu există în literatura juridică, iar unele prevederi sunt discriminatorii prin faptul că nu se aplică un tratament unitar tuturor categoriilor de gestionari şi favorizează doar una dintre cele 6 câte sunt în prezent.Modul actual de calcul al tarifelor de gestionare şi de pornire la licitaţie descurajează managementul performant şi determină în acelaşi timp venituri mici pentru bugetul de stat, pentru fondul de mediu şi pentru proprietarii terenurilor.Schimbarea modului de calcul al tarifelor de gestionare având ca unic criteriu potenţialul cinegetic al terenurilor, şi nu nivelul cotelor de recoltă astfel cum este prevăzut în prezent în Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va determina o gestionare superioară a vânatului şi venituri crescute pentru bugetul de stat, pentru fondul de mediu şi pentru proprietarii terenurilor.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) gestionar consacrat - persoana juridică română, licenţiată în condiţiile legii, cu drept de a obţine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; îşi manifestă intenţia de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv, nu înregistrează datorii privind plata tarifului de gestionare şi acceptă tariful de gestionare;".2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de către administrator pe fonduri cinegetice, prin următoarele modalităţi: a) direct; b) prin licitaţie publică, pentru fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile prevăzute la lit. a). (2) Atribuirea directă prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează pentru următoarele categorii de fonduri cinegetice: a) fondurile cinegetice pentru care proprietarii, persoane fizice şi/sau juridice, inclusiv unităţile administrativ-teritoriale, individual ori într-o asociaţie legal constituită în scopul propunerii gestionarului faunei cinegetice, fac dovada că au în proprietate terenuri care reprezintă peste 50% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus de către proprietarii terenurilor, pentru o perioadă de 10 ani; b) fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile prevăzute la lit. a) se atribuie, în condiţiile legii, după cum urmează:1. organizaţiilor vânătoreşti care la data atribuirii gestionează cel puţin 5 fonduri cinegetice li se atribuie, în calitate de gestionari consacraţi, la cerere, câte 5 fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestionează şi au rămas neatribuite. După atribuirea celor 5 fonduri cinegetice, li se mai atribuie direct încă 50% din numărul fondurilor cinegetice pe care le-au gestionat şi au rămas neatribuite;2. organizaţiilor vânătoreşti, instituţiilor de învăţământ de stat care au ca discipline de studiu vânatul şi vânătoarea şi instituţiilor de stat care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic, care la data atribuirii gestionează până la 5 fonduri cinegetice, în calitate de gestionari consacraţi, li se atribuie în gestiune, la cerere, aceleaşi fonduri cinegetice rămase neatribuite direct;3. administratorului pădurilor proprietate publică a statului, în calitate de gestionar consacrat, i se atribuie, la cerere, 200 de fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestionează şi au rămas neatribuite direct şi 50% din restul fondurilor cinegetice pe care le-a gestionat şi au rămas neatribuite; c) fondurile cinegetice care nu au fost atribuite în condiţiile prevăzute la lit. a) şi b), pentru care statul este proprietar al fondului funciar în suprafaţă mai mare de 50% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se poate realiza pentru instituţiile de stat care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic şi pentru instituţiile de învăţământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea. (3) Numărul fondurilor cinegetice rezultat prin aplicarea procentelor prevăzute la alin. (2) lit. b) se rotunjeşte în plus, dacă este cazul, până la nivel de număr întreg. (4) Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor anterioare de gestionare a fondurilor cinegetice, din orice motive."3. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Plata tarifului de gestionare pentru situaţiile în care contractul de gestionare încetează în cursul sezonului de vânătoare se face proporţional cu numărul de zile calendaristice din sezonul de vânătoare în care fiecare gestionar are în gestiune fauna cinegetică, independent de nivelul realizării cotelor de recoltă, după cum urmează: a) pentru perioada cuprinsă între începutul sezonului de vânătoare şi data predării-preluării gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic în cauză se achită de către gestionarul titular al contractului de gestionare care a încetat; b) pentru perioada cuprinsă între data predării-preluării gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic în cauză şi sfârşitul sezonului de vânătoare se achită de către gestionarul titular al noului contract de gestionare. (5) Gestionarii care au în gestiune fonduri cinegetice pot face, de comun acord, schimb de gestiuni, cu avizul administratorului fondului cinegetic naţional. Schimbul se realizează cu păstrarea clauzelor cuprinse în contractele iniţiale, modificându-se doar titularii de contracte prin acte adiţionale încheiate între administrator şi gestionarii în cauză."4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În vederea creării şi stabilirii dreptului de gestionare pentru fauna din fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile prezentei legi, statul român, în calitate de proprietar de fond funciar, este reprezentat de administrator, astfel cum este definit la art. 1 lit. a)."5. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Fiecare instituţie de învăţământ de stat care are ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea are dreptul de a gestiona în scop didactic câte un fond cinegetic din judeţul în care aceasta îşi are sediul sau din judeţele limitrofe. (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat care au în programă, ca disciplină de studiu, cel puţin 2 ani, vânatul şi vânătoarea au dreptul de a gestiona în scop didactic maximum 3 fonduri cinegetice din judeţul în care acestea îşi au sediul sau din judeţele limitrofe."6. La articolul 12, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:"(10) Organizaţiile vânătoreşti care încheie contracte de gestionare a faunei cinegetice în condiţiile prezentei legi au obligaţia ca în termen de maximum 90 de zile de la încheierea contractelor de gestionare să deţină un număr de vânători, înscrişi în evidenţele proprii, de cel puţin 50% din numărul maxim de vânători determinat în funcţie de suprafaţa fondului de vânătoare în cauză şi de suprafaţa minimă prevăzută la art. 5 alin. (3). (11) Neîndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (10) determină rezilierea de drept a contractului de gestionare, fără alte proceduri prealabile."7. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în condiţiile art. 8 alin. (2), precum şi tariful de pornire la licitaţie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitaţie publică, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. b), se stabilesc potrivit modului de calcul prevăzut în anexa nr. 3. (3) Dacă suprafaţa productivă din cuprinsul fondurilor cinegetice suferă modificări, tarifele de gestionare se actualizează prin acte adiţionale până la data de 15 martie a sezonului de vânătoare în curs."8. La articolul 15 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) direct, proprietarilor persoane fizice sau persoane juridice care deţin individual suprafeţe de teren mai mari de 50 ha;".9. La articolul 15, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Plata se face de către gestionar, la solicitarea persoanelor fizice şi/sau juridice care fac dovada proprietăţii terenurilor, în condiţiile legii. (6) Sumele datorate proprietarilor şi administratorilor terenurilor proprietate publică a statului se stabilesc în funcţie de: a) categoria de folosinţă a terenului avut în proprietate sau în administrare; b) ponderea suprafeţei de teren avute în proprietate sau în administrare în suprafaţa totală a categoriei de folosinţă respective din fondul cinegetic; c) valoarea corespunzătoare tarifului de gestionare pentru suprafaţa totală a categoriei de folosinţă respective din fondul cinegetic."10. La articolul 28 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea:".11. La anexa nr. 1 litera A, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Denumirea speciei Perioada de vânare Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada
  Admisă Interzisă
  .............. ....................... .... .......
  "4. Cerbul comun (Cervus elaphus)
  - mascul de trofeu 10 septembrie - 15 noiembrie 6.000 12.000
  - mascul de selecţie 1 septembrie - 31 decembrie 6.000 12.000
  - femelă şi viţel 1 septembrie - 15 februarie 6.000 12.000"
  12. La anexa nr. 1 litera B, punctele 3, 6, 12, 13, 15, 16, 21, 27, 29, 33, 35 şi 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Denumirea speciei Perioada de vânare Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada
  Admisă Interzisă
  .............. ................ .... .......
  "3. Cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus) 1 august - 31 ianuarie 10 70
  .............. ................ .... .......
  6. Cocoşul de munte (Tetrao urogallus) Fără perioadă de vânătoare - 2.700
  .............. ................ .... .......
  12. Gâsca-de-vară (Anser anser rubrirostris) 1 septembrie - 20 ianuarie 55 275
  13. Gârliţa mare (Anser albifrons) 1 septembrie - 20 ianuarie 55 275
  .............. ................ .... .......
  15. Guguştiucul (Streptopelia decaocto) 15 august - 15 februarie 27 80
  16. Lişiţa (Fulica atra) 1 septembrie - 31 ianuarie 27 110
  .............. ................ .... .......
  21. Raţa mare (Anas platyrhynchos) 1 septembrie - 31 ianuarie 55 110
  .............. ................ .... .......
  27. Raţa sunătoare (Bucephala clangula) 1 septembrie - 31 ianuarie 55 110
  .............. ................ .... .......
  29. Raţa suliţar (Anas acuta) 1 septembrie - 31 ianuarie 65 130
  .............. ................ .... .......
  33. Stăncuţa (Corvus monedula) 15 iulie - 15 februarie 27 75
  .............. ................ .... .......
  35. Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus) 1 septembrie-31 ianuarie 27 75
  36. Sturzul cântător (Turdus philomelos) 1 septembrie-31 ianuarie 27 75"
  13. La anexele nr. 1 şi 2, coloana 3 denumită "Valoarea de calcul al tarifului de gestionare (euro)" se elimină.14. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
   +  Articolul IITarifele de gestionare prevăzute în contractele de gestionare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează, prin acte adiţionale, după cum urmează: a) pentru fondurile cinegetice atribuite direct, tariful de gestionare va reprezenta valoarea rezultată din calculul realizat potrivit prevederilor art. 15 alin (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) pentru fondurile cinegetice atribuite prin licitaţie publică, tariful de gestionare reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea reieşită din licitaţie şi valoarea rezultată din calculul realizat potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIPrevederile art. I pct. 12 se aplică începând cu sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 17 noiembrie 2010.Nr. 102.  +  Anexa (Anexa nr. 3 la Legea nr. 407/2006)MODUL DE CALCULal tarifului de gestionare pentru fondurile cinegetice carese atribuie direct sau al tarifului de pornire la licitaţiepentru fondul cinegetic nr. ......, denumit ...........,din judeţul ..............
  Nr. crt Categoria de folosinţă a terenului Specii de faună existente Suprafaţa ocupată pe categoria de folosinţă (ha) Tariful unitar (euro/ ha) Tariful total (euro) (col 3 x col 4)
  0 1 2 3 4 5
  1. Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălţi lacuri etc.) 0,2
  2. Arabil, fâneţe, vii, livezi etc. 0,2
  3. Păşuni şi izlazuri 0,1
  4. Pădure Mistreţ, căprior, iepure 0,3
  Mistreţ, căprior, iepure, fazan 0,4
  Mistreţ, cerb comun, căprior, iepure 0,5
  Mistreţ, cerb comun, urs, cocoş de munte, căprior 0,65
  Mistreţ, cerb comun, cerb lopătar, căprior, iepure, fazan 1
  5. Gol de munte Capră neagră 0,3
  Fără capră neagră 0,05
  TOTAL: - -
  -------