HOTĂRÎRE nr. 1014 din 10 septembrie 1990cu privire la valorificarea, conservarea, evidenta şi păstrarea timbrelor şi efectelor poştale cu timbru imprimat şi la organizarea Comisiei filatelice
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 15 septembrie 1990    În aplicarea prevederilor art. 7 din Decretul nr. 106/1990 privind regimul timbrelor în România, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Tipărirea timbrelor şi efectelor poştale cu timbru imprimat se asigura de întreprinderea poligrafica Fabrica de timbre, din cadrul Centralei industriei poligrafice din subordinea Ministerului Culturii.Programul anual de emisiuni cuprinde cantităţile şi valorile timbrelor şi efectelor poştale cu timbru imprimat, precum şi structura şi tematica acestora.Emisiunile suplimentare de timbre poştale, determinate de evenimente deosebite sau cereri la export, se aproba de Ministerul Comunicaţiilor la propunerea ministerelor şi instituţiilor centrale şi Întreprinderii "Rompresfilatelia".  +  Articolul 2Timbrele şi efectele poştale cu timbru imprimat se tiparesc pe baza machetelor grafice realizate de Ministerul Comunicaţiilor, prin Oficiul special pentru editarea timbrelor şi controlul mandatelor şi avizate de Comisia filatelica.Comisia filatelica se constituie în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi este formată din reprezentanţi ai Ministerului Comunicaţiilor, Ministerului Culturii, Ministerului Finanţelor, Ministerului Comerţului şi Turismului, Uniunii artiştilor plastici, Federaţiei filatelistilor din România şi întreprinderii poligrafice Fabrica de timbre.Atribuţiile şi modul de funcţionare ale Comisiei filatelice sînt prevăzute în anexa nr. 1*) la prezenta hotărîre.  +  Articolul 3Ministerul Comunicaţiilor poate organiza concursuri cu plata de premii în bani, pentru realizarea machetelor de timbre şi efecte poştale, în scopul îmbunătăţirii conceptiei şi execuţiei artistice şi grafice ale acestora.Condiţiile de organizare a concursurilor şi de plată a premiilor în bani se vor stabili de Ministerul Comunicaţiilor, cu avizul Comisiei filatelice.  +  Articolul 4Executarea machetelor pentru timbre şi efecte poştale cu timbru imprimat se asigura pe bază de contracte încheiate direct de Oficiul special pentru editarea timbrelor şi controlul mandatelor cu artiştii plastici specializaţi sau instituţii specializate.  +  Articolul 5Timbre şi efecte poştale cu timbru imprimat se livreaza de întreprinderea poligrafica Fabrica de timbre Oficiului special pentru editarea timbrelor şi controlul mandatelor, la preţuri stabilite potrivit legii.Distrugerea maculaturii de timbre rezultate în urma recepţiei şi a controlului de calitate, se va face prin topire la o unitate specializată (fabrica de hirtie), în prezenta unei comisii formată din reprezentanţi ai întreprinderii poligrafice Fabrica de timbre şi ai Oficiului special pentru editarea timbrelor şi controlul mandatelor.Ministerul Comunicaţiilor, conform practicii internaţionale, va stabili numărul de timbre poştale din fiecare emisiune, care se vor păstra în Conservatorul de timbre din cadrul Oficiului special pentru editarea timbrelor şi controlul mandatelor din subordinea Ministerului Comunicaţiilor, care asigura şi schimburile de timbre cu administraţiile poştale din alte tari, potrivit convenţiilor şi acordurilor bilaterale încheiate.  +  Articolul 6Valorificarea timbrelor şi a efectelor poştale cu timbru imprimat se face prin unităţile de posta şi telecomunicaţii şi Întreprinderea specializată "Rompresfilatelia", din subordinea Ministerului Comunicaţiilor.Unităţile din subordinea Ministerului Comunicaţiilor pot da spre valorificare timbre şi efecte poştale altor unităţi comerciale decît cele din reţeaua P.T.T.R., acordind comisionul legal.Oficiul special pentru editarea timbrelor şi controlul mandatelor livreaza pentru comerţ filatelic Întreprinderii "Rompresfilatelia" timbrele neobliterate la valoarea nominală, iar cele obliterate la preţul de livrare la care au fost primite de la întreprinderea poligrafica Fabrica de timbre, plus o cota de adaos de 41% cu acordarea cotei legale de rabat comercial de 28%.Pentru valorificarea timbrelor şi efectelor poştale se acordă unităţilor prin care se face vînzarea comisioane potrivit anexei nr. 2 *) la prezenta hotărîre.Exportul de timbre şi efecte poştale se realizează prin compartimentele specializate pentru activitatea de comerţ exterior din Întreprinderea "Rompresfilatelia".Numărul de personal şi organizarea compartimentelor de comerţ exterior ale Întreprinderii "Rompresfilatelia" se stabilesc cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor.Operaţiunile de comerţ exterior ale Întreprinderii "Rompresfilatelia" se autoriza, încheie şi derulează conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 7Încasările din vînzarea timbrelor şi efectelor poştale constituie venituri din activitatea de posta şi telecomunicaţii şi se evidenţiază în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor.Diferenţa între preţul filatelic şi valoarea nominală a timbrelor poştale, ce se valorifica prin Întreprinderea "Rompresfilatelia", precum şi încasările prin intermediul unităţilor de posta şi telecomunicaţii din vînzarea timbrelor fiscale, se vărsa la bugetul de stat, după reţinerea rabatului cuvenit.  +  Articolul 8Ministerul Comunicaţiilor poate organiza în ţara, prin Întreprinderea "Rompresfilatelia", activitatea de primire de timbre româneşti şi străine în consignaţie, în vederea satisfacerii cererilor pieţei externe şi interne.  +  Articolul 9Persoanele fizice şi juridice pot sa recupereze şi sa predea Întreprinderii "Rompresfilatelia" timbrele de pe trimiterile poştale primite din ţara şi străinătate.Condiţiile de predare şi preţul de colectare se vor stabili prin ordin al Ministerului Comunicaţiilor.  +  Articolul 10Conservatorul de timbre din cadrul Oficiului special pentru editarea timbrelor şi controlul mandatelor are ca obiect de activitate conservarea, evidenta şi păstrarea timbrelor şi efectelor poştale cu timbru imprimat, precum şi a altor bunuri filatelice (colecţii donate, mărfuri provenite din confiscari etc.), cu excepţia timbrelor şi efectelor poştale cu timbru imprimat, destinate comercializării, potrivit legii.  +  Articolul 11Participarea cu exponate de timbre şi efecte poştale, precum şi alte bunuri filatelice la expoziţiile organizate în străinătate, şi organizarea expoziţiilor filatelice în ţara se fac de către deţinătorii acestor bunuri filatelice pe baza prevederilor Codului vamal, a legislaţiei privind patrimoniul cultural, naţional, a convenţiilor şi acordurilor internaţionale, bilaterale şi a altor dispoziţii legale în vigoare.  +  Articolul 12Preţurile se stabilesc şi se modifica de către Ministerul Comunicaţiilor pe baza criteriilor specifice activităţii filatelice referitoare la tiraje, tematici şi altele, precum şi a cotatiilor din cataloagele filatelice internaţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor - Departamentul pentru preţuri.  +  Articolul 13În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, Ministerul Comunicaţiilor, Ministerul Culturii şi Ministerul Finanţelor vor actualiza normele tehnice cu privire la evaluarea timbrelor şi a altor bunuri filatelice, în raport de noile condiţii.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abroga: Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 308 din 23 februarie 1956 privind vînzarea timbrelor şi efectelor poştale şi de telecomunicaţii, precum şi stabilirea rabatului comercial acordat unităţilor de desfacere din afară sistemului Ministerului Comunicaţiilor; Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 446 din 23 martie 1956 privind instituirea Comisiei filatelice şi colectarea timbrelor poştale uzate; Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 101 din 20 ianuarie 1958 privind reglementarea valorificării, în scop filatelic a timbrelor poştale; orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărîri. Notă *) Anexa se comunică unităţilor interesate. PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN-----------------------