AMENDAMENT din 18 octombrie 2010convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 6 octombrie 2010 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2010 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 noiembrie 2010  BANCA MONDIALĂBANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTAREASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ6 octombrie 2010Excelenţei Sale,Gheorghe Ialomiţianu,ministrul finanţelor publiceBucureşti, RomâniaStimate Domnule ministru,Proiectul privind reforma sistemului judiciar (Împrumut nr. 4811-RO)Amendament la Acordul de împrumutNe referim la Acordul de împrumut dintre România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) (Acordul de împrumut) pentru finanţarea Proiectului menţionat mai sus, datat 27 ianuarie 2006. De asemenea, ne referim la scrisoarea dumneavoastră, datată 5 august 2010, prin care se solicită anumite amendamente la Acordul de împrumut.Prin prezenta propunem amendarea Acordului de împrumut după cum urmează:1. Articolul II, secţiunea 2.03 se amendează şi se va citi după cum urmează (modificările sunt scrise cu caractere cursive):"Data-limită de tragere va fi 31 martie 2013 sau orice altă dată ulterioară stabilită de către Bancă. Banca va notifica imediat Împrumutatului în legătură cu această dată ulterioară."2. La articolul V "Compensaţiile Băncii" se introduc două noi secţiuni, secţiunile 5.03 şi 5.04, cu următorul cuprins:"Secţiunea 5.03. În cazul în care Împrumutatul nu implementează vreuna dintre acţiunile şi măsurile prevăzute în Documentul ataşat la anexa 5, Banca poate, după notificarea Împrumutatului, să anuleze o anumită porţiune din soldul netras din împrumut ce corespunde cheltuielii aferente unei anumite acţiuni sau măsuri. Sumele care fac obiectul anulării vor fi determinate de Bancă pe baza estimărilor prevăzute în Documentul ataşat la anexa 5 şi vor reflecta sumele aferente cheltuielilor care nu vor fi necesare pentru finalizarea activităţilor Proiectului, din cauza faptului că Împrumutatul nu reuşeşte să implementeze o anumită acţiune din Documentul ataşat.Secţiunea 5.04. Prevederile secţiunii 5.03 nu limitează dreptul Băncii de a solicita oricare dintre compensaţiile prevăzute în secţiunea 7.02 (Suspendare) şi secţiunea 7.03 (Anulare de către Bancă) din Condiţiile generale."3. Tabelul prezentat în paragraful 1 din anexa 1 se amendează astfel încât să reflecte realocarea sumelor împrumutului aşa cum s-a solicitat.Corespunzător, tabelul revizuit din paragraful 1 din anexa 1 la Acordul de împrumut este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta scrisoare.4. Anexa 2 se amendează după cum urmează:4.1. Partea A.1 se amendează după cum urmează (modificările sunt scrise cu caractere cursive):"1. Reabilitarea, construirea şi dotarea a aproximativ optsprezece (18) sedii de instanţe pe tot teritoriul Împrumutatului, prin furnizarea de lucrări, servicii şi bunuri."4.2. Partea C.2 se amendează după cum urmează:"2. Îmbunătăţirea tehnologiei informaţionale şi a standardelor tehnice ale instanţelor prin asigurarea de bunuri şi servicii de consultanţă."4.3. Partea D.2 se amendează după cum urmează (modificările sunt scrise cu caractere cursive):"2. Întărirea aptitudinilor MJ în domeniul planificării investiţiilor de capital, statisticilor juridice, planificării bugetare şi întocmirii proiectelor juridice prin asigurarea de servicii de consultanţă, bunuri şi instruirea personalului MJ. Asigurarea de servicii de consultanţă şi instruire pentru DIPFE în vederea implementării Proiectului."4.4. Partea D.5 se amendează după cum urmează (modificările sunt scrise cu caractere cursive):"5. Consolidarea capacităţilor instituţiilor judiciare şi administrative relevante în domeniile planificării şi managementului bugetar prin furnizarea de servicii de consiliere şi prin pregătirea personalului."5. În anexa 4, secţiunile I.A şi I.B se amendează în vederea aplicării modificărilor la "Instrucţiunile pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor AID" (Instrucţiuni privind achiziţiile) şi, respectiv, "Instrucţiunile cu privire la selecţia şi angajarea consultanţilor de către împrumutaţii Băncii Mondiale" (Instrucţiuni privind consultanţii) din luna mai 2004 şi modificate în 1 octombrie 2006 şi 1 mai 2010.Instrucţiunile privind achiziţiile şi Instrucţiunile privind consultanţii aşa cum au fost modificate vor fi prezentate separat.6. În anexa 5, partea A, se introduce un nou paragraf, paragraful (f), cu următorul cuprins:"(f) Împrumutatul se va asigura că MJ şi CSM vor implementa în mod corespunzător acţiunile şi măsurile prevăzute în Documentul ataşat la anexa 5, în conformitate cu termenele prevăzute în respectiva anexă."Documentul ataşat la anexa 5 este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta scrisoare.Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră cu cele menţionate anterior, în numele României, prin semnarea, datarea şi returnarea unui exemplar anexat al acestei scrisori. Aceste amendamente vor deveni efective la data primirii unui exemplar contrasemnat al prezentei scrisori de amendament.Cu stimă,Peter Harrold,directorEuropa Centrală şi Ţările BalticeRegiunea Europa şi Asia CentralăConfirmat:RomâniaDe către: reprezentant autorizatNume: Bogdan Alexandru DrăgoiTitlu: secretar de statData: 18 octombrie 2010  +  Anexa 1 Documentul ataşat 1Tragerea sumelor din împrumut
  Categoria Suma alocată din împrumut (exprimată în euro) % din cheltuielile care urmează să fie finanţate
  (1) Lucrări civile 6.634.077,19 85%
  (2) Bunuri, inclusiv furnizarea şi instalarea sistemelor informatice 149.937,34 100%
  (3) Servicii de consultanţă şi audit 2.318.998,75 100%
  (4) Servicii de supraveghere a proiectării şi construirii conform părţii A din Proiect 1.857.768,03 100%
  (5) Pregătire şi vizite de studiu 0
  (6) Nealocate 0
  (7) Lucrări civile, bunuri, inclusiv furniza- rea şi instalarea sistemelor informatice, servicii de consultanţă şi audit, servicii de supraveghere a proiectării şi construirii conform părţii A din Proiect, pregătire şi vizite de studiu 99.039.218,69 100%
  TOTAL: 110.000.000,00
   +  Anexa 2 Document ataşat la anexa 5RomâniaProiectul privind reforma sistemului judiciarPlan de acţiuni/Măsuri pentru extinderea Proiectului
  *Font 8*
  A. Măsuri legate de componenta I - Reabilitarea instanţelor
  Măsură/Acţiune Termene Sume estimate*1) ce urmează a fi anulate dacă aceste măsuri/acţiuni nu sunt îndeplinite*2)
  1. Contractele de lucrări semnate pentru Tribunalul Tulcea, Tribunalul Argeş şi Curtea de Apel Piteşti (Banca Mondială va primi o copie a contractelor semnate în termen de o săptămână de la semnare.) Nu mai târziu de 30 septembrie 2010 ● Tulcea - 5.003.010,24 euro (21.012.643 lei)*3) ● Argeş - 7.818.625 euro (32.838.225 lei) ● Piteşti - 2.775.565,96 euro (11.657.377lei)
  2. Lucrările de construcţii finalizate pentru Judecătoria Sălişte (stadiul fizic) (Banca Mondială va primi o confirmare scrisă din partea DIPFIE, care să ateste finalizarea lucrărilor.) Nu mai târziu de 30 septembrie 2011 ● Sălişte - 195.450,81 euro (820.893,40 lei)*4)
  3. Realizat cel puţin 50% (stadiul fizic) din lucrările de con- strucţii pentru Judecătoria Orşova, Tribunalul Ialomiţa, Tribunalul Suceava - în baza unei analize efectuate de o misiune de supervizare a Băncii Mondiale Nu mai târziu de 31 ianuarie 2011*5) ● Orşova - 948.723,35 euro (3.984.638,05 lei)*6) ● Ialomiţa - 739.796,68 euro (3.107.146,02 lei) ● Suceava - 707.340,59 euro (2.970.830,48 lei)
  4. Lucrări de construcţii finali- zate (stadiul fizic) la Judecătoria Vatra Dornei, Tribunalul Maramureş, Judecătoria Vişeu de Sus şi Judecătoria Bolintin-Vale (Banca Mondială va primi o confirmare scrisă din partea DIPFIE, care să ateste finalizarea lucrărilor.) Nu mai târziu de 31 ianuarie 2011 ● Vatra Dornei - 225.360,72 euro (946.515,00 lei)*7) ● Maramureş - 166.139,91 euro (697.787,62 lei) ● Vişeu de Sus - 130.469,05 euro (547.970,00 lei) ● Bolintin-Vale - 131.218,58 euro (551.118,00 lei)
  ------------*1) Sumele sunt estimate la data scrisorii de amendare şi pot fi modificate aşa cum se va agrea între Bancă şi Împrumutat.*2) Anularea se aplică separat, la sumele (fie valoarea integrală a contractului, fie estimarea plăţilor rămase de efectuat la termenul când măsura/acţiunea trebuia îndeplinită) corespunzătoare fiecărei instanţe. Eventuala anulare a "plăţilor rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*3) Sumele reprezintă întreaga valoare a contractului.*4) Suma reprezintă estimarea plăţilor rămase de efectuat la termenul prevăzut. Eventuala anulare a "plăţilor rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*5) Se estimează ca lucrările de construcţii să fie finalizate nu mai târziu de aprilie 2011. În consecinţă, realizarea a aproximativ 50% din stadiul fizic până la 31 ianuarie 2011 indică faptul că lucrările de construcţii vor fi finalizate la termenul asumat.*6) Suma reprezintă estimarea plăţilor rămase de efectuat la termenul prevăzut. Eventuala anulare a "plăţilor rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*7) Suma reprezintă estimarea plăţilor rămase de efectuat la termenul prevăzut. Eventuala anulare a "plăţilor rămase de efectuat" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.
  *Font 9*
  B. Măsuri legate de reforma instituţională
  Măsură/Acţiune Termene Sume ce urmează a fi anulate dacă aceste măsuri/acţiuni nu sunt îndeplinite
  1. Contract semnat pentru tema revizuită privind optimizarea activităţilor la nivelul instanţelor judecătoreşti (Banca Mondială va primi o copie a contractului semnat în termen de o săptămână de la semnare.) Nu mai târziu de 1 aprilie 2011 900.000,00 euro*8)
  2. Adoptarea de către CSM a variantei revizuite de syllabus pentru SNG*9) (Banca Mondială va primi o confirmare scrisă din partea DIPFIE privind adoptarea variantei revizuite de syllabus.) Nu mai târziu de 31 ianuarie 2011 487.675,00 euro*10)
  3. Contract semnat pentru achiziţia sistemului de management al resurselor (RMS) (Banca Mondială va primi o copie a contractului semnat în termen de o săptămână de la semnare.) Nu mai târziu de 31 ianuarie 2011 15.694.376,87 euro (65.916.382,82 lei)*11)
  4. Semnarea contractului de achiziţie a software-ului pentru examene pentru INM*12) (Banca Mondială va primi o copie a contractului semnat în termen de o săptămână de la semnare.) Nu mai târziu de 30 iunie 2011 20.000,00 euro*13)
  5. Contract semnat pentru pregătirea aplicării celor 4 coduri noi, unul dintre cele mai importante obiective ale "Strategiei de dezvoltare a justiţiei ca serviciu public 2010-2014" (Banca Mondială va primi o copie a contractului semnat în termen de o săptămână de la semnare.) Nu mai târziu de 31 ianuarie 2011 1.673.600,00 euro*14)
  NOTĂ:Rata de schimb utilizată pentru conversia sumelor contractelor semnate în moneda locală: 1 euro = 4,2 lei.-----------*8) Sumele reprezintă întreaga sumă estimată pentru această temă - conform Procurement Plan. Deoarece tema privind optimizarea activităţii la nivelul instanţelor judecătoreşti este în curs de restructurare şi revizuire a estimării bugetare, suma exactă care va fi anulată dacă această condiţionalitate nu va fi îndeplinită va fi valoarea contractului semnat.*9) Titlul temei din Procurement Plan ce priveşte această condiţionalitate este "Technical assistance - syllabus drafting for NSC curricula and training în 4 new areas".*10) Suma reprezintă valoarea contractului. Eventuala anulare a "plăţilor estimate care urmează să fie efectuate" nu va afecta plăţile aferente contractului în derulare.*11) Contractul poate fi semnat nu mai târziu de 31 ianuarie 2011 dacă Acordul de împrumut va fi amendat până la data respectivă şi dacă activităţile pot fi finalizate în cadrul duratei extinse a Acordului de împrumut.*12) Software-ul va fi proprietatea Institutului Naţional al Magistraturii (INM) şi va fi folosit cel puţin pentru organizarea testărilor pre-LSAT pregătite şi derulate de INM.*13) Suma reprezintă întreaga sumă estimată pentru această temă - conform Procurement Plan.*14) Suma reprezintă întreaga sumă estimată pentru această temă - conform Procurement Plan.-----------