METODOLOGIA ŞI CRITERIILE din 11 noiembrie 2010de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010   +  Capitolul I Acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile de învăţământ cu personalitate juridică. (2) În conformitate cu prevederile pct. 6 din anexa nr. II/1.4 "Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ" la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţia de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 2 (1) Numărul de gradaţii care se vor acorda se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice se scade numărul de gradaţii acordate în ultimii 3 ani, avându-se în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii în condiţiile art. 101 alin. (1), (2), (4) şi (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru acordarea gradaţiei de merit se au în vedere numărul de posturi didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, precum şi numărul de gradaţii de merit acordate. (3) În situaţia în care personalului didactic, didactic auxiliar şi celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive şcolare şi din palatele copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor i se modifică locul de muncă, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit. (4) În situaţia în care personalul didactic din învăţământ beneficiar al gradaţiei de merit este detaşat în alt judeţ, acesta îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (5) În situaţia în care cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit sunt pretransferate/transferate în alt judeţ, acestea îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, în care s-a pretransferat/ transferat, pentru anul respectiv. (6) La solicitarea unităţii de învăţământ în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de merit s-a pretransferat/transferat, inspectoratul şcolar îi poate acorda gradaţie de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, în cazul în care acestuia nu i s-a putut acorda în anul şcolar anterior.  +  Articolul 3Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2011.  +  Articolul 4 (1) Personalul didactic din învăţământ care a beneficiat de gradaţie de merit poate participa la un nou concurs. (2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit, de la eliberarea din învăţământ, în vederea pensionării.  +  Secţiunea a 2-a Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit  +  Articolul 5 (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit pot participa: a) personalul didactic din învăţământ cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, precum şi personalul didactic din învăţământ angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu o vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani, care au performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării; b) personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar care desfăşoară activitate de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la casa corpului didactic, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010, care are calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării şi o vechime în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani. (2) Condiţiile prevăzute mai sus trebuie să le îndeplinească şi: a) personalul didactic de predare de la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi mediatorii şcolari; b) personalul didactic de predare şi de conducere de la cluburile sportive şcolare, cluburile şi palatele copiilor cu statut de unităţi de învăţământ subordonate inspectoratului şcolar, precum şi cel de la Palatul Naţional al Copiilor; c) personalul didactic auxiliar din unităţile conexe din învăţământul preuniversitar. (3) În cazul întreruperii activităţii personalului didactic din învăţământ în perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010 se evaluează perioada de 4 ani, până la 31 august 2010, în care salariatul şi-a desfăşurat activitatea, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit, în sesiunile anterioare.  +  Secţiunea a 3-a Criterii generale şi subcriterii pentru acordarea gradaţiei de merit  +  Articolul 6 (1) Activitatea din ultimii 4 ani a candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, se evaluează pe baza unei fişe elaborate de inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru palatele şi cluburile copiilor, transmisă inspectoratelor şcolare şi Palatului Naţional al Copiilor, ţinându-se seama de următoarele criterii generale şi subcriterii care trebuie îndeplinite de candidat, în perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010 sau în perioada prevăzută la art. 5 alin. (3):1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă, cum sunt: a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, teze cu subiect unic, rezultate obţinute cu clasa şi individual pentru disciplinele de specialitate în învăţământul vocaţional (de exemplu, ponderea elevilor cu performanţe în clasa următoare); b) iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare; c) performanţe în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, materializate în obţinerea premiilor (locurile I, II, III), menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională şi a premiilor (locurile I, II, III), menţiunilor şi premiilor speciale la faza naţională, judeţeană/municipiul Bucureşti şi interjudeţeană/regională. Este indicat să se precizeze numele cadrului didactic; d) performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursuri cultural-artistice şi sportive recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, materializate în obţinerea premiilor (locurile I, II, III), menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională şi a premiilor (locurile I, II, III), menţiunilor şi premiilor speciale la faza naţională, judeţeană/municipiul Bucureşti şi interjudeţeană/regională. Este indicat să se precizeze numele cadrului didactic; e) pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene (incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului), naţionale şi internaţionale; f) pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unităţi şcolare vocaţionale, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene, naţionale ori internaţionale; organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional ori interjudeţean sau interşcolar; organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel internaţional, naţional ori interjudeţean sau interşcolar; g) rezultate măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală, cu impact la nivel local/judeţean/al municipiului Bucureşti/naţional/internaţional; h) activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi centrele de pregătire zonală din cadrul unităţilor de învăţământ vocaţionale (muzică, seminare, şcoli normale, teatru, coregrafie, arte plastice, arhitectură, sport etc.) sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare; i) activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară, grădiniţă de vară, activităţi de desegregare, de educaţie incluzivă, nediscriminatorie, de educaţie multiculturală/interculturală, educaţie pentru diversitate/alteritate, programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional); j) rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea unor activităţi practice, educative pentru formarea de abilităţi de comunicare, antreprenoriale şi tehnice; k) rezultate obţinute în activităţi de voluntariat, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional; l) activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare; m) participarea la cursuri de formare; n) coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară; o) integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială.2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială, materializate în: a) contribuţia la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice, reviste şcolare, avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală; b) elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN; c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitatea în domeniul sindical la nivel local/ judeţean/naţional/internaţional, participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale (zonale), naţionale şi/sau internaţionale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore), care să vizeze asigurarea calităţii şi personalizarea concretă de comunicare cu familia şi comunitatea privind participarea şi contribuţia la activităţile menţionate; d) activitatea ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic; e) activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social şi în comisiile naţionale de specialitate.3. Criteriul privind participarea la proiecte: a) proiecte de parteneriat educaţional, la nivel local/judeţean/ naţional/internaţional recunoscute de inspectoratul şcolar/ Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; b) proiecte/programe realizate în parteneriat între şcoală şi asociaţiile reprezentative de părinţi/comunitatea locală/operatori economici; c) proiecte din Fondul Social European/fonduri structurale şi de coeziune/proiecte PHARE; d) proiecte/programe europene realizate prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale - Socrates, Comenius, Arion, Leonardo, Grundtvig etc.; e) proiecte/programe coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratul şcolar, de alţi parteneri - Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, ZFA (Centrala pentru Activitate Şcolară din Germania), Fundaţia Communitas, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizaţia "Salvaţi Copiii"; f) alte proiecte/programe, recunoscute de inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.4. Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe, făcând vizibile rezultatele acesteia în presă, pe site-urile educaţionale, prin sporirea calităţii actului educaţional, manifestat prin locul ocupat de şcoală în ierarhia stabilită de inspectoratele şcolare, ca urmare a: a) contribuţiilor individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educaţional şi instituţional, în contextul reformei învăţământului; b) atragerii de finanţări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale; c) realizării de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară; d) realizărilor în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia profesională (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învăţare). (2) Punctajul grilei de evaluare pentru fiecare categorie de personal didactic se va defalca pe discipline/domenii de activitate/tipuri de activităţi. Pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ se va elabora o grilă specifică de evaluare. Pentru activităţile obligatorii cuprinse în fişa postului personalului didactic de predare şi de conducere nu se acordă punctaj. (3) Realizarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) pct. 4 lit. a), b), c) şi d) este obligatorie pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ.  +  Articolul 7 (1) Punctajul subcriteriilor se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice şi se stabileşte în comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar. În baza acestor punctaje, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă specifică fiecărei categorii de candidaţi: a) educatoare/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar; b) învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar; c) profesori; d) maiştri-instructori; e) cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, învăţământul special; f) personal didactic de conducere din unităţile de învăţământ. Pentru fiecare criteriu general se atribuie punctajul maxim prevăzut în anexa nr. 3. (2) Pentru personalul didactic şi personalul de conducere din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, punctajele cu ponderile aferente sunt detaliate în grilele din anexele nr. 4 şi, respectiv, nr. 5.  +  Articolul 8 (1) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit sunt stabilite în fişa de evaluare a activităţii, elaborată de inspectoratul şcolar pe baza fişei postului. (2) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar elaborează grile specifice de evaluare a activităţii personalului didactic auxiliar.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de acordare a gradaţiei de merit  +  Articolul 9 (1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit. (2) Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit este formată din: a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct; b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare; c) membri - inspectori şcolari de specialitate, inspector responsabil pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale sau metodişti ai inspectoratului şcolar, personal didactic auxiliar cu performanţe dovedite în activitate şi care nu participă la concurs. (3) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit este formată din: a) preşedinte - un inspector de specialitate din Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; b) secretar - un inspector din Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; c) membri - inspectori şcolari de specialitate/metodişti din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti/personal didactic sau didactic auxiliar din cadrul palatului care nu participă la concurs. (4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor şi dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.  +  Articolul 10În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de atribuire a gradaţiei de merit prin concurs cuprinde următoarele etape:1. Candidatul întocmeşte şi depune la conducerea unităţii de învăţământ/conexe raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, însoţit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fişa de evaluare elaborată de inspectoratul şcolar, pentru acordarea gradaţiei de merit, la categoria de personal în care acesta se încadrează.2. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fişei de evaluare şi a documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activităţii candidatului, consemnată în procesul-verbal de şedinţă.3. Directorul unităţii de învăţământ/conexe depune la secretariatul inspectoratului şcolar raportul de autoevaluare însoţit de documentele doveditoare, aprecierea sintetică a consiliului profesoral, precum şi propria apreciere, care trebuie să fie obiectivă, cu referire şi la deontologia profesională, la abilităţile de comunicare ale candidatului în cadrul unităţii de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea. Aprecierea directorului unităţii de învăţământ/conexe, în situaţia în care candidează, se face de către inspectorul de management şi evaluare instituţională.În cazul Palatului Naţional al Copiilor, aprecierea personalului de conducere se face de către un inspector din Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.Inspectorul de management şi evaluare instituţională/ inspectorul din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii are obligaţia de a depune la dosarul candidatului aprecierea până la data de 11 aprilie 2011.4. În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul şcolar de specialitate întocmeşte un raport motivat, referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fişă.5. Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral şi a directorului unităţii, precum şi raportul motivat al inspectorului şcolar de specialitate, pe care le examinează, stabileşte punctajul final şi întocmeşte lista în ordinea descrescătoare a acestuia, pe posturi şi discipline. Lista astfel întocmită va fi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.6. În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar preşedintele comisiei prezintă propunerile de acordare a gradaţiilor de merit.7. Consiliul de administraţie aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, şi o afişează la inspectoratul şcolar, conform graficului din anexa nr. 1. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de coordonare a concursului din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului conform graficului din anexa nr. 1.8. Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au drept de contestaţie asupra punctajului acordat, la inspectoratul şcolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Contestaţiile se rezolvă în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general şi formată din: a) preşedinte - inspectorul şcolar general; pentru Palatul Naţional al Copiilor, director din Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare; pentru Palatul Naţional al Copiilor, un reprezentant al Direcţiei generale economic, finanţe, resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; c) membri - consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar şi un inspector şcolar cu atribuţii privind managementul resurselor umane, personal didactic auxiliar cu performanţe dovedite în activitate şi care nu participă la concurs (altul decât cel din comisia de coordonare a concursului); pentru Palatul Naţional al Copiilor, inspectori de specialitate din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi un consilier juridic al Direcţiei generale juridic şi contencios din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de coordonare a concursului.Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.La lucrările comisiei de contestaţii participă şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură de învăţământ, în calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele şi pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.9. a) Criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi hotărârea asupra rezultatului concursului (punctaj minim) se aprobă în comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.Cadrele didactice care în perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010 au îndeplinit şi funcţii de conducere vor participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. În această situaţie evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului.Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate. b) Hotărârea asupra rezultatului concursului, precum şi ponderea pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ aparţin inspectorului şcolar general, în baza listei întocmite în ordinea descrescătoare a punctajului pe posturi şi discipline, care a fost aprobată de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe discipline/domenii de activitate/funcţii de conducere din unităţi de învăţământ. Ponderea pe categorii de personal (didactic de predare, funcţii de conducere şi didactic auxiliar), precum şi pe discipline de învăţământ/categorii de funcţii didactice auxiliare se calculează raportat la numărul total de gradaţii conform art. 2 alin. (2) şi se repartizează proporţional cu numărul de posturi/catedre normate pe fiecare disciplină de învăţământ/categorie de funcţii didactice auxiliare, ocupate cu personal calificat.10. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar înaintează lista candidaţilor validaţi la Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu adresa de înaintare, conţine: a) numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti/Palatului Naţional al Copiilor; b) observaţiile liderilor de sindicat desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură de învăţământ, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit, cu statut de observatori; c) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 11Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit şi elaborează ordinul ministrului pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi celui de conducere din unităţile de învăţământ.  +  Capitolul II Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 12 (1) Începând cu anul şcolar 2014-2015 evaluarea activităţii desfăşurate de personalul didactic în vederea obţinerii gradaţiei de merit se va realiza pe baza unui raport de activitate motivat/portofoliu personal, certificat de consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ. (2) Raportul de activitate va fi realizat în baza unui proiect propus de cadrul didactic, pe termen de 4 ani, cu un colectiv de elevi, care va fi reactualizat la începutul fiecărui an şcolar, după caz, în funcţie de situaţia încadrării cadrului didactic. Responsabilitatea monitorizării proiectelor propuse, în vederea obţinerii gradaţiei de merit, revine conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ şi şefului de catedră sau responsabilului/responsabililor comisiei/comisiilor metodice. (3) În vederea aprobării implementării proiectelor se parcurg următoarele etape:1. Proiectele se depun şi se înregistrează la secretariatul unităţii/unităţilor de învăţământ în care urmează a fi implementate, până la data de 1 octombrie a fiecărui an şcolar.2. Consiliul de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ evaluează eligibilitatea candidaţilor şi a proiectelor în conformitate cu condiţiile şi criteriile de eligibilitate prezentate în cap. II şi III din Normele metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obţinerii gradaţiei de merit pentru personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.106/2010, şi întocmeşte lista candidaţilor şi a proiectelor eligibile, pe care o supune spre avizare consiliului profesoral.3. Consiliul profesoral avizează, după caz, proiectele eligibile, menţionând numele candidatului şi titlul proiectului în procesul-verbal al şedinţei.4. Conducerea unităţii/unităţilor de învăţământ transmite candidaţilor ale căror proiecte au fost avizate de consiliul profesoral acordul scris pentru implementarea proiectului. (4) Normele metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.106/2010.  +  Articolul 13Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere, prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 -------la metodologie--------------GRAFICULdesfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilorde merit - sesiunea 2011- 1-15 martie 2011: detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul inspectoratului şcolar;- 15 martie-11 aprilie 2011: depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului şcolar;- 12-20 aprilie 2011: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate;- 27 aprilie-6 mai 2011: verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit;- 27 aprilie-6 mai 2011: verificarea dosarelor de către reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi refacerea punctajelor, în situaţia în care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;- 10-12 mai 2011: consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării;- 13 mai 2011: afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar;- 16-18 mai 2011: depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat;- 19-23 mai 2011: rezolvarea contestaţiilor de către comisie;- 26 mai 2011: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare;- 30-31 mai 2011: înaintarea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ, nominalizat pentru acordarea gradaţiei de merit;- 29 iulie 2011: emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.NOTĂ:Cadrele didactice de la Palatul Naţional al Copiilor vor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, respectând graficul.  +  Anexa 2 -------la metodologie--------------TABEL NOMINALal candidaţilor validaţi în consiliul de administraţieal inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolaral Municipiului Bucureşti
                 
    Nr. crt.Numele şi prenumeleFuncţiaSpecialitateaVechimea în învăţământUnitatea de învăţământPunctajul obţinut
               
  NOTE:În cazul personalului didactic de conducere, îndrumare şi control din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, la rubrica "Unitatea de învăţământ" se va preciza unitatea de învăţământ unde are obligaţia de predare.Adeverinţele emise de unităţile de învăţământ respective se vor anexa la lista transmisă Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
   +  Anexa 3 -------la metodologie--------------FIŞA-CADRUde punctaj pentru personalul didactic
         
    Criteriul generalPunctajul maxim
    1.Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă50 de puncte
    2.Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială30 de puncte
    3.Criteriul privind participarea la proiecte15 puncte
    4.Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe5 puncte
  NOTĂ:Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.FIŞA-CADRUde punctaj pentru funcţiile de conducere
         
    Criteriul generalPunctajul maxim
    1.Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă25 de puncte
    2.Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială30 de puncte
    3.Criteriul privind participarea la proiecte20 de puncte
    4.Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe25 de puncte
  NOTĂ:Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.
   +  Anexa 4 -------la metodologie--------------A. Criteriile specifice şi grila de punctajpentru acordarea gradaţiei de merit pentrudirectorul/directorul adjunct al clubuluisportiv şcolar/liceului cu program sportivAnul şcolar ......[] Numele şi prenumele: ..................[] Funcţia: ..............................[] Unitatea de învăţământ: ...............[] Vechimea în învăţământ: ...............[] Gradul didactic: ......................
               
    Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (Se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010.)Punctaj maximSubcriterii care trebuie îndeplinite de către candidatDetalierea punctajului maximAutoevaluarePunctaj acordat
    01. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă20a)      
    b)      
    c)      
    d)      
    e)      
    f)      
    g)      
    h)      
    i)      
    j)      
    k)      
    l)      
    m)      
    n)      
    o)      
    02. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială20a)      
    b)      
    c)      
    d)      
    e)      
    03. Criteriul privind participarea la proiecte30a)      
    b)      
    c)      
    d)      
    e)      
    f)      
    04. Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe30a)      
    b)      
    c)      
    d)      
    e)      
    TOTAL:100      
  NOTĂ: a) Stabilirea subcriteriilor şi detalierea punctajului maxim se fac de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar. b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverinţelor etc., eliberate de instituţiile abilitate.B. Criteriile specifice şi grila de punctajpentru acordarea gradaţiei de merit pentrupersonalul didactic din învăţământulsportiv integrat şi suplimentar(profesori de educaţie fizică şi sport şi antrenori)Anul şcolar ......[] Numele şi prenumele: .................[] Funcţia: .............................[] Unitatea de învăţământ: ..............[] Vechimea în învăţământ: ..............[] Gradul didactic: .....................
               
    Nr. crt.Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (Se referă la activitatea din perioada 1 septembrie 2006-31 august 2010.)Punctaj maximDetalierea punctajului maximAutoevaluareEvaluarea inspectoratului şcolar
    01.CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ75      
    a) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual pentru disciplinele de specialitate în învăţământul vocaţional:10      
    - selecţia elevilor în grupe/clase cu profil sportiv;        
    - ponderea promovării elevilor de la un an la altul de pregătire sportivă/studiu;        
    - elevi cu dublă legitimare;        
    - elevi transferaţi;        
    - elevi participanţi la pregătire, întreceri, concursuri şi competiţii cu loturile naţionale        
    b) Rezultate deosebite obţinute în selecţia, pregătirea şi promovarea sportivilor cu calităţi deosebite pentru sportul de performanţă:15      
    - selecţia sportivilor cu calităţi deosebite;        
    - pregătirea sportivilor cu calităţi deosebite;        
    - promovarea sportivilor cu calităţi deosebite        
    c) Performanţe în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile naţionale şi internaţionale, materializate prin obţinerea locurilor I, II, III, IV, V şi VI:50      
    c.1. La disciplinele sportive individuale:
    Competiţii internaţionale oficiale        
    - campionate internaţionale, locul I, copii        
    - campionate internaţionale, locul II, copii      
    - campionate internaţionale, locul III, copii      
    - campionate internaţionale, locurile IV-VI, copii      
    - campionate internaţionale, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate internaţionale, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate internaţionale, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate internaţionale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate internaţionale, locul I, tineret/seniori      
    - campionate internaţionale, locul II, tineret/seniori      
    - campionate internaţionale, locul III, tineret/seniori      
    - campionate internaţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locul I, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locul II, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locul III, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - campionate europene, locul I, copii      
    - campionate europene, locul II, copii      
    - campionate europene, locul III, copii      
    - campionate europene, locurile IV-VI, copii      
    - campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori      
    - campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori      
    - campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori      
    - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - campionate mondiale, locul I, copii      
    - campionate mondiale, locul II, copii      
    - campionate mondiale, locul III, copii      
    - campionate mondiale, locurile IV-VI, copii      
    - campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori      
    - campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori      
    - campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori      
    - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - Jocuri Olimpice, locul I      
    - Jocuri Olimpice, locul II      
    - Jocuri Olimpice, locul III      
    - Jocuri Olimpice, locul IV      
    - Jocuri Olimpice, locul V      
    - Jocuri Olimpice, locul VI      
    - Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII      
    - Jocuri Olimpice, realizarea condiţiilor de participare      
    Competiţii naţionale oficiale        
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul I        
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul II      
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul III      
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locurile IV-VI      
    - campionate naţionale, locul I, copii      
    - campionate naţionale, locul II, copii      
    - campionate naţionale, locul III, copii      
    - campionate naţionale, locurile IV-VI, copii      
    - campionate naţionale, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate naţionale, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate naţionale, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate naţionale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe naţionale, locul I, tineret/seniori      
    - campionate/cupe naţionale, locul II, tineret/seniori      
    - campionate/cupe naţionale, locul III, tineret/seniori      
    - campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    c.2. La disciplinele sportive de echipă:
    Competiţii internaţionale oficiale        
    - campionate internaţionale, locul I, copii        
    - campionate internaţionale, locul II, copii      
    - campionate internaţionale, locul III, copii      
    - campionate internaţionale, locurile IV-VI, copii      
    - campionate internaţionale, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate internaţionale, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate internaţionale, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate internaţionale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate internaţionale, locul I, tineret/seniori      
    - campionate internaţionale, locul II, tineret/seniori      
    - campionate internaţionale, locul III, tineret/seniori      
    - campionate internaţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate balcanice, locul I, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locul II, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locul III, tineret/seniori      
    - campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - campionate europene, locul I, copii      
    - campionate europene, locul II, copii      
    - campionate europene, locul III, copii      
    - campionate europene, locurile IV-VI, copii      
    - campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori      
    - campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori      
    - campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori      
    - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - campionate mondiale, locul I, copii      
    - campionate mondiale, locul II, copii      
    - campionate mondiale, locul III, copii      
    - campionate mondiale, locurile IV-VI, copii      
    - campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori      
    - campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori      
    - campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori      
    - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    - Jocuri Olimpice, locul I      
    - Jocuri Olimpice, locul II      
    - Jocuri Olimpice, locul III      
    - Jocuri Olimpice, locul IV      
    - Jocuri Olimpice, locul V      
    - Jocuri Olimpice, locul VI      
    - Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII      
    - Jocuri Olimpice, realizarea condiţiilor de participare      
    Competiţii naţionale oficiale        
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul I        
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul II      
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul III      
    - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locurile IV-VI      
    - campionate naţionale, locul I, copii      
    - campionate naţionale, locul II, copii      
    - campionate naţionale, locul III, copii      
    - campionate naţionale, locurile IV-VI, copii      
    - campionate naţionale, locul I, juniori (III, II, I)      
    - campionate naţionale, locul II, juniori (III, II, I)      
    - campionate naţionale, locul III, juniori (III, II, I)      
    - campionate naţionale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
    - campionate/cupe naţionale, locul I, tineret/seniori      
    - campionate/cupe naţionale, locul II, tineret/seniori      
    - campionate/cupe naţionale, locul III, tineret/seniori      
    - campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
    d) Pregătirea loturilor judeţene pentru olimpiadă la disciplina pregătire sportivă teoretică, participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare la olimpiada judeţeană şi naţională; organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, simpozioane la nivel internaţional, naţional ori interjudeţean:        
    - pregătirea loturilor judeţene;        
    - membru al comisiilor/grupurilor naţionale de coordonare;        
    - membru în comisia de organizare a etapei judeţene;        
    - membru în comisia de organizare a etapei naţionale;        
    - însoţitor al elevilor la etapa judeţeană;        
    - însoţitor al elevilor la etapa naţională;        
    - organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, simpozioane la nivel interjudeţean;        
    - organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, simpozioane la nivel naţional;        
    - organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, simpozioane la nivel internaţional        
    e) Pregătirea loturilor naţionale/olimpice, participarea, în calitate de membru al comisiilor/grupurilor de organizare şi profesor- antrenor, la întrecerile/concursurile/competiţiile judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale:        
    - pregătirea loturilor naţionale/olimpice;        
    - membru al comisiilor/grupurilor naţionale de coordonare;        
    - membru în comisiile de organizare a competiţiilor de nivel judeţean;        
    - membru în comisiile de organizare a competiţiilor de nivel zonal;        
    - membru în comisiile de organizare a competiţiilor de nivel naţional;        
    - membru în comisiile de organizare a competiţiilor de nivel internaţional;        
    - profesor-antrenor la întrecerile/concursurile/competiţiile judeţene şi interjudeţene;        
    - profesor-antrenor la întrecerile/concursurile/competiţiile naţionale şi internaţionale        
    f) Rezultate notabile/măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală şi finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional, cu impact la nivel local/judeţean/al municipiului Bucureşti/naţional/internaţional:        
    - cu impact la nivel local;        
    - cu impact la nivel judeţean;        
    - cu impact la nivel interjudeţean;        
    - cu impact la nivel naţional;        
    - cu impact la nivel internaţional        
    g) Rezultatele comunicării cu părinţii, cu unităţile de învăţământ şi cu autorităţile locale, concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delincvenţei juvenile, a comportamentelor marginale:        
    - cu autorităţile locale;        
    - cu unităţile de învăţământ;        
    - cu părinţii        
    h) Activitate desfăşurată cu elevii capabili de performanţă în centrele naţionale olimpice de excelenţă:        
    - director tehnic;        
    - profesor/antrenor        
    i) Rezultate obţinute în organizarea cu elevii a unor activităţi practice, educative pentru formarea de abilităţi de comunicare, colaborare şi organizare        
    j) Rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, şi în activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii locale:        
    - proiecte de parteneriat educaţional la nivel local;        
    - proiecte de parteneriat educaţional la nivel judeţean;        
    - proiecte de parteneriat educaţional la nivel naţional;        
    - proiecte de parteneriat educaţional la nivel internaţional        
    - activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii locale        
    k) Activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare        
    02.CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ/MANAGERIALĂ10      
    a) Contribuţia la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice, reviste şcolare, avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală:        
    - programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri metodice, manuale şcolare;        
    - reviste şcolare, auxiliare/materiale didactice (bază sportivă, materiale, aparate şi instalaţii sportive);        
    - cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN;        
    - crearea de platforme de e-learning;        
    - elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs;        
    - elaborarea de programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală        
    b) Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN        
    c) Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitatea în domeniul sindical la nivel local/judeţean/ naţional/internaţional, participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale (zonale), naţionale şi/sau internaţionale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore), care să vizeze asigurarea calităţii şi personalizarea concretă de comunicare cu familia şi comunitatea privind participarea şi contribuţia la activităţile menţionate:        
    - activitatea de evaluator de manuale;        
    - activitatea de mentorat;        
    - activitatea de formator;        
    - activitatea în domeniul sindical la nivel:        
    - local/judeţean;        
    - naţional/internaţional;        
    - participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale (zonale), naţionale şi/sau internaţionale;        
    - participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formator;        
    - contribuţie la cercetări ştiinţifice fundamentale în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei        
    d) Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic:        
    - activitate ca metodist;        
    - activitate ca membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar;        
    - activitate în comisia naţională de specialitate        
    e) Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social şi în comisii naţionale de specialitate:        
    - activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ;        
    - activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi alte structuri de dialog social;        
    - activitatea desfăşurată în comisii naţionale de specialitate        
    03.CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE10      
    a) Proiecte de parteneriat educaţional, la nivel local/ judeţean/naţional/internaţional, recunoscute de inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului        
    b) Proiecte/Programe realizate în parteneriat între şcoală şi asociaţiile reprezentative de părinţi/comunitatea locală/operatori economici        
    c) Proiecte din Fondul Social European/fonduri structurale şi de coeziune/proiecte PHARE        
    d) Proiecte/Programe europene realizate prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale - Socrates, Comenius, Arion, Leonardo, Grundtvig etc.        
    e) Proiecte/Programe coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratul şcolar, de alţi parteneri - Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, ZFA (Centrala pentru activitate şcolară din Germania), Fundaţia Communitas, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizaţia Salvaţi Copiii        
    f) Alte proiecte/programe recunoscute de inspectoratul şcolar/ Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului        
    04.CRITERIUL PRIVIND CREŞTEREA PRESTIGIULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CONEXE5      
    a) Ca urmare a contribuţiilor individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educaţional şi instituţional, în contextul reformei învăţământului        
    b) Ca urmare a atragerii de finanţări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale        
    c) Ca urmare a realizării de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară        
    d) Ca urmare a realizării de parteneriate cu instituţiile din domeniul educaţiei şi al sportului (universităţi, cluburi sportive, asociaţii, fundaţii etc.) la nivel local, regional, naţional şi internaţional        
    e) Ca urmare a realizărilor în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia profesională        
      TOTAL:100    
  NOTE: a) Detalierea punctajului maxim se realizează de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar. b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverinţelor etc. eliberate de instituţiile abilitate.
   +  Anexa 5 -------la metodologie-------------- A. Grila de punctaj pentru acordarea gradaţiei de merit pentru personalul de conducere din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor
               
    CriteriulSubcriteriiPunctajPunctaj acordat
    1. Activităţi complexe cu valoare instructiv- educativăRealizarea unei oferte educaţionale atractive, conformă cu solicitările şi interesele educaţionale ale copiilor şi tinerilor2  
    Performanţe în pregătirea copiilor distinşi la concursuri de profil, materializate în obţinerea locurilor I, II, III, menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională şi a locurilor I, II, III şi premiilor speciale la faza naţionalăInternaţionalLocul I4/premiu  
    Locul II3/premiu  
    Locul III2/premiu  
    Menţiune/ Premiu special1/premiu  
    NaţionalLocul I4/premiu  
    Locul II3/premiu  
    Locul III2/premiu  
    Premiu special1/premiu  
    Promovarea şi aplicarea unor practici educaţionale transdisciplinare prin încurajarea abordării crosscurriculare centrate pe inovaţia şi creativitatea didactică a coordonatorilor de cercActivităţi transdisciplinare demonstrative4/activitate  
    Conţinut şi abordare novatoare5  
    Metode activ-participative3  
    Participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare a concursurilor şcolare incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiInternaţional3/calitate  
    Naţional2/calitate  
    Interjudeţean1,5/calitate  
    Judeţean1/calitate  
    Iniţierea/Coordonarea proiectelor şi programelor educativeInternaţional3/activitate  
    Naţional2/activitate  
    Interjudeţean/Regional1,5/activitate  
    Organizare de spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane etc.Internaţional4/activitate  
    Naţional3/activitate  
    Interjudeţean/Regional2/activitate  
    Promovarea proiectelor şi activităţilor pentru asigurarea echităţii în educaţieNaţional3/activitate  
    Judeţean2/activitate  
    Local1/activitate  
    Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare2/calitate  
    Participare la cursuri de formare2/curs  
    Participări cu lucrări de specialitate la conferinţe şi seminare1/participare  
    2. Performanţe deosebite în inovarea didacticăContribuţia la:activitatea educativă inovativă din cadrul palatului/clubului copiilor2  
    elaborarea de metodologii/ regulamente la nivel naţional2/metodologie  
    elaborarea de materiale didactice auxiliare, îndrumătoare/ghiduri metodice2/auxiliar  
    reviste şcolare2/revistă  
    Iniţierea şi organizarea unor forme variate de formare a cadrelor didactice din palatele şi cluburile copiilor2/formă  
    Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice de specialitate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN2/lucrare  
    Activitatea de evaluator de proiecte educative şcolare şi extraşcolare, de iniţiator şi coordonator de proiecte educative de mentoratNaţional3  
    Judeţean2  
    Local1  
    Activitate în domeniul sindical
    Participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic sau în cadrul unor proiecte educative, în calitate de formatori (minimum 24 de ore cursul)2/curs  
    Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice şi consilii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social şi în comisiile naţionale de specialitate1/activitate  
    3. Parteneriat educaţional în cadrul programelor de reformăProiecte educaţionale iniţiate/coordonate de palatul copiilor/clubul copiilor derulate în parteneriat cu alţi parteneri (Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, PHARE, Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizaţia Salvaţi Copiii, Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt - Austria, ZFA - Centrala pentru activitate şcolară din Germania, Fundaţia Communitas, ambasade, centre culturale străine, organizaţii omoloage din străinătate etc.)6/proiect  
    Participarea la proiecte finanţate prin Fondul Social European5/proiect  
    Proiecte educaţionale parteneriale iniţiate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/inspectoratul şcolar judeţean şi coordonate, la nivel judeţean, de palatul copiilor/clubul copiilor4/proiect  
    4. Creşterea prestigiului unităţii de învăţământContribuţie individuală şi/sau în echipă la îmbunătăţirea managementului educaţional şi instituţional, în contextul reformei învăţământului2  
    Atragere de fonduri bugetare pentru unitatea de învăţământ4  
    Realizarea unor proiecte cu finanţare din surse extrabugetare2/proiect  
    Parteneriate cu instituţiile din domeniul educaţiei şi al culturii (universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociaţii, fundaţii etc.)Internaţional4/proiect  
    Naţional3/proiect  
    Regional2/proiect  
    Local1/proiect  
    Contribuţia în promovarea imaginii instituţiei în mass-media locală, naţională, internaţională, pe site-uri educaţionale, în comunitate3  
    Aderarea şi participarea activă la reţele internaţionale de instituţii de profil2
  B. Grila de punctaj pentru acordarea gradaţiei de merit pentru cadrele didactice din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor
               
    CriteriulSubcriteriiPunctajPunctaj acordat
    1. Activităţi complexe cu valoare instructiv- educativăAtragerea şi menţinerea copiilor în activităţile cercului (depăşirea numărului de elevi faţă de normativ)2  
    Performanţe în pregătirea copiilor distinşi la concursuri de profil, materializate în obţinerea locurilor I, II, III, menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională şi a locurilor I, II, III şi premiilor speciale la faza naţionalăInternaţionalLocul I4/premiu  
    Locul II3/premiu  
    Locul III2/premiu  
    Menţiune/ Premiu special1/premiu  
    NaţionalLocul I4/premiu  
    Locul II3/premiu  
    Locul III2/premiu  
    Premiu special1/premiu  
    Iniţierea şi aplicarea unor conţinuturi şi a unor modalităţi de predare-învăţare a acestora în cadrul cercului, prin utilizarea abordării crosscurriculare centrate pe inovaţie şi creativitate şi a metodelor activ- participativeActivităţi demonstrative4/activitate  
    Conţinut şi abordare novatoare5  
    Metode activ-participative3  
    Participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare a concursurilor şcolare incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiInternaţional3/calitate  
    Naţional2/calitate  
    Interjudeţean1,5/calitate  
    Local1/calitate  
    Iniţiator/Coordonator de proiecte educativeInternaţional4/activitate  
    Naţional3/activitate  
    Interjudeţean/Regional2/activitate  
    Municipal/Local1/activitate  
    Participarea ca formator la activităţile aplicative din Calendarul activităţilor educative şi la manifestări educativeInternaţional3/proiect  
    Naţional2/proiect  
    Judeţean1/proiect  
    Local0,5/proiect  
    Activităţi pentru eliminarea segregării, a discriminării, a marginalizării şi excluziunii sociale, pentru combaterea exploatării prin muncă a copiilor şi promovarea incluziunii educaţionaleNaţional3/activitate  
    Judeţean2/activitate  
    Local1/activitate  
    Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare2/calitate  
    Participare la cursuri de formare2/curs  
    Participări cu lucrări de specialitate la conferinţe şi seminare1/participare  
    2. Performanţe deosebite în inovarea didacticăContribuţia la elaborarea de:programe şcolare2/programă  
    metodologii/regulamente la nivel naţional2/metodologie  
    materiale auxiliare didactice, îndrumătoare/ghiduri metodice2/auxiliar  
    reviste şcolare2/revistă  
    Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice de specialitate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN2/lucrare  
    Activitatea de evaluator, iniţiator şi coordonator de proiecte educative, de mentorat Activitate în domeniul sindicalNaţional3  
    Judeţean2  
    Local1  
    Participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic sau în cadrul unor proiecte educative, în calitate de formatori (minimum 24 de ore cursul)2/curs  
    Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice şi consilii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social şi în comisiile naţionale de specialitate1/activitate  
    3. Parteneriat educaţional în cadrul programelor de reformăProiecte educaţionale iniţiate/coordonate de palatul copiilor/clubul copiilor derulate în parteneriat cu alţi parteneri (Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, PHARE, Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca Mondială, Organizaţia Salvaţi Copiii, Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt - Austria, ZFA-Centrala pentru activitate şcolară din Germania, Fundaţia Communitas, ambasade, centre culturale străine, organizaţii omoloage din străinătate etc.)6/proiect  
    Participarea la proiecte finanţate prin Fondul Social European5/proiect  
    Proiecte educaţionale parteneriale iniţiate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/inspectoratul şcolar judeţean şi coordonate, la nivel judeţean, de palatul copiilor/clubul copiilor4/proiect  
    4. Creşterea prestigiului unităţii de învăţământContribuţie individuală şi/sau în echipă la dezvoltarea managementului educaţional, în contextul reformei învăţământului2  
    Atragerea de finanţare extrabugetară pentru realizarea unor activităţi/proiecte educative2/proiect  
    Parteneriate cu instituţiile din domeniul educaţiei şi al culturii (universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociaţii, fundaţii etc.)Internaţional4/proiect  
    Naţional3/proiect  
    Regional2/proiect  
    Local1/proiect
   +  Anexa 6 -------la metodologie---------------Declaraţie pe propria răspundere Subsemnatul(a), ............, domiciliat(ă) în ............, str. ........... nr. ....., bl. ...., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........., legitimat(ă) cu ....... seria ..... nr. ......, CNP ........., încadrat(ă) la ............, pe funcţia de ............, declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate.Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.Data ........ Semnătura............------------