ORDIN nr. 250 din 22 noiembrie 2010privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010    Având în vedere prevederile art. 25 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale art. 11 lit. n) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene organizează şi desfăşoară programe de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Programele prevăzute la art. 1 se desfăşoară pe baza planurilor de pregătire întocmite de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi aprobate de prefect. (2) Planurile de pregătire se întocmesc conform structurii-cadru prevăzute în anexa nr. 1. (3) Activităţile de pregătire se stabilesc pe baza tematicii orientative întocmite de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi se particularizează în funcţie de specificul zonei de competenţă. (4) Tematica prevăzută la alin. (3) se aprobă prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Articolul 3 (1) Perioadele şi durata de desfăşurare a programelor de pregătire se stabilesc de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi vor fi comunicate consiliilor locale pentru a hotărî cu privire la participarea specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă. (2) Durata programelor se va stabili, de regulă, în limita a 38 de ore. (3) Periodicitatea desfăşurării programelor se stabileşte de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene în funcţie de situaţia operativă, gradul de încadrare şi fluctuaţia personalului compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă şi dinamica schimbărilor legislative. (4) Numărul de participanţi pentru o serie de pregătire nu va depăşi, de regulă, 28 de persoane pentru activităţile teoretice şi 14 persoane/lector la activităţile practice.  +  Articolul 4În organizarea şi desfăşurarea pregătirii, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene pot colabora cu structurile judeţene care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă.  +  Articolul 5 (1) La finalizarea programelor, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene eliberează fiecărui participant o adeverinţă de absolvire a cursurilor. (2) Modelul adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Şefii inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene dispun, în părţile ce îi privesc, măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 483/2008 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2008, se abrogă.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 22 noiembrie 2010.Nr. 250.  +  Anexa 1 STRUCTURA - CADRUa planului de pregătire a specialiştilor pentru prevenire dinserviciile voluntare pentru situaţii de urgenţăI. Tipul programului: pregătire în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţăII. Denumirea ocupaţiei: specialist pentru prevenire din serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţăIII. Certificarea pregătirii: adeverinţăIV. Durata cursului: ................. a) pregătire teoretică: ............. b) pregătire practică: ............V. Loc de desfăşurare: a) pregătire teoretică: ......... b) pregătire practică: .........VI. Numărul de participanţi, pe serii de pregătire: .........VII. Modalităţi de evaluare a cunoştinţelor: test (chestionar); interviuri (dezbateri)VIII. Desfăşurarea activităţilor de pregătire
    Nr. crt. Ziua, ora Tema/Activitatea Cine conduce Observaţii
     +  Anexa 2 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă"....................." al Judeţului ...........Nr. .... din .........ADEVERINŢĂ- model -Domnul/Doamna ......, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ......, CNP ........, specialist pentru prevenire din serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al ......., a urmat cursul de pregătire în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "..............." al Judeţului ............, în perioada ................... .Inspector-şef,..................___________