LEGE nr. 208 din 11 noiembrie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Expertiza tehnică efectuată din dispoziţia organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, de către expertul sau specialistul numit de acestea, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei, constituie expertiză tehnică judiciară."2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Expertiza tehnică efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice constituie expertiză tehnică extrajudiciară."3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Examenul şi interviul pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi testarea profesională a specialiştilor care efectuează expertize tehnice judiciare se organizează de către Ministerul Justiţiei şi se desfăşoară potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justiţiei."4. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Calitatea de expert tehnic judiciar şi specializarea acestuia se dovedesc cu autorizaţia de expert tehnic judiciar, eliberată de Biroul central pentru expertize judiciare din Ministerul Justiţiei."5. La articolul 12, literele a) şi b) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) persoana care a dobândit de la alte ministere sau instituţii publice de specialitate autorizarea de a realiza lucrări în specializarea pentru care susţine interviul; b) persoana care a dobândit calitatea cerută pentru desfăşurarea activităţii în acea specialitate, prevăzută în nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, în condiţiile legii speciale ce reglementează organizarea şi desfăşurarea unei activităţi sau profesii şi modul de acces în aceasta;".6. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Pentru înscrierea la examenul sau, după caz, interviul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar, candidaţii plătesc o taxă al cărei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justiţiei. Sumele astfel colectate sunt evidenţiate într-un fond distinct şi sunt folosite pentru plata cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea examenului sau interviului. Sumele nefolosite până la sfârşitul anului sunt reportate pentru anul următor cu aceeaşi destinaţie."7. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Experţii tehnici judiciari care au calitatea de salariaţi au dreptul la concediu fără plată pe timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare care le-au fost încredinţate. Expertul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale."8. La articolul 16^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Suspendarea, respectiv încetarea suspendării calităţii de expert tehnic judiciar, se poate dispune de către Biroul central pentru expertize judiciare, la cererea motivată a expertului sau din oficiu, motivat."9. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei judiciare numeşte expertul sau, după caz, specialistul, indică în scris, prin încheiere sau prin ordonanţă, obiectul expertizei şi întrebările la care trebuie să răspundă acesta, stabileşte data depunerii raportului de expertiză, fixează onorariul provizoriu, avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, şi comunică biroului local pentru expertize tehnice judiciare numele persoanei desemnate să efectueze expertiza. (2) La termenul la care a avut loc numirea expertului, organul cu atribuţii jurisdicţionale care a dispus efectuarea expertizei înştiinţează partea despre suma ce trebuie avansată pentru expertiza dispusă în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare şi îi pune în vedere să plătească această sumă în termen de 5 zile de la înştiinţare. (3) Adresa privind numirea expertului se comunică biroului local pentru expertize tehnice judiciare şi expertului tehnic judiciar, după efectuarea plăţii în condiţiile alin. (2), şi cuprinde următoarele: a) denumirea şi datele de contact ale organului cu atribuţii jurisdicţionale care a dispus numirea; b) numărul şi obiectul dosarului în care a fost dispusă efectuarea expertizei tehnice judiciare; c) numele sau, după caz, denumirea părţilor din dosar şi datele de contact ale acestora: domiciliul sau, după caz, sediul acestora, precum şi numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail, dacă acestea sunt cunoscute; d) numărul şi data încheierii sau ordonanţei prin care a fost numit expertul; e) obiectivele expertizei tehnice judiciare dispuse la care trebuie să răspundă expertul; f) termenul stabilit pentru depunerea raportului de expertiză; g) suma stabilită cu titlu de onorariu provizoriu; h) suma stabilită cu titlu de cheltuieli provizorii; i) menţiunea că sumele provizorii, stabilite cu titlu de onorariu provizoriu şi cheltuieli provizorii, au fost plătite în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare. (4) Plata sumei provizorii către expertul tehnic judiciar numit se va efectua prin intermediul biroului local pentru expertize tehnice judiciare, după depunerea raportului de expertiză la organul cu atribuţii jurisdicţionale care a dispus efectuarea expertizei."10. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Partea interesată are dreptul să solicite ca pe lângă expertul tehnic judiciar numit să mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala acesteia, şi un expert tehnic judiciar sau un specialist, nominalizat de aceasta şi încuviinţat de organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, în calitate de consilier al părţii, din categoria persoanelor prevăzute la art. 11-14. (2) Expertul tehnic judiciar sau specialistul nominalizat de parte în condiţiile alin. (1) trebuie să deţină aceeaşi specializare cu cea a expertului tehnic judiciar numit de organul judiciar pentru efectuarea expertizei. Dacă acest lucru nu este posibil, se va avea în vedere ca specializarea expertului tehnic judiciar care participă la efectuarea expertizei în calitate de consilier al părţii să fie înrudită cu cea a expertului tehnic judiciar numit şi să aparţină aceluiaşi domeniu. (3) Onorariul expertului tehnic judiciar sau al specialistului care participă la efectuarea expertizei în condiţiile alin. (1) este stabilit de parte şi de expert, de comun acord, în temeiul raporturilor contractuale dintre aceştia, şi este plătit acestuia de către partea care l-a nominalizat. (4) Un exemplar original al documentului care face dovada relaţiilor contractuale dintre parte şi expertul tehnic judiciar sau specialistul care participă la efectuarea expertizei în condiţiile prevăzute la alin. (1), precum şi a sumelor datorate acestuia va fi depus la dosarul cauzei cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea raportului de către expertul tehnic judiciar sau specialistul numit."11. La articolul 21, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) partea introductivă, în care se menţionează organul care a dispus efectuarea expertizei, data la care s-a dispus depunerea acesteia, numele şi prenumele expertului sau ale experţilor, specialitatea acestuia/acestora, data întocmirii şi finalizării raportului de expertiză, obiectul acesteia şi întrebările la care expertul sau experţii urmează să răspundă, bibliografia pe baza căreia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat explicaţii în cursul lucrărilor la care au fost convocate;".12. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Raportul de expertiză sau suplimentul la raportul de expertiză, însoţit de nota de evaluare a onorariului şi, dacă este cazul, de decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizei şi în strânsă legătură cu aceasta, se depune la organul cu atribuţii jurisdicţionale care a încuviinţat expertiza. (2) La termenul la care se pronunţă asupra raportului de expertiză sau, după caz, asupra suplimentului la raport, depus de expertul tehnic judiciar numit, organul cu atribuţii jurisdicţionale care a dispus efectuarea expertizei se pronunţă şi asupra sumei definitive solicitate de către expert, înştiinţând biroul local pentru expertize tehnice judiciare despre suma definitivă aprobată la plată expertului. (3) La termenul prevăzut la alin. (2), organul cu atribuţii jurisdicţionale înştiinţează partea despre suma rămasă de plată şi pune în vedere acesteia să efectueze plata în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare în termen de 5 zile de la înştiinţare."13. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:"Art. 22^1. - (1) Dacă expertul tehnic judiciar numit este înlocuit din motive imputabile acestuia, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti sau alte organe cu atribuţii jurisdicţionale pot dispune, odată cu înlocuirea, şi restituirea în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare, în tot sau în parte, în termen de 30 de zile, a sumelor primite pentru activitatea de expertiză tehnică judiciară efectuată în cauza respectivă. (2) Nerestituirea sumelor în termenul stabilit în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare constituie abatere disciplinară."14. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Plata onorariului şi a cheltuielilor solicitate prin decont, cuvenite expertului tehnic judiciar numit de către organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti sau alte organe cu atribuţii jurisdicţionale în condiţiile art. 17, pentru efectuarea expertizei, se efectuează numai prin biroul local pentru expertize tehnice judiciare."15. La articolul 25, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Sumele reţinute potrivit alin. (1) se constituie şi se utilizează, prin derogare de la alte dispoziţii legale, la dispoziţia Ministerului Justiţiei, ca fond special pentru:".16. La articolul 25 alineatul (2), litera e) se abrogă.17. La articolul 25, alineatul (3) se abrogă.18. La articolul 32, literele b)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) ia măsurile necesare pentru întocmirea, actualizarea şi publicarea pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei a tabelului nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, cu datele de identificare, pe specialităţi şi pe judeţe, respectiv pe municipiul Bucureşti, în funcţie de domiciliul acestora; c) ia măsurile necesare pentru întocmirea tabelului nominal şi a listei nominale cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii care pot efectua expertize tehnice judiciare şi pentru comunicarea acestora birourilor locale pentru expertize tehnice judiciare; d) organizează desfăşurarea examenului şi interviului pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar; e) emite autorizaţia de expert tehnic judiciar, în care se menţionează cel puţin numele şi prenumele expertului şi specializarea acestuia;".19. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia în care împotriva expertului tehnic judiciar s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune care aduce atingere prestigiului profesiei, se dispune suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice până la soluţionarea definitivă a cauzei."20. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu următorul cuprins:"Art. 38^1. - (1) Dacă împotriva sa a fost pusă în mişcare acţiunea penală în vreo cauză penală sau dacă a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, expertul tehnic judiciar sau specialistul are obligaţia de a comunică de îndată această situaţie Ministerului Justiţiei. Nerespectarea obligaţiei de comunicare constituie abatere disciplinară. (2) Instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea au obligaţia de a comunică de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile de la emitere, direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei copii certificate ale documentelor prin care a fost dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale sau condamnarea asupra unei persoane având calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist."  +  Articolul II (1) Legitimaţiile de expert tehnic judiciar întocmite şi eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile şi fac dovada calităţii de expert tehnic judiciar şi a specializării până la înlocuirea acestora cu autorizaţiile prevăzute la art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege. (2) Biroul central pentru expertize tehnice judiciare va lua măsurile necesare pentru înlocuirea legitimaţiilor prevăzute la alin. (1) cu autorizaţii în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 noiembrie 2010.Nr. 208.----