HOTĂRÂRE nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., denumită în continuare CNCIR, ca urmare a reorganizării prin divizare a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR. (2) CNCIR este persoană juridică română, de interes strategic naţional, organizată ca societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, conform legilor în vigoare şi statutului prevăzut în anexa nr. 1. (3) CNCIR are în structura sa 12 sucursale. (4) CNCIR funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.  +  Articolul 2CNCIR are ca obiect principal de activitate realizarea de testări şi analize tehnice, cod CAEN 7120 - ed. rev. 2/2008, în scopul efectuării de verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi de verificări tehnice în utilizare, pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Capitalul social al CNCIR este de 28.415.500 lei şi reprezintă valoarea activelor imobiliare cuprinse în patrimoniul preluat prin divizarea parţială a patrimoniului ISCIR conform situaţiei activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, întocmită la 30 iunie 2010. (2) Capitalul social este împărţit în 284.155 de acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100 lei. (3) Capitalul social este deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. (4) Predarea-preluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aferente patrimoniului transmis între ISCIR, pe de o parte, şi CNCIR, pe de altă parte, se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Patrimoniul transmis de ISCIR se stabileşte pe baza bilanţului contabil de închidere, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe la situaţiile financiare întocmite potrivit legii. (6) CNCIR va prelua toate drepturile şi îşi va asuma toate obligaţiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la ISCIR şi se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale societăţii cu terţii, pentru domeniul său de activitate, inclusiv în litigiile în curs.  +  Articolul 4 (1) CNCIR are în proprietate bunuri imobile şi mobile. (2) Bunurile imobile proprietate privată a ISCIR prevăzute în anexa nr. 2 trec în proprietatea CNCIR la data înmatriculării sale în registrul comerţului şi se regăsesc în capitalul social al acesteia.  +  Articolul 5 (1) Personalul din cadrul ISCIR necesar desfăşurării obiectului de activitate al CNCIR se consideră preluat la data înmatriculării acesteia în registrul comerţului, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora. (2) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal, condiţiile de muncă, obligaţiile generale şi specifice, timpul de muncă şi de odihnă, programele de perfecţionare profesională a salariaţilor şi alte condiţii în care se desfăşoară procesul muncii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, încheiat în condiţiile legii, în termen de cel mult 90 de zile de la data înmatriculării CNCIR în registrul comerţului. (3) Până la negocierea noului contract colectiv de muncă, personalul preluat de CNCIR îşi va păstra salariile şi drepturile salariale avute anterior în cadrul ISCIR.  +  Articolul 6Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Patrimoniul ISCIR la data de 30 iunie 2010 este de 57.719.779 lei."2. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice şi de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizează, pentru instalaţii şi echipamente, verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării, verificări tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viaţă, activităţi de construire, montare, instalare, punere în funcţiune, supraveghere tehnică, lucrări de revizie, reparaţii şi de întreţinere; pentru instalaţiile/ echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta şi dispoziţiile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare;".3. La articolul 3 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) efectuează verificări tehnice în vederea autorizării şi verificări tehnice în utilizare la instalaţii/echipamente, în condiţiile stabilite de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare;".4. La articolul 3 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, funcţionarea instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1;".5. La articolul 3 alineatul (1), litera l) se abrogă.6. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Autorizările prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) se pot baza pe rapoarte de evaluare tehnică, întocmite în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice."7. La articolul 4, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În cadrul ISCIR funcţionează 5 inspecţii teritoriale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3................................................................................................ (4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice."8. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Inspectorul de stat şef numeşte şi revocă, prin ordin, inspectorul de stat şef adjunct, inspectorii şefi ai inspecţiilor teritoriale şi conducătorii structurilor din cadrul ISCIR prevăzute la alin. (6)."9. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) ISCIR are dreptul de a solicita informaţii şi documente de la persoanele fizice sau juridice care proiectează, construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, realizează supravegherea tehnică, execută revizii, repară, întreţin, deţin, exploatează, efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării, verificări tehnice în utilizare şi verificări tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viaţă şi de la cele ce pun la dispoziţie pe piaţă instalaţii/echipamente, cu respectarea actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor sau a actelor normative de punere în aplicare a acestei legislaţii, după caz."10. La articolul 7, alineatul (4) se abrogă.11. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, potrivit legii. Veniturile obţinute din perceperea de tarife şi din prestarea altor servicii de către ISCIR în condiţiile legii, se fac venituri la bugetul de stat."12. La articolul 10, alineatul (3) se abrogă.13. Anexele nr. 2-4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3-5 la prezenta hotărâre.14. În cuprinsul textului, sintagmele "ministrul economiei" şi "Ministerul Economiei" se modifică şi se înlocuiesc cu sintagmele "ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri" şi, respectiv, "Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri".  +  Articolul 7Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la litera A punctul I, poziţia nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 125 de posturi".  +  Articolul 9Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 17 noiembrie 2010.Nr. 1.139.  +  Anexa 1STATUT 17/11/2010  +  Anexa 2BUNURILE IMOBILE PROPRIETATE PRIVATĂa Inspecţiei de Stat pentru ControlulCazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilorde Ridicat care trec în proprietateaCompaniei Naţionale pentru Controlul Cazanelor,Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A. ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │Nr. │ Imobilul │Valoarea │ │crt.│ │ - lei - │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 1. │Teren în suprafaţă de 954,3 mý, imobil clădire, situat în │1.392.024│ │ │Bacău, toate situate în str. George Bacovia nr. 156, │ │ │ │judeţul Bacău │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 2. │Teren în suprafaţă de 339 mý, imobil clădire, construcţie │6.540.764│ │ │lift, toate situate în Bucureşti, Str. Fluviului nr. 16, │ │ │ │sectorul 1 │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 3. │Teren în suprafaţă de 394 mý şi imobil clădire, situate în │2.201.425│ │ │Cluj-Napoca, Str. Ţebei nr. 29, judeţul Cluj │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 4. │Teren în suprafaţă de 899 mý, imobil clădire şi garaj auto, │2.804.497│ │ │toate situate în Craiova, Str. Brestei nr. 55A, judeţul Dolj │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 5. │Teren în suprafaţă de 149,86 mý, imobil clădire, situate în │ 850.000│ │ │Constanţa, str. C-ţin Brătescu nr. 3 bis, judeţul Constanţa │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 6. │Teren în suprafaţă de 400 mý şi imobil clădire, spaţiu │2.024.150│ │ │centrală termică, situate în Constanţa, str. Războieni nr. 13│ │ │ │judeţul Constanţa │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 7. │Imobil apartament, situat în Craiova, str. Romul bl. Romarta,│ 268.100│ │ │sc. 1, et. 3, ap. 79, judeţul Dolj │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 8. │Imobil clădire, situat în Galaţi, str. Saturn nr. 32, │1.496.097│ │ │judeţul Galaţi │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ 9. │Teren în suprafaţă de 560,49 mý şi clădire, situate în Iaşi, │2.272.757│ │ │str. Gheorghe Asachi nr. 2, judeţul Iaşi │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │10. │Teren în suprafaţă de 304 mý şi imobil clădire, situate în │1.830.672│ │ │Piteşti, Bd. Republicii nr. 172, judeţul Argeş │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │11. │Teren în suprafaţă de 180,25 mý şi imobil clădire, situate în│ 919.625│ │ │Piteşti, str. Cozia nr. 1, judeţul Argeş │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │12. │Teren în suprafaţă de 592 mý şi imobil clădire şi gard, │1.975.010│ │ │situate în Ploieşti, str. Radu Stanian nr. 12,judeţul Prahova│ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │13. │Imobil clădire, situat în Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr. 14│ 668.850│ │ │bl. 33 N2, parter, judeţul Prahova │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │14. │Mansardă imobil clădire şi copertină acces garaj, împrejmuire│ 218.072│ │ │gard, toate situate în Sibiu, Str. Dorului nr. 19, judeţul │ │ │ │Sibiu │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │15. │Teren în suprafaţă de 494 mý şi imobil clădire, gard, situat │ 513.575│ │ │în Suceava, Str. Universităţii nr. 19, judeţul Suceava │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │16. │Teren în suprafaţă de 342 mý şi imobil clădire, situate în │ 642.386│ │ │Târgu Mureş, str. Săvineşti nr. 4, judeţul Mureş │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │17. │Apartament III, situat în Târgu Mureş, Str. Republicii nr. 19│ 220.000│ │ │ap. 3, judeţul Mureş │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │18. │Teren în suprafaţă de 551,50 mý şi imobile clădiri, situate │1.577.470│ │ │în Timişoara, str. Gutenberg nr. 2, ap. 1, judeţul Timiş │ │ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘  +  Anexa 3(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)INSPECŢII TERITORIALEale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientelor sub Presiuneşi Instalaţiilor de Ridicat*Font 9* ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │Nr. │ Inspecţii teritoriale ale Inspecţiei de Stat │ Raza de activitate │ │crt.│ pentru Controlul Cazanelor, │ a inspecţiilor │ │ │ Recipientelor sub Presiune │ teritoriale │ │ │ şi Instalaţiilor de Ridicat │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1. │Inspecţia Teritorială ISCIR Bucureşti - Bucureşti│- judeţul Argeş │ │ │ │- judeţul Constanţa │ │ │ │- judeţul Călăraşi │ │ │ │- judeţul Dâmboviţa │ │ │ │- judeţul Dolj │ │ │ │- judeţul Giurgiu │ │ │ │- judeţul Gorj │ │ │ │- judeţul Ialomiţa │ │ │ │- judeţul Ilfov │ │ │ │- judeţul Mehedinţi │ │ │ │- judeţul Olt │ │ │ │- judeţul Tulcea │ │ │ │- judeţul Vâlcea │ │ │ │- judeţul Teleorman │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2. │Inspecţia Teritorială ISCIR Bacău │- judeţul Bacău │ │ │ │- judeţul Botoşani │ │ │ │- judeţul Brăila │ │ │ │- judeţul Iaşi │ │ │ │- judeţul Galaţi │ │ │ │- judeţul Neamţ │ │ │ │- judeţul Suceava │ │ │ │- judeţul Vaslui │ │ │ │- judeţul Vrancea │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 3. │Inspecţia Teritorială ISCIR Braşov │- judeţul Braşov │ │ │ │- judeţul Buzău │ │ │ │- judeţul Covasna │ │ │ │- judeţul Harghita │ │ │ │- judeţul Prahova │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4. │Inspecţia Teritorială ISCIR Oradea │- judeţul Arad │ │ │ │- judeţul Bihor │ │ │ │- judeţul Caraş-Severin │ │ │ │- judeţul Maramureş │ │ │ │- judeţul Satu Mare │ │ │ │- judeţul Sălaj │ │ │ │- judeţul Timiş │ │ │ │- judeţul Hunedoara │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5. │Inspecţia Teritorială ISCIR Sibiu │- judeţul Alba │ │ │ │- judeţul Bistriţa-Năsăud│ │ │ │- judeţul Cluj │ │ │ │- judeţul Mureş │ │ │ │- judeţul Sibiu │ └────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘  +  Anexa 4(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de RidicatNumăr maxim de posturi 125     ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌───────────────────┐     │ COMPARTIMENT │ │ │ │COMPARTIMENT AUDIT │     │ COMUNICARE ├──┐ │ │ ┌──┤ PUBLIC INTERN │     └────────────────┘ │ │ │ │ └───────────────────┘     ┌────────────────┐ │ │ │ │ ┌───────────────────┐     │ COMPARTIMENT │ │ │ INSPECTOR │ │ │ COMPARTIMENT │     │ STRUCTURA DE ├──┼─────┤ DE STAT ŞEF ├───┼──┤ MANAGEMENTUL │     │ SECURITATE │ │ │ │ │ │ CALITĂŢII │     └────────────────┘ │ │ │ │ └───────────────────┘     ┌────────────────┐ │ │ │ │ ┌───────────────────┐     │ COMPARTIMENT │ │ │ │ │ │ COMPARTIMENT │     │ SSM, PSI, ├──┘ │ │ ├──┤ ACHIZIŢII PUBLICE │     │SITUAŢII URGENŢĂ│ │ │ │ └───────────────────┘     └────────────────┘ │ │ │                               └────────┬───────┘ │                                        │ │           ┌──────────────────────┐ │ │ ┌───────────────────┐           │INSPECTOR DE STAT ŞEF ├─────┤ ├──┤ BIROUL RESURSE │           │ ADJUNCT │ │ │ │ UMANE, JURIDIC │           └──────────────────────┘ │ │ └───────────────────┘                                        │ │           ┌──────────────────────┐ │ │ ┌───────────────────┐           │ DIRECŢIA INSPECŢIE, │ │ │ │ DIRECŢIA │           │SUPRAVEGHERE A PIEŢEI ├─────┤ └──┤ ECONOMICĂ, │           │ ŞI REGLEMENTARE │ │ │ ADMINISTRATIV │           └──────────────────────┘ │ └───────────────────┘                                        │           ┌──────────────────────┐ │           │ INSPECŢII ├─────┘           │ TERITORIALE │           └──────────────────────┘  +  Anexa 5(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)NORMATIVprivind parcul auto al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat1. Autolaboratoare: un autolaborator pentru supravegherea pieţei.2. Autoturisme: - câte un autoturism la 5 inspectori de specialitate care efectuează controale, supraveghere a pieţei şi verificări tehnice;- câte un autoturism pentru conducerea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat*)__________ Notă *) Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.NOTĂ:Consumul lunar de combustibil pentru fiecare autoturism este de 300 l.Consumul lunar de combustibil pentru autolaborator este de 250 l.În perioada de valabilitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice se vor aplica normele privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturisme prevăzute în aceasta.----