ORDIN nr. 2.697 din 16 noiembrie 2010privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanţii de stat
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 19 noiembrie 2010    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi ale pct. 3.2.1 lit. h), 4.1.6, 4.2.1 şi 4.2.2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanţii de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 2 februarie 2009, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă procedurile privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanţii de stat, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin."2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexa nr. 1, iar anexele nr. 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexa nr. 2.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 noiembrie 2010.Nr. 2.697.  +  Anexa 1 PROCEDURAemiterii scrisorii de garanţie pentrucontractarea de către operatorii economici a unui împrumutcu garanţia statului de la bănci comerciale şi/sauinstituţii financiare internaţionale (IFI) sau pe bazăde acorduri bilaterale (de la guverne străine ori agenţii guvernamentale)1. Ministerul Finanţelor Publice (MFP), prin direcţia de specialitate, efectuează evaluarea preliminară privind oportunitatea emiterii garanţiei statului pentru susţinerea finanţării unui program/proiect prioritar pentru economia românească. În funcţie de specificul proiectului, operatorul economic prezintă MFP solicitarea cu privire la acordarea garanţiei, în cuprinsul căreia va fi fundamentată necesitatea măsurii de sprijin din partea statului, însoţită de următoarele documente, dar fără a se limita la acestea:- hotărârea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare ale respectivului proiect, numai în cazul operatorilor economici care realizează obiective de investiţii publice;- scrisoare de susţinere din partea ministerului care coordonează sectorul de activitate al operatorului economic privind caracterul prioritar al proiectului (de exemplu, încadrarea proiectului/programului ca obiectiv prioritar, parte a unei strategii sectoriale, în măsura existenţei acesteia);- documentaţie privind fundamentarea proiectului/programului: plan de afaceri, studiu de fezabilitate (care va include şi cash-flow aferent proiectului), surse de finanţare, oferta de finanţare indicativă, impact economico-social etc.2. În cazul în care MFP emite un aviz de principiu favorabil privind acordarea garanţiei statului, operatorul economic prezintă Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. documentaţia şi fundamentările necesare, în conformitate cu normele şi procedurile de lucru ale acesteia, şi solicită avizul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) privind emiterea garanţiei de stat. După finalizarea analizei de risc, operatorul economic prezintă MFP avizul CIFGA.3. MFP, împreună cu ministerul coordonator al operatorului economic, întocmeşte şi prezintă spre aprobare Guvernului şi Preşedintelui României un memorandum în care se prezintă rezultatul analizei de risc efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi se solicită acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului, precum şi aprobarea mandatului de negociere.Structura finanţării garantate de stat, documentaţia contractuală aferentă (acord de împrumut, scrisoare de garanţie), termenii şi condiţiile financiare (maturitate, dobândă, perioadă de graţie etc.) se analizează de MFP, prin direcţia de specialitate, care participă la negociere, alături de împrumutat.4. În cazul în care finanţatorul este o instituţie financiară internaţională, la solicitarea acesteia, MFP transmite acordul de principiu privind susţinerea împrumutului cu garanţia statului, după aprobarea memorandumului prevăzut la pct. 3.5. Direcţia de specialitate din cadrul MFP va evalua măsura de sprijin sub forma garanţiei de stat în vederea stabilirii aplicabilităţii reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.În funcţie de rezultatul acestei evaluări, MFP, prin direcţia de specialitate, va prezenta măsura de sprijin spre consultare reprezentanţilor Comisiei Europene (CE) prin intermediul Consiliului Concurenţei.Ca urmare a rezultatului acestor consultări, MFP, prin direcţia de specialitate, va elabora, dacă este cazul, notificarea măsurilor de sprijin către CE în vederea obţinerii deciziei de autorizare în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. Notificarea măsurilor de sprijin cuprinde, pe lângă proiectul de lege privind aprobarea emiterii garanţiei de stat, date şi informaţii cu privire la proiectul de investiţii, operatorul economic beneficiar al măsurii de sprijin, precum şi condiţiile de acordare a împrumutului (valoare împrumut, perioadă de rambursare, dobândă şi costuri asociate) şi condiţiile de acordare a garanţiei de stat care includ evaluarea comisionului la fondul de risc care urmează să fie plătit de către operatorul economic statului pentru emiterea scrisorii de garanţie.6. După parcurgerea demersurilor prevăzute la pct. 5, MFP prezintă spre aprobare Guvernului şi Preşedintelui României un memorandum de aprobare a raportului negocierilor.7. MFP promovează spre aprobare proiectul de lege privind aprobarea emiterii garanţiei de stat elaborat cu avizul/sau împreună cu ministerul coordonator al operatorului economic.8. Direcţia de specialitate din cadrul MFP prezintă spre aprobare şi semnare conducerii MFP scrisoarea de garanţie împreună cu documentaţia aferentă, în forma negociată şi acceptată de finanţator, precum şi Convenţia de garantare. Scrisoarea de garanţie şi Convenţia de garantare vor conţine clauze privind intrarea în vigoare a acestora numai după intrarea în vigoare a legii de aprobare a emiterii garanţiei statului.9. Convenţia de garantare, avizată în prealabil de direcţiile de specialitate din cadrul MFP şi de controlul financiar preventiv şi delegat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se încheie între MFP, în calitate de garant, şi operatorul economic, în calitate de garantat, şi cuprinde o serie de prevederi cu privire la condiţiile de garantare şi de monitorizare a garanţiei, inclusiv cele referitoare la plata comisionului la fondul de risc, dar fără a se limita la acestea, şi anume:- utilizarea împrumutului garantat în numele şi în contul statului numai pentru destinaţiile stabilite prin acordul/contractul de împrumut încheiat între operatorul economic şi creditor;- achitarea la scadenţă a obligaţiilor ce decurg din acordul de împrumut încheiat cu creditorul în favoarea căruia MFP a emis scrisoarea de garanţie;- plata, la scadenţele şi în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare, a comisionului la fondul de risc (primei de garantare), precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a acestuia;- înştiinţarea în scris a MFP, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadenţei, asupra imposibilităţii constituirii parţiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligaţiilor care decurg din acordul de împrumut, cu motivaţiile şi fundamentările corespunzătoare;- angajamente din partea operatorului economic pe durata împrumutului garantat (de exemplu, informarea MFP asupra intenţiei de divizare, privatizare sau asupra oricăror modificări în statutul juridic şi solicitarea avizului acestuia, după caz);- prezentarea MFP a unor informări în legătură cu angajarea împrumutului garantat de stat şi cu modul în care se derulează acesta, precum şi cu privire la modul în care se efectuează plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a împrumutului contractat cu garanţia statului, la termenele şi în condiţiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările ulterioare.Enumerarea de la prezentul punct nu este limitativă.10. Scrisoarea de garanţie, avizată în prealabil de controlul financiar preventiv şi delegat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se transmite în original operatorului economic după semnarea convenţiei de garantare de către persoanele împuternicite ale celor două părţi şi înregistrarea în subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.  +  Anexa 2 PROCEDURAcontractării de către unităţile administrativ-teritoriale deîmprumuturi cu garanţia statului de la instituţii financiareinternaţionale, bănci comerciale sau pe bază de acorduribilaterale (de la alte guverne ori agenţii guvernamentale)1. În vederea asigurării finanţării, integrale sau parţiale, a unui program/proiect de investiţii publice prioritar pentru economia românească prin contractarea unui împrumut cu garanţia statului, unitatea administrativ-teritorială, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), în conformitate cu legislaţia în vigoare, iniţiază şi promovează un proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii.2. În baza documentaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de posibil beneficiar al unui împrumut garantat de stat, obţine avizul favorabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, constituită în baza art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.3. Unitatea administrativ-teritorială prezintă Ministerului Finanţelor Publice (MFP) solicitarea cu privire la acordarea garanţiei statului, însoţită de următoarele documente: a) hotărârea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice; b) fundamentarea întocmită de unitatea administrativ-teritorială, însuşită de MAI, prin care se justifică prioritatea la nivel naţional/regional a programului/proiectului de investiţii publice, principalele elemente privind selectarea finanţatorului, valoarea împrumutului, a surselor de plată a serviciului datoriei publice aferent împrumutului, precum şi a plăţii oricăror impozite şi taxe aferente realizării investiţiei; c) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.4. Pe baza avizului de principiu privind acordarea garanţiei statului, emis de MFP prin direcţia de specialitate în baza documentelor prevăzute la pct. 3, unitatea administrativ-teritorială solicită avizul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) privind emiterea garanţiei de stat, în baza unei cereri depuse în acest scop la Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., însoţită de documentaţia şi fundamentările necesare efectuării analizei, în conformitate cu normele şi procedurile de lucru ale băncii. După finalizarea analizei de risc, unitatea administrativ-teritorială prezintă MFP avizul CIFGA.5. MFP, împreună cu MAI, întocmeşte şi prezintă spre aprobare Guvernului şi Preşedintelui României un memorandum în care se prezintă rezultatul analizei de risc efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi se solicită acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului, precum şi aprobarea mandatului de negociere. Structura finanţării garantate de stat, documentaţia contractuală aferentă (acord de împrumut, scrisoare de garanţie), termenii şi condiţiile financiare (maturitate, dobândă, perioadă de graţie etc.) se analizează de MFP, prin direcţia de specialitate, care participă la negociere, alături de împrumutat.6. În cazul în care finanţatorul este o instituţie financiară internaţională, la solicitarea acesteia, MFP transmite acordul de principiu privind susţinerea împrumutului cu garanţia statului, după aprobarea memorandumului prevăzut la pct. 5.7. Direcţia de specialitate din cadrul MFP va evalua măsura de sprijin sub forma garanţiei de stat şi, în cazul în care aceasta intră sub incidenţa reglementărilor în domeniul ajutorului de stat, MFP, în colaborare cu MAI, vor parcurge etapele prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1 la ordin.8. După parcurgerea demersurilor prevăzute la pct. 7, MFP împreună cu MAI prezintă spre aprobare Guvernului şi Preşedintelui României un memorandum de aprobare a raportului negocierilor.9. MFP promovează spre aprobare proiectul de lege privind aprobarea emiterii garanţiei de stat elaborat cu avizul/sau împreună cu MAI.10. Direcţia de specialitate din cadrul MFP prezintă spre aprobare şi semnare conducerii MFP scrisoarea de garanţie împreună cu documentaţia aferentă, în forma negociată şi acceptată de finanţator, precum şi Convenţia de garantare. Scrisoarea de garanţie şi Convenţia de garantare vor conţine clauze privind intrarea în vigoare a acestora numai după intrarea în vigoare a legii de aprobare a emiterii garanţiei statului.11. Convenţia de garantare, avizată în prealabil de direcţiile de specialitate din cadrul MFP şi de controlul financiar preventiv şi delegat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se încheie între MFP, în calitate de garant, şi unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garantat, şi cuprinde o serie de prevederi cu privire la condiţiile de garantare şi de monitorizare a garanţiei, inclusiv cele referitoare la plata comisionului la fondul de risc, dar fără a se limita la acestea, şi anume:- utilizarea împrumutului garantat în numele şi în contul statului numai pentru destinaţiile stabilite prin acordul/contractul de împrumut încheiat între unitatea administrativ-teritorială şi creditor;- achitarea la scadenţă a obligaţiilor ce decurg din acordul de împrumut încheiat cu creditorul în favoarea căruia MFP a emis scrisoarea de garanţie;- plata, la scadenţele şi în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare, a comisionului la fondul de risc (primei de garantare), precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate pentru plata cu întârziere a acestuia;- înştiinţarea în scris a MFP, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadenţei, asupra imposibilităţii constituirii parţiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligaţiilor care decurg din acordul de împrumut, cu motivaţiile şi fundamentările corespunzătoare;- prezentarea MFP a unor informări în legătură cu angajarea împrumutului garantat de stat şi cu modul în care se derulează acesta, precum şi cu privire la modul în care se efectuează plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a împrumutului contractat cu garanţia statului, la termenele şi în condiţiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările ulterioare.Enumerarea de la prezentul punct nu este limitativă.12. Scrisoarea de garanţie, avizată în prealabil de controlul financiar preventiv şi delegat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se transmite în original unităţii administrativ-teritoriale sau creditorului, după semnarea convenţiei de garantare de către persoanele împuternicite ale celor două părţi şi după înregistrarea în subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.-------