LEGE nr. 210 din 11 noiembrie 2010privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 18 noiembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea unor măsuri de pregătire prealabilă a executării lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice.  +  Articolul 2 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prin prezenta lege se declară de utilitate publică toate lucrările de construcţie de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice de interes naţional, judeţean şi local, expropriator fiind statul român prin operatorii de transport şi distribuţie a energiei electrice. (2) În înţelesul prezentei legi, prin lucrări de construcţie de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice de interes local, judeţean sau naţional, denumite în continuare lucrări, se înţelege lucrări de construire, dezvoltare, modernizare, extindere ori deviere a reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice, stabilite ca atare de către autoritatea publică locală, judeţeană sau centrală, după caz. (3) Fac parte integrantă din categoria de lucrări de construcţie de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice lucrările de construcţie ori amplasare de clădiri, instalaţii şi alte amenajări necesare funcţionării şi/sau exploatării tehnice a acestora. (4) Terenurile necesare relocării utilităţilor în vederea realizării lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice, precum şi cele necesare pentru construirea, dezvoltarea, modernizarea, extinderea ori devierea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice de interes naţional, judeţean şi local pot fi expropriate şi se supun prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 3 (1) Documentaţia tehnico-economică aferentă lucrărilor de construire, reabilitare, dezvoltare, modernizare, extindere sau deviere a reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice de interes naţional, judeţean şi local se elaborează potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative aplicabile în materie de investiţii publice, de către operatorii de transport şi cei de distribuţie a energiei electrice sau de către autorităţile administraţiei publice locale, după caz, şi va conţine varianta finală a studiului de fezabilitate. (2) Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor afectate de elaborarea studiului de fezabilitate pe culoarul de trecere a liniei electrice sunt obligaţi, după o prealabilă înştiinţare din partea operatorilor de transport şi/sau distribuţie, să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare studiului de fezabilitate. (3) După avizarea de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale, a fiecărei documentaţii cadastral-juridice de expropriere, aceasta are obligaţia de a transmite unităţilor administrativ-teritoriale lista imobilelor situate pe culoarul de trecere a liniei electrice. După transmiterea acestei liste se interzice emiterea oricărui aviz, acord, permis sau autorizaţie cu privire la imobilele supuse exproprierii. (4) Documentaţiile pentru eliberarea certificatelor de urbanism necesare lucrărilor prevăzute la art. 2 se depun de operatorii de transport şi distribuţie a energiei electrice. (5) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi se eliberează şi se comunică operatorilor de transport şi distribuţie a energiei electrice în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei. (6) Avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile solicitate prin certificatele de urbanism, cu excepţia acordului de mediu, se eliberează şi se comunică operatorilor de transport şi distribuţie a energiei electrice în termen de 25 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei pentru eliberarea lor. (7) În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile se consideră acordate dacă acestea nu au fost transmise către operatorii de transport şi distribuţie a energiei electrice în termenele prevăzute la alin. (5) şi (6). (8) În cazul aprobării tacite a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor şi autorizaţiilor, autorităţile competente sunt obligate să emită documentul oficial în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării tacite. (9) Pentru lucrările prevăzute la art. 2, autorizaţia de construire se eliberează în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. (10) Lucrările de construcţie de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice se supun prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. (11) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizaţiile sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la eliberarea procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor.  +  Articolul 4 (1) Pe baza documentaţiei tehnico-economice prevăzute la art. 3 alin. (1), Guvernul aprobă, prin hotărâre, indicatorii tehnico-economici, amplasamentul lucrării, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, sursa de finanţare, precum şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor necesare, situate pe culoarul de trecere a liniei electrice, suma globală a despăgubirilor estimată de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit potrivit prevederilor alin. (7) şi termenul în care aceasta se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului. Amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv, prin publicare pe pagina proprie de internet a expropriatorului şi va fi comunicat Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea notării intenţiei de expropriere a imobilelor necesare, aflate pe culoarul de trecere a liniei electrice. Amplasamentul se delimitează de celelalte proprietăţi prin bornarea tuturor punctelor topografice care îl definesc. Autorităţile administraţiei publice locale vor include coordonatele culoarului de trecere a liniei electrice în planurile urbanistice generale ale localităţilor. (2) După intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), expropriatorul întocmeşte documentaţiile cadastral-juridice pentru fiecare imobil propus spre expropriere, având în vedere şi dispoziţiile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Documentaţiile vor cuprinde şi date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, precum şi planuri cu amplasamentul lucrării care se avizează de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale. Planul cu amplasamentul lucrării, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, care conţine delimitarea imobilelor - teren şi/sau construcţii - propuse pentru expropriere, cu indicarea numelor şi a prenumelor proprietarilor/deţinătorilor, precum şi a ofertelor de despăgubire pe categorii de imobile, stabilite pe baza unor rapoarte de evaluare întocmite de evaluatori autorizaţi, se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv, unde va rămâne afişat până la finalizarea procedurii de expropriere, şi prin publicare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. (3) Sumele necesare pentru plata evaluatorilor autorizaţi şi a despăgubirilor stabilite conform prevederilor alin. (2) se pun la dispoziţia expropriatorului de către operatorii de transport şi/sau distribuţie a energiei electrice, după caz, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1). Sumele respective sunt deductibile fiscal. (4) Tabelele cu imobilele proprietate privată supuse exproprierii, în condiţiile prezentei legi, cuprinzând judeţul, localitatea, indicatorul cadastral, suprafaţa, exprimată în mý, precum şi numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului, conform documentaţiei cadastral-juridice, se vor afla la expropriator şi vor fi aduse la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliului local al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale şi prin publicare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, cu 10 zile înainte de data începerii activităţii comisiei prevăzute la art. 6 alin. (1). (5) Data începerii activităţii comisiei prevăzute la art. 6 alin. (1) şi data la care vor fi afişate tabelele prevăzute la alin. (4) se vor aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea unui anunţ într-un ziar local. (6) În situaţia în care, ca urmare a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de execuţie, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la regularizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii şi la actualizarea tabelelor prevăzute la alin. (4), cu respectarea reglementărilor în vigoare. (7) Înainte de data începerii activităţii comisiei prevăzute la art. 6 alin. (1), evaluatorii autorizaţi, specializaţi în evaluarea proprietăţilor imobiliare, membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, vor întocmi rapoarte de evaluare a imobilelor supuse exproprierii, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosinţă. (8) Rapoartele de evaluare se întocmesc având în vedere expertiza actualizată de Camera Notarilor Publici.  +  Articolul 5 (1) Plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate se face în baza cererilor adresate de către titularii drepturilor reale, precum şi de către orice persoană care justifică un interes legitim. (2) Cererea pentru plata despăgubirilor cuprinde numele şi prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu, precum şi actele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat. Cererea, împreună cu documentele doveditoare, originale şi/sau copii legalizate, se depune la sediul operatorilor de transport şi/sau distribuţie a energiei electrice, în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul consiliului local pe raza căruia se afla imobilul, a tabelelor prevăzute la art. 4 alin. (4). (3) Dovada dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face prin orice mijloace de probă admise de lege, inclusiv în zonele în care se aplică Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor referitoare la cărţile funciare, cu modificările ulterioare, în funcţie de modalitatea de dobândire a drepturilor - convenţională, judiciară, legală sau succesorală, înţelegând prin dobândire şi constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul unor legi speciale. (4) În cazul în care titularii drepturilor reale nu depun cererea şi/sau documentele doveditoare, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despăgubirilor şi le va consemna într-un cont bancar deschis pe numele expropriatului. Despăgubirile se acordă în condiţiile prezentei legi. (5) În cazul în care despăgubirile referitoare la acelaşi imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane aparent îndreptăţite, despăgubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând să fie împărţite potrivit legii civile. Despăgubirea se acordă numai titularilor drepturilor dovedite prin acte autentice şi/sau hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Eventualele litigii amână eliberarea despăgubirilor consemnate, dar nu suspendă transferul dreptului de proprietate către expropriator. (6) În situaţia în care imobilele ce urmează a fi expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuţi sau nu pot prezenta certificat de moştenitor, dacă procedura succesorală este deschisă, despăgubirea se va consemna pe seama moştenitorilor aparenţi. În ipoteza în care procedura succesorală nu este deschisă, un reprezentant al expropriatorului este îndreptăţit să solicite deschiderea succesiunii, iar suma reprezentând despăgubirile se consemnează într-un cont distinct, pe seama moştenitorilor aparenţi. Despăgubirile se acordă numai succesorilor care îşi vor dovedi calitatea cu certificatul de moştenitor sau cu hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă. (7) În cazul altor situaţii litigioase decât cele prevăzute la alin. (5) şi (6), sumele aferente exproprierii se consemnează pe numele persoanelor aflate în litigiu, urmând a fi plătite în condiţiile prezentei legi. (8) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imobilele pentru care s-au formulat notificări de restituire vor fi expropriate în condiţiile prezentei legi. (9) În cazul în care titularul sau unul dintre titularii dreptului real, aflaţi în concurs, nu este de acord cu despăgubirea stabilită, suma reprezentând despăgubirea se consemnează pe numele titularului ori, după caz, al titularilor. Despăgubirea va fi acordată pe baza cererii formulate în acest sens, însoţită de acte autentice sau de hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de stabilire a cuantumului despăgubirii ori, după caz, de declaraţia autentică de acceptare a cuantumului despăgubirii prevăzute în hotărârea de stabilire a despăgubirii. (10) Identificarea imobilelor supuse exproprierii, aflate în litigiu, se va face numai în coordonate cadastrale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1) expropriatorul numeşte o comisie care verifică dreptul de proprietate ori alt drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată şi constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietar ori titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii. (2) La solicitarea comisiei prevăzute la alin. (1), solicitantul are obligaţia să completeze documentaţia depusă privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicită despăgubirea, în termen de 15 zile. În caz contrar, comisia va consemna despăgubirea pe numele solicitantului, însă plata acesteia se va face numai la data la care solicitantul îşi va dovedi dreptul în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 7Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirilor, emisă în condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6, se comunică solicitantului, precum şi celorlalţi titulari ori, după caz, titularilor aparenţi, se afişează în extras la sediul consiliului local în raza căruia se afla situat imobilul expropriat şi se publică în extras pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul 8În termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor, expropriatorul efectuează, prin transfer bancar sau numerar, plata despăgubirilor către titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora, în condiţiile art. 5 alin. (4)-(7), (9) şi ale art. 6 alin. (2).  +  Articolul 9 (1) Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii consemnate în condiţiile art. 5 alin. (4)-(7), (9) şi ale art. 6 alin. (2) se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancţiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii, respectiv transferul dreptului de proprietate asupra imobilului. (2) În cazul în care hotărârea nu a fost comunicată, orice persoană care se consideră îndreptăţită la despăgubire pentru exproprierea imobilului se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, în termen de 3 ani de la data afişării hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii, în condiţiile art. 7, sub sancţiunea decăderii. (3) Acţiunea formulată în conformitate cu prevederile prezentului articol se soluţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 33/1994, în ceea ce priveşte stabilirea despăgubirii. La calcularea cuantumului despăgubirii, experţii şi instanţa de judecată se vor raporta la valoarea din momentul transferului dreptului de proprietate. (4) Atât procedura de expropriere, cât şi lucrările de utilitate publică care fac obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenţa unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat.  +  Articolul 10 (1) Cererile adresate instanţei judecătoreşti pentru stabilirea, în contradictoriu cu statul român, a dreptului la despăgubire pentru expropriere şi a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi sunt de competenţa instanţelor de drept comun. (2) Cheltuielile necesare pentru realizarea expertizelor de evaluare a cuantumului despăgubirilor cuvenite ca urmare a exproprierii în cadrul litigiilor prevăzute la alin. (1) sunt avansate în conformitate cu procedura de drept comun. (3) Pentru realizarea documentaţiilor cadastral-juridice prevăzute la art. 4 alin. (2), precum şi a rapoartelor de evaluare prevăzute la art. 4 alin. (7) se percep tarife diminuate cu 50% faţă de cele practicate pentru documentaţii/rapoarte similare, de interes comun.  +  Articolul 11 (1) Actele juridice care se încheie după data comunicării hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii sau după data plăţii ori, după caz, a consemnării sumelor stabilite ca despăgubiri, pentru constituirea sau transferul de drepturi reale având ca obiect imobilele afectate de expropriere sunt lovite de nulitate absolută, cu excepţia celor care clarifică ulterior exproprierii situaţia juridică a imobilelor, în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (4)-(7), (9) şi art. 6 alin. (2). (2) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), actele juridice prin care se face trecerea din extravilan în intravilan, precum şi cele prin care se face trecerea din domeniul public în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, referitoare la imobilele necesar a fi expropriate, potrivit studiului de fezabilitate, sunt lovite de nulitate absolută.  +  Articolul 12 (1) Scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare pentru lucrările definite la art. 2 din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul forestier naţional se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a taxelor şi a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (2), art. 36 alin. (2), art. 37 alin. (1) lit. f), art. 41 şi 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Exceptarea prevăzută la alin. (1) se aplică indiferent de modul de trecere a terenurilor respective în domeniul public al statului, potrivit legii.  +  Articolul 13Transferul imobilelor din proprietatea privată în proprietatea publică a statului şi în administrarea expropriatorului operează de drept la data plăţii despăgubirilor pentru expropriere sau, după caz, la data consemnării acestora, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 14Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele ce urmează a fi supuse exproprierii, precum şi notarii publici sunt obligaţi să comunice, în termen de 5 zile de la cererea expropriatorului, informaţiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.  +  Articolul 15Serviciile privind înregistrarea, avizarea şi recepţionarea documentaţiilor cadastral-juridice sunt scutite de la plata taxelor, iar taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării lucrărilor de construire de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice definite la art. 2, precum şi orice alte taxe datorate bugetului de stat sau bugetelor locale sunt scutite de la plată.  +  Articolul 16Orice avize, acorduri, permise sau autorizaţii emise unor terţe persoane pentru imobilele supuse exproprierii de la data avizării de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale, a documentaţiilor cadastral-juridice sunt lovite de nulitate absolută.  +  Articolul 17În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, va elabora şi va aproba prin hotărâre normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 18Pentru lucrările aflate în procedură de expropriere la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va emite câte o hotărâre pentru fiecare lucrare în parte, prin care va aproba declanşarea procedurii de expropriere pentru toate imobilele rămase de expropriat, precum şi suma globală estimată a despăgubirilor.  +  Articolul 19Orice documentaţie tehnică sau de evaluare realizată anterior intrării în vigoare a prezentei legi se consideră valabilă.  +  Articolul 20Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum şi cu cele ale Codului civil şi ale Codului de procedură civilă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 noiembrie 2010.Nr. 210.-------------