ORDIN nr. 1.408 din 12 noiembrie 2010privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010    Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 11.918/2010 al Direcţiei asistenţă medicală,având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În funcţie de competenţă, spitalele se clasifică pe 5 categorii după cum urmează: a) categoria I - nivel de competenţă foarte înalt: aa) categoria I; ab) categoria I M; b) categoria II - nivel de competenţă înalt: ba) categoria II; bb) categoria II M; c) categoria III - nivel de competenţă mediu; d) categoria IV - nivel de competenţă bazal; e) categoria V - nivel de competenţă limitat. (2) Clasificarea spitalelor din punctul de vedere al acordării asistenţei medicale de urgenţă şi al îngrijirii pacientului aflat în stare critică se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică. (3) Clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă pe categoriile prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru toate spitalele publice din România.  +  Articolul 2În înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:1. spitalul cu nivel de competenţă foarte înalt este spitalul care: a) are cel mai înalt nivel de dotare cu aparatură şi echipamente medicale, precum şi de încadrare cu resurse umane; b) asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad de complexitate foarte înalt; c) asigură asistenţa medicală la nivel regional, deservind populaţia judeţului din aria sa administrativ-teritorială, precum şi alte judeţe;2. spitalul cu nivel de competenţă foarte înalt din categoria I este spitalul care are competenţă foarte înaltă extinsă şi asigură servicii medicale în mai multe specialităţi medico-chirurgicale;3. spitalul cu nivel de competenţă foarte înalt din categoria I M este spitalul care: a) are competenţă foarte înaltă restrânsă la domeniul său de activitate şi asigură servicii medicale într-o specialitate în conexiune cu alte specialităţi complementare; b) poate desfăşura activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică-medicală, de îndrumare şi coordonare metodologică pe domeniul său de activitate, precum şi de educaţie medicală continuă;4. spitalul cu nivel de competenţă înalt este spitalul care: a) are nivel înalt de dotare cu aparatură şi echipamente medicale, precum şi de încadrare cu resurse umane; b) asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad mare de complexitate; c) deserveşte populaţia judeţului din aria sa administrativ-teritorială, precum şi din judeţele limitrofe;5. spitalul cu nivel de competenţă înalt din categoria II este spitalul care are competenţă înaltă extinsă şi care asigură servicii medicale în mai multe specialităţi medico-chirurgicale;6. spitalul cu nivel de competenţă înalt din categoria II M este spitalul care: a) are competenţă înaltă restrânsă la domeniul său de activitate şi care asigură servicii medicale într-o specialitate în conexiune cu alte specialităţi complementare; b) poate desfăşura activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică-medicală, precum şi de educaţie medicală continuă;7. spitalul cu nivel de competenţă mediu este spitalul care deserveşte populaţia judeţului din aria administrativ-teritorială unde îşi are sediul şi, doar prin excepţie, din judeţele limitrofe, pentru afecţiuni cu grad mediu de complexitate;8. spitalul cu nivel de competenţă bazal este spitalul care deserveşte populaţia pe o rază administrativ-teritorială limitată, pentru afecţiuni cu grad mic de complexitate;9. spitalul cu nivel de competenţă limitat este spitalul care asigură, după caz, următoarele servicii medicale: a) servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici; b) servicii medicale într-o singură specialitate (TBC, boli infecţioase, psihiatrie, de recuperare şi altele); c) servicii paleative.  +  Articolul 3Criteriile care stau la baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă sunt următoarele: a) structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii; b) tipul serviciilor medicale furnizate; c) personalul de specialitate medico-sanitar încadrat la nivelul spitalului; d) continuitatea asistenţei medicale; e) dotarea cu echipamente şi aparatură medicală; f) activitate de îndrumare şi coordonare metodologică pe domeniile lor de activitate; g) activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică-medicală, precum şi de educaţie medicală continuă; h) proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe; i) proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externare; j) proporţia bolnavilor externaţi care se reinternează în acelaşi spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară; k) proporţia bolnavilor transferaţi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, într-un interval de 48 de ore de la internare.  +  Articolul 4În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Sănătăţii elaborează metodologia privind clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, precum şi criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 5Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi spitalele publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 12 noiembrie 2010.Nr. 1.408.-------------