ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 28 octombrie 2010pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010    Având în vedere:- analiza execuţiei bugetare a Ministerului Afacerilor Externe derulate pe parcursul primelor 5 luni ale anului 2010;- necesitatea asigurării fondurilor pentru desfăşurarea activităţii normale a Centralei Ministerului Afacerilor Externe şi a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea următoarele consecinţe negative:- nerespectarea sarcinilor ce revin Ministerului Afacerilor Externe potrivit Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră;- imposibilitatea reducerii de cheltuieli prin relocarea spaţiilor de lucru şi locuinţelor de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate care ar conduce la restrângerea activităţii Ministerului Afacerilor Externe,având în vedere că toate aceste aspecte constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă alineatul (4) al articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(4), sumele reprezentând garanţiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Afacerilor Externe pentru contracte de închiriere privind spaţiile de lucru şi locuinţele de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate se virează într-un cont de disponibil al Ministerului Afacerilor Externe şi pot fi utilizate cu aceeaşi destinaţie pentru plata unor noi garanţii. Angajarea, ordonanţarea şi plata garanţiilor din contul de disponibil se fac în limita soldului acestuia. (6) Soldul contului de disponibil rămas neutilizat la sfârşitul anului se va restitui la bugetul de stat, la titlul de cheltuieli bugetare 85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent», până la data de 15 ianuarie a anului următor."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Teodor BaconschiMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 octombrie 2010.Nr. 96.------------