LEGE nr. 206 din 11 noiembrie 2010pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 38, litera a) se abrogă.2. La articolul 39, alineatul (1) se abrogă.3. La articolul 39, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În cazul prevăzut la alin. (2), instanţa se pronunţă, prin hotărâre, în termen de 5 zile de la primirea solicitării autorităţilor competente şi comunică hotărârea părţilor, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, precum şi serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, competent să elibereze paşaportul simplu persoanei împotriva căreia a fost dispusă măsura."4. La articolul 42, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) În situaţia prevăzută la art. 40 lit. d), măsura se dispune, la solicitarea instituţiei cu competenţe în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, prevăzută la art. 39 alin. (2), de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei împotriva căreia a fost instituită măsura suspendării exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, iar când aceasta are domiciliul în străinătate, de către Tribunalul Bucureşti, pentru o perioadă care nu poate depăşi 3 ani. Prevederile art. 39 alin. (3)-(7) se aplică în mod corespunzător."5. La articolul 42, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul II (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează de drept: a) toate măsurile de restrângere a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, dispuse până la acea dată de instanţele competente în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în curs de executare; b) toate măsurile de suspendare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, aflate în curs de executare, dispuse de instanţele competente până la acea dată în temeiul art. 40 lit. d) şi, după caz, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nerespectarea măsurii restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, dispusă în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din aceeaşi lege; c) toate procedurile judiciare aflate în curs de desfăşurare şi pentru care nu există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pentru instituirea unei măsuri de limitare a dreptului la liberă circulaţie în străinătate începute în temeiul:- art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 40 lit. d) şi, după caz, art. 42 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nerespectarea măsurii restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, dispusă în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din aceeaşi lege. (2) Persoanele împotriva cărora au fost dispuse măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi care intră sub efectul prezentei legi au dreptul de a li se anula din paşapoarte menţiunile referitoare la perioada şi statul/statele pentru care s-a aplicat măsura restrângerii exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, dispusă în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de a li se restitui, la cerere, paşapoartele care le-au fost retrase în conformitate cu prevederile art. 43 din aceeaşi lege, de către autorităţile care le-au retras.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 noiembrie 2010.Nr. 206.-------