ORDIN nr. 894 din 9 noiembrie 2010privind aprobarea tarifului pentru supravegherea obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 16 noiembrie 2010    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul art. 4 lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tariful pentru supravegherea obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor, în valoare de:- 0,325 euro/pasager îmbarcat, pentru primii 500.000 de pasageri îmbarcaţi;- 0,6 euro/pasager îmbarcat, pentru pasagerii 500.001-750.000;- 0,9 euro/pasager îmbarcat, pentru fiecare pasager începând cu 750.001.  +  Articolul 2Tariful prevăzut la art. 1 se aplică tuturor aeroporturilor civile din România deschise utilizării publice şi certificate în conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile RACR-AD-AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile RACR-AD-IADC, ediţia 1/2010, şi se achită de către administraţia fiecărui aeroport până la data de 20 a fiecărei luni pentru pasagerii îmbarcaţi în luna precedentă, după cum urmează:- 0,275 euro/pasager îmbarcat, către Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile;- diferenţa, către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.  +  Articolul 3Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 28 septembrie 2007, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul 9, punctul A.9.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:┌─────┬──────────────────────────┬────────┬─────┬─────────────────────────────┐│"9.8 │Supravegherea menţinerii │euro/ │ │lunar, până la data de 20 a ││ │obiectivelor necesare │pasager │ │fiecărei luni pentru ││ │siguranţei pasagerilor │îmbarcat│ │pasagerii îmbarcaţi în luna ││ ├──────────────────────────┤ ├─────┤precedentă" ││ │pentru primii 500.000 de │ │ │ ││ │pasageri îmbarcaţi │ │ 0,05│ ││ ├──────────────────────────┤ ├─────┤ ││ │pentru pasagerii îmbarcaţi│ │ │ ││ │500.001-750.000 │ │0,325│ ││ ├──────────────────────────┤ ├─────┤ ││ │pentru fiecare pasager │ │ │ ││ │îmbarcat începând cu │ │ │ ││ │750.001 │ │0,625│ │└─────┴──────────────────────────┴────────┴─────┴─────────────────────────────┘2. La capitolul 9 litera B, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. Tariful prevăzut la pct. A.9.8 reprezintă diferenţa din valoarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor, aplicat fiecărui aeroport civil certificat din România deschis utilizării publice, care revine A.A.C.R. Restul tarifului, în valoare de 0,275 euro/pasager îmbarcat, indiferent de numărul de pasageri înregistraţi pe un aeroport, se achită de către administraţia fiecărui aeroport civil direct Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010."  +  Articolul 4Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi administraţiile aeroporturilor civile din România vor lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 9 noiembrie 2010.Nr. 894.------------