DECIZIE nr. 1.151 din 28 septembrie 2010referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 16 noiembrie 2010    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIulia Antoanella Motoc - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorBenke Karoly - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, excepţie ridicată de Mioara Violeta Filip în Dosarul nr. 16.420/325/2009 al Judecătoriei Timişoara.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 475D/2010, nr. 930D/2010, nr. 1.023D/2010, nr. 1.029D/2010 şi nr. 1.224D/2010, având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 359D/2010.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 475D/2010, nr. 930D/2010, nr. 1.023D/2010, nr. 1.029D/2010 şi nr. 1.224D/2010 la Dosarul nr. 359D/2010.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 475D/2010, nr. 930D/2010, nr. 1.023D/2010, nr. 1.029D/2010 şi nr. 1.224D/2010 la Dosarul nr. 359D/2010, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 6, 12, 15 ianuarie 2010 şi 15, 24, 3 martie 2010, pronunţate în dosarele nr. 16.420/325/2009, nr. 12.626/197/2009, nr. 5.658/337/2009, nr. 23.022/300/2009, nr. 6.156/325/2008 şi nr. 6.548/271/2009, Judecătoria Timişoara, Judecătoria Braşov, Judecătoria Zalău, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, Curtea de Apel Timişoara - Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale şi Judecătoria Oradea - Secţia civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, ale art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, ale art. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 şi, respectiv, ale art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, excepţie ridicată de Mioara Violeta Filip, Şerban Traian şi alţii, Aurelia Gui, din oficiu de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă şi Curtea de Apel Timişoara - Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale, precum şi de Sindicatul "Pro A.S." din Timişoara în cauze având ca obiect soluţionarea unor contestaţii la executare, a plângerii formulate împotriva refuzului executorului judecătoresc de a proceda la efectuarea executării silite a unui titlu executoriu, respectiv a validării unei popriri.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că suspendarea executării hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar şi eşalonarea plăţii acestora încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 21, 44, 47, 53 şi art. 115 alin. (1)-(4) şi (6). Se arată că la momentul emiterii ordonanţei de urgenţă nu exista situaţie extraordinară şi că ordonanţa de urgenţă criticată consacră o discriminare vădită între creditorii unor drepturi de natură salarială din sistemul bugetar şi ceilalţi creditori.În fine, se apreciază că perioada pe care se întinde executarea hotărârilor judecătoreşti în cauză încalcă cerinţa termenului rezonabil în care trebuie soluţionate cauzele aflate în faţa instanţelor judecătoreşti.Judecătoria Zalău apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată.Judecătoria Timişoara, Judecătoria Braşov şi Judecătoria Oradea - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este întemeiată.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul, în dosarele nr. 359D/2010 şi nr. 475D/2010, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În celelalte dosare Guvernul nu a comunicat punctul său de vedere.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare aflată la Dosarul Curţii Constituţionale nr. 359D/2010, îl constituie dispoziţiile art. 1-3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009. Ulterior sesizării Curţii Constituţionale prin aceste încheieri, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 12 martie 2010, act normativ ce introduce un nou alineat, alin. (1^1), şi modifică alin. (2) şi (3) ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009.În fine, prin dispoziţiile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 20 mai 2010, au fost modificate din nou prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 şi a fost abrogat alin. (1^1) al art. 1, alineat ce reglementa plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010. Totodată, prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010, s-a reglementat plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială devenite executorii după 1 ianuarie 2010 şi până la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe, şi anume 20 mai 2010.Prin urmare, ţinând cont şi de faptul că întreaga ordonanţă de urgenţă cuprinde 3 articole, Curtea urmează să se pronunţe asupra dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, în ansamblul său, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 şi prin art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010, având, în prezent, următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel: a) în anul 2012 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu; b) în anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu; c) în anul 2014 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu. (2) În cursul termenelor prevăzute la alin. (1) şi (11) orice procedură de executare silită se suspendă de drept. (3) Sumele prevăzute la alin. (1) şi (11), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sectorul bugetar se înţelege autorităţile şi instituţiile publice a căror finanţare se asigură astfel: a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; c) integral din venituri proprii.Art. 2. - Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 1.Art. 3. - Plăţile restante la sumele aferente titlurilor executorii aflate sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 76/2009, şi a prevederilor Ordinului ministrului justiţiei, al ministrului economiei şi finanţelor, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 1.859/C/2.484/26.650/131/3.774/C/2008 privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei se execută cu respectarea prevederilor art. 1 şi 2."Ca urmare a abrogării alin. (1^1) al art. 1 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010, referirile alin. (2) şi (3) ale aceluiaşi articol la acest alineat au rămas fără obiect.Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor, art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 44 privind dreptul de proprietate, art. 47 privind nivelul de trai, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi ale art. 115 alin. (1)-(4) şi (6) privind delegarea legislativă. Totodată, în susţinerea excepţiei sunt invocate şi prevederile art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ale art. 1 paragraful 1 din Protocolul adiţional la Convenţie privind protecţia proprietăţii, precum şi ale art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţie privind interzicerea generală a discriminării.Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea reţine că, prin mai multe decizii, respectiv Decizia nr. 188 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 14 aprilie 2010, Decizia nr. 190 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 aprilie 2010, Decizia nr. 712 din 25 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 22 iunie 2010, Decizia nr. 713 din 25 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 28 iunie 2010, Decizia nr. 714 din 25 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 24 iunie 2010, Decizia nr. 823 din 22 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 30 august 2010, a constatat constituţionalitatea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 în raport cu critici identice de neconstituţionalitate, pentru motivele acolo arătate.Neintervenind elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, excepţie ridicată de Mioara Violeta Filip în Dosarul nr. 16.420/325/2009 al Judecătoriei Timişoara, a celor ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, excepţie ridicată de Şerban Traian şi alţii, respectiv de Aurelia Gui în dosarele nr. 12.626/197/2009 şi nr. 5.658/337/2009 ale Judecătoriei Braşov, respectiv Judecătoriei Zalău, a celor ale art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, excepţie ridicată din oficiu în Dosarul nr. 23.022/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, a celor ale art. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, excepţie ridicată din oficiu în Dosarul nr. 6.156/325/2008 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale, precum şi ale art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, excepţie ridicată de Sindicatul "Pro A.S." din Timişoara în Dosarul nr. 6.548/271/2009 al Judecătoriei Oradea - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 septembrie 2010.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Benke Karoly--------