ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2010pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 16 noiembrie 2010    În contextul menţinerii crizei economico-financiare actuale din România care a afectat şi afectează în continuare sectorul agricol,având în vedere nevoia stringentă de redresare economică în condiţiile actualei crize economice mondiale, resimţită în mod drastic şi la nivelul economiei naţionale,ţinând cont că această criză a diminuat semnificativ fluxul fondurilor publice necesare garantării finanţărilor, acordate potrivit legii, de către instituţiile finanţatoare fermierilor şi procesatorilor de produse agricole pentru finanţarea capitalului de lucru,ţinând cont că lipsa de lichidităţi ale operatorilor economici şi reducerea drastică a capacităţii de acordare a garanţiilor de stat pentru finanţarea capitalului de lucru generează efecte negative majore, precum blocaje financiare, insolvenţa, cu afectarea supravieţuirii operatorilor economici din sectorul agroalimentar, precum şi pierderea a numeroase locuri de muncă,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 30 iunie 2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, alocă fondurilor de garantare, respectiv Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A., sume din Fondul de garantare a creditelor constituit şi reconstituit potrivit prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, din sumele provenite din rambursările de credite şi plăţile de dobânzi efectuate de către băncile comerciale în «Fondul pentru stimularea investiţiilor în agricultură» pentru creditele acordate în baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole, cu modificările şi completările ulterioare, gestionate de MADR până la rambursarea integrală a acestora, precum şi din prevederile bugetare anuale aprobate cu această destinaţie MADR la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare» titlul 80 «Împrumuturi» şi din sumele returnate de fondurile de garantare şi dobânzile aferente, ca urmare a rambursării creditelor de către beneficiari."2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - MADR va solicita informaţii privind garanţiile acordate de fondurile de garantare, dovedite prin documente justificative, şi se va asigura că fondurile alocate sunt administrate în mod corect şi eficient."  +  Articolul IIAlineatele (1) şi (2) ale articolului 48 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"Art. 48. - (1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi din rambursările de credite şi plăţile de dobânzi efectuate de către băncile comerciale în «Fondul pentru stimularea investiţiilor în agricultură» pentru creditele acordate în baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole, cu modificările şi completările ulterioare, se alocă fondurile necesare garantării finanţărilor, acordate potrivit legii, de către instituţiile finanţatoare fermierilor şi procesatorilor de produse agricole pentru finanţarea capitalului de lucru. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform prevederilor alin. (1), alocă din prevederile bugetare fondurile necesare fondurilor de garantare, de la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 80 «Împrumuturi». Alocarea fondurilor se face în raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 10 noiembrie 2010.Nr. 99.-------