HOTĂRÂRE nr. 30 din 16 noiembrie 2010privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 16 noiembrie 2010    Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 31, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a Biroului permanent se aprobă sau se resping cu votul majorităţii celor prezenţi."2. La articolul 32, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Preşedintele Camerei Deputaţilor are obligaţia să convoace Biroul permanent cel puţin o dată pe săptămână, de regulă miercurea."3. La articolul 69, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 69. - (1) Termenul de depunere a raportului în cazul în care Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată este de 14 zile şi este de 60 de zile în cazul în care Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Modificarea acestor termene poate fi aprobată de Biroul permanent de cel mult două ori, din propria iniţiativă sau la solicitarea scrisă a preşedintelui comisiei sesizate în fond."Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEBucureşti, 16 noiembrie 2010.Nr. 30.-------