LEGE nr. 211 din 11 noiembrie 2010privind modificarea şi completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 1ScopulPrezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, constituirea, dezvoltarea şi coordonarea sistemului statistic naţional, pentru elaborarea sistematică şi programată de statistici oficiale în vederea formulării, implementării, modernizării şi evaluării politicilor naţionale, a planurilor de dezvoltare naţionale şi locale, în conformitate cu principiile fundamentale ale statisticii oficiale, cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.101/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidenţiale Biroului Statistic al Comunităţilor Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare şi a Deciziei nr. 89/382/CEE , Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităţilor Europene, precum şi cu principiile stipulate în Codul de practici al statisticilor europene."2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 5Semnificaţia şi aplicarea principiilor fundamentale (1) Principiile fundamentale pe care se bazează statistica oficială sunt următoarele: a) independenţa profesională - statisticile trebuie dezvoltate, elaborate şi difuzate într-un mod independent, în special în ceea ce priveşte alegerea tehnicilor, a definiţiilor, a metodologiilor şi a surselor care urmează să fie utilizate, precum şi a momentului şi a conţinutului tuturor formelor de difuzare, în lipsa oricărei presiuni din partea unor grupuri politice sau de interese ori din partea autorităţilor naţionale sau comunitare, fără a aduce atingere cerinţelor instituţionale, cum ar fi dispoziţiile bugetare privind instituţiile comunitare sau naţionale ori definirea necesităţilor statistice; b) imparţialitate - statisticile trebuie dezvoltate, elaborate şi difuzate într-un mod neutru, iar toţi utilizatorii trebuie să beneficieze de tratament egal; c) obiectivitate - statisticile trebuie dezvoltate, elaborate şi difuzate într-un mod sistematic, fiabil şi just; acest principiu implică utilizarea de standarde profesionale şi etice şi transparenţa politicilor şi practicilor urmate faţă de utilizatori şi de respondenţii la anchetă; d) fiabilitate - statisticile trebuie să măsoare, cât mai fidel, mai exact şi mai cuprinzător posibil, realitatea pe care sunt menite să o reprezinte şi presupun utilizarea unor criterii ştiinţifice de selectare a surselor, a metodelor şi a procedurilor; e) confidenţialitatea informaţiilor statistice - presupune protejarea datelor confidenţiale referitoare la unităţile statistice individuale, care sunt obţinute direct în scopuri statistice sau indirect din surse administrative ori din alte surse şi implică interzicerea utilizării datelor în alte scopuri decât cele statistice şi a divulgării ilegale a acestora; f) eficienţa costurilor - costurile pe care le implică elaborarea de statistici trebuie să fie proporţionale cu importanţa rezultatelor şi a beneficiilor urmărite, resursele trebuie utilizate în mod optim, iar sarcina de răspuns trebuie redusă la minimum. Atunci când este posibil, informaţiile solicitate trebuie să poată fi uşor de obţinut din registrele sau sursele aflate la dispoziţie. Principiile statistice sunt dezvoltate în Codul de practici al statisticilor europene. (2) Dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor oficiale trebuie să ţină seama de recomandările şi de cele mai bune practici internaţionale."3. La articolul 12 alineatul (1), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l), cu următorul cuprins:"k) 2 reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale a României; l) 4 reprezentanţi ai Parlamentului României, dintre care 2 reprezentanţi ai Senatului şi 2 reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor."4. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Membrii Consiliului sunt propuşi de organismele şi instituţiile prevăzute la alin. (1) şi sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani."5. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) Membrii Consiliului prevăzuţi la alin. (1) lit. a)-d) şi f)-j) sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani, prin decizie a primuluiministru. Membrii prevăzuţi la alin. (1) lit. e) şi k) sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani, prin decizie a guvernatorului Băncii Naţionale a României, respectiv prin decret al Preşedintelui României.(3^2) Membrii Consiliului menţionaţi la alin. (1) lit. l) sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani, prin hotărâre a plenului celor două Camere ale Parlamentului României."6. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Membrii Consiliului beneficiază de o indemnizaţie de participare la şedinţă egală cu 15% din salariul mediu lunar brut pe economie. Această indemnizaţie este valabilă pentru perioada 2010-2012."7. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Institutul Naţional de Statistică este autoritatea naţională de statistică desemnată ca fiind organismul responsabil de coordonare a tuturor activităţilor la nivel naţional, în vederea dezvoltării, elaborării şi difuzării statisticilor europene, reprezentând punctul de contact pentru Comisie (EUROSTAT), cu privire la chestiuni statistice."8. La articolul 15 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) negociază şi încheie tratate internaţionale la nivel departamental şi alte înţelegeri internaţionale;".9. La articolul 16, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, Institutul Naţional de Statistică poate primi, fără a fi necesară o cerere de propuneri, subvenţii de la Uniunea Europeană sub formă de granturi, respectiv fonduri externe nerambursabile de postaderare.(1^2) Granturile astfel obţinute funcţionează pe principiul prefinanţării din bugetul beneficiarului, al restituirii cheltuielilor de către finanţator şi al reîntregirii veniturilor."10. La articolul 16, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Fondurile prevăzute la alin. (1^1), (1^2) şi (4), precum şi fondurile reprezentând contribuţia părţii române aferentă acestora sunt cuprinse în bugetul Institutului Naţional de Statistică."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 noiembrie 2010.Nr. 211._________