HOTĂRÂRE nr. 1.110 din 3 noiembrie 2010privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Grupul de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, denumit în continuare grup de lucru, este format din experţi/specialişti desemnaţi de autorităţile publice responsabile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Grupul de lucru este coordonat de un consilier de stat desemnat de primul-ministru. (3) La şedinţele grupului de lucru pot fi invitaţi şi alţi experţi/specialişti în domeniul infrastructurilor critice din mediul economic, academic şi organizaţiile neguvernamentale.  +  Articolul 2Grupul de lucru îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor organizate lunar sau atunci când situaţia o impune şi are următoarele atribuţii principale: a) realizează evaluarea intersectorială a vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa infrastructurilor critice; b) analizează şi formulează puncte de vedere pentru proiectele de acte normative din domeniul protecţiei infrastructurilor critice care urmează să fie aprobate/adoptate de Guvern; c) analizează trimestrial evoluţia procesului de identificare a infrastructurilor critice şi îl informează pe primul-ministru, prin consilierul de stat prevăzut la art. 1 alin. (2), cu privire la stadiul şi măsurile ce se impun în vederea îmbunătăţirii activităţii în domeniu; d) analizează şi propune măsuri de implementare a unui sistem de avertizare timpurie în domeniul infrastructurilor critice şi de îmbunătăţire a acestuia; e) elaborează ghiduri/manuale de proceduri şi bune practici în domeniu; f) asigură promovarea, în mod unitar, a politicilor în domeniul formării profesionale şi cercetării ştiinţifice specifice domeniului protecţiei infrastructurilor critice; g) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniu, stabilite de primulministru.  +  Articolul 3 (1) Secretariatul tehnic permanent al grupului de lucru se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, structură funcţională în cadrul Direcţiei generale management operaţional. (2) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuţii: a) asigură convocarea membrilor grupului de lucru şi transmiterea ordinii de zi; b) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele grupului de lucru şi le prezintă membrilor acestuia; c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; d) asigură redactarea documentelor grupului de lucru ce urmează a fi supuse analizei primului-ministru; e) difuzează tuturor membrilor grupului de lucru documentele elaborate şi asigură distribuirea informaţiilor relevante asupra infrastructurilor critice între autorităţile publice responsabile; f) asigură suportul logistic pentru desfăşurarea şedinţelor grupului de lucru; g) coordonează activitatea de diseminare a oportunităţilor de pregătire profesională şi din sfera cercetării ştiinţifice în domeniu, pe componenta de securitate şi protecţia infrastructurilor critice; h) sprijină autorităţile publice responsabile în realizarea cooperării cu partenerii din mediul privat, mediul academic şi organizaţiile neguvernamentale.  +  Articolul 4 (1) Nominalizarea experţilor/specialiştilor din partea autorităţilor publice responsabile în cadrul grupului de lucru se face prin ordin al conducătorilor acestora şi se comunică Ministerului Administraţiei şi Internelor în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Componenţa grupului de lucru, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia se vor stabili în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin decizie a primului-ministru.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul transporturilor şiinfrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul economiei, comerţului şimediului de afaceri,Ion AritonMinistrul comunicaţiilor şi societăţiiinformaţionale,Valerian VremeMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul agriculturii şi dezvoltăriirurale,Valeriu TabărăMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul educaţiei, cercetării,tineretuluişi sportului,Daniel Petru FuneriuPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanPreşedintele AgenţieiSpaţiale Române,Marius-Ioan Pisop. Directorul Serviciului Românde Informaţii,Florian ColdeaDirectorul Serviciului deInformaţii Externe,Mihai-Răzvan UngureanuDirectorul Serviciului deTelecomunicaţii Speciale,Marcel OprişBucureşti, 3 noiembrie 2010.Nr. 1.110.  +  Anexa LISTAautorităţilor publice care desemnează reprezentanţiîn Grupul de lucru interinstituţional1. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri2. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale3. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului4. Ministerul Sănătăţii5. Ministerul Mediului şi Pădurilor6. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale7. Serviciul de Informaţii Externe8. Serviciul Român de Informaţii9. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale10. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor11. Ministerul Administraţiei şi Internelor12. Ministerul Apărării Naţionale13. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii14. Agenţia Spaţială Română15. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului-----