ACORD din 28 iunie 2010între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 12 noiembrie 2010    Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi contractante,animate de dorinţa fermă de a dezvolta cooperarea lor pentru protecţia şi gospodărirea durabilă a cursurilor de apă transfrontaliere şi pentru protecţia ecosistemelor acvatice,având în vedere că ambele state sunt părţi atât la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale, semnată la Helsinki la 17 martie 1992 (denumită în continuare Convenţia de la Helsinki) cât şi la Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, semnată la Sofia la 29 iunie 1994 (denumită în continuare Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea),recunoscând că protecţia şi folosirea în limite raţionale a resurselor de apă, ca şi apărarea împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluării sunt probleme importante şi urgente, a căror soluţionare eficientă poate fi asigurată numai printr-o strânsă colaborare,conştiente de importanţa deosebită a Nodului hidrotehnic Stânca-Costeşti de pe râul Prut,ţinând seama de faptul că teritoriile statelor lor sunt situate în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea,în acord cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (denumită în continuare Directiva-cadru privind apa) şi Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii (denumită în continuare Directiva privind inundaţiile),constatând că ambele state participă la îndeplinirea prevederilor Planului strategic de acţiune din cadrul "Programului de protecţie a mediului în bazinul Dunării" şi la realizarea Planului de management pentru bazinul fluviului Dunărea, conform prevederilor Directivei-cadru privind apa,dorind să încurajeze cercetarea ştiinţifică şi tehnologică destinată soluţionării problemelor legate de gospodărirea durabilă a apelor,au convenit următoarele:  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1DefiniţiiÎn sensul prevederilor prezentului acord, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii: a) curs de apă - un sistem al apelor de suprafaţă şi subterane, constituind, în virtutea legăturilor lor fizice, un întreg unitar; b) impact transfrontalier - acele schimbări semnificative şi cuantificabile pe baza nivelului de cunoaştere din fiecare ţară şi cu luarea în considerare a metodologiilor europene, intervenite în regimul, cantitatea şi calitatea apelor, mediul acvatic şi în viaţa florei şi a faunei acvatice, care se manifestă pe teritoriul statului unei părţi contractante în urma activităţii umane sau a unor evenimente naturale intervenite pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante; c) gospodărirea apelor - activităţile care conduc la cunoaşterea, utilizarea şi valorificarea raţională, menţinerea sau îmbunătăţirea stării resurselor de apă în scopul satisfacerii nevoilor sociale şi economice, la protecţia împotriva epuizării şi poluării acestor resurse, precum şi la prevenirea şi combaterea acţiunilor distructive ale apelor; d) substanţe periculoase - orice substanţe sau produse care, folosite în cantităţi, concentraţii sau condiţii aparent nepericuloase, au efecte toxice, cancerigene, mutagene, teratogene sau bioacumulative şi care au un impact nefavorabil semnificativ asupra organismelor vii şi resurselor de apă, astfel încât manipularea lor necesită măsuri speciale de protecţie; e) intervenţii - măsurile şi lucrările preconizate sau în curs de realizare în legătură cu apele, care ar putea produce impact transfrontalier; f) ape subterane - toate apele care se află sub pământ în zona de saturaţie şi în contact direct cu solul sau subsolul; g) situaţie excepţională - ansamblul de fenomene naturale sau artificiale care pot pune în pericol persoanele, bunurile materiale şi mediul, cum sunt inundaţiile, seceta, poluarea, inclusiv poluarea accidentală, incidentele sau accidentele la lucrări şi altele asemenea; h) poluare accidentală - acea poluare datorată accidentelor, defecţiunilor industriale, neglijenţei sau dezastrului natural, care cauzează alterarea bruscă a calităţii apei; i) prevenirea şi combaterea efectelor poluărilor accidentale-ansamblul reglementărilor şi măsurilor specifice care au ca scop eliminarea sau limitarea efectelor dăunătoare ale poluărilor accidentale; j) prag de alarmare - valoarea-limită care se poate defini în cazul poluărilor accidentale şi care reprezintă cantitatea de substanţă periculoasă din apă, luându-se în considerare capacitatea de recepţie a cursurilor de apă; k) debitul ecologic - debitul de apă natural necesar menţinerii zonelor umede sau pentru menţinerea vieţii acvatice.În privinţa noţiunilor nedefinite aici, dar folosite în textul prezentului acord, sunt valabile definiţiile cuprinse în Convenţia de la Helsinki, Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea, Directiva-cadru privind apa şi Directiva privind inundaţiile.  +  Articolul 2Scopul acorduluiScopul prezentului acord este stabilirea cadrului juridic al colaborării părţilor contractante în vederea protecţiei şi utilizării durabile a resurselor de apă, exploatării Nodului hidrotehnic Stânca-Costeşti de pe râul Prut, construirea şi exploatarea altor lucrări hidrotehnice, precum şi a condiţiilor organizatorice, instituţionale şi economice ce formează cadrul pentru cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică a părţilor contractante în domeniul de aplicare a acordului.  +  Articolul 3Aplicarea acorduluiPrevederile prezentului acord se aplică:- râului Prut;- sectorului comun al fluviului Dunărea;- acviferelor transfrontaliere;- Nodului Hidrotehnic Stânca-Costeşti de pe râul Prut, precum şi celorlalte lucrări existente pe cursurile de apă menţionate mai sus sau care urmează să se efectueze în baza acestui acord.  +  Articolul 4Obiective şi principii1. Pentru atingerea scopului prezentului acord părţile contractante vor coopera şi vor lua toate măsurile legale, administrative şi tehnice adecvate pentru realizarea următoarelor obiective: a) atingerea stării bune a apelor prevăzută în Directiva-cadru privind apa; b) asigurarea utilizării durabile a resurselor de apă; c) asigurarea debitelor de apă; d) prevenirea, combaterea, limitarea şi controlul efectelor dăunătoare transfrontaliere ale situaţiilor excepţionale; e) prevenirea alterării stării apelor şi controlul poluărilor; f) asigurarea regimului de scurgere a apelor şi apărarea împotriva inundaţiilor şi gheţurilor; g) realizarea, exploatarea şi întreţinerea lucrărilor hidrotehnice şi hidroenergetice; h) conservarea ecosistemelor acvatice; i) dezvoltarea sistemelor de supraveghere şi evaluare a stării apelor; j) efectuarea cercetărilor, observaţiilor hidrologice, hidrometeorologice, hidrogeologice şi evaluarea rezultatelor acestor cercetări, precum şi schimbul de date şi informaţii din domeniu; k) realizarea lucrărilor de întreţinere a cursurilor de apă; l) promovarea acţiunilor comune de cercetare şi dezvoltare tehnologică în domeniu.2. Părţile contractante vor acţiona pentru: a) prevenirea, diminuarea şi supravegherea impactului cu efect nefavorabil transfrontalier, posibil a fi produs de poluarea cursurilor de apă, de inundaţii, gheţuri şi de exploatarea acumulărilor existente; b) asigurarea utilizării raţionale şi echitabile a cursurilor de apă; c) alimentarea cu apă potabilă, industrială, irigaţii şi satisfacerea altor cerinţe.3. Niciuna dintre părţile contractante nu va executa lucrări pe teritoriul statului propriu şi nici nu va lua măsuri pe cursurile de apă care să modifice regimul de scurgere sau condiţiile de calitate a acestora, fără o consultare prealabilă a celeilalte părţi contractante.4. Niciuna dintre părţile contractante nu va lua măsuri cu privire la Nodul hidrotehnic Stânca-Costeşti de pe râul Prut, care să afecteze în mod negativ teritoriul statului celeilalte părţi contractante.5. Părţile contractante vor aplica în cadrul cooperării pentru protecţia şi utilizarea resurselor de apă principiile folosirii echitabile şi raţionale a resurselor de apă, precauţiei, reciprocităţii, bunei-credinţe şi principiul "poluatorul plăteşte", astfel cum sunt acestea dezvoltate pe termen lung în Directiva-cadru privind apa.  +  Capitolul II Forme şi activităţi specifice de cooperare  +  Articolul 5Forme de cooperare1. Părţile contractante, pentru asigurarea cooperării în conformitate cu prevederile prezentului acord, vor înfiinţa Comisia hidrotehnică interguvernamentală, denumită în continuare Comisia hidrotehnică, ale cărei organizare şi funcţionare sunt reglementate în cap. III.2. Aplicarea prevederilor prezentului acord se va face potrivit regulamentelor care stabilesc detaliile colaborării dintre părţile contractante, elaborate şi/sau actualizate de Comisia hidrotehnică.3. Regulamentele vor fi elaborate şi adaptate pe baza experienţei de cooperare şi luând în considerare ghidurile de aplicare ale Convenţiei privind protecţia fluviului Dunărea, Directivei-cadru privind apa şi Directivei privind inundaţiile; regulamentele vor fi dezvoltate în mod permanent.4. Fiecare parte contractantă va aproba regulamentele Comisiei hidrotehnice conform prevederilor legislaţiei naţionale a statului respectivei părţi contractante.5. Cooperarea între părţile contractante se va realiza prin: a) exploatarea şi întreţinerea, prin unităţile specializate de profil, a Nodului hidrotehnic Stânca-Costeşti de pe râul Prut, precum şi a celorlalte lucrări hidrotehnice care regularizează apele ce intră sub incidenţa prezentului acord. Colaborarea privind Nodul hidrotehnic Stânca-Costeşti este reglementată prin Regulamentul de exploatare şi întreţinere a Nodului hidrotehnic Stânca-Costeşti de pe râul Prut; b) consultări şi activităţi comune cu scopul aplicării prevederilor Directivei-cadru privind apa şi Directivei privind inundaţiile; c) efectuarea în comun a măsurătorilor hidrologice şi de calitate a apei; d) schimb operativ de date şi de informaţii, precum şi documente legate de activităţile în curs de desfăşurare sau ce urmează a se desfăşura; e) crearea unui sistem comun de alarmare-avertizare a fenomenelor periculoase; f) schimb de materiale documentare ce pot include publicaţii, rapoarte, metodologii din domeniul gospodăririi apelor; g) schimb de experienţă între specialiştii din domeniul gospodăririi apelor.6. Părţile contractante vor lua măsurile convenite şi vor executa lucrările în conformitate cu prezentul acord, de regulă, fiecare pe teritoriul statului său. Ele vor aplica prevederile prezentului acord inclusiv în ceea ce priveşte măsurile luate sau lucrările executate în cadrul proiectelor finanţate cu sprijinul organizaţiilor internaţionale ori al instituţiilor de credit.  +  Articolul 6Protecţia şi utilizarea durabilă a apelor1. Fiecare parte contractantă are drepturi egale de utilizare a apelor râului Prut şi fluviului Dunărea pe sectoarele comune.2. Părţile contractante vor asigura un debit minim convenit în aval de Nodul hidrotehnic Stânca-Costeşti pentru asigurarea funcţionării tuturor folosinţelor de pe râul Prut, în care este inclus şi debitul ecologic.3. Părţile contractante nu vor efectua lucrări şi nu vor lua măsuri care ar determina modificarea semnificativă a scurgerii apelor sau înrăutăţirea calităţii acestora.4. Părţile contractante vor lua separat sau în comun următoarele măsuri pentru: a) prevenirea alterării şi îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă, în scopul de a atinge starea bună şi, respectiv, potenţialul ecologic bun pentru corpurile de apă puternic modificate şi corpurile de apă artificiale; b) prevenirea alterării şi îmbunătăţirea calităţii apelor subterane, în scopul de a ajunge la starea bună; c) ca protecţia apelor de suprafaţă să nu se realizeze în detrimentul apelor subterane şi invers.5. Pe baza unei metodologii acceptate de comun acord, părţile contractante vor întocmi bilanţul pentru cursurile de apă.6. Pe baza planurilor de management bazinal şi a bilanţului apelor, părţile contractante vor stabili măsurile care asigură utilizarea durabilă şi echitabilă a cursurilor de apă.7. Părţile contractante vor constata situaţia actuală a cursurilor de apă, vor identifica sursele de interes reciproc pentru alimentarea cu apă potabilă pe termen lung, se vor informa reciproc cu privire la zonele de protecţie specială şi vor putea conveni măsuri suplimentare de protecţie a acestora.8. Părţile contractante, ţinând seama de posibilităţile lor pentru asigurarea protecţiei calităţii apelor, vor stabili metodologia de inventariere a surselor de poluare, vor inventaria aceste surse şi vor întocmi în comun programe de acţiune, cu stabilirea priorităţilor.9. Părţile contractante vor defini obiectivele de calitate a apelor şi vor aplica criterii de calitate a apei în scopul prevenirii, controlului şi reducerii impactului transfrontalier.10. Părţile contractante vor analiza periodic şi în comun starea şi evoluţia calităţii apelor în baza unui regulament specific.11. Părţile contractante vor elabora şi vor aplica programe de măsuri pentru reducerea riscului poluării cu substanţe prioritar periculoase a cursurilor de apă.12. La emiterea avizelor interne pentru lucrări noi sau de modernizare din domeniul prezentului acord, părţile contractante vor urmări aplicarea tehnologiilor cu consumul cel mai redus de apă şi cu cea mai mică emisie de substanţe poluante, inclusiv utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile şi accesibile din punct de vedere economic.13. Pentru reducerea riscului surselor potenţial poluatoare, părţile contractante vor elabora planuri proprii de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ale cursurilor de apă, după care vor efectua armonizarea acestora.14. Pentru limitarea efectelor poluărilor accidentale părţile contractante vor realiza secţiuni de intervenţie pe cursurile de apă în locuri stabilite de comun acord.15. Părţile contractante vor efectua sistematic măsurători comune de debit, vor concorda şirurile de date ale debitelor şi vor stabili în comun valoarea stocului de apă în secţiunile stabilite, pe baza regulamentului specific.16. Părţile contractante vor lua măsuri pentru prevenirea, controlul şi reducerea emisiilor, respectiv a pătrunderii de substanţe periculoase din surse punctiforme şi difuze. Lista substanţelor periculoase va fi convenită de către părţile contractante luând în considerare directivele specifice ale Uniunii Europene.17. Părţile contractante se vor informa reciproc, în cel mai scurt timp posibil, asupra poluărilor accidentale produse pe teritoriul statului propriu, care ar putea conduce la poluarea râului Prut şi a fluviului Dunărea, în domeniul de aplicare a prezentului acord. Părţile contractante vor colabora pentru limitarea, combaterea şi eliminarea efectelor acestora în conformitate cu regulamentele specifice convenite de comun acord.18. În cazul poluărilor difuze cu efect transfrontalier semnificativ asupra calităţii apei, părţile contractante vor stabili procedura de consultare şi colaborare pentru limitarea, precum şi pentru ţinerea sub control a efectului.  +  Articolul 7Managementul riscului la inundaţii1. Cooperarea pentru managementul riscului la inundaţii şi împotriva gheţurilor produse pe cursuri de apă se va realiza pentru râul Prut, acumularea Stânca-Costeşti şi pentru fluviul Dunărea pe sectorul comun, conform prevederilor din regulamentele specifice.2. Fiecare parte contractantă va executa pe teritoriul statului său lucrările necesare de întreţinere în stare bună a albiilor cursurilor de apă şi a lucrărilor hidrotehnice de pe acestea.3. Părţile contractante vor lua măsurile necesare pentru asigurarea scurgerii apelor şi a gheţurilor pe râul Prut, acumularea Stânca-Costeşti şi pe fluviul Dunărea pe sectorul comun, vor întocmi şi vor aplica planuri proprii armonizate de management al riscului la inundaţii.4. Părţile contractante nu vor executa lucrări şi nu vor lua, în mod unilateral pe teritoriul statului propriu, măsuri care ar produce pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante inundaţii, înmlăştiniri, sărăturări, colmatări, eroziuni, iar lucrările hidrotehnice de pe cursurile de apă vor fi exploatate astfel încât să nu producă efectele de mai sus.5. Părţile contractante vor menţine permanent în stare bună de funcţionare şi sub supraveghere lucrările de apărare împotriva inundaţiilor de pe cursurile de apă, vor asigura materiale, unelte, echipamente, sisteme de telecomunicaţii, combustibili, cantoane pentru amplasarea personalului de pază şi de intervenţie, se vor îngriji de exploatarea acestora în conformitate cu cele cuprinse în regulamente specifice.6. În perioada apariţiei pericolului de inundaţie, autorităţile competente ale părţilor contractante vor acţiona coordonat, în conformitate cu prevederile regulamentelor specifice.7. În perioadele cu pericol de inundaţii şi în timpul desfăşurării activităţii de apărare, părţile contractante vor asigura schimbul de date şi de informaţii hidrologice, meteorologice şi altele, necesare pentru realizarea acestei activităţi, în conformitate cu prevederile regulamentelor specifice.8. În eventualitatea producerii unui incident sau accident la o lucrare hidrotehnică, în vederea diminuării efectelor, fiecare parte contractantă va aplica măsurile necesare pentru apărarea teritoriului statului propriu, colaborând cu cealaltă parte contractantă.9. Fiecare parte contractantă va acţiona pe teritoriul statului propriu ţinând permanent legătura cu cealaltă parte contractantă. Autorităţile competente ale părţilor contractante se vor putea întâlni ori de câte ori va fi necesar, la cererea şi pe teritoriul statului oricăreia dintre părţile contractante, pentru efectuarea de recunoaşteri în scopul luării măsurilor de apărare şi de înlesnire a scurgerii apelor.10. Părţile contractante vor nominaliza autorităţile competente pentru aplicarea măsurilor privind managementul riscului la inundaţii şi se vor informa reciproc despre aceasta.  +  Articolul 8Monitoringul apelor, schimbul de date şi informaţii1. Pentru evaluarea stării apelor în conformitate cu Directiva-cadru privind apa, părţile contractante vor asigura monitoringul calitativ şi cantitativ al apelor.2. Părţile contractante, pe baza activităţilor proprii desfăşurate în reţelele naţionale de monitoring, vor coopera, vor elabora şi vor implementa programe armonizate pentru monitoringul condiţiilor cantitative şi calitative ale apelor din domeniul de aplicare a prezentului acord, precum şi de avertizare în cazul producerii unor fenomene periculoase.3. Părţile contractante vor conveni secţiunile de monitoring, caracteristicile cantitative şi calitative ale apelor monitorizate. Părţile contractante vor conveni schimbul de date, informaţii hidrologice, de calitate a apelor la prelevări şi evacuări, precum şi de date privind exploatarea lucrărilor hidrotehnice şi alte informaţii necesare pentru cunoaşterea, prevenirea, evaluarea şi înlăturarea impactului transfrontalier.4. Părţile contractante îşi vor transmite reciproc şi sistematic date şi informaţii meteorologice, hidrologice şi de calitate a apelor prevăzute în regulamentele specifice. Comisia hidrotehnică poate să hotărască transmiterea şi a altor date meteorologice, hidrologice şi de calitate a apelor, în plus faţă de cele prevăzute în regulamentele menţionate, necesare întocmirii prognozelor meteorologice şi hidrologice şi evaluării stării apelor.5. Datele şi informaţiile necesare managementului riscului la inundaţii se vor stabili şi se vor transmite conform regulamentului specific.6. Părţile contractante vor conveni şi vor dezvolta sistemele de comunicaţie, avertizare, monitorizare, prognozare şi alarmare în contextul întregului bazin hidrografic.7. Părţile contractante vor desemna autorităţile competente pentru realizarea schimburilor de date şi informaţii.  +  Articolul 9Asistenţa reciprocăÎn cazul producerii unor situaţii excepţionale sau al iminenţei producerii acestora, la cererea uneia dintre părţile contractante, cealaltă parte contractantă, în limita posibilităţilor sale, îşi va da concursul pentru combaterea şi înlăturarea posibilului pericol la adresa persoanelor, bunurilor materiale sau a mediului, inclusiv prin restabilirea situaţiei anterioare.În acest scop, se pot introduce în regim de admitere temporară cu exonerare totală de taxe la import de pe teritoriul statului unei părţi contractante, prin punctele de trecere a frontierei de stat, pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, formaţiuni de intervenţie specializate, mijloace de transport, materiale, inclusiv materiale de construcţii, carburanţi, utilaje, echipamente şi instrumente.După finalizarea lucrărilor necesare în vederea combaterii şi înlăturării pericolului menţionat, utilajele, instrumentele, mijloacele de transport, precum şi restul de materiale şi carburanţi vor fi returnate pe baza unei liste de inventar vizate de organismul care gestionează acţiunile de combatere şi înlăturare a pericolului.  +  Articolul 10Studii, proiectarea şi execuţia lucrărilor1. Proiectele lucrărilor şi construcţiilor hidrotehnice care intră sub incidenţa prezentului acord urmează a face obiectul unei consultări prealabile între părţile contractante, în scopul stabilirii impactului transfrontalier şi a măsurilor posibile pentru reducerea acestuia.2. Părţile contractante vor executa lucrările şi vor lua măsurile convenite, de regulă, fiecare pe teritoriul statului său, în mod coordonat.3. Dacă din avizarea proiectelor lucrărilor hidrotehnice sau din evaluarea resurselor de apă ori a stării calităţii apelor ar rezultă oportunitatea realizării unor construcţii ori lucrări care ar servi interesele ambelor părţi contractante sau ar urma să se realizeze pe teritoriul statului unei părţi contractante şi ar servi interesele celeilalte părţi contractante, asupra acestor construcţii şi lucrări se vor încheia acorduri separate.  +  Articolul 11Activitatea de cercetare şi dezvoltare1. Părţile contractante vor elabora programe complementare sau comune de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare.2. Părţile contractante, în baza unei proceduri stabilite de Comisia hidrotehnică, vor face schimb de documentaţii, publicaţii şi orice alte materiale tehnice de care dispun, referitoare la domeniul de aplicare a prezentului acord.3. Părţile contractante vor susţine programe comune de instruire şi perfecţionare a specialiştilor în cadrul unor manifestări tehnico-ştiinţifice ce pot include seminare, expoziţii tematice, conferinţe şi mese rotunde, exerciţii comune de protecţie şi intervenţie în caz de fenomene hidrometeorologice periculoase, poluări şi accidente la construcţiile hidrotehnice.  +  Articolul 12Participarea publiculuiFiecare dintre părţile contractante, în conformitate cu legislaţia naţională proprie, va asigura accesul publicului la informaţia privind starea bazinului şi participarea acestuia la luarea de decizii în problemele ce ţin de protecţia şi dezvoltarea durabilă a bazinului şi, de asemenea, în cadrul proiectelor care pot influenţa semnificativ starea resurselor de apă şi a ecosistemelor acvatice. Un astfel de acces include informarea publicului şi prezentarea informaţiei la solicitarea acestuia şi asigurarea evidenţei asupra rezultatelor participării publicului în procesul luării deciziilor respective.  +  Articolul 13Decontarea cheltuielilor1. Fiecare parte contractantă va realiza, pe cheltuiala sa, lucrările hidrotehnice de pe teritoriul statului său.2. Cheltuielile de întreţinere, exploatare şi reparaţii curente ale lucrărilor hidrotehnice şi instalaţiilor aferente acestora de pe teritoriul statului părţilor contractante şi cele de la Nodul hidrotehnic Stânca-Costeşti, executate înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord, vor fi suportate de către partea contractantă pe teritoriul statului căreia sunt situate construcţiile şi instalaţiile respective.3. În situaţia în care reparaţiile capitale, refacerea sau reconstruirea construcţiilor Nodului hidrotehnic Stânca-Costeşti se vor efectua în comun, pe bază de acord sau contract, cheltuielile vor fi suportate de către fiecare parte contractantă pentru lucrările care se realizează pe teritoriul statului său, dacă nu se va conveni în alt mod.4. Cheltuielile de proiectare şi executare a lucrărilor şi construcţiilor hidrotehnice noi, de întreţinere şi exploatare a acestora, ce servesc interesele ambelor părţi contractante, vor fi suportate de acestea conform unor acorduri speciale încheiate de la caz la caz.5. Pentru problemele cu caracter financiar care nu sunt reglementate în prezentul acord părţile contractante vor încheia acorduri separate, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare a statelor părţilor contractante.6. În cazul în care pentru suportarea cheltuielilor aferente realizării lucrărilor hidrotehnice şi activităţilor necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord se poate obţine sprijin material sau se poate contracta credit de la organisme ori bănci internaţionale, părţile contractante vor coopera pentru obţinerea sprijinului material şi la realizarea proiectelor.  +  Articolul 14Trecerea frontierei şi scutirea de taxe vamale1. Specialiştii părţilor contractante care au sarcina să aplice prevederile regulamentelor specifice ale prezentului acord vor efectua trecerea frontierei de stat cu luarea în considerare a regimului călătoriilor reciproce ale cetăţenilor, în vigoare între statele părţilor contractante la momentul efectuării trecerii frontierei comune.2. În situaţiile excepţionale menţionate la art. 9, în vederea protejării persoanelor şi mediului prin combaterea sau limitarea consecinţelor unor asemenea situaţii, materialele, inclusiv materialele de construcţii, carburanţii, utilajele, echipamentele, instrumentele, mijloacele de transport şi altele asemenea, care vor fi transportate pe baza unui inventar de pe teritoriul statului uneia din părţile contractante pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, vor fi scutite de taxe şi impozite, în condiţiile prevederilor legislaţiei fiscale a statelor părţilor contractante.  +  Capitolul III Comisia hidrotehnică  +  Articolul 15Structura şi funcţionarea Comisiei hidrotehnice1. Comisia hidrotehnică va fi condusă de 2 copreşedinţi cu drepturi egale.2. Comisia hidrotehnică se compune din câte 5 membri pentru fiecare parte contractantă, din care un copreşedinte, un supleant şi un secretar.3. Fiecare parte contractantă, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului acord, va informa, pe cale diplomatică, despre numirea copreşedinţilor Comisiei hidrotehnice şi a membrilor acesteia.4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei hidrotehnice va fi elaborat la prima sesiune a acesteia şi aprobat în conformitate cu legislaţia naţională a statelor părţilor contractante.5. Comisia hidrotehnică se va reuni în sesiuni ordinare anuale, alternativ pe teritoriile statelor părţilor contractante, iar în caz de necesitate, la solicitarea oricăreia dintre părţile contractante, în sesiuni extraordinare.6. Rezultatele sesiunilor Comisiei hidrotehnice se vor consemna în protocoale încheiate în două exemplare originale.7. Comisia hidrotehnică va adopta hotărâri prin consens. Acestea se vor consemna în protocolul sesiunii respective şi vor intra în vigoare după aprobarea lor de ambele părţi contractante.8. Toate problemele asupra cărora Comisia hidrotehnică nu poate să cadă de acord vor fi consemnate în Protocolul sesiunii.9. Comisia hidrotehnică, în baza unei înţelegeri anterioare a copreşedinţilor acesteia, poate invita la şedinţele sale reprezentanţi ai Uniunii Europene, ai Secretariatului permanent al Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), autorităţile de gospodărire a apelor din statele părţi la Convenţia privind protecţia fluviului Dunărea şi reprezentanţii organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale de credit care îşi exprimă interesul în finanţarea realizării unor măsuri în legătură cu domeniul de aplicare a prezentului acord.10. Pentru a se asigură realizarea coordonării şi soluţionării problemelor legate de exploatarea şi întreţinerea Nodului hidrotehnic Stânca-Costeşti, va fi înfiinţată Subcomisia pentru exploatarea şi întreţinerea Nodului hidrotehnic Stânca-Costeşti de pe râul Prut, denumită în continuare Subcomisia Stânca-Costeşti, care se va subordona Comisiei hidrotehnice.11. Copreşedinţii Subcomisiei Stânca-Costeşti sunt supleanţii copreşedinţilor Comisiei hidrotehnice.12. Atribuţiile şi modul de funcţionare ale Subcomisiei Stânca-Costeşti vor fi precizate în Regulamentul de exploatare şi întreţinere a Nodului hidrotehnic Stânca-Costeşti de pe râul Prut.  +  Articolul 16Atribuţiile Comisiei hidrotehnice1. Comisia hidrotehnică va urmări în mod regulat, inclusiv prin examinarea pe teren, îndeplinirea prevederilor prezentului acord, va constata eventualele dificultăţi de aplicare şi va adopta măsurile necesare în vederea eliminării acestora.2. Comisia hidrotehnică va stabili programe pentru activităţi, analize, măsurători, cercetări, studii, proiecte, lucrări hidrotehnice care urmează a se efectua în comun sau coordonat, necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord.3. Comisia hidrotehnică va conveni programe de acţiuni comune privind managementul riscului la inundaţii, sursele de poluare cu risc deosebit asupra cursurilor de apă, precum şi măsuri pentru eliminarea efectelor produse de acestea.4. Comisia hidrotehnică va coordona armonizarea planurilor de management elaborate de statele părţilor contractante în conformitate cu Directiva-cadru privind apa pentru cursurile de apă şi va aplica măsurile stabilite în acest sens, care au impact transfrontalier semnificativ.5. Comisia hidrotehnică va evalua sistematic rezultatele activităţilor de management al riscului la inundaţii şi va propune părţilor contractante măsurile necesare îmbunătăţirii acestor activităţi.6. Comisia hidrotehnică poate să înfiinţeze subcomisii permanente şi ad-hoc, grupuri de lucru şi se poate folosi în activitatea ei de experţi. Atribuţiile şi modul de funcţionare ale subcomisiilor permanente şi ad-hoc vor fi aprobate de către Comisia hidrotehnică.7. Comisia hidrotehnică va stabili atribuţiile şi modul de funcţionare ale subcomisiilor, va urmări modul de realizare a sarcinilor şi va aproba procesele-verbale ale acestora.8. Comisia hidrotehnică va elabora propuneri pentru modificarea prezentului acord şi pentru rezolvarea problemelor ce necesită reglementări speciale.9. Comisia hidrotehnică va rezolva şi alte sarcini care decurg din aplicarea prezentului acord.10. Cheltuielile aferente organizării sesiunilor Comisiei hidrotehnice, respectiv întâlnirilor subcomisiilor, copreşedinţilor, supleanţilor şi experţilor, vor fi suportate de partea contractantă a statului pe teritoriul căruia va avea loc întâlnirea. Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile de deplasare ale delegaţiei proprii.  +  Articolul 17Regulamente referitoare la aplicarea prezentului acord1. Aplicarea prevederilor prezentului acord se face potrivit regulamentelor prin care se stabilesc detaliile colaborării dintre organele competente ale părţilor contractante.2. Regulamentul de exploatare şi întreţinere a Nodului hidrotehnic Stânca-Costeşti de pe râul Prut, aprobat în anul 1985, care este în vigoare în relaţiile dintre părţile contractante, va fi reactualizat de Comisia hidrotehnică în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Ulterior reactualizării, el va fi aprobat conform prevederilor art. 5 alin. 4.3. Comisia hidrotehnică va elabora, în cel mai scurt termen posibil de la intrarea în vigoare a prezentului acord, regulamente pentru:- protecţia şi utilizarea durabilă a apelor;- managementul riscului la inundaţii;- monitoringul apelor, schimbul de date şi informaţii;- alte regulamente necesare pentru aplicarea prezentului acord.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 18Soluţionarea diferendelor şi alte prevederi1. Eventualele diferende privind aplicarea sau interpretarea prezentului acord se vor soluţiona în cadrul Comisiei hidrotehnice.2. În situaţia în care diferendul nu poate fi soluţionat potrivit alin. 1 al prezentului articol, părţile contractante vor proceda conform prevederilor din Convenţia privind protecţia fluviului Dunărea referitoare la reglementarea diferendelor.3. Prezentul acord nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor contractante rezultate din alte acorduri internaţionale la care acestea sunt parte.4. Fiecare parte contractantă are dreptul să adopte pe teritoriul statului propriu măsuri mai restrictive decât cele care rezultă din prevederile prezentului acord.  +  Articolul 19Dispoziţii finale1. Prezentul acord intră în vigoare la data primirii, pe cale diplomatică, a ultimei notificări prin care părţile contractante se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a prezentului acord.2. Prezentul acord poate fi modificat sau completat cu consimţământul părţilor contractante. Amendamentele la prezentul acord vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute la alin. 1.3. Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de 5 ani.Valabilitatea sa va fi prelungită automat pentru noi perioade de câte 5 ani dacă niciuna dintre părţile contractante nu notifică în scris, cu 6 luni înainte de expirarea valabilităţii prezentului acord, intenţia sa de a-l denunţa.Semnat la 28 iunie 2010, la Chişinău, în două exemplare originale.PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI,Laszlo Borbely,ministrul mediului şi pădurilorPENTRU GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA,Gheorghe Şalaru,ministrul mediului--------