HOTĂRÂRE nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(4) Beneficiarii a căror formă de organizare se modifică fac dovada actualizării datelor în sistemul de administrare a cotelor de lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi în Registrul Naţional al Exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi anexează la cererea depusă documentele justificative corespunzătoare până la data de 15 noiembrie 2010. (5) Persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, pot depune cererea, cu obligaţia să se autorizeze ulterior depunerii cererii şi să depună copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului până la data de 15 noiembrie 2010."2. La articolul 9, alineatul (2^1) va avea următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, controlul la faţa locului se efectuează până la data de 30 noiembrie 2010, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, active, înregistrate în fiecare an în sistemul de agricultură ecologică şi care se află sub contract cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumiţi în continuare beneficiari."2. La articolul 3 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;".3. La articolul 3 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:"b) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;".4. La articolul 3 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:"b) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;".5. La articolul 5 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:"e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;".6. La articolul 5, alineatele (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(2) Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru păşuni permanente (păşuni şi fâneţe) şi nu deţin animale crescute în sistem ecologic trebuie să depună copii de pe facturile fiscale, din care să rezulte că livrează furajele în conversie, recoltate de pe păşune, unui crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică, sau o copie de pe contractul încheiat cu un crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică pentru utilizarea păşunii respective. În acest sens beneficiarul depune şi o copie de pe fişa de înregistrare a crescătorului de animale căruia îi livrează furajele sau cu care a încheiat contractul............................................................................ (5) Persoanele fizice neautorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, pot depune cererea, cu obligaţia să se autorizeze ulterior depunerii cererii şi să depună copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului până la data de 15 noiembrie 2010."7. La articolul 12, alineatul (2^1) va avea următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, controlul la faţa locului se efectuează până la data de 30 noiembrie 2010, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 3 noiembrie 2010.Nr. 1.095.-------