HOTĂRÎRE nr. 1001 din 4 septembrie 1990privind stabilirea unui sistem unitar de plati pentru produsele şi serviciile de gospodărire a apelor
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 15 septembrie 1990    În vederea conservării şi protecţiei apelor împotriva epuizarii şi poluarii, satisfacerii cerinţelor de apa mereu crescînde pentru populaţie, industrie, hidroenergie, irigaţii, piscicultura, navigaţie şi agrement, precum şi pentru preintimpinarea unor efecte distructive ale apelor,în scopul aplicării principiilor economiei de piaţa, creşterii rolului pirghiilor economice în sporirea eficientei în gospodărirea raţională şi protecţia calităţii apei şi asezarii pe principii economice a sistemului de preţuri şi tarife în domeniul gospodăririi apelor,Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale privind gospodărirea raţională a apei  +  Articolul 1Organele centrale şi locale ale puterii executive, organizaţiile de stat, cooperatiste, particulare sau mixte şi celelalte organizaţii obşteşti vor lua măsuri pentru reducerea cerinţelor şi, respectiv, a consumului de apa, prin creşterea gradului de recirculare sau de folosire repetată a apei, precum şi pentru evitarea pierderilor de apa prin întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor, instituind, în acest scop, controlul permanent al folosirii apei în procesele de producţie.  +  Articolul 2Ministerele, celelalte organe centrale, prefecturile judeţene şi Primăria municipiului Bucureşti vor asigura, în mod eşalonat, baza materială pentru executarea lucrărilor de refacere sau înlocuire a reţelelor şi instalaţiilor de apa vechi şi deteriorate, în vederea reducerii pierderilor de apa.  +  Articolul 3Prefecturile judeţene şi Primăria municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru reducerea treptata a volumului de apa potabilă livrata unităţilor economice în scop industrial care nu necesita apa de aceasta calitate.  +  Articolul 4Organele centrale şi locale ale puterii executive, organizaţiile de stat, cooperatiste, particulare sau mixte şi celelalte organizaţii obşteşti vor stabili norme specifice de apa pe unitatea de produs, cu acordul Ministerului Mediului. Normele specifice de apa se vor aplica de către toţi utilizatorii şi vor avea în vedere recircularea maxima a apei în condiţii de economicitate şi în funcţie de procesul de producţie respectiv. Titularii de investiţii şi proiectantii vor include ca indicatori tehnico-economici în documentaţiile noilor obiective de alimentare cu apa şi canalizare normele specifice de apa pe unitate de produs.  +  Articolul 5Organele centrale şi locale ale puterii executive, organizaţiile de stat, cooperatiste, particulare sau mixte şi celelalte organizaţii obşteşti vor lua măsuri de dotare cu mijloace de măsurare a debitelor de apa captate, folosite şi evacuate la toate unităţile din subordine.Ministerul Resurselor şi Industriei va asigura producerea întregii game de aparatura de măsurare a debitelor de apa, precum şi activitatea de "service" a acestora.  +  Articolul 6Organele centrale şi locale ale puterii executive, organizaţiile de stat, cooperatiste, particulare sau mixte şi celelalte organizaţii obşteşti care evacueaza ape uzate în cursurile de apa vor promova şi asigura execuţia lucrărilor pentru instalaţii de epurare a apelor uzate la toate unităţile poluante fără staţii de epurare, precum şi la cele cu capacitate depăşită.  +  Articolul 7Punerea în funcţiune a lucrărilor noi de alimentare cu apa sau de extindere a celor existente se va face numai după obţinerea autorizaţiei emise de Ministerul Mediului.  +  Articolul 8Organele centrale şi locale ale puterii executive, organizaţiile de stat, cooperatiste, particulare sau mixte şi celelalte organizaţii obşteşti vor urmări ca la conceptia, proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de epurare din industrie, agricultura şi pentru localităţi, pe lîngă epurarea corespunzătoare a apelor uzate, să se asigure şi recuperarea din aceste ape a substanţelor utile, precum şi valorificarea energetica sau ca ingrasamint a namolurilor şi deşeurilor industriale.  +  Capitolul 2 Regimul preţurilor, tarifelor şi penalitatilor în domeniul gospodăririi apelor  +  Secţiunea 1 Preţuri şi tarife  +  Articolul 9În vederea stimulării utilizatorilor pentru reducerea cerinței de apa şi îmbunătăţirea calităţii apelor, în domeniul gospodăririi apelor se aplică, potrivit dispoziţiilor prezentei hotărîri, preţuri şi tarife pentru produsele şi serviciile de gospodărire a apelor, precum şi penalităţi pentru încălcarea prevederilor legale privind folosirea cantitativă şi calitativă a apei.Preţurile de livrare pentru produsele de gospodărire a apelor din surse sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 *), iar tarifele pentru serviciile specifice unităţilor de gospodărire a apelor sînt cele din anexa nr. 2 *).Preţurile şi tarifele pentru produsele şi serviciile de gospodărire a apelor se aplică unităţilor de stat, mixte, organizaţiilor cooperatiste, obşteşti, altor unităţi şi organizaţii, indiferent de natura proprietăţii acestora.Tarifele pentru serviciile de asigurare a folosirii potenţialului hidroenergetic al marii, navigabil al rîurilor şi lacurilor de acvacultura şi de agrement al cursurilor de apa se vor stabili, pe măsura necesităţilor, de către Ministerul Mediului şi ministerele interesate.Contravaloarea apei prelevate sau livrate din surse, pentru irigaţii, se suporta de prelevatori şi se încasează de către aceştia de la bugetul statului, potrivit legii.  +  Articolul 10Pentru apa prelucrata de unităţile specializate sau de beneficiari, la preţurile stabilite potrivit art. 9, se adauga, după caz, tarife suplimentare determinate de captare, pompare, tratare, transport, distribuţie sau alte asemenea servicii de gospodărire şi utilizare a apei.Serviciile de gospodărire şi utilizare a apei, de natura celor de la alineatul precedent, sînt cele prevăzute în anexa nr. 3 *).Tarifele pentru asemenea servicii se stabilesc, potrivit legii, de către unităţile prestatoare de servicii, cu avizul Ministerului Mediului.Pentru captarea, tratarea, pomparea şi distribuţia apei potabile şi industriale, precum şi pentru canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate, care se realizează de către unităţile de gospodărie comunală, pentru unităţile economice şi populaţie, preţurile şi tarifele se stabilesc de către prefecturile judeţene şi Primăria municipiului Bucureşti.  +  Articolul 11Pentru apa prelevata direct din sursele de apa de suprafaţa, naturale sau amenajate, indiferent de deţinătorul amenajării, ca şi din cele subterane, furnizori sînt numai unităţile de gospodărire a apelor, din subordinea Ministerului Mediului, care, potrivit legii, au dreptul de administrare directa asupra acestora şi, în consecinţa, sînt singurele în măsura a percepe preţuri pentru apa.Pentru apa tratata livrata sau pentru serviciile de gospodărire a apelor, furnizori sau prestatori sînt cei care, după caz, au în administrare lucrările hidrotehnice sau care prestează serviciile de gospodărire a apelor.Furnizarea produselor şi prestarea serviciilor de gospodărire a apelor se fac pe bază de contracte economice. La încheierea contractelor de furnizare a apei se vor stabili prevederi privind condiţiile cantitative şi calitative de livrare a apei, în funcţie de condiţiile concrete ale sursei şi locului de prelevare.  +  Articolul 12Ministerul Mediului are competenţa de a stabili anual preţuri de decontare şi de redistribuire a veniturilor între unităţile sale, după caz, în funcţie de cantităţile de apa ce se livreaza, de costuri şi de rentabilitate, asigurind încadrarea stricta a acestora în preţurile şi tarifele stabilite în prezenta hotărîre.  +  Articolul 13Preţurile şi tarifele pentru produsele şi serviciile de gospodărire a apelor, altele decît cele din anexele nr. 1 şi 2 din prezenta hotărîre, se stabilesc de către Ministerul Mediului, cu avizul Ministerului Finanţelor - Departamentul pentru preţuri.  +  Articolul 14Pentru finanţarea unor lucrări de imbunatatire a calităţii apelor, de regularizare a debitelor de apa, de apărare împotriva efectelor distructive ale apelor, precum şi pentru acoperirea diferenţei de cheltuieli efectuate de unităţile de gospodărire a apelor în perioade de excedent de umiditate sau de seceta cînd încasările sînt reduse, se constituie "Fondul apelor". Acest fond se constituie dintr-o cota de 5% din încasările din preţuri şi tarife ale unităţilor de gospodărire a apelor, precum şi din penalităţile prevăzute în prezenta hotărîre.Repartizarea pe capitole de cheltuieli a Fondului apelor se face de către Ministerul Mediului.  +  Secţiunea 2 Penalităţi în domeniul gospodăririi apelor  +  Articolul 15Încălcarea dispoziţiilor legale privind normele de prelevare a apelor din surse şi evacuarea apelor impurificate de către organizaţiile de stat, cooperatiste, particulare sau mixte şi celelalte organizaţii obşteşti se penalizeaza potrivit anexei nr. 4 *).Penalităţile se aplică de către unităţile de gospodărire a apelor.Acei beneficiari care dovedesc acţiuni benefice pentru protecţia calităţii apelor vor fi stimulati prin sume alocate din Fondul apelor proporţional cu reducerea substanţelor poluante sub indicatorii aprobaţi. Sumele vor fi folosite pentru acţiuni de păstrare şi imbunatatire a calităţii apei evacuate.Unităţile de gospodărie comunală vor putea folosi pentru dezvoltări proprii, de natura celor specificate în paragraful 3 al art. 15, pînă la 25% din penalităţile încasate de către acestea.Penalităţile în domeniul gospodăririi apelor se suporta, potrivit legii, de unităţile în cauza, din rezultatele financiare.  +  Articolul 16Constatarea abaterilor prevăzute la art. 15 se face prin procesul-verbal încheiat de personalul împuternicit în acest scop de către conducerea unităţilor de gospodărire a apelor. Stabilirea penalitatilor, potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1, se face de către conducătorul unităţii de gospodărire a apelor printr-o încheiere. Încheierea, însoţită de procesul-verbal de constatare, se comunică unităţii penalizate în termen de 10 zile.Pentru reţelele de alimentare cu apa şi de canalizare, administrate de unităţile de gospodărie comunală, se autoriza personalul împuternicit al acestor unităţi sa încheie procese-verbale de constatare. Stabilirea penalitatilor în aceasta situaţie se face de către conducătorul unităţii de gospodărie comunală şi se vărsa în Fondul apelor.Împotriva procesului-verbal de constatare şi a încheierii de stabilire a penalitatilor se poate face plîngere de unitatea în cauza, în termen de 15 zile de la comunicarea acestora, la judecătorie.Hotărîrea prin care se rezolva plîngerea de către aceste organe este definitivă.Încheierea de stabilire a penalitatilor, rămasă definitivă, constituie titlu executoriu.Unităţile bancare vor efectua decontarea dispoziţiilor de încasare, privind penalităţile aplicate, fără acceptul unităţilor penalizate.Aplicarea cuantumului penalitatilor se face după cum urmează:- 25% în 1991- 50% în 1992- 75% în 1993din valoarea calculată conform anexei nr. 4.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 17În termen de 3 luni de la aprobarea prezentei hotărîri, Ministerul Mediului va propune guvernului măsuri de organizare a unităţilor de gospodărire a apelor pe principii economice.  +  Articolul 18Se autoriza Ministerul Mediului: a) sa stabilească regulamente şi instrucţiuni specifice în aplicarea prezentei hotărîri; b) să asigure finanţarea obiectivelor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul gospodăririi apelor, din veniturile realizate de către unităţile sale.  +  Articolul 19Ministerul Finanţelor este autorizat ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, pe baza propunerilor Ministerului Mediului, ale ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale de stat, sa introducă modificări în indicatorii financiari ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri, cu menţinerea echilibrului financiar.  +  Articolul 20Nerespectarea prevederilor prezentei hotărîri atrage răspunderea civilă, disciplinară, materială sau contravenţională, după caz, a persoanelor vinovate.  +  Articolul 21Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 22Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 1991. Pe aceeaşi dată se abroga orice alte dispoziţii contrare. Notă *) Anexa se comunică unităţilor interesate.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN--------------