ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 3 noiembrie 2010privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 9 noiembrie 2010    Luând în considerare necesitatea încadrării în sumele alocate cu destinaţia cheltuieli de personal în sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate,în vederea luării de măsuri imediate cu impact asupra bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu efecte pe termen mediu şi lung, în scopul reducerii riscului unui dezechilibru bugetar major,întrucât nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea consecinţe negative asupra încadrării în cheltuielile de personal în sistemul de asigurări sociale de sănătate,deoarece aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor măsuri în vederea evitării disfuncţionalităţilor cu privire la imposibilitatea plăţii drepturilor salariale ale personalului din sistemul de asigurări sociale de sănătate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Numărul maxim de posturi din sistemul de asigurări sociale de sănătate este de 3.281, dintre care 241 de posturi pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, inclusiv preşedintele, şi 3.040 de posturi pentru casele de asigurări de sănătate, repartizate, în condiţiile legii, de preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2 (1) Încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la art. 1 se realizează cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiilor publice. (2) Încetarea contractelor de muncă sau a raporturilor de serviciu ale personalului din sistemul de asigurări sociale de sănătate, ca urmare a reducerii numărului maxim de posturi, se face cu respectarea procedurilor legale şi a termenelor de preaviz aplicabile fiecărei categorii de personal.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae Lucian DuţăBucureşti, 3 noiembrie 2010.Nr. 97.----