REGULAMENT DE COMPENSARE din 23 august 1999a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 30 august 1999   +  Articolul 1Obiectul regulamentului de compensareObiectul regulamentului de compensare îl constituie compensarea succesiva a obligaţiilor de plată reciproce dintre persoane juridice, pe bază de ordine de compensare.  +  Articolul 2Termenii utilizaţi1. Compensare fără numerar - stingerea obligaţiilor de plată reciproce între doua sau mai multe persoane juridice, până la concurenta obligaţiei celei mai mici, prin ordine de compensare.2. Compensare de mica valoare - anularea obligaţiilor de plată reciproce sub 100 milioane lei.3. Compensare succesiva închisă - modalitatea de stingere a obligaţiilor din operaţiuni economice care privesc perioada trecută şi care sting datoriile existente la un moment dat între părţi.4. Compensare succesiva deschisă - modalitatea de stingere a obligaţiilor din operaţiuni economice între doua sau mai multe persoane juridice pentru datorii certe existente, înregistrate în contabilitate, cu excepţia celor pentru care s-au introdus acţiuni la instanţele judecătoreşti.5. Persoane juridice - agenţii economici organizaţi sub forma de societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, regii autonome, instituţii publice, unităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi alţi contribuabili, persoane juridice.6. Persoana juridică iniţiatoare - persoana juridică care solicită stingerea obligaţiilor reciproce prin intermediul unui act de compensare.7. Persoana juridică destinatara - persoana juridică care accepta compensarea unei creanţe prin datoria sa către initiator. Compensarea poate avea loc la nivelul cel mai mic al datoriilor şi creanţelor reciproce.8. Serviciu de compensare - agentul de intermediere care primeşte, analizează şi negociază periodic, în prezenta reprezentanţilor persoanelor juridice, compensarea obligaţiilor reciproce prin emiterea ordinelor de compensare.9. Instrument de plată - ordinul de compensare emis de serviciul de compensare în baza procesului-verbal de compensare prin care clientul şi furnizorul îşi lichidează datoriile de valoare egala. Documentul este prezentat în anexa nr. 2.1.10. Inspector de compensare - persoana care reprezintă persoana juridică ce solicita serviciului de compensare sa îi presteze activităţi în vederea compensării.Inspectorul de compensare este desemnat, pentru fiecare şedinţa, printr-o împuternicire acordată de persoanele care reprezintă persoana juridică. La fiecare şedinţa de compensare documentul de împuternicire se prezintă la serviciul de organizare a şedinţei de compensare.Documentul este prezentat în anexa nr. 2.2. Fiecare persoana juridică este responsabilă de editarea şi gestionarea formularelor respective, acestea având caracter de regim special.11. Agent de compensare - persoana care reprezintă serviciul de compensare în şedinţele de compensare. Agentul de compensare conduce şedinţa de compensare pentru circuitele pentru care a fost desemnat de conducătorul serviciului de compensare.12. Ziua de compensare - ziua lucrătoare în care se desfăşoară şedinţa de compensare.  +  Articolul 3Serviciul de compensare - organizare şi atribuţiiServiciul de compensare funcţionează în cadrul Institutului de Management şi Informatica din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului, având următoarele compartimente:- compartimentul de analiza şi identificare a circuitelor de compensare pe baza informaţiilor transmise de persoanele juridice;- compartimentul de organizare a şedinţelor de compensare, care primeşte, înregistrează, prezintă circuitele de compensare, întocmeşte procesele-verbale de şedinţa şi transmite hotărârile pentru emiterea ordinelor de compensare;- compartimentul de decontări, care emite ordine de compensare, tine evidenta lor şi soluţionează litigiile.  +  Articolul 4Obiectul compensării succesive a plăţilor între agenţii economici pe baza ordinelor de compensareObiectul compensării succesive îl constituie stingerea datoriilor, cu creanţele reflectate în contabilitatea persoanelor juridice pe baza ordinelor de compensare.  +  Articolul 5Circuitele, termenele şi intervalele obligatorii ale plăţilor prin compensarePersoana juridică iniţiatoare devine persoana juridică destinatara în momentul în care au fost emise şi primite ordinele de compensare (instrumentele de plată) în numele persoanelor juridice dintr-un lant de compensare, negociate în cadrul şedinţei care se consemnează în procesul-verbal de compensare, model prezentat în anexa nr. 2.3.Data efectuării stingerii datoriilor şi a creanţelor este cea a ordinului de compensare şi se operează în toate documentele iniţiale (proces-verbal şi ordin de compensare).  +  Articolul 6Şedinţa de compensareŞedinţa de compensare se organizează în termen de 3 zile de la momentul identificarii circuitului de compensare, de regula în zilele de marti, miercuri şi joi.Şedinţa se organizează la sediul Ministerului Industriei şi Comerţului.Şedinţa zilnica se încheie prin consemnarea în procesul-verbal (anexa nr. 2.3) a denumirii persoanelor juridice şi a sumelor angajate în compensare, care se semnează de către reprezentanţii acestora şi de către agentul de compensare desemnat de Serviciul de compensare pentru fiecare circuit, iar pe baza anexei se întocmesc ordinele de compensare conform modelului prezentat în anexa nr. 2.1, remise într-un exemplar fiecărei persoane juridice, consemnându-se suma compensată cu fiecare persoana juridică.În borderoul pentru decontările făcute prin ordinul de compensare de pe versoul formularului prezentat în anexa nr. 2.1 se consemnează situaţia documentelor primare cuprinse în suma compensată pentru fiecare persoana juridică.  +  Articolul 7Orarul şedinţelor de compensareOrarul şedinţelor de compensare se stabileşte între orele 8,30-16,00, cuprinzând patru părţi:Partea I - prezentarea şi înscrierea documentelor de acreditare a inspectorilor de compensare, reprezentanţi ai persoanelor juridice conform modelului prezentat în anexa nr. 2.2.Partea a II-a - în care Compartimentul de analiza şi identificare circuite de compensare prezintă inspectorilor de compensare, reprezentanţi ai persoanelor juridice, propunerile circuitelor de compensare închise, identificate.Partea a III-a - în care Compartimentul de organizare a compensării întocmeşte procesul-verbal de şedinţa pentru fiecare circuit de compensare închis, în prezenta şi sub semnătura inspectorilor de compensare acreditaţi şi cu ştampila acestora, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.3.Partea a IV-a - în care Compartimentul decontări emite ordine de compensare şi înregistrează procesele-verbale de compensare. Ordinele de compensare poarta semnăturile emitentului şi ale inspectorilor de compensare, reprezentanţi ai persoanei juridice iniţiatoare şi destinatare. De asemenea, borderoul facturilor în baza cărora s-a stabilit valoarea de compensare va fi semnat de cei doi inspectori de compensare.  +  Articolul 8Evidenta operaţiunilor de compensareÎn cadrul Serviciului de compensare se deschide Registrul de evidenta a operaţiunilor de compensări prezentat în modelul din anexa nr. 2.4 în care se înscriu, în ordine cronologică:- data efectuării compensării;- procesele-verbale de şedinţa în care sunt înscrise persoanele juridice intrate în compensare şi suma compensată, pe fiecare relaţie;- evidenta ordinelor de compensare, cu numărul şi valoarea lor, eliberate fiecărei persoane juridice.  +  Articolul 9Organizarea Serviciului de compensareStructura organizatorică va fi incorporată în Institutul de Management şi Informatica în cadrul numărului de personal aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului, cu modificările ulterioare.Serviciul de compensare va funcţiona experimental pentru o perioadă de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, fără a percepe comision pentru operaţiunile de compensare intermediate.Documentele necesare funcţionarii Serviciului de compensare, în perioada experimentală, vor fi asigurate de către fiecare persoana juridică participanta, conform înţelegerii cu colectivul de conducere al acestuia.Toate datele furnizate de persoanele juridice trebuie să fie corecte, în caz contrar atragand răspunderea civilă şi penală potrivit legii.Toate compensările intermediate conform prezentului regulament sunt legal efectuate.  +  Articolul 10Soluţionarea litigiilor, corectarea erorilorLitigiile se soluţionează în zilele programate pentru desfăşurarea şedinţelor de compensare de către inspectorii de compensare care reprezintă unităţile în litigii; se încheie un proces-verbal în care se prevăd măsurile care trebuie luate de către părţi.Erorile vor fi soluţionate la cererea persoanei juridice în cauza prin analiza naturii erorii şi a efectelor financiare pentru petent. În cazul în care părţile nu cad de acord asupra modului de compensare a obligaţiilor de plată, compensarea nu operează.Dacă eroarea afectează mai multe persoane juridice, Serviciul de compensare va transmite tuturor celor în cauza corecţiile ce urmează să fie făcute, astfel:- pentru documente greşit redactate (cifre gresite), documentul se va prezenta în original, pentru anulare, emitându-se un alt ordin de compensare corect;- pentru înscrierea gresita a denumirii persoanei juridice cu care s-a făcut compensarea, ordinul de compensare respectiv va fi anulat, fiind emis un alt ordin de compensare corect.Documentele înlocuitoare operează de la aceeaşi dată cu cea a documentelor emise iniţial;- documentele emise pentru corectare se înscriu într-un registru special de către agentul de compensare, semnat de Serviciul de compensare, pentru rezolvarea litigiului şi de către cei doi sau mai mulţi agenţi de compensare afectaţi. Registrul de erori de compensare este prezentat în anexa nr. 2.5.  +  Articolul 11Regimul ordinelor de compensareOrdinele de compensare au regim special, sunt numerotate din tipografie, iar evidenta lor este stricta. Ordinele de compensare eronat completate sau necompletate şi degradate se distrug de o comisie desemnată special de către conducătorul Serviciului de compensare pentru aceasta, intocmindu-se un proces-verbal.Ordinul de compensare emis de Serviciul de compensare reprezintă document justificativ de înregistrare în contabilitate a stingerii creanţelor şi a datoriilor care au făcut obiectul compensării. Ordinul de compensare se anexează la nota contabila.  +  Articolul 12Anexele nr. 2.1.-2.5. fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 2.1.ORDIN DE COMPENSARESeria A Nr. ............. din data de ..../..../...... pentru suma de: ..........................Agentul economic initiator ...............................................Agentul economic destinatar ..............................................SERVICIUL DE COMPENSAREAGENTUL DE COMPENSAREOPERAŢIUNEA DE COMPENSAREORDIN DE COMPENSARESeria A Nr. ............ din data de ..../..../...... pentru suma de: ..........................                                 ┌─────────────────────────────────────────┐    AGENTUL ECONOMIC INITIATOR │ │    Semnătura şi ştampila │ │                                 └─────────────────────────────────────────┘                                 ┌─────────────────────────────────────────┐    AGENTUL ECONOMIC DESTINATAR │ │    Semnătura şi ştampila │ │                                 └─────────────────────────────────────────┘ATENŢIE!Nu se decontează prin banca.Nu se schimba contra numerar.Nu se admit ştersături, corecturi, modificări.Priveşte numai obligaţii certe (fără dobânzi şi penalităţi).Circula numai în original.Diminuarea obligaţiilor se face la data înscrisă pe ordinul de compensare.NOTĂ:Pe verso se trec elementele de identificare ale facturilor care fac obiectul compensării.SERVICIUL DE COMPENSAREAGENTUL DE COMPENSAREOPERAŢIUNEA DE COMPENSAREBorderoul datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de compensare
           
    Seria A Nr. ............... din data de .............../................/.................
    Numărul facturiiData emiterii  facturiiValoarea facturatăValoarea compensată
           
           
           
           
           
           
    TOTAL:X    
       
    Inspector de compensare destinatar,Inspector de compensare iniţiator,
    .......................................................................
   +  Anexa 2.2
           
    Instituţia (societatea, regia) . . . . . . . . . . . . .Seria/Nr.Instituţia (societatea, regia) . . . . . . . . . . . . .Seria Nr.
       
    ÎMPUTERNICIREÎMPUTERNICIRE
       
    Serviciul de compensare . . . . . . . . . .Către Serviciul de compensare . . . . . . . .
    str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . . .str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . .
    sectorul . . . . . localitatea . . . . . .sectorul . . . localitatea . . . . . . . . .
       
    INSPECTOR DE COMPENSARE PENTRU ŞEDINŢA DIN DATA . . . . . . . . . . . . . . . .Subsemnaţii . . . . . . . . . . . . . ., director general/director, şi . . . . . . . . . , director economic/contabil-şef, împuternicim ca inspector de compensare pe domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . , având funcţia . . . . . . . . . şi telefonul la serviciu . . . . . ., legitimat(ă) cu Buletinul de identitate/Paşaportul seria . . . . . . . nr. . . . . . . , domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . , bl. . . , sc. . . ., ap. . . , telefonul de la domiciliu . . . . . . . . . ., să reprezinte societatea la şedinţa de compensare din data de . . . . . . . . . . .
    Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Director general/director,
    . . . . . . . . . . . . . .  (semnătura)
     
    Director economic/contabil-şef,Director general/director,Director economic/contabil-şef,
    . . . . . . . . . . . . . . . . (semnătura). . . . . . . . . . . . . .  (semnătura). . . . . . . . . . . . . . . . (semnătura)
   +  Anexa 2.3  Emitent: SERVICIUL DE COMPENSARE: .............                 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI NR. ... ... ... ...    Lista cuprinzând persoanele juridice care intră în compensare din    grupa nr. ........ din data: ..../........./....    Valoarea maxima ce poate fi compensată: .........................    Valoarea compensată: ............................................
               
    Codul fiscalDenumirea agentuluiNumele şi prenumele reprezentantului, funcţiaSemnăturaŞtampilaSeria şi numărul ordinului de compensare
               
               
               
               
               
     
    Serviciul de compensare
     
    Agentul de compensare,
    ............................
   +  Anexa 2.4       REGISTRUL DE EVIDENTA A OPERAŢIUNILOR DE COMPENSĂRI ┌──────┬─────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────────────────────┐ │ │ │Nr. pro-│Nr. per- │ │Nr. ordi-│Responsabilul Serviciu- │ │ Data │ │cesului-│soanelor │ │ nelor │lui de compensare │ │efec- │Locul│verbal │juridice │ │ emise ├───────────┬────────────┤ │tuării│ │de │care au │Valoarea│pentru │ Numele şi │ │ │com- │com- │compen- │intrat în│compen- │realiza- │ prenumele │ Semnătura │ │pensa-│pensa│ sare │compen- │ sata │rea com- │ │ │ │rii │ rii│ │ sare │ │pensarii │ │ │ ├──────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┘  +  Anexa 2.5                      REGISTRUL               de erori de compensare ┌──┬───────┬───────┬──────────────────┬─────────┬──────┬─────────────────────┐ │N │ Nr. şi│ │ │ │ │ │ │r.│ data │Emiten-│ │ │ │ │ │ │ordinu-│ tul │ Persoanele ju- │ │ │ Modul de │ │c │lui de │ordinu-│ridice cuprinse în│ │ │ soluţionare │ │r │compen-│lui de │operaţiunea de │ Suma de │ ├──────────┬──────────┤ │t.│sare │compen-│ compensare │ compen- │Cauza │ Anulare │Emitere │ │ │ │ sare │ │ sare │erorii│ nr. │ordin nou │ │ │ │ │ │ │ │ decizie │nr. ..... │ ├──┼───────┼───────┼───┬───┬───┬───┬──┼─────────┼──────┼──────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──┴───────┴───────┴───┴───┴───┴───┴──┴─────────┴──────┴──────────┴──────────┘-----