ORDIN nr. 1.382 din 4 noiembrie 2010privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.382 din 4 noiembrie 2010
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 768 din 27 octombrie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 8 noiembrie 2010    Având în vedere Referatul de aprobare nr. Cs.A. 11.667 din 4 noiembrie 2010 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 3.050 din 27 octombrie 2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 şi 207 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 2, la articolul 9, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Valoarea minimă garantată a punctului «per capita» este unică pe ţară; pentru trimestrele II, III şi IV ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata "per capita" este de 4,5 lei............................................................ (3) Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultaţie este unică pe ţară; pentru trimestrele II, III şi IV ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical - consultaţie este de 0,9 lei."2. La anexa nr. 8, la articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical este unică pe ţară; pentru trimestrele II, III şi IV ale anului 2010, valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este de 0,9 lei."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionale deAsigurări de Sănătate,Nicolae Lucian Duţă-------