DECIZIE nr. 1.119 din 23 septembrie 2010referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 8 noiembrie 2010    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIulia Antoanella Motoc - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorIoana Marilena Chiorean - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Costi Flavius Automobile" - S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 606/115/2009 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 567D/2010.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 609-612D/2010, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Rusalin Rafael Iova, de Societatea Comercială "Costi Flavius Automobile" - S.R.L. din Timişoara, de Andrei Ion Bihoi şi de Societatea Comercială "Noni Cătălin" - S.R.L. din Timişoara în dosarele nr. 2.266/115/2009, nr. 1.514/115/2009, nr. 1.531/115/2009 şi nr. 1.012/115/2009 ale Tribunalului Caraş-Severin - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal în toate aceste dosare se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.Reprezentantul Ministerului Public arată că nu se opune conexării cauzelor.Curtea, având în vedere identitatea parţială de obiect al cauzelor, în temeiul art. 14 şi al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 609-612D/2010 la Dosarul nr. 567D/2010, care a fost primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin Încheierea din 23 februarie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 606/115/2009, Curtea de Apel Timişoara - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Costi Flavius Automobile" - S.R.L. din Timişoara în cadrul unui recurs având ca obiect soluţionarea contestaţiei unui act administrativ-fiscal.Prin încheierile din 4 decembrie 2009, pronunţate în dosarele nr. 2.266/115/2009, nr. 1.514/115/2009 nr. 1.531/115/2009 şi nr. 1.012/115/2009, Tribunalul Caraş-Severin - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată de Rusalin Rafael Iova, de Societatea Comercială "Costi Flavius Automobile" - S.R.L. din Timişoara, de Andrei Ion Bihoi şi de Societatea Comercială "Noni Cătălin" - S.R.L. din Timişoara în cadrul unor cauze administrative având ca obiect soluţionarea contestaţiilor unor acte administrativ-fiscale.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţie, întrucât încalcă principiul nediscriminării produselor importate faţă de produsele interne, taxa pe poluare fiind percepută numai pentru autoturismele înmatriculate în Uniunea Europeană şi reînmatriculate în România, în timp ce pentru autoturismele deja înmatriculate în România, taxa nu mai este percepută la o nouă înmatriculare. Faţă de dispoziţiile art. 90 din Tratatul C.E., apreciază că statele membre ale Uniunii Europene au obligaţia de a respecta cu prioritate dispoziţiile acestui tratat, cu atât mai mult cu cât, potrivit art. 11 din Constituţie, tratatele ratificate de Parlament potrivit legii fac parte din dreptul intern, iar în cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei.Curtea de Apel Timişoara - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât adoptarea unei norme juridice într-o anumită formă ţine de opţiunea legiuitorului, dar preeminenţa normelor de drept comunitar obligatorii faţă de dispoziţiile legale interne, precum şi caracterul contrar al legislaţiei naţionale cu cea comunitară se apreciază de către instanţele naţionale, aşa cum rezultă din art. 148 din Constituţie.Tribunalul Caraş-Severin - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 a urmărit suspendarea procedurii de "infrigement", respectiv procedura privind constatarea încălcării de către România, ca stat membru al Uniunii Europene, a normelor comunitare în vigoare, în speţă ale art. 90 din Tratatul C.E., prin reglementarea taxei de primă înmatriculare.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu următorul conţinut:"Art. 4. - Obligaţia de plată a taxei intervine: a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România; b) la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 şi 9."Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că sunt încălcate dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 148 alin. (2) şi (4) referitoare la integrarea în Uniunea Europeană, raportate la art. 110 (ex-art. 90 din TCE) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, versiunea consolidată (Tratatul de la Lisabona), intrat în vigoare la data de 1 decembrie 2009.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se poate pronunţa numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, iar potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, sunt neconstituţionale prevederile din legi sau ordonanţe ale Guvernului care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei.Prin urmare, Curtea Constituţională nu este competentă să analizeze conformitatea unei prevederi din dreptul naţional cu dispoziţii din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prin prisma art. 148 din Constituţie, astfel cum solicită autorul excepţiei de neconstituţionalitate. Competenţa de a stabili dacă există contrarietate între legea naţională şi o normă europeană aparţine instanţei de judecată, care, pentru a ajunge la o soluţie corectă, din oficiu sau la cererea părţii, poate formula o întrebare preliminară în sensul art. 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.În acelaşi sens s-a pronunţat Curtea Constituţională şi prin Decizia nr. 137/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 22 martie 2010, prin care a mai reţinut că, în situaţia în care s-ar considera competentă să se pronunţe asupra conformităţii legislaţiei naţionale cu cea europeană, s-ar putea ajunge la un conflict de jurisdicţii între cele două instanţe, ceea ce este inadmisibil.Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, raportat la prevederile art. 148 alin. (2) din Constituţie - care consacră principiul priorităţii de aplicare a prevederilor "tratatelor constitutive ale Uniunii Europene" şi a "celorlalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu" faţă de "dispoziţiile contrare din legile interne" - este inadmisibilă, întrucât priveşte aspecte ce ţin de aplicarea legii, ceea ce nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, ci a instanţelor judecătoreşti.De altfel, unele instanţe de judecată române au solicitat deja Curţii de Justiţie a Uniunii Europene să se pronunţe printr-o hotărâre preliminară cu privire la interpretarea art. 110 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la compatibilitatea reglementării naţionale referitoare la taxa pe poluare cu această normă europeană ce reglementează interzicerea impunerii asupra produselor din alte state membre a unor taxe superioare celor care se aplică produselor naţionale. (A se vedea, cu titlu exemplificativ, cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare introdusă de Curtea de Apel Târgu Mureş la data de 15 martie 2010 - Daniel Ionel Obreja/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Mureş, Administraţia Fondului pentru Mediu, cerere ce formează obiectul Cauzei C-136/10 şi care este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria C161 din 19 iunie 2010.)Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Costi Flavius Automobile" - S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 606/115/2009 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, de Rusalin Rafael Iova, de Societatea Comercială "Costi Flavius Automobile" - S.R.L. din Timişoara, de Andrei Ion Bihoi şi de Societatea Comercială "Noni Cătălin" - S.R.L. din Timişoara în dosarele nr. 2.266/115/2009, nr. 1.514/115/2009, nr. 1.531/115/2009 şi nr. 1.012/115/2009 ale Tribunalului Caraş-Severin - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 septembrie 2010.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Ioana Marilena Chiorean---------