HOTĂRÂRE nr. 1.088 din 3 noiembrie 2010privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 4 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (1) şi (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă trecerea imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică în proprietatea privată a statului.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3 "Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»", poziţiile nr. 20, 28, 32, 34 şi 61 se abrogă.2. La anexa nr. 3, poziţiile nr. 17 şi 57 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp -
  "17. Vila «Timiş 8», Timişul de Jos nr. 26, judeţul Braşov -
  ..........................................................................
  57. Palat Primăverii - LAC 1 cu anexe şi terenul aferent din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost nr. 5-13), sectorul 1 33.346,59"
  3. La anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»", după poziţia nr. 31 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 31^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp -
  "31^1. Teren aferent Vilei «Timiş 8» şi anexe, Timişul de Jos nr. 26, judeţul Braşov 13.691,01"
  4. La anexa nr. 4, după poziţia nr. 42 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 42^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp -
  "42^1. Spaţii anexe Vilei Bujoreni şi terenul aferent din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, judeţul Vâlcea 15.678,43"
  5. La anexa nr. 4, după poziţia nr. 847 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 847^1 şi 847^2, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp -
  "847^1 Teren aferent Palat Primăverii - LAC 1 din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost 5-13) sectorul 1 2.217,33
  847^2 Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr. 15F, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov 6.533,10"
   +  Articolul IIIAnexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Numerele de inventar 20374, 20328, 145396, 20396 şi 20362 se abrogă.2. La numerele de inventar 150287 şi 147162, descrierea tehnică va avea următorul cuprins:
  Nr. inventar MFP, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică (pe scurt)
  "150287 Vila «Timiş 8», fără teren aferent
  147162 Clădiri cu S+P şi S+P+1E Structura din beton armat monolit. Sc = 6.643,7 mp Casa de oaspeţi S teren = 33.346,59 mp"
   +  Articolul IVAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Poziţia nr. 15 va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Imobilul Subunitatea
  "15. Palat Primăverii - LAC 1 cu anexe şi terenul aferent în suprafaţă de 33.346,59 mp din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost nr. 5-13), sectorul 1 Sucursala de Reprezentare şi Protocol Triumf"
  2. Poziţiile nr. 11 şi 20 se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 3 noiembrie 2010.Nr. 1.088.
   +  Anexa LISTAimobilelor care trec din proprietatea publicăîn proprietatea privată a statului
  Nr. crt. Poziţia din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare Nr. inv. MEF Descrierea imobilului Teren aferent - mp -
  1 17 parţial 150.287 Teren aferent Vilei "Timiş 8" şi anexe din Timişul de Jos nr. 26, judeţul Braşov 13.691,01
  2 20 20.374 Spaţii anexa Vilei Bujoreni cu terenul aferent din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, judeţul Vâlcea 15.678,43
  3 57 parţial 147.162 Teren aferent Palatului Primăverii - LAC 1 din Bucureşti bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost 5-13), sectorul 1 2.217,33
  4 61 20.362 Teren aferent Vilei nr. 9 cu terenul aferent din Str. Nufărului nr.15F, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov 6.533,10
  ----