CONVENȚIE din 5 octombrie 1961 (**actualizată**)cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine*)(încheiată la 5 octombrie 1961)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 26 august 1999



    Statele semnatare ale prezentei convenții,dorind sa suprime cerința supralegalizarii diplomatice sau consulare a actelor oficiale străine,au decis sa încheie o convenție în acest sens și au convenit asupra următoarelor dispoziții:  +  Articolul 1Prezenta convenție se aplică actelor oficiale care au fost întocmite pe teritoriul unui stat contractant și care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat contractant.Sunt considerate acte oficiale, în sensul prezentei convenții:a) documentele care emana de la o autoritate sau de la un funcționar al unei jurisdicții a statului, inclusiv cele care emana de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc;b) documentele administrative;c) actele notariale;d) declarațiile oficiale, cum ar fi: cele privind mențiuni de înregistrare, viza de investire cu data certa și legalizari de semnătura, depuse pe un act sub semnătura privată.Totuși prezenta convenție nu se aplică:a) documentelor întocmite de agenți diplomatici sau consulari;b) documentelor administrative care au legătura directa cu o operațiune comercială sau vamală.  +  Articolul 2Fiecare stat contractant scutește de supralegalizare actele căror li se aplică aceasta convenție și care urmează să fie prezentate pe teritoriul sau. Supralegalizarea, în sensul prezentei convenții, are în vedere numai formalitatea prin care agenții diplomatici sau consulari ai tarii pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atesta veracitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului și a ștampilei de pe acest act.  +  Articolul 3Singura formalitate care ar putea fi cerută pentru a atesta veracitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act, este aplicarea apostilei definite la art. 4, eliberata de către autoritatea competentă a statului din care emana documentul.Totuși formalitatea menționată în alineatul precedent nu poate fi cerută atunci când fie legile, regulamentele sau uzanțele în vigoare în statul în care actul urmează să fie prezentat, fie o înțelegere între doua sau mai multe state contractante o înlătura, o simplifica sau scutește actul de supralegalizare.  +  Articolul 4Apostila prevăzută la art. 3 alin. 1 se aplică chiar pe act sau pe o prelungire a acestuia; ea trebuie să fie conformă cu modelul anexat la prezenta convenție.Totuși ea poate fi redactată în limba oficială a autorității care o eliberează. Mențiunile care figurează în conținutul ei pot fi date și într-o a doua limba. Titlul "Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)" va fi menționat în limba franceza.  +  Articolul 5Apostila este eliberata la cererea semnatarului sau a oricărui alt deținător al actului.Întocmită în mod corespunzător, ea atesta veracitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act.Semnătura, sigiliul sau ștampila care figurează pe apostila este scutită de orice atestare.  +  Articolul 6Fiecare stat contractant va desemna, în virtutea funcțiilor, autoritățile cărora li se atribuie competența de a aplica apostila prevăzută la art. 3 alin. 1.El va comunică aceasta desemnare Ministerului Afacerilor Externe al Olandei în momentul depunerii instrumentului sau de ratificare ori de aderare sau a declarației de extindere. El îi va comunică totodată și orice modificare în desemnarea acestor autorități.  +  Articolul 7Fiecare dintre autoritățile desemnate potrivit art. 6 trebuie să țină un registru sau un fisier în care să înregistreze apostilele eliberate, indicând:a) numărul de ordine și data apostilei;b) numele semnatarului actului oficial și calitatea în care acesta a acționat sau, pentru actele nesemnate, indicarea autorității care a aplicat sigiliul sau ștampila.La cererea oricărei persoane interesate autoritatea care a eliberat apostila este obligată sa verifice dacă datele din apostila corespund celor din registru sau din fisier.  +  Articolul 8Dacă între doua sau mai multe state contractante exista un tratat, o convenție sau un acord care conține dispoziții ce supun atestarea semnăturii, sigiliului sau ștampilei anumitor formalități, prezenta convenție nu deroga de la aceste formalități decât dacă ele sunt mai riguroase în raport cu cele prevăzute la art. 3 și 4.  +  Articolul 9Fiecare stat contractant va lua măsurile necesare pentru a evita ca agenții săi diplomatici sau consulari sa procedeze la supralegalizari în cazul în care prezenta convenție prevede scutirea.  +  Articolul 10Prezenta convenție este deschisă semnării statelor reprezentate la a 9-a Sesiune a Conferintei de la Haga de drept internațional privat, precum și Irlandei, Islandei, Marelui Ducat de Liechtenstein și Turciei.Ea va fi ratificată și instrumentele de ratificare vor fi depuse la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.  +  Articolul 11Prezenta convenție va intra în vigoare în a 60-a zi după depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare prevăzut la art. 10 alin. 2.Convenția va intra în vigoare, pentru fiecare stat semnatar care o ratifica ulterior, în a 60-a zi după depunerea instrumentului sau de ratificare.  +  Articolul 12Orice stat nementionat la art. 10 va putea sa adere la prezenta convenție după intrarea acesteia în vigoare în baza art. 11 alin. 1. Instrumentul de aderare va fi depus la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.Aderarea nu va avea efect decât în relațiile dintre statul care adera și statele contractante care nu vor ridica nici o obiectie împotriva sa în termen de 6 luni după primirea notificării prevăzute la art. 15 lit. d). O asemenea obiectie va fi comunicată Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.Convenția va intra în vigoare, între statul care adera și statele care nu au ridicat nici o obiectie împotriva aderării, în a 60-a zi după expirarea termenului de 6 luni menționat la alineatul precedent.  +  Articolul 13Orice stat, în momentul semnării, ratificării sau aderării, va putea sa declare ca prezenta convenție se va extinde la ansamblul teritoriilor pe care le reprezintă pe plan internațional sau la unul ori mai multe dintre ele. Aceasta declarație va avea efect în momentul intrării în vigoare a convenției pentru statul respectiv.Ca urmare, orice extindere de aceasta natura va fi comunicată Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.Atunci când declarația de extindere va fi făcuta de un stat care a semnat și a ratificat convenția, aceasta va intra în vigoare pentru teritoriile respective conform dispozițiilor art. 11. Atunci când declarația de extindere va fi făcuta de un stat care a aderat la convenție, aceasta va intra în vigoare, pentru teritoriile respective, conform dispozițiilor art. 12.  +  Articolul 14Prezenta convenție va avea o durată de 5 ani, începând cu data intrării sale în vigoare, conform art. 11 alin. 1, chiar și pentru statele care o vor ratifica sau vor adera la aceasta ulterior.În lipsa denunțării, convenția va fi reînnoită tacit, din 5 în 5 ani.Denunțarea va fi comunicată Ministerului Afacerilor Externe al Olandei, cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului de 5 ani.Ea va putea fi limitată la unele teritorii cărora li se aplică convenția.Denunțarea nu va avea efect cu privire la statul care o va notifica. Convenția va rămâne în vigoare pentru celelalte state contractante.  +  Articolul 15Ministerul Afacerilor Externe al Olandei va comunică statelor vizate la art. 10, precum și statelor care au aderat conform dispozițiilor art. 12:a) notificările vizate la art. 6 alin. 2;b) semnăturile și ratificarile vizate la art. 10;c) data la care prezenta convenție va intra în vigoare conform dispozițiilor art. 11 alin. 1;d) aderarile și obiecțiile vizate la art. 12 și data la care aderarile vor avea efect;e) extinderile vizate la art. 13 și data la care ele vor avea efect;f) denuntarile vizate la art. 14 alin. 3.Drept care subsemnații, special împuterniciți, au semnat prezenta convenție.Făcuta la Haga la 5 octombrie 1961, în limbile franceza și engleza, textul în limba franceza prevaland în caz de divergențe între texte, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Guvernului Olandei și a cărui copie certificată va fi transmisă, pe cale diplomatică, fiecăruia dintre statele reprezentate la cea de-a 9-a sesiune a Conferintei de la Haga de drept internațional privat, precum și Irlandei, Islandei, Marelui Ducat de Liechtenstein și Turciei.  +  Anexăla convenție         Model de apostilaApostila va avea forma unui careu cu latura de minimum 9 cm. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ APOSTILLE │ │ (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) │ │ 1. Țara ..................................................... │ │ Prezentul act oficial │ │ 2. a fost semnat de ......................................... │ │ 3. în calitate de ........................................... │ │ 4. poarta sigiliul/ștampila ................................. │ │ │ │ Atestat │ │ │ │ 5. la ............ 6. data ........ │ │ 7. de către .......................... │ │ 8. sub nr. ........................... │ │ 9. Sigiliul/ștampila: 10. Semnătura: │ │ ................... .................... │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------