HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 13 octombrie 2010privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 2 noiembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 54 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Obiective (1) Prezenta hotărâre are ca obiectiv prevenirea producerii deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, precum şi reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deşeuri eliminate. (2) Prezenta hotărâre urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor privind protecţia mediului şi sănătatea populaţiei ale tuturor celor implicaţi în ciclul de viaţă al echipamentelor electrice şi electronice, ca de exemplu: producători, importatori, distribuitori, consumatori şi, în mod deosebit, ale acelor operatori economici care sunt direct implicaţi în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.  +  Articolul 2Domeniul de aplicare (1) Prezenta hotărâre se aplică echipamentelor electrice şi electronice aparţinând categoriilor prevăzute în anexa nr. 1A, cu condiţia ca acestea să nu fie parte componentă a unui alt tip de echipament care nu intră sub incidenţa prezentei hotărâri. (2) În anexa nr. 1B este prevăzută lista cu produsele care trebuie luate în considerare în sensul prezentei hotărâri şi care sunt cuprinse în categoriile enumerate în anexa nr. 1A. (3) Prezenta hotărâre se aplică fără a se aduce atingere legislaţiei naţionale privind cerinţele de securitate şi sănătate, precum şi legislaţiei naţionale privind gestionarea deşeurilor. (4) Fac excepţie de la prevederile prezentei hotărâri echipamentele care au legătură cu protecţia intereselor privind securitatea naţională, armele, muniţiile şi materialele de război. (5) Echipamentele similare celor prevăzute la alin. (4), care nu sunt destinate scopurilor cu specific militar, se supun prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 3DefiniţiiÎn sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) echipamente electrice şi electronice sau EEE - echipamentele a căror funcţionare corespunzătoare depinde de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice şi echipamentele de generare, transport şi de măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, din categoriile prevăzute în anexa nr. 1A şi proiectate pentru a fi utilizate la o tensiune mai mică sau egală cu 1.000 volţi curent alternativ sau 1.500 volţi curent continuu; b) deşeuri de echipamente electrice şi electronice sau DEEE - echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv toate componentele, subansamblurile şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentelor în momentul în care acestea devin deşeuri; c) prevenire - măsurile care urmăresc reducerea cantităţii şi nocivităţii pentru mediu a DEEE şi a materialelor şi substanţelor pe care acestea le conţin; d) reutilizare - orice operaţiune prin care DEEE sau componentele acestora sunt utilizate în acelaşi scop pentru care au fost concepute, inclusiv utilizarea în continuare a echipamentelor sau componentelor acestora predate la punctele de colectare, la distribuitori, la reciclatori ori la producători; e) reciclare - reprelucrarea, într-un proces de producţie, a materialelor conţinute în deşeuri, în scop similar celui iniţial sau în alte scopuri, cu excepţia valorificării energetice. Prin valorificarea de energie se înţelege utilizarea deşeurilor combustibile pentru producerea de energie prin incinerare directă, împreună cu alte deşeuri sau separat, dar cu valorificarea căldurii; f) valorificare - oricare dintre operaţiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. 2B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare; g) eliminare - oricare dintre operaţiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. 2A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare; h) tratare - orice operaţiune efectuată după predarea DEEE unei instalaţii pentru depoluare, demontare, sfărâmare, valorificare sau pregătire pentru eliminare, precum şi orice altă operaţiune efectuată pentru valorificarea şi/sau eliminarea DEEE; i) producător - orice persoană, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin comunicare la distanţă potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, republicată, cu modificările ulterioare, care:1. fabrică şi vinde echipamente electrice şi electronice sub propria marcă;2. revinde sub propria marcă echipamente produse de alţi furnizori, un revânzător nefiind considerat "producător", atunci când marca producătorului figurează pe echipament conform pct. 1; sau3. importă ori exportă EEE, cu titlu profesional, în sau din România ori un alt stat membru al Uniunii Europene.Persoana fizică sau juridică ce asigură exclusiv o finanţare în cadrul ori ca urmare a unui acord de finanţare nu este considerată "producător" decât dacă desfăşoară totodată una dintre activităţile prevăzute la lit. i); j) distribuitor - orice persoană care furnizează cu titlu comercial echipamente electrice şi electronice părţii care urmează să le utilizeze; k) DEEE provenite de la gospodării particulare - DEEE provenite de la gospodării particulare şi din surse comerciale, industriale, instituţionale şi din alte surse, care, datorită naturii şi cantităţii lor, sunt similare celor provenite de la gospodării particulare; l) substanţă sau amestec periculos - orice substanţă sau amestec care trebuie considerată/considerat periculoasă/periculos potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase; m) contract de finanţare - orice acord sau contract de împrumut, leasing, închiriere ori vânzare referitor la orice echipament, indiferent de faptul că acordul ori contractul respectiv sau orice acord ori contract colateral prevede sau nu efectuarea ori posibilitatea efectuării unui transfer de proprietate privind echipamentul în cauză; n) introducere pe piaţa naţională a unui echipament electric sau electronic - acţiunea de a face disponibil pe piaţă, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un echipament electric ori electronic în vederea distribuirii şi/sau utilizării. Echipamentele fabricate exclusiv pentru un operator economic care îşi aplică denumirea/marca pe echipament se consideră a fi introduse pe piaţa naţională de către acesta; o) sistemul unul la unul - sistem prin care, la achiziţionarea unui EEE, se preia un DEEE de tip echivalent, îndeplinind aceleaşi funcţii ca echipamentul furnizat; p) perioada de garantare - intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător, în cadrul căruia produsele de folosinţă îndelungată trebuie să îşi menţină caracteristicile funcţionale, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare, la sfârşitul căruia se consideră că un echipament electric şi electronic devine deşeu; q) organizaţie colectivă - operator economic constituit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, autorizat de către Ministerul Mediului şi Pădurilor potrivit prevederilor art. 7 alin. (7) cu scopul preluării şi ducerii la îndeplinire a obligaţiilor producătorilor de echipamente electrice şi electronice sau ale reprezentanţilor autorizaţi care acţionează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice; r) deşeuri istorice - DEEE provenite de la echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională înainte de 1 ianuarie 2007; s) echipamente electrice şi electronice destinate folosinţei în cadrul gospodăriilor particulare - EEE destinate folosinţei în cadrul gospodăriilor particulare, EEE destinate utilizatorilor comerciali, industriali, instituţionali, dar şi altor utilizatori, atunci când cantitatea şi natura acestora sunt similare cu cele ale EEE destinate folosinţei în cadrul gospodăriilor particulare, precum şi EEE care, datorită cantităţii, nu sunt similare EEE destinate folosinţei în cadrul gospodăriilor particulare la data introducerii acestora pe piaţă, dar a căror cantitate devine comparabilă cu aceea a DEEE provenite din gospodăriile particulare din punctul de vedere al potenţialului de generare a deşeurilor.  +  Articolul 4Proiectarea produsului (1) Producătorii introduc în fabricaţie acele EEE ale căror proiecte iau în consideraţie următoarele aspecte: a) să faciliteze operaţiunile de demontare şi valorificare a componentelor; b) să prevadă posibilităţi de reutilizare şi reciclare a DEEE, a componentelor şi materialelor lor. (2) Este interzis producătorilor să obstrucţioneze reutilizarea DEEE prin impunerea unor caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, cu excepţia cazului în care aceste caracteristici specifice de proiectare ori procedee specifice de fabricare prezintă avantaje determinante în ceea ce priveşte protecţia mediului şi/sau cerinţele de securitate.  +  Articolul 5Colectarea selectivă (1) În vederea colectării selective a DEEE provenite de la gospodăriile particulare, autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale au următoarele obligaţii: a) de a organiza, de a gestiona şi de a coordona colectarea separată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de la gospodăriile particulare, inclusiv a celor care nu conţin componentele esenţiale sau a celor care conţin alte deşeuri decât DEEE, şi transportul acestora la punctele de colectare prin intermediul serviciului public de salubrizare, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca deşeuri municipale cod 20.01, sau prin încredinţarea colectării DEEE, dacă nu fac obiectul colectării prin serviciul de salubrizare, către un operator economic colector autorizat de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, ca deşeuri de la echipamente electrice şi electronice cod 16.02, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; b) de a stabili şi de a comunică agenţiei judeţene pentru protecţia mediului modalitatea şi frecvenţa de colectare a DEEE de la gospodăriile particulare, prin intermediul operatorului de salubritate sau prin intermediul unui alt operator economic autorizat pentru colectarea de DEEE, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi atunci când apar modificări. Frecvenţa de colectare trebuie să fie de cel puţin o dată pe trimestru; c) de a preda DEEE colectate către producătorii sau organizaţiile colective ale acestora în vederea realizării tratării/reciclării DEEE colectate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale pot solicita producătorilor/organizaţiilor colective acoperirea costurilor reale de colectare, transport până la punctele de colectare şi stocare temporară a DEEE, dar nu mai mult decât taxa/tariful unitar stabilită/stabilit pentru serviciul de salubritate pentru populaţie; d) de a asigura existenţa şi funcţionarea cel puţin a unui punct de colectare selectivă a DEEE provenite de la gospodăriile particulare la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un punct de colectare în fiecare localitate; e) de a asigura evidenţa DEEE intrate şi ieşite din punctele de colectare prevăzute la lit. d) şi de a raporta anual datele agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului. Modul de evidenţă şi de raportare a informaţiilor se stabileşte prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Se interzice eliminarea prin depozitare finală a DEEE. (3) Punctele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. d) se amplasează în locuri şi la distanţe care să asigure un acces uşor, ţinându-se seama în special de densitatea populaţiei. (4) Punctele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. d) au obligaţia de a prelua, cel puţin gratuit, deşeurile de echipamente electrice şi electronice de la deţinători şi distribuitori. (5) La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii sunt obligaţi să preia DEEE în sistem unul la unul, fără a solicita plata, în aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca şi echipamentul nou furnizat. (6) Obligaţia prevăzută la alin. (5) nu se aplică dacă echipamentul nu conţine componentele esenţiale sau în cazul în care echipamentul conţine alte deşeuri decât DEEE. (7) DEEE preluate potrivit alin. (5) pot fi ulterior predate către punctele municipale de colectare, cel puţin gratuit, ori către producători sau către organizaţiile colective ale acestora pentru tratare şi reciclare, cu excepţia cazului în care aparatele sunt reutilizate în întregime. (8) Fără a prejudicia aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d) şi alin. (5), producătorii pot organiza şi exploata sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodăriile particulare, în scopul respectării obiectivelor prezentei hotărâri. (9) Luându-se în consideraţie normele în materie de sănătate şi securitate, DEEE care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare pot fi refuzate la colectare. (10) Pentru categoria de DEEE prevăzute la alin. (9) trebuie respectate prevederile Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 901/SB/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare. (11) Pentru alte tipuri de DEEE decât cele provenite de la gospodăriile particulare şi fără să fie prejudiciată aplicarea dispoziţiilor art. 9, producătorii sunt obligaţi să asigure colectarea acestor deşeuri. (12) Producătorii sunt obligaţi să urmărească ca toate DEEE colectate potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), alin. (5) şi (8) să fie transportate la instalaţiile de tratare autorizate potrivit art. 6, cu excepţia cazului în care aparatele sunt reutilizate în întregime. Producătorii urmăresc ca reutilizarea preconizată să nu conducă la încălcarea prevederilor prezentei hotărâri, în special ale art. 5 şi 6. Colectarea şi transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze reutilizarea şi reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi reutilizate ori reciclate. (13) În vederea realizării unei rate medii de colectare selectivă la nivel naţional de cel puţin 4 kg/locuitor/an, producătorii de EEE şi organizaţiile colective care acţionează în numele producătorilor vor asigura, anual, colectarea unei cantităţi de DEEE reprezentând rata procentuală anuală de colectare selectivă de DEEE pe cap de locuitor provenite de la gospodăriile particulare, stabilită potrivit prevederilor alin. (14), aplicată cantităţii de EEE introduse pe piaţa naţională în anul respectiv. (14) Ministerul Mediului şi Pădurilor calculează rata anuală exprimată în procente pe baza cantităţilor de EEE introduse pe piaţa naţională în ultimii 2 ani. Metodologia de calcul al ratei anuale procentuale se stabileşte prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (15) Operatorii economici autorizaţi pentru operaţiuni de colectare a DEEE au obligaţia să respecte cerinţele tehnice prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3, referitoare la depozitare, inclusiv depozitare temporară, a DEEE colectate.  +  Articolul 6Tratarea (1) Pentru a se asigura respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, tratarea DEEE cuprinde cel puţin îndepărtarea tuturor fluidelor, precum şi o tratare selectivă în conformitate cu prevederile anexei nr. 2. (2) În scopul asigurării protecţiei mediului se pot adopta norme de calitate minime pentru tratarea DEEE colectate. În acest caz, Ministerul Mediului şi Pădurilor informează Comisia Europeană în vederea publicării lor. (3) Operatorii economici efectuează operaţiuni de tratare a DEEE numai dacă deţin autorizaţie de mediu, potrivit legislaţiei în vigoare, autorizaţie ce va fi obţinută de către aceştia distinct, pe fiecare categorie de DEEE cuprinsă în anexa nr. 1A, cu indicarea explicită a tipurilor de DEEE tratate. (4) Operatorii economici autorizaţi pentru operaţiuni de tratare a DEEE au obligaţia să respecte cerinţele tehnice prevăzute în anexa nr. 2, referitoare la tratarea selectivă a materialelor şi componentelor DEEE colectate, precum şi cerinţele tehnice prevăzute în anexa nr. 3, referitoare la depozitarea şi tratarea DEEE colectate. (5) Operaţiunea de tratare poate fi realizată, de asemenea, în afara României sau în afara Uniunii Europene, în măsura în care transportul DEEE respectă prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri. DEEE exportate din Uniunea Europeană nu se iau în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor şi obiectivelor prevăzute la art. 7 alin. (1) decât dacă exportatorul poate dovedi că operaţiunea de recuperare, reutilizare şi/sau reciclare s-a desfăşurat în condiţii echivalente cu cerinţele prevăzute în prezenta hotărâre. (6) Se recomandă operatorilor economici care efectuează operaţiuni de tratare a DEEE să aibă în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS).  +  Articolul 7Valorificarea (1) Producătorii sau organizaţiile colective care acţionează în numele producătorilor au obligaţia să asigure preluarea şi valorificarea DEEE colectate selectiv potrivit prevederilor art. 5. Producătorii, organizaţiile colective care acţionează în numele producătorilor şi operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea de activităţi de tratare şi valorificare a DEEE au obligaţia de a îndeplini următoarele obiective pentru DEEE tratate potrivit prevederilor art. 6: a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 şi 10 din anexa nr. 1A:1. rata de valorificare de minimum 80% din greutatea medie pe aparat;2. rata de reutilizare şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor de minimum 75% din greutatea medie pe aparat; b) pentru DEEE incluse în categoriile 3 şi 4 din anexa nr. 1A:1. rata de valorificare de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;2. rata de reutilizare şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor de minimum 65% din greutatea medie pe aparat; c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5, 6, 7 şi 9 din anexa nr. 1A:1. rata de valorificare trebuie să crească până la minimum 70% din greutatea medie pe aparat;2. rata de reutilizare şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească până la minimum 50% din greutatea medie pe aparat; d) pentru lămpile cu descărcare în gaz rata de reutilizare şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească până la minimum 80% din greutatea lămpilor. (2) Actele de reglementare în domeniul protecţiei mediului, emise de către autorităţile competente pentru protecţia mediului pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare şi valorificare a DEEE-urilor, prevăd cu titlu de obligativitate îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1). (3) Operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea de activităţi de tratare şi valorificare a DEEE trebuie ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, să solicite revizuirea autorizaţiei de mediu în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la alin. (1). (4) Valorificarea DEEE se face acordându-se prioritate reutilizării echipamentelor întregi. (5) În scopul urmăririi realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1) producătorii sau organizaţiile colective care acţionează în numele producătorilor şi operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi economice de tratare, valorificare sau eliminare finală nepoluantă a DEEE au obligaţia să ţină, într-un registru constituit special în acest scop, o evidenţă a cantităţii de DEEE, de componente, materiale şi substanţe ale acestora la intrarea şi ieşirea din instalaţia de tratare şi/sau la intrarea în instalaţia de valorificare ori de reciclare. Modul de evidenţă a gestionării şi de raportare a informaţiilor este stabilit prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (6) Producătorii sau reprezentanţii autorizaţi care acţionează în numele lor sunt obligaţi să organizeze colectarea, valorificarea şi reciclarea DEEE, pentru a îndeplini obligaţiile prevăzute la art. 5 alin. (13) şi la art. 7 alin. (1), în una dintre următoarele modalităţi: a) individual, utilizând propriile resurse, în conformitate cu planul de operare aprobat potrivit prevederilor alin. (7); b) transferarea acestor responsabilităţi, pe bază de contract, către operatorul economic legal constituit, denumit în continuare organizaţie colectivă, autorizată potrivit prevederilor alin. (7). (7) Procedura şi criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de avizare a planului de operare pentru sistemele individuale, precum şi modul de calcul al obligaţiilor de finanţare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice istorice se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (8) Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri propun teme de cercetare pentru dezvoltarea de noi tehnologii de valorificare, tratare şi reciclare a DEEE în cadrul programelor sectoriale de cercetare.  +  Articolul 8Finanţarea gestionării DEEE provenite de la gospodăriile particulare (1) Producătorii au obligaţia să asigure finanţarea colectării, tratării, valorificării şi eliminării nepoluante a DEEE generate în gospodăriile particulare şi depozitate la punctele de colectare instituite potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. d) şi art. 5 alin. (5) şi (8). (2) Producătorii pot opta să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 5 alin. (13) şi la art. 7 alin. (1) individual sau prin intermediul organizaţiilor colective. (3) La introducerea unui EEE pe piaţă după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fiecare producător trebuie să depună o garanţie care să demonstreze că va fi finanţată gestionarea tuturor DEEE provenite de la EEE introduse pe piaţa naţională. (4) Garanţia finanţării operaţiunilor prevăzute la alin. (1) pentru producătorii de EEE constă, în condiţiile legii, în: a) scrisoare de garanţie bancară sau cont bancar blocat pus la dispoziţia Administraţiei Fondului pentru Mediu, denumită în continuare AFM, pentru perioada de garantare, a cărei valoare reprezintă costurile reale ale finanţării operaţiunilor prevăzute la alin. (1) pentru EEE introduse pe piaţa naţională, corectate cu dobânda ROBOR la lună +5%; sau b) poliţă de asigurare de reciclare încheiată cu o societate de asigurări, al cărei beneficiar, la sfârşitul perioadei de garantare, este AFM, având o valoare care acoperă costurile reale ale finanţării operaţiunilor prevăzute la alin. (1), corectate cu dobânda ROBOR la lună +5%; sau c) aderarea la una dintre organizaţiile colective care acţionează în numele producătorilor, autorizate conform art. 7 alin. (7). (5) Fiecare organizaţie colectivă care acţionează în numele producătorilor, autorizată conform art. 7 alin. (7), este obligată să constituie un provizion pentru perioada rămasă din perioada de garantare, care acoperă sumele necesare finanţării operaţiilor prevăzute la alin. (1), pentru DEEE provenite de la produsele introduse pe piaţa naţională după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de către producătorii care au aderat la organizaţia colectivă care şi-au încetat activitatea. (6) Sumele constituite potrivit alin. (5) se folosesc de către organizaţiile colective exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de gestionare a DEEE provenind din echipamente puse pe piaţă după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ai căror producători au avut contract de transfer de responsabilitate cu organizaţia colectivă respectivă şi care şi-au încetat activitatea. (7) Fiecare organizaţie colectivă care acţionează în numele producătorilor, autorizată conform art. 7 alin. (7), este obligată să constituie o garanţie sau, după caz, să actualizeze valoarea acesteia, până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care a desfăşurat activitatea, care să acopere provizioanele constituite potrivit alin. (5), care se încasează de către Administraţia Fondului pentru Mediu, în condiţiile legii, în caz de încetare a activităţii şi care constă în: a) scrisoare de garanţie bancară sau cont bancar blocat pus la dispoziţia AFM; sau b) poliţă de asigurare de reciclare încheiată cu o societate de asigurări, al cărei beneficiar este AFM. (8) Finanţarea deşeurilor istorice provenite de la gospodăriile particulare se face de către producătorii existenţi pe piaţa naţională, în cadrul sistemului pentru care a optat potrivit alin. (2), proporţional cu cota de piaţă, în cadrul categoriei din care face parte EEE introdus pe piaţă, astfel: a) organizaţiile colective care acţionează în numele producătorilor sunt obligate să finanţeze operaţiile prevăzute la alin. (1) pentru toate deşeurile istorice colectate la punctele de colectare instituite potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. d) şi art. 5 alin. (5) şi (8); b) producătorii care optează să îndeplinească în mod individual obligaţia prevăzută la alin. (1) trebuie să finanţeze operaţiile prevăzute la alin. (1) pentru o cantitate de deşeuri istorice din categoria din care fac parte EEE introduse pe piaţă, care se stabileşte şi se comunică anual de către Ministerul Mediului şi Pădurilor potrivit prevederilor ordinului prevăzut la art. 7 alin. (7). (9) Metodologia de constituire şi gestionare a garanţiei prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) şi alin. (7) se stabileşte potrivit prevederilor art. 9^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (10) Costurile de colectare, tratare şi eliminare nepoluantă nu se evidenţiază separat la momentul vânzării de noi produse. (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), până la data de 13 februarie 2011, la vânzarea de noi produse, producătorii pot informa cumpărătorii în legătură cu costurile de colectare, tratare şi eliminare nepoluantă a DEEE provenite din produsele prevăzute în anexa nr. 1A, cu excepţia produselor din categoria 1 a aceleiaşi anexe, pentru care data până la care producătorii pot informa cumpărătorii în legătură cu aceste informaţii este 13 februarie 2013. Costurile astfel evidenţiate nu trebuie să depăşească costurile reale generate de operaţiunile de colectare, tratare şi eliminare nepoluantă. (12) Sumele colectate de organizaţiile colective de la producători, reprezentând costurile prevăzute la alin. (10), se folosesc exclusiv pentru finanţarea operaţiunilor de colectare, manipulare, transport, tratare, valorificare şi eliminare nepoluantă a DEEE provenite de la gospodăriile particulare şi pentru finanţarea campaniilor de educare şi informare a consumatorilor cu privire la operaţiunile de colectare a DEEE, în condiţiile legii. (13) Producătorii care furnizează EEE prin mijloace de comunicare la distanţă sunt obligaţi să respecte cerinţele prezentului articol pentru echipamentul furnizat în statul membru al Uniunii Europene în care domiciliază cumpărătorul echipamentului respectiv.  +  Articolul 9Finanţarea gestionării DEEE provenite de la alţi utilizatori decât gospodăriile particulare (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, costurile legate de colectarea, tratarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a DEEE provenite de la utilizatori, alţii decât gospodăriile particulare, şi generate de produsele introduse pe piaţă se suportă de către producători. (2) Pentru deşeurile istorice, finanţarea costurilor de gestionare trebuie să fie asigurată de către producători, după cum urmează: a) în cazul deşeurilor istorice înlocuite cu echipamente noi echivalente sau cu echipamente noi care îndeplinesc aceeaşi funcţie, finanţarea costurilor de gestionare trebuie să fie asigurată de producătorii acestor produse la introducerea lor pe piaţă. Utilizatorii, alţii decât gospodăriile particulare, pot să participe, parţial sau în totalitate, la finanţarea costurilor de gestionare a acestei categorii de deşeuri; b) în cazul altor deşeuri istorice decât cele prevăzute la lit. a), finanţarea costurilor de gestionare trebuie să fie asigurată de utilizatori, alţii decât gospodăriile particulare. (3) Fără să se încalce prevederile prezentei hotărâri, producătorii şi utilizatorii, alţii decât gospodăriile particulare, pot încheia acorduri care stabilesc alte metode de finanţare.  +  Articolul 10Informaţii pentru utilizatori (1) Producătorii sunt obligaţi să furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare toate informaţiile necesare în legătură cu: a) obligaţia de a nu elimina DEEE ca deşeuri municipale nesortate şi de a colecta selectiv aceste DEEE; b) sistemele de predare şi colectare puse la dispoziţia lor; c) rolul utilizatorilor în reutilizarea, reciclarea şi celelalte forme de valorificare a DEEE; d) efectele potenţiale asupra mediului şi sănătăţii umane ca urmare a prezenţei substanţelor periculoase în echipamentele electrice şi electronice; e) semnificaţia simbolului prevăzut în anexa nr. 4. (2) Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi autorităţile administraţiei publice locale promovează şi cofinanţează campanii de informare şi educare a consumatorilor pentru a-i încuraja să faciliteze procesul de colectare, reutilizare, tratare şi valorificare a DEEE. (3) În scopul reducerii la minimum a eliminării DEEE ca deşeuri municipale nesortate şi pentru a facilita colectarea lor selectivă, producătorii trebuie să aplice simbolul prevăzut în anexa nr. 4 pe echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţă după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (4) În cazul în care, datorită dimensiunii echipamentului sau modului de funcţionare a acestuia, aplicarea simbolului pe echipament nu este posibilă, simbolul respectiv trebuie aplicat pe ambalaj, pe instrucţiunile de utilizare şi pe certificatul de garanţie al echipamentului electric şi electronic în cauză. (5) Toate informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) sunt furnizate de către producători şi/sau distribuitori în instrucţiunile de utilizare sau la punctul de vânzare.  +  Articolul 11Informaţii pentru instalaţiile de tratare (1) Pentru a facilita reutilizarea şi tratarea adecvată şi în condiţii de protecţie a mediului a DEEE, precum şi întreţinerea, îmbunătăţirea, repararea şi reciclarea acestora, producătorii sunt obligaţi să furnizeze, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pe piaţă, în termen de un an de la introducerea pe piaţă a echipamentului, informaţii referitoare la reutilizare şi tratare. (2) Pentru tipurile de EEE noi introduse pe piaţa naţională de mai mult de un an, producătorii sunt obligaţi să furnizeze, la cerere, informaţiile prevăzute la alin. (1) centrelor de reutilizare, instalaţiilor de tratare şi reciclare, sub formă de manuale pe suport hârtie sau în format electronic. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la componentele şi materialele ce intră în componenţa EEE, precum şi localizarea substanţelor şi amestecurilor periculoase conţinute în aceste echipamente. (4) Producătorii de EEE au obligaţia de a pune informaţiile prevăzute la alin. (2) la dispoziţia centrelor de reutilizare, instalaţiilor de tratare şi de reciclare, sub forma unor manuale, pe suport hârtie sau în format electronic ori pe pagina proprie de internet, în termenul prevăzut la alin. (1). (5) Producătorii care introduc pe piaţă EEE trebuie să poată fi identificaţi în mod clar prin etichetele aplicate pe echipamente. (6) Un marcaj specific va trebui să arate faptul că echipamentele au fost introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006. Prevederile referitoare la marcajul specific sunt stabilite de prevederile Ordinului ministrului mediului şi gospodăriri apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 556/435/191/2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006.  +  Articolul 12Informaţii şi întocmirea de rapoarte (1) Ministerul Mediului şi Pădurilor întocmeşte un registru al producătorilor, în care sunt centralizate anual informaţii, inclusiv estimări, cu privire la: a) cantităţile şi categoriile de EEE introduse pe piaţa naţională; b) cantităţile şi categoriile de EEE care au fost colectate prin toate mijloacele şi reutilizate, reciclate şi recuperate; c) greutatea sau numărul deşeurilor colectate exportate. (2) Producătorii au obligaţia de a se înscrie în registrul menţionat la alin. (1), primind un număr de înregistrare ce va fi comunicat de către aceştia tuturor reţelelor comerciale prin care sunt distribuite şi vândute EEE. (3) Pot introduce pe piaţă EEE numai producătorii înregistraţi în registrul prevăzut la alin. (1). (4) Producătorii de EEE au obligaţia să furnizeze informaţii despre cantităţile şi categoriile de EEE introduse pe piaţa naţională, conform cerinţelor prevăzute la alin. (1). (5) Producătorii care furnizează EEE tranzacţionate prin mijloace de comunicare la distanţă transmit Ministerului Mediului şi Pădurilor informaţii în conformitate cu cerinţele prevăzute la alin. (4) şi la art. 8 alin. (13). (6) Ministerul Mediului şi Pădurilor transmite informaţiile Comisiei Europene o dată la 2 ani, în termen de 18 luni de la sfârşitul perioadei acoperite de raportare. Sunt avute în vedere în special operaţiunile de tratare prevăzute la art. 6 alin. (5). (7) Ministerul Mediului şi Pădurilor transmite Comisiei Europene, o dată la 3 ani, un raport privind aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. Acest raport se redactează pe baza Deciziei 2004/249/CE a Comisiei din 11 martie 2004 privind un chestionar pentru elaborarea rapoartelor statelor membre cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Raportul este pus la dispoziţia Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei de 3 ani la care acesta se referă. (8) Operatorii economici care comercializează sau cumpără, primesc prin donaţie ori recepţionează prin alte mijloace în vederea vânzării sau pentru uz propriu echipamente electrice şi electronice, precum şi instituţiile publice şi private care cumpără, primesc prin donaţie ori recepţionează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE sunt obligaţi/obligate să solicite producătorilor numărul de înregistrare din registrul producătorilor şi importatorilor de echipamente electrice şi electronice, constituit potrivit prevederilor alin. (1). (9) Sunt interzise comercializarea şi utilizarea EEE provenite de la producători care nu respectă normele instituite de prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Inspecţia şi controlul. Sancţiuni (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice; b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), c)-e), alin. (5), (7) şi (12), art. 7 alin. (5), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (3), art. 8 alin. (13), art. 10 alin. (3)-(5), art. 11 alin. (5) şi (6), art. 12 alin. (8) şi (9), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (13) şi (15), art. 6 alin. (4) şi (5), art. 7 alin. (1) şi (6), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei şi cu suspendarea temporară a activităţii operatorului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri; e) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (3), (5), (7), (8) şi (12), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al: a) Gărzii Naţionale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d) şi e), alin. (2), (5), (7), (12) şi (13), art. 6 alin. (4) şi (5), art. 7 alin. (1), (3), (5) şi (6), art. 8 alin. (1), (3), (5), (7), (8), (12) şi (13), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 10 alin. (1) şi (5), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (8) şi (9); b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3), (4) şi (5), art. 11 alin. (5) şi (6), art. 12 alin. (8). (3) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14Dispoziţii finale (1) De la 1 decembrie 2010, la articolul 3, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) substanţă sau amestec periculos - orice amestec care trebuie considerat periculos în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase sau orice substanţă care îndeplineşte criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol menţionate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor:1. clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6, 2.7 şi 2.8 tipurile A şi B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 şi 2, 2.14 categoriile 1 şi 2, 2.15 tipurile A-F;2. clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 - efecte adverse asupra funcţiei sexuale şi a fertilităţii sau asupra dezvoltării, 3.8 - alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 şi 3.10;3. clasa de pericol 4.1;4. clasa de pericol 5.1;". (2) De la 1 iunie 2015, la articolul 3, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins: l) substanţă sau amestec periculos - orice substanţă sau amestec care îndeplineşte criteriile pentru oricare dintre următoarele clase ori categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor:1. clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6, 2.7 şi 2.8 tipurile A şi B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 şi 2, 2.14 categoriile 1 şi 2, 2.15 tipurile A-F;2. clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 - efecte adverse asupra funcţiei sexuale şi a fertilităţii sau asupra dezvoltării, 3.8 - alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 şi 3.10;3. clasa de pericol 4.1;4. clasa de pericol 5.1;". (3) Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 10 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 37 din 13 februarie 2003, Directiva 2003/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 decembrie 2003 de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 31 decembrie 2003, precum şi prevederile art. 5 din Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a directivelor 76/768/CEE , 88/378/CEE , 1999/13/CE ale Consiliului şi a directivelor 2000/53/CE , 2002/96/CE şi 2004/42/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 23 decembrie 2008.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion AritonŞeful Departamentului pentruAfaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşPreşedintele Comisiei deSupraveghere a Asigurărilor,Angela ToncescuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru ProtecţiaConsumatorilor,Constantin CerbulescuBucureşti, 13 octombrie 2010.Nr. 1.037.  +  Anexa 1ACATEGORIIde echipamente electrice şielectronice reglementate de hotărâre1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni3. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii4. Echipamente de larg consum5. Echipamente de iluminat6. Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni)7. Jucării, echipamente sportive şi de agrement8. Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate)9. Instrumente de supraveghere şi control10. Distribuitoare automate  +  Anexa 1BLISTAcuprinzând produsele care trebuie luate înconsiderare în sensul hotărârii şi caresunt cuprinse în categoriileenumerate în anexa nr. 1A la hotărâre1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni: a) aparate frigorifice mari; b) frigidere; c) congelatoare; d) alte aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea şi păstrarea produselor alimentare; e) maşini de spălat rufe; f) uscătoare de haine; g) maşini de spălat vase; h) maşini de gătit; i) sobe electrice; j) plite electrice; k) cuptoare cu microunde; l) alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru gătit şi prelucrarea alimentelor; m) aparate electrice de încălzit; n) radiatoare electrice; o) alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a paturilor şi a scaunelor şi fotoliilor; p) ventilatoare electrice; q) aparate de aer condiţionat; r) alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare şi de climatizare.2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni: a) aspiratoare; b) aparate de curăţat covoare; c) alte aparate de curăţat; d) aparate de cusut, tricotat, ţesut şi alte prelucrări ale textilelor; e) fiare de călcat şi alte aparate de călcat, calandrat şi alte forme de întreţinere a îmbrăcămintei; f) aparate de prăjit pâine; g) friteuze; h) maşini de măcinat cafea, filtre de cafea şi echipamente de deschis sau sigilat recipient ori ambalaje; i) cuţite electrice; j) aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuţe de dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj şi alte aparate de îngrijire corporală; k) ceasuri deşteptătoare, ceasuri de mână şi alte echipamente de măsurat, indicat sau înregistrat timpul; l) cântare.3. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii:3.1. prelucrare centralizată a datelor: a) unităţi centrale; b) minicalculatoare; c) imprimante;3.2. informatică personală: a) calculatoare personale (inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură); b) calculatoare portabile (inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură); c) calculatoare mici portabile (calculatoare foarte mici, portabile cu ecran sensibil - notebook); d) calculatoare electronice; e) imprimante; f) fotocopiatoare; g) maşini de scris electrice şi electronice; h) calculatoare de buzunar şi de birou; i) alte produse şi echipamente de colectat, stocat, prelucrat, prezentat sau comunicat informaţii prin mijloace electronice;3.3. terminale şi sisteme pentru utilizatori: a) faxuri; b) telexuri; c) telefoane; d) telefoane publice; e) telefoane fără fir; f) telefoane celulare; g) roboţi telefonici; h) alte produse sau echipamente de transmis sunete, imagini ori alte informaţii prin telecomunicaţie.4. Echipamente de larg consum: a) aparate de radio; b) televizoare; c) camere video; d) aparate video; e) aparate de înaltă fidelitate; f) amplificatoare audio; g) instrumente muzicale; h) alte produse ori echipamente de înregistrat sau de reprodus sunete ori imagini, inclusive semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului ori imaginii, altfel decât prin telecomunicaţii.5. Echipamente de iluminat: a) aparate de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepţia aparatelor casnice de iluminat; b) lămpi fluorescente drepte; c) lămpi fluorescente compacte; d) lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune şi lămpi cu halogenuri metalice; e) lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune; f) alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat ori controlat lumina, cu excepţia becurilor cu filament.6. Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni): a) maşini de găurit; b) ferăstraie; c) maşini de cusut; d) echipamente de strunjit, de frezat, de şlefuit, de polizat, de tăiat cu ferăstrăul, de tăiat, de forfecat, de perforat, de găurit, de ştanţat, de fălţuit, de îndoit sau destinate altor operaţiuni de prelucrare a lemnului, metalului ori altor materiale; e) dispozitive pentru nituit, pentru fixat cu cuie sau pentru înşurubat ori de extragere a niturilor, cuielor, şuruburilor sau pentru alte utilizări similare; f) dispozitive pentru sudură, pentru lipit sau pentru utilizări similare; g) echipamente de pulverizat, de împrăştiat, de dispersat sau alte operaţiuni de tratare a substanţelor lichide ori gazoase prin alte mijloace; h) unelte de tuns iarba sau pentru alte activităţi de grădinărit.7. Jucării, echipamente sportive şi de agrement: a) trenuri electrice sau maşini de cursă în miniatură; b) console portabile de jocuri video; c) jocuri video; d) calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc.; e) echipamente sportive cu componente electrice sau electronice; f) automate cu monede.8. Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate sau infectate): a) echipamente de radioterapie; b) echipamente de cardiologie; c) dializoare; d) ventilatoare pulmonare; e) echipamente de medicină nucleară; f) echipamente de laborator pentru diagnosticare în vitro; g) analizoare; h) aparate frigorifice; i) teste de fecundare; j) alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, rănilor sau incapacităţilor.9. Instrumente de supraveghere şi control: a) detectoare de fum; b) regulatoare de căldură; c) termostate; d) aparate de măsurat, cântărit sau reglat de uz casnic ori utilizate ca echipamente de laborator; e) alte instrumente de supraveghere şi control utilizate în instalaţii industriale (de exemplu în panourile de control).10. Distribuitoare automate: a) distribuitoare automate de băuturi calde; b) distribuitoare automate de sticle sau doze calde ori reci; c) distribuitoare automate de produse solide; d) distribuitoare automate de bani; e) toate aparatele care furnizează automat o gamă largă de produse.  +  Anexa 2TRATAREA SELECTIVĂa materialelor şi componentelor deşeurilorde echipamente electrice şi electroniceîn conformitate cu art. 6 alin. (1) din hotărâre1. Se impune îndepărtarea cel puţin a următoarelor substanţe, preparate şi componente din orice deşeu de echipamente electrice şi electronice care face obiectul unei colectări selective: a) condensatoarele care conţin policlorobifenil (PCB), în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ai altor compuşi similari, cu modificările şi completările ulterioare (PCB/PCT); b) componentele care conţin mercur, precum întrerupătoarele sau lămpile cu retroiluminare; c) bateriile; d) plăcile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile, în general, şi alte dispozitive, dacă suprafaţa plăcii de circuit imprimat este mai mare de 10 cmý; e) cartuşele de toner, lichid sau sub formă de pastă, precum şi tonerele de culoare; f) materialele plastice care conţin materiale bromurate nepropagatoare de flacără; g) deşeurile de azbest şi componentele care conţin azbest; h) tuburile catodice; i) clorofluorocarburile (CFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC) sau hidrofluorocarburile (HFC), hidrocarburile (HC); j) lămpile cu descărcare în gaze; k) ecranele cu cristale lichide (împreună cu carcasa lor, dacă este cazul) cu o suprafaţă mai mare de 100 cmý şi toate ecranele retroiluminate cu lămpi de gaz cu descărcare; l) cablurile electrice externe; m) componenţi care conţin fibre ceramice refractare conform descrierii din partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008; n) componentele care conţin substanţe radioactive, cu excepţia componentelor care nu depăşesc în cantitate valorile de scutire stabilite prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, cu completările ulterioare; o) condensatorii electrolitici care conţin substanţe periculoase (înălţime > 25 mm, diametru > 25 mm sau volum similar în mod proporţional). Aceste substanţe, amestecuri şi componente sunt eliminate sau valorificate în conformitate cu art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare.2. Următoarele componente ale DEEE care fac obiectul unei colectări selective trebuie să fie tratate în felul următor: a) tuburile catodice: se îndepărtează învelişul fluorescent; b) echipamentele ce conţin gaze care epuizează stratul de ozon sau care prezintă un potenţial de încălzire globală a climei (PIGC) mai mare de 15, precum cele din spume sau din circuitele de refrigerare: gazele se extrag şi se tratează în mod corespunzător. Gazele care epuizează stratul de ozon se tratează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate ce distrug stratul de ozon, aprobată cu modificări prin Legea nr. 159/2000; c) lămpile de gaz cu descărcare: se îndepărtează mercurul.3. Ţinându-se cont de considerentele ecologice şi de oportunitatea reutilizării şi reciclării, prevederile pct. 1 şi 2 se aplică astfel încât să nu împiedice reutilizarea şi reciclarea nepoluantă a componentelor sau a aparatelor întregi.  +  Anexa 3CERINŢE TEHNICEîn conformitate cu art. 6 alin. (4) din hotărâre1. Pentru locuri de depozitare, inclusiv depozitare temporară, a DEEE înainte de tratarea lor, fără să aducă atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare: a) suprafeţe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalaţii de colectare a pierderilor prin scurgere şi, dacă este cazul, cu decantoare şi epuratoare-degresatoare; b) prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate.2. Pentru locuri de tratare a DEEE: a) cântare de măsurare a greutăţii deşeurilor tratate; b) suprafeţe impermeabile şi prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalaţii de colectare a pierderilor prin scurgere şi, dacă este cazul, cu decantoare şi epuratoare-degresatoare; c) spaţii de depozitare adecvată pentru piesele detaşate demontate; d) containere adecvate pentru depozitarea bateriilor, a condensatorilor cu conţinut de PCB/PCT şi a altor deşeuri periculoase precum deşeurile radioactive; e) echipamente de tratare a apei, potrivit reglementărilor în materie de sănătate şi mediu.  +  Anexa 4SIMBOLpentru marcarea echipamentelor electrice şi electroniceSimbolul care indică faptul că echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X, ca în imaginea de mai jos. Simbolul trebuie să fie tipărit vizibil, lizibil şi durabil.--------