ORDIN nr. 282 din 11 aprilie 1997
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 bis din 26 mai 1997    Luând în considerare noile principii introduse de legislaţia din domeniul gospodăririi apelor şi necesitatea reglementării modului de aplicare a acestora, vazind referatul Direcţiei strategii şi reglementarea resurselor de apa,în temeiul prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului emite următorul ordin:1. Se aprobă Procedura privind participarea utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului în activitatea de consultare, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Prezentul ordin se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Începând cu aceeaşi dată se abroga Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 849/04.12.1996.3. Direcţia strategii şi reglementarea resurselor de apa din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Regia Autonomă "Apele Române" vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediuluiIoan Oltean  +  Anexa 1 PROCEDURAprivind participarea utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului în activitatea de consultareI. Prevederi generale  +  Articolul 1Unităţile de gospodărire a apelor vor facilita participarea utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului în luarea deciziilor privind gospodărirea apelor.  +  Articolul 2Unităţile de gospodărire a apelor vor promova acţiuni de constientizare a publicului privind măsurile de utilizare durabila a apei; se vor publică periodic informaţii privind starea de calitate a resursei de apa, prognoze şi privind prevenirea şi controlul viiturilor.  +  Articolul 3Consultatiile trebuie să aibă loc într-o etapa anterioară elaborării deciziilor, la un nivel în care obtiunile sunt încă deschise, iar influenţa publicului poate fi exercitată.  +  Articolul 4Unităţile de gospodărire a apelor trebuie să ofere publicului asistenţa suplimentară şi explicaţiile necesare facilitării dialogului, într-un interval de timp prestabilit.  +  Articolul 5Unităţile de gospodărire a apelor sunt responsabile pentru pregătirea efectivă a persoanelor desemnate să asigure accesul utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului la informaţie şi facilitarea participării acestuia la elaborarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor.  +  Articolul 6Unităţile de gospodărire a apelor au obligaţia sa analizeze orice informaţie provenită de la persoane fizice şi juridice, altele decît utilizatorii care au produs poluarea accidentala.  +  Articolul 7În arhiva unităţilor de gospodărire a apelor se vor păstra, separat, pe tematici, toate documentele, informaţiile, comentariile şi observaţiile formulate, pentru a înlesni accesul operativ al tuturor părţilor interesate la argumentarile anterioare exprimate şi pentru a evita comentarii ulterioare.  +  Articolul 8Orice persoană poate solicita şi obţine copii după documentele şi comentariile supuse analizei, în conformitate cu prevederile reglementării "Mecanismul de acces la informaţia de gospodărire a apelor".II. Forme de participare a publicului  +  Articolul 9Dreptul de a participa al publicului include şi posibilitatea acestuia de a face comentarii în legătură cu actele normative în vigoare sau proiectele de acte normative şi de a supune analizei unităţilor de gospodărire a apelor noi probleme în domeniul gospodăririi apelor, care ar trebui reglementate printr-un act normativ. În termen de 45 de zile de la primirea propunerii formulate de public, unitatea de gospodărire a apelor va începe elaborarea actului normativ sau va refuza în scris, motivat, propunerea.  +  Articolul 10Persoana care solicită aviz de amplasament şi/sau aviz de gospodărire a apelor va anexa la cererea sa o copie după scrisoarea de informare publică a intenţiilor privind activitatea propusă, adresată autorităţilor publice locale, şi confirmarea de primire a scrisorii de către acea autoritate. Scrisoarea va fi redactată după modelul prezentat în anexa nr. 1.a).  +  Articolul 11Solicitantul va publică în ziarul local o informare cu privire la intenţia sa referitoare la activitatea propusă.Informarea va fi publicată săptămînal, timp de 2 saptamini consecutiv.O copie legalizată a articolului din ziar sau un exemplar din ziarul respectiv se va anexa la cererea prin care se solicita aviz de amplasament sau de gospodărire a apelor.  +  Articolul 12Evaluarea impactului produs asupra resursei de apa sau lucrării de gospodărire a apelor de o activitate existenta sau propusă reprezintă o formă de participare a publicului.  +  Articolul 13Publicul poate participa prin reprezentanţii săi în cadrul unor comitete, comisii, consilii consultative, formate din experţi, pe tematici specifice domeniului gospodării apelor, ce pot include aspecte ştiinţifice, tehnice sau legislative. Textele agendei de lucru şi ale minutelor intilnirilor vor fi la dispoziţia publicului, spre consultare.  +  Articolul 14O alta forma de participare a publicului este consultarea deţinătorilor de terenuri riverane cu privire la: a) delimitarea zonelor de protecţie; b) aplicarea, în funcţie de specificul local, a regimului restrictional de folosire a terenurilor din zonele de protecţie, din zona dig-mal şi din acumulari nepermanente; c) readucerea apei în vechea albie, pe cheltuiala deţinătorilor, în situaţia în care un curs de apa îşi formează o albie noua, părăsind în mod natural pe cea veche; d) emiterea avizului de amplasament.  +  Articolul 15Participarea publicului se face şi prin consultarea utilizatorilor de apa cu privire la: a) elaborarea schemelor-cadru şi a programelor de dezvoltare, inclusiv pentru stabilirea cerinţelor de apa, de valorificare a potenţialului hidroenergetic şi de apărare împotriva inundaţiilor, pe ansamblul teritoriului naţional, pe etape de dezvoltare; b) aplicarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 privind protecţia apelor de suprafaţa şi subterane, precum şi pentru asigurarea alimentarii cu apa, prin care se pot lua măsuri ce afectează interesele utilizatorilor de apa, cu excepţia unor situaţii speciale cum ar fi secete, inundaţii şi altele asemenea.  +  Articolul 16Organizaţiile neguvernamentale vor fi consultate la elaborarea schemelor-cadru şi a programelor de dezvoltare, inclusiv pentru stabilirea cerinţelor de apa, de valorificare a potenţialului hidroenergetic şi de apărare împotriva inundaţiilor, pe ansamblul teritoriului naţional, pe etape de dezvoltare.III. Procedura de consultare a publicului  +  Articolul 17În vederea realizării consultării, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi, după caz, Regia Autonomă "Apele Române" sau filialele sale bazinale vor publică în ziarul local o informare cu privire la măsurile propuse.Aceeaşi informare se va transmite şi utilizatorilor de apa, riveranilor, precum şi oricărei alte persoane ce ar putea fi afectată.Modelul utilizat pentru redactarea informării este prezentat în anexa nr. 1.b).  +  Articolul 18Măsurile propuse, ca şi orice documentaţie de fundamentare a acestora, se vor tine la dispoziţia publicului de către unităţile de gospodărire a apelor.  +  Articolul 19Comentariile, observaţiile sau propunerile scrise asupra măsurilor propuse se vor transmite celui care a făcut informarea, în termen de cel mult 45 de zile de la data publicării acesteia.  +  Articolul 20În cazul propunerii unor măsuri speciale, importante sau controversate, emitentul informatiei va organiza o dezbatere publică a acestora, după 60 de zile de la publicarea informării.Audierea publică va permite părţilor interesate sa formuleze observaţii şi comentarii. Locul de desfăşurare va fi precizat de către unităţile de gospodărire a apelor. Audierea publică se va organiza la cel puţin 10 zile după anunţarea acesteia.  +  Articolul 21Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului sau după caz, Regia Autonomă "Apele Române" va analiza observaţiile şi propunerile efectuate ca rezultat al Participării publicului, înainte de a lua o hotărâre. Textul hotărârii şi al motivatiei acesteia vor fi puse la dispoziţia publicului.  +  Anexa 1.a) INFORMAREAceasta informare este efectuată de: ......................................[unitatea de gospodărire a apelor ................................ ce intenţionează sa ..........................(denumire, adresa, telefon)] (se descrie măsura ...............................................................................preconizata, care ar putea afecta interesele riveranilor sau utilizatorilor de apa şi cadrul legal în care aceasta se înscrie)Ca rezultat al acestei măsuri se vor produce următoarele: ..................................................................................................Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată ...........................................,(numele persoanelor de contact, telefonul)după data de ...................................................................(data estimată la care se va transmite solicitarea)  +  Anexa 1.b) INFORMAREAceasta informare este efectuată de: .......................................[unitatea, firma, compania etc. ................................. ce intenţionează să solicite de la ...........(denumire, adresa, telefon)] [unitatea....................................... aviz de gospodărire a apelor/aviz de de gospodărire a apelor (denumirea)]amplasament pentru desfăşurarea activităţii de ................................................................, localizat în ..................................(municipiu, localitate, judeţ)sau pentru realizarea lucrărilor .............., amplasate în ..................(municipiu, ................... .localitate, judeţ)Aceasta investiţie este ............................. .(existenta/noua)Ca rezultat al procesului de producţie vor rezultă .........................(temporar/permanent)următoarele ape uzate: .............................. ce se vor evacua în ......(cantităţi, concentratii).........................., după ce au fost epurate prin .......................(numele emisarului) (metoda de epurare)Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996.Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată .Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa ........................................(numele persoanei de contact, telefonul)după data de .................................................................(data estimată la care se va transmite solicitarea de aviz)-------------------