LEGE nr. 197 din 22 octombrie 2010pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 29 octombrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, cu următoarele modificări:1. La articolul 5, punctul 19 se abrogă.2. La articolul 80 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) alte autorităţi relevante desemnate în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, cu legislaţia în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, al protecţiei datelor cu caracter personal, cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului ori cu alte acte normative aplicabile prestatorilor de servicii de plată."3. La articolul 91, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) La cererea utilizatorului serviciilor de plată, prestatorul de servicii de plată îi pune la dispoziţie informaţiile şi condiţiile pe suport hârtie sau pe un alt suport durabil."4. La articolul 95, litera c) va avea următorul cuprins:"c) preţul total corespunzător operaţiunii de plată care trebuie suportat de către beneficiar şi, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse în preţul total;".5. La articolul 97, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 97. - (1) Cu suficient timp, dar nu mai puţin de 15 zile înainte ca utilizatorul să devină parte la un contract-cadru sau la o ofertă, prestatorul de servicii de plată furnizează utilizatorului serviciilor de plată informaţiile şi condiţiile specificate la art. 99............................................................................ (3) Informaţiile şi condiţiile specificate la art. 99 sunt furnizate utilizatorului:".6. La articolul 99, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 99. - Prestatorul de servicii de plată furnizează utilizatorului serviciilor de plată următoarele informaţii şi condiţii:".7. Articolul 110 va avea următorul cuprins:"Art. 110. - Prevederile prezentei secţiuni nu aduc atingere prevederilor legale cu privire la nulitatea contractelor sau la imposibilitatea executării acestora şi nici a celor cu privire la dreptul părţilor de a solicita încetarea contractului ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către o parte a obligaţiilor contractuale."8. La articolul 112, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Prestatorii de servicii de plată furnizează plătitorului-consumator gratuit, pe suport hârtie sau în altă formă indicată expres de către utilizator care să permită plătitorului să stocheze şi să reproducă identic informaţia nemodificată, o dată pe lună, informaţiile menţionate la alin. (1)."9. La articolul 113, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Prestatorii de servicii de plată furnizează beneficiarului-consumator gratuit, o dată pe lună, informaţiile menţionate la alin. (1), pe suport hârtie sau în altă formă indicată expres de către utilizator."10. La articolul 114, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 114. - (1) Prevederile prezentului titlu reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor în cazul operaţiunilor de plată singulară, al contractelor-cadru şi al operaţiunilor de plată prevăzute de acestea."11. La articolul 133, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 133. - (1) Plătitorul suportă pierderi în valoare de cel mult 50 euro sau echivalentul în lei al sumei menţionate la data efectuării tranzacţiei neautorizate, în cazul în care plătitorul nu a acţionat în mod fraudulos şi nici nu şi-a încălcat, cu intenţie, obligaţiile ce îi revin în temeiul art. 124."12. Articolul 191, va avea următorul cuprins:"Art. 191. - (1) Până la modificarea contractelor aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru asigurarea conformităţii cu dispoziţiile titlurilor III şi IV, prestatorii de servicii de plată asigură aplicarea dispoziţiilor din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Pe perioada prevăzută la alin. (1), prestatorii de servicii de plată trebuie să poată face dovada că au informat utilizatorii de servicii de plată cu privire la noile condiţii aplicabile şi la necesitatea modificării contractelor."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 22 octombrie 2010.Nr. 197.-------