LEGE nr. 196 din 22 octombrie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 13 mai 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În cazul în care serviciilor financiare ce fac obiectul prezentei ordonanţe le sunt aplicabile şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările ulterioare, dispoziţiile privind informarea prevăzute la art. 4 alin. (1)-(4), cu excepţia celor cuprinse la art. 4 alin. (2) lit. c)-g), la art. 4 alin. (3) lit. a), d) şi e), precum şi la art. 4 alin. (4) lit. b) din prezenta ordonanţă se înlocuiesc cu dispoziţiile art. 91-93 şi cu cele ale art. 97-99 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, cu modificările ulterioare."2. Articolul 14 se abrogă.3. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Prezenta ordonanţă transpune Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de consum şi de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului şi a directivelor 97/7/CE şi 98/27/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 271 din 9 octombrie 2002, precum şi prevederile art. 90 din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a directivelor 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319 din 5 decembrie 2007."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 22 octombrie 2010.Nr. 196.----