HOTĂRÂRE nr. 1.013 din 6 octombrie 2010privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 28 octombrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 şi 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, denumit în continuare CIAS, este organism tehnic permanent specializat, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care se organizează şi funcţionează ca instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, potrivit prevederilor legale şi Regulamentului de organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Patrimoniul CIAS se constituie prin preluarea în administrare de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a bunurilor aflate în utilizarea Serviciului investigaţii transport aerian din cadrul Direcţiei generale de control, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 2Structura organizatorică a CIAS se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, la propunerea consiliului de conducere, prevăzut la art. 3.  +  Articolul 3 (1) Conducerea CIAS este asigurată de către un consiliu de conducere compus din 5 persoane. (2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general al CIAS. (3) Atribuţiile membrilor consiliului de conducere şi ale directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a CIAS.  +  Articolul 4Personalul de conducere din cadrul CIAS este numit de către consiliul de conducere la propunerea directorului general al CIAS.  +  Articolul 5 (1) Veniturile proprii ale CIAS se constituie după cum urmează: a) din transferul sumei de 0,275 euro/pasager îmbarcat pe aeroporturile din România din tariful pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor; b) surse atrase; c) donaţii. (2) În cazul catastrofelor aeriene, Guvernul alocă CIAS sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru investigaţii tehnice ale evenimentului. (3) Valoarea tarifului prevăzut la alin. (1) lit. a) şi procedura de colectare şi distribuire a acestuia se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.  +  Articolul 6Salarizarea personalului CIAS se face potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 7CIAS poate desfăşura şi alte activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, lucrări, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le are în administrare, pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor şiinfrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul muncii, familiei şiprotecţiei sociale,Ioan Nelu BotişŞeful Departamentului pentruAfaceri Europene,Bogdan Mănoiup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghinasecretar de statBucureşti, 6 octombrie 2010.Nr. 1.013.  +  AnexăREGULAMENT 06/10/2010