LEGE nr. 195 din 22 octombrie 2010pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2010, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Începând cu anul şcolar 2009/2010 se acordă gratuit elevilor din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, pentru o perioadă de maximum 100 de zile de şcolarizare, fructe proaspete în limita valorii zilnice de 0,315 lei/elev. (2) Începând cu anul şcolar 2010/2011, fructele proaspete distribuite elevilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei, precum şi limita valorii zilnice/elev se stabilesc şi se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor. Limita valorică cuprinde preţul integral de achiziţie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz. (3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se stabileşte potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. (4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se vor elabora de către consiliile judeţene şi/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, cu respectarea specificaţiilor tehnice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Măsurile adiacente distribuţiei de fructe proaspete ale căror obiective sunt formarea şi fixarea obiceiurilor alimentare sănătoase, bugetul aferent acestora, sursa de finanţare, precum şi modalitatea de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice se vor stabili anual prin hotărâre a Guvernului."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Fructele proaspete se vor distribui în pauza de dinaintea ultimei ore. (2) Fondurile necesare finanţării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul 2010 se asigură din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru mierea de albine, aprobate prin anexele nr. 4 şi 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările şi completările ulterioare."4. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată către bugetele locale se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, prin hotărâre a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar judeţean, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. Repartizarea se face avându-se în vedere numărul de elevi beneficiari, comunicat de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti."5. La articolul 5, alineatele (1), (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Consiliile judeţene şi/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, sunt responsabile de organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea şi controlul distribuţiei fructelor proaspete. (2) Fructele proaspete, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de către consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, avându-se în vedere numărul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.............................................................. (5) Plata fructelor proaspete şi a serviciilor contractate se efectuează la solicitarea furnizorilor de fructe şi de servicii, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite de unităţile de învăţământ şi aprobate de preşedinţii consiliilor judeţene şi de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv de primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Dreptul de a primi fructe proaspete şi de a beneficia de măsurile prevăzute la art. 1 alin. (5) îl au numai elevii prezenţi la cursuri. (2) Consiliile locale şi unităţile şcolare răspund în mod direct de asigurarea condiţiilor de primire, recepţie şi distribuţie a fructelor proaspete, precum şi de confirmarea documentelor care stau la baza plăţii acestora. (3) Consiliile locale şi primarii au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare, iar unităţile şcolare răspund de respectarea condiţiilor de igienă privind distribuţia fructelor proaspete către elevi."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Finanţarea sumelor aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care reprezintă sprijinul financiar pentru activitatea de distribuire gratuită a fructelor proaspete în şcoli, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţare prevăzută la titlul VIII «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare», articolul 56.06 «Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)», reprezentând sprijin financiar din FEGA şi din contribuţia publică naţională totală. Contribuţia publică naţională totală se compune din cofinanţare publică de minimum 25% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA şi taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei fructelor proaspete şi prestărilor de servicii."8. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, asigură comunicarea aferentă programului. Fondurile necesare implementării acţiunilor de comunicare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentând sprijin financiar aferent FEGA. Acţiunile de comunicare aferente programului se avizează de către Ministerul Sănătăţii şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului."9. La articolul 9, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, se constituie ca solicitanţi de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete în şcoli. În acest sens, vor depune, înainte de începerea anului şcolar, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, angajamente scrise conform cărora: a) distribuie numai fructele proaspete stabilite conform art. 1 alin. (1) şi (2) şi numai elevilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1), cu nominalizarea şcolilor; b) returnează orice ajutor plătit nejustificat, pentru cantităţile în cauză, în cazul în care se constată că fructele proaspete nu au fost distribuite elevilor conform art. 1 alin. (1) şi (2) sau că sprijinul financiar a fost plătit pentru alte produse decât cele stabilite conform art. 1 alin. (1) şi (2); c) în caz de fraudă sau neglijenţă, plătesc către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o sumă egală cu diferenţa dintre suma plătită iniţial şi cea la care au dreptul; d) pun la dispoziţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, la cererea acesteia, documente justificative legate de furnizarea fructelor proaspete în şcoli; e) se supun oricărui control dispus de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în special în ceea ce priveşte verificarea înregistrărilor şi inspecţia fizică................................................................ (3) Organismul privat care, în urma procedurii de achiziţie prevăzute la art. 8 alin. (3), este desemnat câştigător se constituie ca solicitant de sprijin financiar pentru realizarea şi distribuţia afişelor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi trebuie să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 15 zile lucrătoare, un angajament scris conform căruia va păstra înregistrări ale distribuirii către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. (4) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti se ocupă de distribuţia către unităţile şcolare din subordine a afişelor prevăzute la art. 8 alin. (2)."10. La articolul 10, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În vederea acordării sprijinului financiar pentru furnizarea fructelor proaspete în şcoli conform art. 1 alin. (1) şi (2), solicitanţii prevăzuţi la art. 9 alin. (1) depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de plată, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei ce face obiectul respectivei cereri. (2) Cererea de plată include informaţii referitoare la: a) cantităţile de fructe proaspete distribuite; b) numele şi adresele sau numerele unice de identificare ale şcolilor cărora li s-au distribuit cantităţile de fructe proaspete prevăzute la lit. a); c) numărul de elevi din fiecare şcoală în care au fost distribuite fructele proaspete; d) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se stabileşte în funcţie de numărul de elevi şi limita valorii zilnice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) şi care trebuie însoţit de documente justificative. (3) În vederea acordării sprijinului financiar pentru realizarea şi distribuţia afişelor prevăzute la art. 8 alin. (2), solicitantul menţionat la art. 9 alin. (3) depune la sediul central al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o cerere de plată până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează datei la care a finalizat distribuţia afişelor către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. (4) Cererea de plată include informaţii referitoare la: a) numărul de afişe distribuite către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti; b) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se stabileşte pe baza preţului de achiziţie pentru realizarea şi distribuţia afişelor plătit furnizorului şi a numărului de şcoli în care au fost distribuite şi care trebuie însoţit de documente justificative."11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Sumele reprezentând sprijinul financiar pentru furnizarea fructelor proaspete în şcoli, recuperate conform art. 4 de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de solicitanţii prevăzuţi la art. 9 alin. (1), reprezintă venituri ale bugetului de stat."12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea naţională responsabilă de notificarea anuală a strategiei de implementare a programului către Comisia Europeană şi de asigurarea monitorizării anuale a programului, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în funcţie de competenţe şi cu respectarea prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, fructe şi legume prelucrate şi pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli. (2) Evaluarea programului, sursa de finanţare şi bugetul aferent se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în anii în care evaluarea trebuie realizată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei. (3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă cu elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare, înregistrare şi centralizare a sprijinului financiar, cu procedurile de acordare a sprijinului financiar pentru furnizarea de fructe proaspete şi pentru realizarea şi distribuţia afişelor, cu procedurile de control în vederea aplicării acestei măsuri şi cu aplicarea sancţiunilor conform art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei. (4) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene, pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesare implementării corecte a programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli. (5) Consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, au obligaţia transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Sănătăţii."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 22 octombrie 2010.Nr. 195.-----------