HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 29 septembrie 2010privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 27 octombrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 118 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, al art. 50^1 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) pct. 24^1 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă programele de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Fondurile necesare pentru finanţarea programelor de interes naţional, prevăzute la art. 1, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea programelor de interes naţional prevăzute la art. 1 se face exclusiv în baza selecţiei publice a proiectelor înaintate de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului aflate în subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, individual sau în parteneriat cu furnizori privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii. (2) Evaluarea şi selecţia proiectelor se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (3) Metodologia de evaluare, selectare şi de finanţare a proiectelor prevăzute la alin. (1) se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Proiectele trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în ghidurile solicitantului, specifice fiecărui program de interes naţional şi aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.  +  Articolul 4 (1) Monitorizarea implementării proiectelor în cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului se asigură de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin compartimentul său de specialitate. (2) Metodologia privind monitorizarea implementării proiectelor în cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 29 septembrie 2010.Nr. 1.007.  +  Anexa PROGRAMELEde interes naţional în domeniul protecţiei familiei şia drepturilor copilului pentru perioada 2010-20121. Programul: "Închiderea instituţiilor de tip vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente" - PIN 1Scop: creşterea calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familieObiectiv: creşterea numărului de case de tip familial şi apartamente şi reducerea numărului de instituţii de tip vechiRezultate estimate:- cel puţin 24 de case de tip familial şi apartamente înfiinţate;- cel puţin două centre de recuperare înfiinţate;- numărul de instituţii de tip vechi redus cu cel puţin 6;- cel puţin 300 de copii beneficiază de îngrijire de calitate în casele şi apartamentele nou-createPerioada de derulare: programul se derulează pe o perioadă de 3 ani. Proiectele vor avea o durată de maximum 24 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2012, din care cel puţin 3 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor nou-create.Buget: bugetul total este de 15.200 mii lei, din care: a) 200 mii lei pentru anul 2010; b) 5.000 mii lei pentru anul 2011; c) 10.000 mii lei pentru anul 2012.Aplicant principal eligibil: direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copiluluiParteneri: organismele private acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale a acestuia2. Programul "Intervenţie în situaţii de violenţă în familie" - PIN 2Scop: creşterea calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familieObiectiv: întărirea capacităţii direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) de intervenţie în situaţii de violenţă în familieRezultate estimate:- cel puţin 20 de servicii de intervenţie în situaţii de violenţă în familie, din cadrul DGASPC, înfiinţate şi/sau dezvoltate;- cel puţin 1.800 de victime (copii/adulţi) vor beneficia de sprijinul serviciilor de intervenţie în situaţii de violenţă în familie;- cel puţin 1.000 de familii în care se manifestă fenomene de violenţă vor fi orientate către instituţii sau servicii cu competenţe în domeniu.Perioada de derulare: programul se derulează pe o perioadă de 3 ani. Proiectele vor avea o durată de maximum 24 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2012, din care cel puţin 9 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor nou-create.Buget: bugetul total este de 1.860 mii lei, din care: a) 200 mii lei pentru anul 2010; b) 830 mii lei pentru anul 2011; c) 830 mii lei pentru anul 2012.Aplicant principal eligibil: DGASPCParteneri: organismele private acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale a acestuia, precum şi al prevenirii şi combaterii violenţei în familie-------------