ORDIN nr. 278 din 11 aprilie 1997
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 bis din 26 mai 1997  Având în vedere necesitatea organizării activităţii de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potenţial poluatoare,vazand referatul Direcţiei strategii şi reglementarea resurselor de apa,în temeiul prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 şi a Hotărârii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului emite următorul ordin:1. Se aprobă Metodologia-cadru de elaborare a planurilor de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale, prevăzută în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezentul ordin.2. Filialele bazinale ale Regiei Autonome "Apele Române" vor acorda asistenţa tehnica folosintelor de apa, pentru elaborarea planurilor proprii de prevenire şi combatere a poluarilor proprii de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale.3. Planul de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale se elaborează de către orice folosinţă potenţial poluatoare sau la care se pot produce evenimente ce pot conduce la poluarea accidentala a resurselor de apa.4. Prezentul ordin se aplică de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României. Începând cu aceeaşi dată se abroga Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 785/18.11.1996.5. Direcţia strategii şi reglementarea resurselor de apa din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Regia Autonomă "Apele Române" vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, Ioan Oltean  +  AnexăMETODOLOGIE-CADRU de elaborare a planurilor şi combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potenţial poluatoareI. Dispoziţii generale  +  Articolul 1Starea de calitate a resurselor de apa este condiţionată atât de modul de utilizare a acestora ca surse de alimentare cu apa a populaţiei, industriei şi altor folosinţe, cat şi de utilizarea resurselor ca receptori ai apelor uzate evacuate după utilizare. Una din măsurile importante pentru menţinerea calităţii resurselor de apa o reprezintă activitatea de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale.În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 aceasta activitate este organizată de către Regia Autonomă "Apele Române" prin filialele sale bazinale, atât pe bază de planuri elaborate la nivelul fiecărui bazin hidrografic, cat şi pe baza planurilor proprii ale utilizatorilor de apa potenţial poluatori.  +  Articolul 2Poluarea accidentala, în sensul prezentei metodologii, este orice alterare a caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale apei, produsă prin accident, avarie sau alta cauza asemănătoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijente ori calamitati naturale şi în urma căreia apa devine improprie folosirii posibile înainte de poluare. Poluarea accidentala este, de cele mai multe ori, de intensitate mare şi de scurta durata .Folosintele de apa selectate de filialele bazinale ale Regiei Autonome "Apele Române" ca prezentând un potenţial de poluare semnificativ (cuprinse în cadrul sistemului de alarmare în caz de poluari accidentale a apelor din România), vor elabora, în termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a prezentei metodologii, planuri proprii de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale, adaugand la condiţiile specifice cele prezentate în cadrul capitolului. De menţionat ca, potrivit Legii apelor nr. 107/1996, lipsa la utilizatorii de apa a planurilor proprii de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale sau neaplicarea acestora se sancţionează.  +  Articolul 3Planul de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale se elaborează de orice folosinţă potenţial poluatoare sau la care se pot produce evenimente ce pot conduce la poluarea accidentala a resurselor de apa.II. Modul de elaborare a planurilor de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale  +  Articolul 4În vederea elaborării planurilor de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale unităţile stabilite de Regia Autonomă "Apele Române" vor inventaria şi stabili activităţile, locurile şi instalaţiile (punctele critice) de la care pot proveni poluari accidentale şi vor lua măsuri pentru: a) stabilirea sistemului de alerta în caz de poluare accidentala; b) stabilirea programului de măsuri şi lucrări necesare pentru prevenirea poluarii, precum şi a dotărilor necesare pentru prevenirea producerii unei poluari accidentale sau pentru înlăturarea efectelor acesteia; c) stabilirea, prin decizie a conducătorului unităţii, a componentei colectivului constituit pentru combaterea poluarilor accidentale şi a echipelor de intervenţie; d) precizarea sarcinilor şi raspunderilor cu privire la anunţarea imediata a cazurilor de poluare accidentala; e) instruirea lucrătorilor cărora le revine sarcina aducerii la îndeplinire a prevederilor planului.La elaborarea planului de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale se va tine cont de conţinutul cadru prezentat în capitolul III al prezentei metodologii.  +  Articolul 5Un exemplar din planul de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale, semnat de conducătorul unităţii, se va transmite la sistemul de gospodărire a apelor pe raza căruia se afla unitatea. Planul va conţine şi programul de măsuri şi lucrări necesare în vederea prevenirii poluarilor accidentale, program ce face parte integrantă din acesta (tabel nr. 4). Programul va cuprinde termene şi responsabilităţi şi va fi reactualizat în funcţie de apariţia unor noi puncte critice. La elaborarea programului se vor avea în vedere, adaptandu-se funcţie de specificul folosinţei, cele cuprinse în capitolul III al prezentei metodologii.  +  Articolul 6Conducerea unităţii are răspunderea urmăririi realizării la termen şi în bune condiţii a măsurilor şi lucrărilor stabilite. După producerea unui eveniment cauzator de poluare, conducerea unităţii are obligaţia sa analizeze în detaliu şi sub toate aspectele, cauzele poluarii accidentale şi dispune măsuri tehnico-materiale şi organizatorice, în scopul prevenirii unor astfel de situaţii nedorite, inclusiv eventualele modificări şi/sau completări ale tehnologiilor de producţie, ale instalaţiilor, construcţiilor, dotărilor, ţinând seama şi de experienta dobandita în cursul evenimentului de poluare consumat.  +  Articolul 7Conţinutul-cadru al planului de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potenţial poluatoare va cuprinde: a) Memoriu, ce va conţine datele de identificare a folosinţei de apa, cu prezentarea punctelor de unde pot proveni poluari accidentale şi modul de actionare în caz de producere a acestora; b) Tabele ale căror modele sunt prezentate în anexa la prezenta metodologie (nr. 1-10); c) Plan de situaţie la scara 1:10.000 sau 1:25.000 cu localizarea obiectivelor; d) Schita tehnologică cu marcarea punctelor critice.  +  Articolul 8Memoriul planului de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale se va completa astfel: a) Datele de identificare a folosinţei de apa se vor prezenta după următorul model:Utilizatorul (unitatea) ...................................................Folosinţă de apa ..........................................................Adresa ....................................................................Cod fiscal ........ nr. ........... Registru comerţului ..................Telefon ................ FAX .....................TELEX ...................Curs de apa în care se evacueaza apele după utilizare .....................Cod cadastral ...............Se va specifică telefonul de la serviciul de permanenta al unităţii. b) Modul de actionare în caz de producere a unei poluari accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminenta a surselor de apa va fi prezentat adaptand la condiţiile specifice următoarele:b.1. Persoana care observa fenomenul anunta imediat conducerea secţiei şi a unităţii.b.2. Conducerea secţiei sau a unităţii dispune:- anunţarea persoanelor sau a colectivelor cu atribuţii prestabilite pentru combaterea poluarii, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor poluarii şi pentru diminuarea efectelor acesteia, locale sau din zona;- anunţarea imediata a sistemului de gospodărire a apelor şi apoi informarea periodică asupra desfăşurării operaţiunilor de sistare a poluarii prin eliminarea sau anihilarea cauzelor care au produs-o şi de combatere a efectelor acesteia.b.3. Persoanele sau colectivele din unitate, cu atribuţii în combaterea poluarii accidentale acţionează pentru: - eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentala, în scopul sistării ei;- limitarea şi reducerea ariei de răspândire a substanţelor poluante;- îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanţelor poluante;- colectarea, transportul şi depozitarea intermediara în condiţii de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea respectării sau, după caz, a neutralizarii ori distrugerii substanţelor poluante.b.4. Modul de solicitare a sprijinului acordat de unităţile cu care s-au stabilit, în prealabil, relaţii de colaborare în acest scop, în cazul în care se constată că forţele şi mijloacele disponibile în unitate nu sunt suficiente pentru sistarea poluarii şi/sau eliminarea efectelor acesteia.b.5. În cazul în care, cu toate măsurile interne luate, exista pericol ca poluarea să se extindă către resurse de apa de suprafaţa sau subterane imediat, va fi avertizat sistemul de gospodărire a apelor din zona, asupra situaţiei deosebite create.În cazuri de forta majoră, conducerea unităţii va dispune oprirea funcţionarii unor instalaţii sau secţii de producţie, sectoare de activitate, care contribuie la generarea, în continuare a poluarii accidentale (astfel de situaţii limita vor fi analizate prin scenarii prestabilite de poluari accidentale posibile şi vor fi incluse în programul propriu de acţiune în cazuri de poluari accidentale).b.6. După eliminarea cauzelor poluarii accidentale şi după îndepărtarea pericolului răspândirii substanţelor poluante în unităţi sau zone adiacente, conducerea unităţii sau a secţiei va informa sistemul de gospodărire a apelor asupra sistării fenomenului.b.7. La solicitarea autorităţilor de gospodărire a apelor, conducerea unităţii dispune subordonaţilor colaborarea cu aceste organe, în vederea stabilirii raspunderilor şi a vinovatilor pentru poluarea accidentala produsă.  +  Articolul 9Tabelele se vor completa având în vedere următoarele:1. Conducătorul unităţii va emite o decizie privind componenta colectivului constituit pentru combaterea poluarilor accidentale pe unitate, răspunderile şi sarcinile acestora (tabel nr. 1).2. În lipsa punctelor critice din unitate, de unde pot proveni poluari accidentale (secţii, agregate, depozite, amenajări, mijloace de transport etc.), se vor menţiona cauzele posibile (accident, avarie, alta defectiune, manipulare, purjare, spalare, încărcare, descărcare) şi faza în care s-au produs, conform tabelului nr. 2. Prin puncte critice se înţelege punctele din cadrul unităţii, unde se pot produce pierderi de produse (semifabricate, intermediari pe faze tehnologice, produse finite, combustibili sau alte materiale - solide sau lichide), care, prin antrenare în reţelele pluviale, de alimentare cu apa, canalizari, în sol sau evacuari directe în receptor natural, pot provoca poluari accidentale.3. Măsurile şi lucrările aferente pentru prevenirea poluarilor accidentale se întocmesc pentru fiecare punct critic din tabelul nr. 2, în conformitate cu modelul din tabelul nr. 4. La stabilirea acestor măsuri şi lucrări se vor avea în vedere următoarele indicaţii orientative privind principalele măsuri şi lucrări pentru prevenirea poluarilor accidentale (ce se vor prelua selectiv, completa şi detalia, funcţie de specificul local);În industrie a) Bazine, de capacitate suficienta, pentru preluarea conţinutului unor instalaţii, conducte în caz de avarii sau goliri previzibile, sisteme şi utilaje de recuperare şi reintroducere în fluxul tehnologic, sau de transport şi depozitare, fără pericol pentru mediul înconjurător. b) Spaţii amenajate, pentru depozitarea intermediara a unor materii prime, semifabricate sau produse care pot fi antrenate de vant, precipitatii sau pe alte cai în reţelele de canalizare sau în ape. c) Baraje, diguri, pereţi etansi, fose, definitive sau provizorii, pentru colectarea şi limitarea răspândirii unor poluanti în unitate sau pe terenurile adiacente. d) Materiale adecvate, rezistente la coroziune, uzura, socuri în instalaţiile tehnologice sau conexe. e) Lucrări de întreţinere, inclusiv etansare, a digurilor stavilarelor, bazinelor, căminelor. f) Marcarea clara a vanelor pentru evitarea manevrelor gresite.În transporturi şi manipulari de materiale a) Stabilirea locurilor de stationare şi a rutelor pentru mijloacele de transport al substanţelor poluante, cu maximum de securitate pentru a se evita poluarea surselor de apa şi în special a celei potabile. b) Amenajarea de platforme etanse şi protejate în punctele de depozitare intermediara a substanţelor poluante. c) Prevederea de racorduri cu dispozitive de închidere automată la capete în momentul decuplarii, la cisterne, bazine, furtunuri, conducte etc. d) Bazine de colectare-recuperare a eventualelor pierderi la punctele de încărcare-descărcare. e) Dotarea cu un minim necesar de unelte la bordul vehiculelor care transporta substanţe poluante, pentru primele intervenţii, la nevoie.În agricultura a) Consolidarea şi supravegherea atenta a digurilor la bazinele de decantare sau stocare a dejectiilor din zootehnie, a apelor uzate şi a namolurilor. b) Depozitarea, manipularea şi folosirea în condiţii de siguranţă faţă de riscurile de răspândire în ape a ingrasamintelor şi pesticidelor.4. Programul de măsuri şi de lucrări aferente, pentru prevenirea poluarilor accidentale se va elabora în conformitate cu lista punctelor critice din unitate, de unde pot proveni poluari accidentale (secţii, agregate, depozite, amenajări, mijloace de transport etc.) şi va cuprinde acţiuni concrete precum: montari de vane, asigurarea capacităţilor necesare pentru colectarea pierderilor şi pentru repomparea acestora în circuitul de refolosire, înlocuirea de conducte sau de instalaţii uzate etc.Programul se întocmeşte în conformitate cu modelul din tabelul nr. 4.5. La stabilirea echipelor de intervenţie corespunzătoare, pentru fiecare din punctele critice (tabel nr. 5) se va avea în vedere să se includă persoane ce pot fi anunţate în timp util şi a căror prestare să fie eficienta.6. Lista dotărilor şi a materialelor necesare pentru oprirea poluarii şi lichidarea efectelor acestora (tabel nr. 6) se va elabora pe echipe de intervenţie, cu precizarea locului de unde se obţin şi a personalului de deservire a utilajelor centralizat pe unităţi.7. Programul de instruire a lucrărilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie (tabelul nr. 7) va cuprinde şi frecventa simularilor pentru verificarea însuşirii modului de intervenţie. Instruirea lucrărilor va fi efectuată şi la angajarea unor noi lucrări. În acelaşi mod se va proceda înainte de punerea în funcţiune a oricărei noi capacităţi de producţie, dezvoltări, modernizări etc.8. O atenţie deosebită se va acorda stabilirii responsabilităţilor pe fiecare conducător/operator al procesului tehnologic care poate produce poluarea accidentala (tabel nr. 9).9. Lista unităţilor care acorda sprijin (tabel nr. 8) în cazul apariţiei unei poluari accidentale se va elabora cu sprijinul sistemului de gospodărire a apelor şi cu acordul scris al acestora. În lista se va nominaliza personalul de contact.10. Lista folosintelor de apa din aval care pot fi afectate de poluare accidentala produsă de unitate (tabel nr. 10) se elaborează în colaborare cu sistemul de gospodărire a apelor. Conducerile unităţilor poluatoare au obligaţia sa comunice fişele de poluanti.11. Modelele prezentate în anexe, au caracter orientativ. Toate piesele "planului" se vor detalia şi adapta la condiţiile specifice fiecărei folosinţe.III. Program de combatere a efectelor poluarilor accidentale în unităţile care folosesc apa  +  Articolul 10Unităţile care folosesc apa, pe baza fişelor de poluanti potenţiali, vor elabora un program de combatere a efectelor poluarilor accidentale ce se produc de unităţile amplasate în amonte. La elaborarea acestui program se vor lua în considerare următoarele: a) La constatarea unei poluari accidentale a surselor de apa, pentru care nu s-a primit comunicarea de avertizare din partea sistemului de gospodărire a apelor, angajatul unităţii, care a observat fenomenul, anunta imediat sistemul de gospodărire a apelor şi conducerea unităţii. b) La primirea avertizarii privind poluarea accidentala a sursei de apa, angajatul unităţii, care a primit avertizarea, anunta imediat conducerea unităţii. c) În ambele situaţii, conducerea unităţii dispune de urgenta, personalului special desemnat acestui scop, trecerea la realizarea acţiunilor şi măsurilor proprii pentru limitarea pagubelor care ar putea fi produse de deteriorarea calităţii apei brute folosite la alimentare.Personalul responsabil, nominalizat, realizează acţiunile şi măsurile proprii prestabilite, precum şi analize de laborator, cu frecventa necesară şi urmărirea concentratiei poluantilor în sursa de apa, până la trecerea undei de poluare şi încadrarea acestora în limitele standard. d) La apariţia în apa, la captare, a unor poluanti, factorii responsabili nominalizaţi executa:d.1. tratarea suplimentară a apei, pe durata prezentei poluantilor, în cazul când o astfel de măsura conduce la eliminarea acestor substanţe nedorite;d.2. urmărirea prin analize de laborator, a eficientei tratarii suplimentare;d.3. devierea, colectarea, neutralizarea sau distrugerea după caz a poluantilor;d.4. avertizarea utilizatorilor de apa interni asupra modificărilor, eventuale sau certe, ale calităţii apei distribuite şi, în cazuri deosebit de grave, a populaţiei pentru a nu folosi apa, temporar în anumite scopuri pentru baut sau prepararea hranei sau a o folosi cu restrictii ori cu măsuri de precautie, de exemplu fierbere;d.5. întreruperea alimentarii cu apa a unor utilizatori interni care nu pot funcţiona cu aceasta apa, pe durata trecerii undei de poluare pe rau, în dreptul prizei de apa;d.6. alte măsuri interne necesare diminuării sau eliminării efectelor poluarii;d.7. anunta sistemul de gospodărire a apelor din zona asupra fenomenului de poluare constatat la sursa de apa. e) Dacă se prevede reducerea debitului captat sau se reduce efectiv acest debit, conducerea unităţii dispune: limitarea consumului intern pentru unele activităţi, sectoare sau secţii de producţie; intensificarea recircularii la utilizatorii industriali; asigurarea cu prioritate a consumatorilor esentiali şi în primul rând a populaţiei. f) La încetarea (sistarea) poluarii accidentale a apei la captare, precum şi la încetarea acţiunilor generale de acest fenomen, conducerea unităţii dispune informarea sistemului de gospodărire a apelor din zona. g) Imediat după încetarea efectelor poluarii accidentale, conducerea unităţii dispune evaluarea pagubelor produse de folosirea apei brute poluate, în unitatea proprie şi, după caz, la alte unităţi alimentate prin sistemul propriu al primei, informand şi autoritatea de gospodărire a apelor sau alte organe de ancheta.TABELUL 1 Componenta colectivului constituit pentru combaterea poluarilor accidentale
               
    Nr. crt.Nume şi prenumeFuncţia/ loc de muncăAdresaTelefonRăspunderi
    012345
             
  Conducătorul unităţii L.S. TABELUL 2 Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluari accidentale
             
    Nr. crt.Locul de unde poate proveni poluarea accidentalăCauzele posibile ale poluăriiPoluanţi potenţiali
    Denumirea1)Observaţii
    01234
    1.        
    2.        
    3.      
  Conducătorul unităţii        L.S.1) În cazul denumirilor comerciale se va preciza compoziţia chimică şi încadrarea într-o clasă (categorie) de substanţe TABELUL 3
                     
    Fişa poluantului potenţial
     
    Nr. crt.Denumirea poluantuluiLimite admisibilitatePericulozitate la manipulări1)Posibilităţi de combatere (îndepărtare)
    apă de suprafaţăapă potabilă2)apă subteranăCaracteristici periculoaseMăsuri de precauţie necesareAcţiunea3)Mijloace necesare4)
    012345678
    1.                
    2.                
    3.                
    4.                
     
    Conducătorul unităţii
    L.S.
  1). inflamabilitate, toxicitate prin ingerare-inhalare-atingere, interacţiuni periculoase cu alte substanţe;2). în cazul când sursa este folosită pentru alimentarea cu apă potabilă, iar în procesul de tratare nu se obţin modificări care să elimine poluantul;3). colectare, depozitare intermediară, limitare răspândire pe sol sau în apă, neutralizare, absorbţie, distrugere prin incinerare, biodegradare, emulsionare, lichefiere, depozitare definitivă în condiţii de securitate pentru apă şi mediu;4). în cazul denumirilor comerciale se va da compoziţia chimică şi încadrarea în clasa (categoria) de substanţe. TABELUL 4Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluarilor accidentale pentru*1)
                 
    Nr. crt.Măsura sau lucrareaScopulResponsabilităţiTermeneObs.
    începerep.i.f.
                 
                 
               
    Conducătorul unităţii
    L.S.
  *1) locul de unde poate proveni poluarea.TABELUL 5 Componenta echipelor de intervenţie
             
    Nr. crt.Nume şi prenumeAdresaTelefonObs.
    01234
             
     
    Conducătorul unităţii
    L.S.
  TABELUL 6 Lista dotărilor şi a materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale
             
    Nr. crt.Denumire utilaj/ materialLocul de unde provine (denumire secţie/atelier etc.)Cine deserveşte utilajul (nume, loc de muncă)Cine asigură materialul
    01234
             
     
    Conducătorul unităţii
    L.S.
  TABELUL 7 Programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie
             
    Nr. crt.Data când va avea loc instruireaLoculNumele persoanei care asigură instruireaCine participă
    01234
             
     
    Conducătorul unităţii
    L.S.
  TABELUL 8 Responsabilităţile conducătorilor
             
    Nr. crt.Denumirea punct criticSecţiaNume şi prenume conducător/operatorResponsabilităţi
    01234
             
     
    Conducătorul unităţii
    L.S.
  TABELUL 9Lista unităţilor care acorda sprijin în cazul apariţiei unei poluari accidentale
             
    Nr. crt.Denumirea unităţiiAdresaTelefon, faxPersoana de legătură
    01234
             
     
    Conducătorul unităţii
    L.S.
  TABELUL 10 Lista folosintelor din aval care pot fi afectate
             
    Nr. crt.Denumirea unităţiiAdresaTelefon/faxProfil de producţie
    01234
             
     
    Conducătorul unităţii
    L.S.
  ----------