DECRET nr. 371 din 16 august 1958privind organizarea şi funcţionarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni a Republicii Populare Române
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 19 august 1958     +  Articolul 1Casa de Economii şi Consemnaţiuni a Republicii Populare Române, denumita prescurtat "C.E.C." are ca scop dezvoltarea în rindurile populaţiei a spiritului de economisire şi de buna gospodărire a banilor, păstrarea disponibilităţilor băneşti ale populaţiei şi efectuarea decontărilor în legătură cu aceste disponibilitati.  +  Articolul 2Sumele de bani depuse de C.E.C. pe libretele de economii, pe consemnaţiuni C.E.C. cu cistiguri sau sub alte forme de economisire sînt garantate de stat.  +  Articolul 3Casa de Economii şi Consemnaţiuni a Republicii Populare Române este unica instituţie autorizata sa primească sume spre consemnare.Instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile economice de stat şi cooperatiste, organizaţiile obşteşti precum şi cetăţenii Republicii Populare Române sînt obligaţi să depună exclusiv la C.E.C. a Republicii Populare Române spre consemnare oricare ar fi temeiul legal al consemnarii, scopul sau destinaţia sumelor consemnate.  +  Articolul 4Casa de Economii şi Consemnaţiuni a Republicii Populare Române se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile statutului alăturat, care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 5Casa de Economii şi Consemnaţiuni a Republicii Populare Române funcţionează sub conducerea generală a Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 6Comitetele executive ale sfaturilor populare vor sprijini activitatea Casei de Economii şi Consemnaţiuni a Republicii Populare Române. În acest scop, vor atribui localuri necesare unităţilor CEC a Republicii Populare Române pentru asigurarea bunei deserviri a depunatorilor asimilindu-le cu unităţile comerţului de stat. De asemenea, vor organiza comisii locale pentru sprijinirea acţiunii de economisire.  +  Articolul 7Îndrumarea generală a activităţii comisiilor locale pentru sprijinirea acţiunii de economisire în Republica Populara Română, se exercită de către Comisia Centrala pentru sprijinirea acţiunii de economisire, în compunerea şi cu atribuţiile prevăzute în Statutul Casei de Economii şi Consemnaţiuni a Republicii Populare Române.  +  Articolul 8Sînt scutite de impozite, taxe de timbru şi de orice alte taxe: a) depunerile la C.E.C. a R.P.R.; b) veniturile cetăţenilor provenite din dobinzile sau cîştigurile acordate de C.E.C. pentru sumele depuse; c) operaţiunile precum şi acţiunile judiciare ale C.E.C. a R.P.R.  +  Articolul 9Decretul nr. 387 din 6 octombrie 1949, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Populare Române nr. 64 din 7 octombrie 1949, pentru organizarea, funcţionarea şi administrarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni a R.P.R. (C.E.C.), precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.------------