HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 13 octombrie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 21 octombrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Activităţile de specialitate care decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează de Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii, denumit în continuare Consiliu, entitate fără personalitate juridică, ce funcţionează pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului."2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:"(1^1) Consiliul este format din specialişti din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, al autorităţilor de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii, al altor autorităţi centrale cu responsabilităţi în domeniul liberei circulaţii a mărfurilor, precum şi din cadrul unor asociaţii profesionale şi patronale, instituţii de învăţământ superior şi institute de cercetare-dezvoltare în domeniul construcţiilor, numiţi prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, în baza nominalizărilor transmise de conducerile autorităţilor/instituţiilor menţionate.(1^2) Secretariatul tehnic al Consiliului se asigură de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă «URBAN-INCERC» şi funcţionează ca un compartiment distinct în cadrul acestuia.(1^3) Organizarea şi funcţionarea Consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.(1^4) Documentele directoare elaborate de Consiliu în temeiul prezentei hotărâri se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului."3. La articolul 40, după primul alineat se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Eliberarea de certificate de conformitate, rapoarte de încercări sau agremente tehnice neconforme cu produsele pentru construcţii şi/sau cu actele normative în vigoare conduce, după caz, în funcţie de gravitatea faptelor şi efectele acestora, la restricţionarea, suspendarea sau retragerea de către autoritatea competentă a desemnării/notificării/autorizării/ atestării organismelor care le-au eliberat. (3) Neconformităţile prevăzute la alin. (2) se constată şi se aduc la cunoştinţa autorităţilor competente de către organele de control pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii prevăzute la art. 30 alin. (1)."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltăriiregionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 13 octombrie 2010.Nr. 1.031.-------------