ORDIN nr. 5.219 din 9 septembrie 2010privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010  În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul şcolar 2010-2011.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 9 septembrie 2010.Nr. 5.219.  +  Anexa 1 METODOLOGIAde recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute laexamene cu recunoaştere internaţională pentru certificareacompetenţelor lingvistice în limbi străine cu proba deevaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţieinternaţională studiată pe parcursulînvăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat  +  Articolul 1 (1) În conformitate cu prevederile art. 26 alin (4) lit. C din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, numite în cele ce urmează examene cu recunoaştere internaţională, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal proba C din cadrul examenului de bacalaureat. (2) Recunoaşterea şi echivalarea prevăzute la alin. (1) se pot realiza pentru oricare dintre limbile străine care au fost studiate de candidaţi pe parcursul învăţământului liceal. (3) Recunoaşterea şi echivalarea prevăzute la alin. (1) se fac, la cerere, pe baza unei copii legalizate a certificatului/diplomei obţinute în urma promovării unui examen cu recunoaştere internaţională.  +  Articolul 2 (1) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. (2) Lista examenelor cu recunoaştere internaţională, menţionată la alin. (1), a fost stabilită după consultarea ambasadelor şi/sau a serviciilor culturale ale acestora, urmărind respectarea următoarelor criterii: a) examenul evaluează toate competenţele de comunicare generală în limba modernă respectivă: receptarea textului audiat, receptarea textului citit, producerea de mesaje orale, producerea de mesaje scrise şi interacţiunea orală; b) examenul validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului B1, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.  +  Articolul 3Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, constituită la nivelul unităţii de învăţământ liceal.  +  Articolul 4 (1) Candidaţii care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională depun la secretariatul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale o cerere scrisă, însoţită de o copie legalizată a certificatului/diplomei menţionat/menţionate la art. 1 alin. (3). (2) Depunerea documentelor menţionate la alin. (1) se face în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru înscrierea candidaţilor. (3) Pentru examenul cu recunoaştere internaţională care conduce la obţinerea diplomei DELE (Diploma de Espa±ol como Lengua Extranjera), candidatul poate depune copia legalizată a diplomei DELE sau copia legalizată a certificatului eliberat de institutul Cervantes din Spania, prin care se notifică rezultatele obţinute la probe şi care, la rubrica "Calificacion global" are înscris rezultatul "Apto". (4) În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia care administrează examenul respectiv, candidaţii pot depune, în perioada menţionată la alin. (2), o adeverinţă eliberată de respectiva instituţie/organizaţie. (5) În situaţiile menţionate la alin. (3), candidatul care a solicitat recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor examenului poate depune copia legalizată a certificatului/diplomei până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor lingvistice în limbi străine - proba C, din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.  +  Articolul 5Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat următoarele etape: a) verifică dacă limba pentru care se solicită echivalarea rezultatelor obţinute la un examen cu recunoaştere internaţională a fost studiată de candidat pe parcursul învăţământului liceal; b) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor este inclus în lista menţionată la art. 2 şi dacă sunt îndeplinite condiţiile minimale pentru recunoaştere, menţionate în listă; c) verifică dacă există copia legalizată a certificatului/diplomei, ca anexă a cererii scrise de recunoaştere şi echivalare depuse de candidat; d) pentru certificatele pe care este menţionat un termen de valabilitate, verifică dacă data la care se finalizează proba de evaluare a competenţei lingvistice - proba C din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat se încadrează în termenul de valabilitate precizat pe certificat/diplomă.  +  Articolul 6 (1) În cazul candidaţilor pentru care au fost parcurse toate etapele menţionate la art. 5, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenul cu recunoaştere internaţională cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal - proba C, din cadrul examenului de bacalaureat. (2) În cazul candidaţilor pentru care cel puţin una din condiţiile menţionate la art. 5 nu este îndeplinită, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide respingerea cererii de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenul cu recunoaştere internaţională cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal - proba C, din cadrul examenului de bacalaureat.  +  Articolul 7 (1) Procedura descrisă la art. 5 şi rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele, secretarul şi membrii comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. (2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele şi prenumele candidatului, limba străină şi denumirea examenului cu recunoaştere internaţională pentru care solicită recunoaşterea şi echivalarea, numărul şi data de înregistrare a cererii de recunoaştere şi echivalare, confirmarea/infirmarea faptului că limba străină respectivă a fost studiată pe parcursul învăţământului liceal (conform registrului matricol), confirmarea/infirmarea faptului că examenul se află pe lista menţionată la art. 2, existenţa/inexistenţa copiei legalizate a certificatului/diplomei care atestă promovarea examenului, încadrarea/neîncadrarea în termenul de valabilitate, precum şi rezultatul final al procedurii - sub forma "se aprobă" sau "se respinge" cererea de recunoaştere şi echivalare. Pentru cererile respinse, se menţionează explicit condiţia sau condiţiile care nu au fost îndeplinite. (3) Procesul-verbal menţionat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale. (4) Un exemplar al procesului-verbal menţionat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţământ liceal şi devine anexă a catalogului de examen. (5) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la un examen cu recunoaştere internaţională cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat se consemnează şi în catalogul electronic. (6) O copie a procesului-verbal, menţionat la alin. (1), se afişează la avizierul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.  +  Articolul 8 (1) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice nu mai susţin proba C din cadrul examenului de bacalaureat. (2) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă lingvistică, prevăzut de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. (3) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se menţionează pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, textul: "examen ..................... (denumirea examenului), nivel ......, recunoscut şi echivalat cu proba C".  +  Anexa 2 LISTAexamenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificareacompetenţelor lingvistice în limbistrăine, care pot fi recunoscute şi echivalatecu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă decirculaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal,din cadrul examenului de bacalaureat*Font 7*    1. Limba engleză  ┌────┬──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii minim(e)│ Instituţia/organizaţia │ │crt.│ │ │ │ pentru recunoaştere │ care eliberează │ │ │ │ │ │ şi echivalare │ certificatul/diploma │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1. │Preliminary English Test/ │PET │B1 │Promovat │ │ │ │PET for SCHOOLS │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ 2. │First Certificate în English/ │FCE │B2 │Promovat │ │ │ │FCE for SCHOOLS │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ 3. │Certificate în Advanced │CAE │C1 │Promovat │ │ │ │English │ │ │ │University of Cambridge - │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤English for Speakers of Other │ │ 4. │Certificate of Proficiency în │CPE │C2 │Promovat │Languages Examinations │ │ │English │ │ │ │(Cambridge ESOL Examinations/ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤Cambridge ESOL) │ │ │Business English Certificate │ │ │ │www.cambridgeesol.org/exams │ │ │ - Preliminary │BEC │ │ │ │ │ │ - Vantage │ │ │ │ │ │ 5. │ - Higher │ │ │ │ │ │ │ │ │B1 │Promovat │ │ │ │ │ │B2 │Promovat │ │ │ │ │ │C1 │Promovat │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │4-4,5 puncte B1 │British Council; Cambridge ESOL│ │ 6. │International English Language│IELTS │Punctaj 0-9 │5,0-6,0 puncte B2 │Examinations; IELTS Australia │ │ │Testing System │ │ │6,5-7,0 puncte C1 │www.ielts.org │ │ │ │ │ │7,5-9,0 puncte C2 │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │Reading: 0-30 │ │ │ │ │Test of English as a Foreign │TOEFL │Listening: 0-30 │57-86 puncte B1 │ │ │ 7. │Language - Internet-based │(iBT) │Speaking: 0-30 │86-109 puncte B2 │ │ │ │Tests │ │Writing: 0-30 │110-120 puncte C1 │ │ │ │ │ │Total: 0-120 │ │Educational Testing Service │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤(ETS) www.ets.org │ │ │ │ │Listening: 0-495 │Listening: minimum 275 │ │ │ 8. │Test of English for │TOEIC │Reading: 0-495 │Reading: minimum 275 │ │ │ │International Communication │ │Speaking: 0-200 │Speaking: minimum 120 │ │ │ │ │ │Writing: 0-200 │Writing: minimum 120 │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │Au fost evaluate toate cele 4 │ │ │ │London Chamber of Commerce and│ │ │competenţe şi a fost obţinut │ │ │ │Industry International │LCCI │B1 │punctajul minim, după cum │Education Development │ │ 9. │Qualifications - English │ELSA │B2 │urmează: │International (EDI) │ │ │Language Skills Assessment │ │C1 │Listening, Reading, Writing, │ │ │ │ │ │ │Speaking = minimum 25 de │ │ │ │ │ │ │puncte │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │LCCI │ │Au fost evaluate toate cele 4 │ │ │ │London Chamber of Commerce and│JETSET │ │competenţe şi a fost obţinut │ │ │ │Industry International │- Level 4 │B1 │punctajul minim, după cum │ │ │10. │Qualifications │- Level 5 │B2 │urmează: │ │ │ │ - Junior English Test, │- Level 6 │C1 │Listening, Reading, Writing, │ │ │ │ Senior English Test │ │ │Speaking = minimum 25 de │ │ │ │ │ │ │puncte │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │Au fost evaluate toate cele 4 │ │ │ │London Chamber of Commerce and│LCCI │ │competenţe şi a fost obţinut │ │ │ │Industry International │EfB - Level 1│B1 │punctajul minim, după cum │ │ │11. │Qualifications │EfB - Level 2│B2 │urmează: │ │ │ │ - English for Business │EfB - Level 3│C1 │Listening, Reading, Writing, │ │ │ │ │ │ │Speaking = minimum 25 de │ │ │ │ │ │ │puncte │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ISE I B1 │Promovat │ │ │12. │TRINITY Integrated Skills în │TRINITY │ISE II B1 │Promovat │TRINITY College London │ │ │English │ISE │ISE III C1 │Promovat │ │ │ │ │ │ISE IV C2 │Promovat │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │Independent User - B1│Promovat │European Consortium for the │ │13. │Examenele ECL │ECL │Independent User - B2│Promovat │Certificate of Attainment în │ │ │ │ │Proficient User - C1 │Promovat │Modern Languages │ └────┴──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘    2. Limba franceză  ┌────┬──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii minim(e)│ Instituţia/organizaţia │ │crt.│ │ │ │ pentru recunoaştere │ care eliberează │ │ │ │ │ │ şi echivalare │ certificatul/diploma │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1. │Diplome d'etudes en langue │DELF │B1 │Promovat │ │ │ │francaise │ │B2 │Promovat │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤Centre international d'etudes │ │ 2. │Diplome approfondi de langue │DALF │C1 │Promovat │pedagogiques (CIEP) - Ministere│ │ │francaise │ │C2 │Promovat │de l'education Naţionale │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤www.ciep.fr │ │ 3. │Test de connaissance du │TCF │A1 - C2 │B1 │ │ │ │francais │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │Chambre de Commerce et │ │ 4. │Test d'evaluation du francais │TEF │A1 - C2 │B1 │d'Industrie de Paris (CCIP) │ │ │ │ │ │ │www.fda.ccip.fr │ └────┴──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘    3. Limba germană  ┌────┬──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii minim(e)│ Instituţia/organizaţia │ │crt.│ │ │ │ pentru recunoaştere │ care eliberează │ │ │ │ │ │ şi echivalare │ certificatul/diploma │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │Standige Konferenz der │ │ 1. │Das Deutsche Sprachdiplom der │ │ │ │Kultusminister der Lander în │ │ │Kultusministerkonferenz │DSD │B2 - C1 │B2 │der Bundesrepublik Deutschland │ │ │(Zweite Stufe) │ │ │ │(Kultusministerkonferenz; KMK) │ │ │ │ │ │ │www.kmk.org │ │ │ │ │ │ │www.deutschessprachdiplom.de │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │Das Osterreichische │OSD │ │ │ │ │ │Sprachdiplom Deutsch │ │ │ │ │ │ │- Zertifikat Deutsch fur │-/ │ │ │Bundesministerium fur │ │ │Jugendliche │ │ │ │Unterricht, Kunst und Kultur │ │ 2. │- Zertifikat Deutsch │- ZD │ │ │(BMUKK) │ │ │- Mittelstufe Deutsch │- ZD │ │ │www.osd.at │ │ │- Oberstufe Deutsch │-/ │ │ │www.bmukk.gv.at │ │ │- Wirtschaftssprache Deutsch │-/ │ │ │ │ │ │ │ │B1 │Promovat │ │ │ │ │ │B2 │Promovat │ │ │ │ │ │C1 │Promovat │ │ │ │ │ │C2 │Promovat │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │Goethe-Zertifikat B1: │ │ │ │ │ │ 3. │Zertifikat Deutsch fur │ZDj │B1 │Promovat │ │ │ │Jugendliche │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ 4. │Goethe-Zertifikat B1: │ZD │B1 │Promovat │ │ │ │Zertifikat Deutsch │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ 5. │Goethe-Zertifikat B2 │- │B2 │Promovat │Goethe-Institut │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤www.goethe.de/pruefungen │ │ 6. │Zertifikat Deutsch fur den │ZDfB │B2 │Promovat │ │ │ │Beruf │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ 7. │Goethe-Zertifikat C1: │ZMP │C1 │Promovat │ │ │ │Zentrale Mittelstufenprufung │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ 8. │Prufung Wirtschaftsdeutsch │PWD │C1 │Promovat │ │ │ │International │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ 9. │Goethe-Zertifikat C2: Zentrale│ZOP │C2 │Promovat │ │ │ │Oberstufenprufung │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │10. │Kleines Deutsches │KDS │C2 │Promovat │ │ │ │Sprachdiplom │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │11. │Grobes Deutsches Sprachdiplom │GDS │C2+ │Promovat │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │12. │Der Test Deutsch als │TestDaF │B2 - C1 │B2 │TestDaF-Institut │ │ │Fremdsprache │ │ │ │www.testdaf.de │ └────┴──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘    4. Limba italiană 
  Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare Instituţia/organizaţia care eliberează certificatul/diploma
  A B C D E F
  1. Certificazione di Italiano come Lingua Straniera - Livello Uno - Livello Due - Livello Tre - Livello Quatro CILS B1 B2 C1 C2 Promovat Promovat Promovat Promovat Universita per Stranieri di Siena www.unistrasi.it
  2. Certificazione della lingua italiana CELI 2 CELI 3 CELI 4 CELI 5 B1 B2 C1 C2 Promovat Promovat Promovat Promovat Universita per Stranieri di Perugia www.cvcl.it
      5. Limba spaniolă 
  Nr. crt. Denumirea examenului Abreviere Notare/nivel Punctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare Instituţia/organizaţia care eliberează certificatul/diploma
  A B C D E F
  1. Diploma de Espanol como Lengua Extranjera - Diploma de Espanol Nivel B1 (Inicial) - Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio) - Diploma de Espanol Nivel C1 - Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior) DELE - B1 - B2 - C1 - C2 B1 B2 C1 C2 Promovat Promovat Promovat Promovat Ministerio de Educacion - Instituto Cervantes http://diplomas.cervantes.es
      6. Limba portugheză  ┌────┬──────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea examenului │ Abreviere │ Notare/nivel │Punctaj/nivel/condiţii minim(e)│ Instituţia/organizaţia │ │crt.│ │ │ │ pentru recunoaştere │ care eliberează │ │ │ │ │ │ şi echivalare │ certificatul/diploma │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 1. │Diploma Elementar de Portugues│DEPLE │B1 │Promovat │ │ │ │Lingua Estrangeira │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ 2. │Diploma Intermedio de │DIPLE │B2 │Promovat │Ministerio da Educacao - Centro│ │ │Portugues Lingua Estrangeira │ │ │ │de Avaliacao de Portugues │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤Lingua Estrangeira (CAPLE) - │ │ 3. │Diploma Avancado de Portugues │DAPLE │C1 │Promovat │Faculdade de Letras da │ │ │Lingua Estrangeira │ │ │ │Universidade de Lisboa │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤www.fl.ul.pt/unidades/centros/ │ │ 4. │Diploma Universitario de │DUPLE │C2 │Promovat │caple │ │ │Portugues Lingua Estrangeira │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
   +  Anexa 3 METODOLOGIAde recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinutela examene cu recunoaştere europeană pentru certificareacompetenţelor digitale cu proba de evaluare acompetenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) lit. D din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene.  +  Articolul 2Se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele obţinute la examenele ECDL, finalizate cu certificatul ECDL Start sau cu certificatul ECDL Complet.  +  Articolul 3Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele menţionate la art. 2 se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, constituită la nivelul unităţii de învăţământ liceal.  +  Articolul 4 (1) Candidaţii care solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale depun la secretariatul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale o cerere scrisă, însoţită de o copie legalizată a certificatului menţionat la art. 2. (2) Depunerea documentelor menţionate la alin. (1) se face în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru înscrierea candidaţilor. (3) În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului de către instituţia/organizaţia care administrează examenul respectiv, candidaţii care au solicitat recunoaştere şi echivalare pot depune, în perioada menţionată la alin. (2), o adeverinţă eliberată de respectiva instituţie/organizaţie. (4) În situaţiile menţionate la alin. (3), candidatul care a solicitat recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor examenului poate depune copia legalizată a certificatului până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.  +  Articolul 5Pentru recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele menţionate la art. 2, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat, următoarele etape: a) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor se află printre cele menţionate la art. 2; b) verifică dacă există copia legalizată a certificatului/diplomei, ca anexă a cererii scrise de recunoaştere şi echivalare depuse de candidat.  +  Articolul 6 (1) În cazul candidaţilor pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile menţionate la art. 5, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenul menţionat la art. 2 cu proba de evaluare a competenţelor digitale proba D din cadrul examenului de bacalaureat. (2) În cazul candidaţilor pentru care nu este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile menţionate la art. 5, comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale decide respingerea cererii de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenul menţionat la art. 2 cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat.  +  Articolul 7 (1) Procedura descrisă la art. 5 şi rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele, secretarul şi membrii comisiei. (2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele şi prenumele candidatului, denumirea examenului cu recunoaştere europeană pentru care candidatul solicită recunoaşterea şi echivalarea, numărul şi data de înregistrare a cererii de recunoaştere şi echivalare, confirmarea/infirmarea faptului că examenul se află printre cele menţionate la art. 2, existenţa/inexistenţa copiei legalizate după certificatul ECDL şi tipul acestuia - Start sau Complet, precum şi rezultatul final al procedurii - sub forma "se aprobă" sau "se respinge" cererea de recunoaştere şi echivalare. Pentru cererile respinse se menţionează explicit condiţia sau condiţiile care nu au fost îndeplinite. (3) Procesul-verbal menţionat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale. (4) Un exemplar al procesului-verbal menţionat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţământ liceal şi devine anexă a catalogului de examen. (5) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la unul dintre examenele menţionate la art. 2 cu proba de evaluare a competenţei digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat - se consemnează şi în catalogul electronic. (6) O copie a procesului-verbal menţionat la alin. (1) se afişează la avizierul unităţii de învăţământ în care funcţionează comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.  +  Articolul 8 (1) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale nu mai susţin proba de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat. (2) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă digitală, prevăzut de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. (3) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competenţelor digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat, textul: "examen ........................... (denumirea examenului) recunoscut şi echivalat cu proba D". (4) Pentru candidaţii aflaţi în situaţia precizată la alin. (1) se menţionează pe diploma de bacalaureat şi nivelul de competenţă digitală, după cum urmează: a) "utilizator de nivel mediu", pentru candidaţii care au obţinut certificatul ECDL Start; b) "utilizator experimentat", pentru candidaţii care au obţinut certificatul ECDL Complet.----