HOTĂRÂRE nr. 964 din 8 septembrie 2010privind înfiinţarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 19 octombrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 174 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 5, prin reorganizarea Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Octavian Fodor" din Cluj-Napoca, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale şi chirurgicale de specialitate în gastroenterologie şi hepatologie, activităţi de cercetare medicală.  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Conducerea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca va fi asigurată de un manager şi de un comitet director, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Până la numirea conducerii în urma concursului organizat potrivit legii, conducerea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 4Secţiile de specialitate medicină internă, gastroenterologie, chirurgie generală şi ATI, cu structurile aferente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Octavian Fodor" care funcţionează în str. Constanţa nr. 5, Str. Croitorilor nr. 19-21 şi Str. Iaşilor nr. 16, respectiv laboratorul de analize medicale, laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, laboratorul de explorări funcţionale, laboratorul de alergologie şi imunologie clinică, laboratorul de medicină nucleară şi laboratorul de radioterapie, blocul operator, farmacia, unitatea de transfuzii sanguine, serviciul de anatomie patologică, sterilizarea, compartimentul de endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică, compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale şi cabinetele de profil din cadrul ambulatoriului integrat, se preiau de către Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca nou-înfiinţat.  +  Articolul 5 (1) Secţiile de obstetrică-ginecologie, secţia de neonatologie, secţia ATI obstetrică-ginecologie, structurile paraclinice şi ambulatorii care le deservesc, împreună cu personalul aferent, trec în structura Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. (2) Secţiile de ortopedie şi traumatologie, compartimentul ATI ortopedie şi traumatologie, structurile paraclinice, ambulatorii şi farmacia, care le deservesc, împreună cu personalul aferent, trec în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca. (3) Secţiile de psihiatrie, ambulatoriul de profil şi farmacia, împreună cu personalul aferent, trec în structura Spitalului de Psihiatrie Cronici Borşa.  +  Articolul 6 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, aparţinând structurilor de specialitate prevăzute la art. 4, precum şi personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere aferent acestora, din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Octavian Fodor", se preia de către Institutul Regional de Gastroenterologie - Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, cu respectarea normativelor de personal. (2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere aferent structurilor prevăzute la art. 5, din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Octavian Fodor", va fi redistribuit la unităţile sanitare care preiau şi structurile respective, cu respectarea normativelor de personal.  +  Articolul 7 (1) Patrimoniul Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Octavian Fodor", stabilit pe baza ultimelor situaţii financiare întocmite, se preia de către Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, pentru structurile prevăzute la art. 4, pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării şi a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Patrimoniul Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Octavian Fodor", stabilit pe baza ultimelor situaţii financiare întocmite, se preia de către Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, pentru structurile prevăzute la art. 5 alin. (1), pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării şi a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Patrimoniul Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Octavian Fodor", stabilit pe baza ultimelor situaţii financiare întocmite, se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, pentru structurile prevăzute la art. 5 alin. (2), pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării şi a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Patrimoniul Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Octavian Fodor", stabilit pe baza ultimelor situaţii financiare întocmite, se preia de către Spitalul de Psihiatrie Cronici Borşa, pentru structurile prevăzute la art. 5 alin. (3), pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării şi a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Pentru Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Octavian Fodor", predarea se realizează de comitetul director aflat în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8 (1) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca este instituţie sanitară publică finanţată integral din venituri proprii, care provin, în principal, din sumele încasate pentru serviciile medicale şi alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, potrivit legii. (2) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca funcţionează pe principiul autonomiei financiare, elaborează şi execută bugetul propriu de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 9Se aprobă darea în administrarea Ministerului Sănătăţii a imobilelor în care îşi va desfăşura activitatea Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 143 din 14 iulie 2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 158 din 29 iunie 2010 şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 256 din 29 septembrie 2010, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10La anexa nr. 2, litera A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii", capitolul II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:"22^1. Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 septembrie 2010.Nr. 964.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor trecute în domeniul public al statului în care îşi vadesfăşura activitatea Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie"Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, care se dau în administrareaMinisterului Sănătăţii
  Nr c r t. Locul unde este situat imobilul care se dă în administrare Persoana juridică de la care se transmi- te imobilul Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  1. Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21 Medicală III - interne I, II CF 3012 Cluj-Napoca Nr. topo 726 Consiliului Judeţean Cluj Ministerul Sănătăţii - pentru Institutul Regional de Gastroenterologie- Hepatologie "Prof. Dr.Octavian Fodor" Cluj-Napoca S+P+2E Suprafaţa construită = 903 mý Suprafaţa desfăşurată = 3.456 mý
  2. Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21 Medicală III - interne III CF 3012 Cluj-Napoca Nr. topo 726 S+P+6E Suprafaţa construită = 416 mý Suprafaţa desfăşurată = 2.600 mý
  3. Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21 Laborator imunologie CF 3012 Cluj-Napoca Nr.topo 726 S+P+3E Suprafaţa construită = 204 mý Suprafaţa desfăşurată = 816 mý
  4. Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21 Prosectura CF 3012 Cluj-Napoca Nr. topo 726 P Suprafaţa construită = 148 mý Suprafaţa desfăşurată = 148 mý
  5. Cluj-Napoca, Str. Iaşilor nr. 16 Chirurgie III + UPU Clădire veche CF 3012 Cluj-Napoca Nr. topo 726 S+P+2E Suprafaţa construită = 966 mý Suprafaţa desfăşurată = 3.217 mý
  6. Cluj-Napoca, Str. Iaşilor nr. 16 Chirurgie III, clădire nouă CF 3012 Cluj-Napoca Nr. topo 726 S+P+3+M Suprafaţa construită = 482 mý Suprafaţa desfăşurată = 2.880 mý
  7. Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21 Str. Iaşilor nr. 16 Teren CF 3012 Cluj-Napoca Nr. topo 726 Teren Suprafaţa totală = 4.482 mý
  8. Cluj-Napoca, str. Constanţa nr.5 Clădire administra- tivă Nr. topo 693/2 S+P+2 E Suprafaţa construită = 342,85 mý Suprafaţa desfăşurată = 1.371,4 mý Teren aferent, Suprafaţă totală = 11.155 mý
  __________