PROCEDURĂ din 11 octombrie 2010de verificare a încadrării în grad de invaliditate
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 19 octombrie 2010     +  Articolul 1La nivelul serviciilor de expertiză medicală a capacităţii de muncă se înfiinţează comisii de verificare a pensionarilor de invaliditate, denumite în continuare comisii, constituite din medici experţi ai asigurărilor sociale din cadrul serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă.  +  Articolul 2 (1) Comisia verifică corectitudinea încadrării în grad de invaliditate a pensionarilor de invaliditate aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii. (2) Din comisie nu poate face parte medicul expert care a efectuat ultima expertizare a pensionarului de invaliditate. (3) În situaţia în care, în mod excepţional, nu se poate constitui o comisie, acţiunea de verificare se efectuează de către un alt medic expert al asigurărilor sociale decât cel care a efectuat ultima expertizare.  +  Articolul 3 (1) Acţiunea prevăzută la art. 2 constă în: a) verificarea respectării criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate, aprobate prin hotărâre a Guvernului; b) verificarea corectitudinii încadrării în gradul de invaliditate respectiv, pe baza documentelor medicale existente în dosarul medical al pensionarului; c) reexpertizarea de către comisie a cazurilor neconcludente, insuficient documentate. (2) În situaţia în care comisia nu se poate pronunţa asupra cazului analizat, aceasta va trimite dosarul medical la Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM, însoţit de referatul de prezentare, conform anexei la prezenta procedură. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), după primirea dosarului medical, însoţit de concluziile INEMRCM, comisia va emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă. (4) Deciziile emise de comisie cu respectarea concluziilor INEMRCM rămân definitive. (5) Neprezentarea pensionarului la INEMRCM pentru internare conduce la suspendarea plăţii pensiei de invaliditate. (6) Lunar, până la data de 5, INEMRCM va comunică, în scris, caselor teritoriale de pensii lista pensionarilor convocaţi şi neprezentaţi la internare în cursul lunii precedente.  +  Articolul 4În situaţia în care se constată că încadrarea în grad de invaliditate s-a efectuat cu respectarea criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă, pe ultima decizie medicală emisă comisia confirmă acest fapt. Toţi membrii comisiei vor semna şi vor parafa.  +  Articolul 5 (1) În vederea reexpertizării, comisia va convoca, în scris, pensionarul de invaliditate, cu indicarea obligatorie a datei de prezentare. (2) Neprezentarea pensionarului la reexpertizare conduce la suspendarea plăţii pensiei de invaliditate, conform reglementărilor în vigoare. (3) Lunar, până la data de 5, comisia va comunică, în scris, casei teritoriale de pensii lista pensionarilor convocaţi şi neprezentaţi la reexpertizare în cursul lunii precedente.  +  Articolul 6 (1) În urma reexpertizării pensionarilor de invaliditate, comisia emite decizia asupra capacităţii de muncă, care va fi semnată şi parafată de către toţi membrii comisiei. (2) Decizia emisă conform alin. (1) poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, la medicul şef al serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii, care va înainta dosarul medical la INEMRCM. (3) După primirea concluziilor INEMRCM, medicul şef al serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă va emite o nouă decizie, în conformitate cu acestea. (4) Deciziile medicale necontestate în termen rămân definitive. (5) În situaţia identificării unor erori, sesizate de către partea interesată, sau în urma acţiunilor de control ale INEMRCM, deciziile rămase definitive pot fi revizuite de către emitent.  +  Anexa la procedura de verificareCASA TERITORIALĂ DE PENSII .......................Serviciul de expertiză medicală a capacităţii de muncăCabinetul ............................REFERAT DE PREZENTAREPrivind pe dl/dna ..............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul în localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ..............,care:[] se află în incapacitate temporară de muncă de la data de .........., a totalizat un nr. de ...... zile de concediu medical în ultimele 12/24 luni[] nu desfăşoară nicio activitate profesională[] este pensionar de invaliditate gradul .........Diagnosticul clinic ........................................................................................................................Motivul trimiterii[] Propun internare pentru evaluarea capacităţii de muncă, deoarece............................................................................................................................................[] Solicit consultaţie metodologică referitor la............................................................................................................................................Medic expert al asigurărilor sociale,.....................................----------