PROCEDURĂ din 11 octombrie 2010de încadrare în grade de invaliditate în vederea înscrierii la pensia de invaliditate
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 19 octombrie 2010     +  Articolul 1Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă au dreptul la pensie de invaliditate.  +  Articolul 2Evaluarea capacităţii de muncă şi încadrarea în gradul I, II sau III de invaliditate se fac pe baza normelor şi criteriilor medicale de diagnostic clinic şi diagnostic funcţional aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3 (1) Expertiza medicală a capacităţii de muncă în vederea pensionării de invaliditate se face la cerere. Persoana care solicită evaluarea capacităţii de muncă în vederea încadrării într-un grad de invaliditate va depune o cerere de expertizare a capacităţii de muncă la serviciul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii, conform anexei nr. 1 la prezenta procedură. Cererea de expertizare a capacităţii de muncă în vederea încadrării în grad de invaliditate va fi însoţită de documente medicale care atestă faptul că persoana care solicită expertizarea prezintă afecţiuni cronice pentru care a urmat tratament recuperator. (2) În situaţia persoanelor nedeplasabile, cererea de expertizare a capacităţii de muncă în vederea încadrării în grad de invaliditate împreună cu documentele medicale se depun de către aparţinătorul solicitantului. (3) Încadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă emisă de către medicul specializat în expertiză medicală a capacităţii de muncă, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.  +  Articolul 4 (1) Avizarea încadrării în grade de invaliditate se face de către medicul şef al serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă, denumit în continuare medic-şef, după analizarea documentaţiei medicale şi examinarea clinică a bolnavului şi numai dacă se constată că acesta are capacitatea de muncă redusă cel puţin la jumătate. (2) Pentru cazurile neconcludente, medicul-şef poate solicita completarea documentaţiei medicale cu investigaţii paraclinice, analize medicale suplimentare, examinări de specialitate sau internare la Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM. (3) Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu o problematică medicală deosebită, asistentul social din cadrul serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă efectuează anchete sociale (la domiciliu, la locul de muncă, la unitatea sanitară), conform obiectivelor stabilite de medicii experţi ai asigurărilor sociale. (4) În situaţia persoanelor nedeplasabile, cu afecţiuni grave, avizarea se face pe baza documentaţiei medicale prezentate, a examenului clinic şi după completarea documentaţiei cu anchetă socială, dacă este cazul. (5) Evaluarea capacităţii de muncă se face spre finalul expirării duratei de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, prevăzută de legislaţia în vigoare, şi după efectuarea programelor de recuperare. (6) Avizarea încadrării în grade de invaliditate se poate face şi înainte de expirarea duratei maxime de concediu medical, pentru cazurile grave, irecuperabile sau cu potenţial de recuperabilitate redus. (7) Persoanele care solicită expertizarea capacităţii de muncă, dar nu sunt asigurate în sistemul public de pensii, trebuie să facă dovada, cu documente medicale, că au efectuat un program recuperator. (8) Avizarea, favorabilă sau nefavorabilă, constă în completarea formularului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, semnat şi parafat de către medicul-şef. (9) Cererea, însoţită de documentele medicale şi de avizul medicului-şef, se repartizează cabinetului teritorial de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei expertizate.  +  Articolul 5 (1) În urma analizării documentaţiei medicale, a avizului medicului-şef şi a examinării clinice, medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul cabinetului teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă întocmeşte raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, pe care le semnează şi le parafează. (2) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă se emite în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de expertizare. Termenul se poate prelungi corespunzător dacă se solicită completarea cu investigaţii paraclinice, analize medicale suplimentare, examinări de specialitate sau dacă bolnavul este trimis la INEMRCM pentru investigaţii ori internare.  +  Articolul 6La nivelul cabinetului teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă se constituie dosarul medical al pensionarului de invaliditate, care va cuprinde: a) cererea de expertizare în vederea încadrării în grad de invaliditate; b) documentele medicale care susţin diagnosticul clinic şi diagnosticul funcţional (forma clinică şi stadiul evolutiv al bolii); c) avizul emis de medicul-şef; d) documentele prevăzute de lege pentru stabilirea cauzei invalidităţii (boală profesională, accident de muncă, tuberculoză, neoplazii, SIDA); e) documentul prin care se dovedeşte data apariţiei invalidităţii; f) raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă; g) decizia medicală asupra capacităţii de muncă.  +  Articolul 7 (1) Medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, după examinarea bolnavului şi analizarea dosarului medical, redactează concluziile expertizei, pe care le înscrie în raportul de expertiză medicală. (2) După stabilirea concluziilor expertizei, medicul expert al asigurărilor sociale se pronunţă asupra invalidităţii printr-o decizie medicală asupra capacităţii de muncă, care se întocmeşte în 3 sau, după caz, 4 ori 5 exemplare. (3) Un exemplar al deciziei medicale asupra capacităţii de muncă rămâne la dosarul medical, care se păstrează în evidenţa cabinetului de expertiză medicală a capacităţii de muncă. Celelalte exemplare se înmânează persoanei expertizate, sub semnătură, cu obligaţia ca aceasta să le depună, după caz, la casa teritorială de pensii, la angajator (dacă este asigurat), la inspectoratul teritorial de muncă (în cazul accidentului de muncă) sau la direcţia de sănătate publică (în cazul bolii profesionale). Un exemplar rămâne în posesia persoanei expertizate. (4) Împreună cu decizia medicală asupra capacităţii de muncă persoanei expertizate i se înmânează şi planul de recuperare. (5) Planul de recuperare este obligatoriu pentru persoana în cauză şi pentru persoanele competente să îl aplice, iar bolnavul poate refuza aplicarea unor măsuri recuperatorii numai dacă acestea i-ar putea periclita viaţa, făcându-se şi dovada în acest sens. (6) Medicul expert al asigurărilor sociale stabileşte formele şi condiţiile de muncă indicate pentru cazurile respinse, precum şi pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate.  +  Articolul 8 (1) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii. (2) Pot face obiectul contestaţiei, după caz: gradul de invaliditate acordat, cauza invalidităţii, data apariţiei invalidităţii sau termenul de revizuire, stabilite prin decizia medicală asupra capacităţii de muncă. (3) Contestaţia, împreună cu dosarul medical, se înaintează, în termen de 10 zile, serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă judeţean sau de sector al municipiului Bucureşti, după caz. (4) Medicii-şefi de la serviciile de expertiză medicală a capacităţii de muncă judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti rezolvă contestaţia în termen de 45 de zile de la data înregistrării acesteia. (5) Pentru soluţionarea contestaţiei poate fi consultat INEMRCM. (6) În soluţionarea contestaţiei, după reexaminarea bolnavului şi a documentaţiei din dosarul medical, medicul-şef emite o nouă decizie medicală care înlocuieşte decizia contestată.  +  Articolul 9Casele teritoriale de pensii vor comunică, periodic, la Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, şi la INEMRCM situaţia statistică a cazurilor nou-înscrise la pensie de invaliditate şi a dosarelor medicale verificate. Modul de raportare se stabileşte prin ordin al preşedintelui CNPAS.  +  Articolul 10INEMRCM coordonează şi controlează modul de realizare a activităţii de încadrare în grade de invaliditate.  +  Anexa 1 la procedura de încadrareCASA TERITORIALĂ DE PENSII .............Serviciul de expertiză medicală a capacităţii de muncăCEREREde expertizare a capacităţii de muncă învederea încadrării în grad de invaliditateSubsemnatul(a), ..............................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în localitatea......................, str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. .., et. .., ap. ..., judeţul/sectorul ..............., CI seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, eliberată de ............... la data de .................., solicit încadrarea în grad de invaliditate, în vederea înscrierii la pensie de invaliditate, conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.În acest scop se depun următoarele documente:- Bilete de ieşire din spital []- Referat medical/Scrisoare medicală []- Analize de laborator []- Investigaţii imagistice []- Explorări funcţionale []- Copie xerox carnet de muncă []- Copie xerox carte de identitate []Data .......... Semnătura.........  +  Anexa 2 la procedura de încadrareCASA TERITORIALĂ DE PENSII .............Serviciul de expertiză medicală a capacităţii de muncăAVIZde încadrare în grad de invaliditateNr. ..... din ........Referitor la cererea pentru încadrarea în grad de invaliditate aparţinând dlui/dnei ...................., având CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în localitatea ......................., str. ................... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................, care a totalizat ... zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă la data de ............ .Se avizează:favorabil [] nefavorabil [] încadrarea în grad de invaliditate.Vă înaintăm documentaţia medicală pentru expertiza medicală a capacităţii de muncă şi încadrarea în grad de invaliditate.Medic şef al serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă,......................  +  Anexa 3 la procedura de încadrareCASA TERITORIALĂ DE PENSII ................Serviciul de expertiză medicală a capacităţii de muncăCabinetul ...............RAPORTde expertiză medicală a capacităţii de muncăNr. ...../.........Întocmit de dr. ............În urma examinării dlui/dnei ......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domiciliat(ă) în localitatea ......, str. ..... nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......., telefon .........Statutul actual:Asigurat []Neasigurat []Urmaş []Studii: fără [] primare [] gimnaziale [] medii [] superioare []Profesia ........, ultimul loc de muncă ................Ocupaţia ........, noxe profesionale ...................Incapacitate temporară de muncă în ultimele 12/24 luni ........ zile de concediu medical la data de .............Avizul serviciului de expertiză medicală a capacităţii de muncă nr. ..../...Documente medicale anexate: .........................................................................................................................................................................................Tratament recuperator urmat: ........................................................................................................................................................................................Anamneză: ...........................................................................................................................................................................................................Consumator alcool [] tutun [] medicamente [] alte droguri []Antecedente heredo-colaterale: ...............................................................................................................Antecedente personale patologice: ............................................................................................................Istoricul bolii invalidante: ........................................................................................................................................................................................Simptome: ....................................................................................................................................Examen clinic:T = G = IMC = TA = AV =............................................................................................................................................................................................................................................................................................Documente medicale ce susţin diagnosticul clinic şi funcţional:1. Examinări de specialitate: .......................................................................................................................................................................................2. Explorări funcţionale: ...........................................................................................................................................................................................3. Explorări imagistice: ............................................................................................................................................................................................Examene de laborator: ...............................................................................................................................................................................................Concluziile expertizei medicale a capacităţii de muncăDiagnostic clinic: ..................................................................................................................................................................................................Diagnostic funcţional: ..............................................................................................................................................................................................Incapacitate adaptativă: |_|_|_| %Capacitate de muncă: păstrată [] pierdută jumătate [] în totalitate []Capacitate de autoservire: DA [] NU []Grad de invaliditate: I [] II [] III [] Nu se încadrează în grad de invaliditate []Cauza invalidităţii: BO [] BP [] AM [] TBC [] Neoplasm [] SIDA []Data apariţiei invalidităţii: |_|_|_|_|_|_|_|_|Termen de revizuire: |_|_|_|_|_|_|_|_| Valabilitate: [][] luniNerevizuibil conform art. 62 alin. (7) lit. a) [] b) [] c) [] din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioarePlan de recuperare:Recomandări medicale:- Acţiuni medicale []- Acţiuni chirurgicale []- Acţiuni ortopedice []- Acţiuni balneofizioterapeutice []- Protezare []Recomandări socio-profesionale:- Schimbarea locului de muncă []- Reorientare profesională []- Recalificare []- Program redus []Poate desfăşura regulat următoarele tipuri de activităţi: uşoare [] medii [] dificile [] nu []Se contraindică activitatea profesională în următoarele condiţii:Umiditate: ridicată [] căldură []Temperaturi: ridicate [] sau scăzute []Zgomot, fum [] gaze, vapori [] lucrul la înălţime [] în apropierea surselor de apă []în apropierea obiectelor tăioase sau în mişcare []Munca de noapte []Ridicarea, deplasarea de obiecte grele []Ortostatismul: prelungit [] posturile forţate []Alte situaţii .....................................................Activitatea este permisă:- Cu program normal [] redus []- Poziţie aşezat [] spaţii acoperite []- Fără presiunea timpului []- Cu pauze suplimentare []- Alternanţe ale deplasărilor cu interval de repaus []- Nicio muncă []Observaţii:Medic expert al asigurărilor sociale,...................................  +  Anexa 4 la procedura de încadrareCASA TERITORIALĂ DE PENSII .......................Serviciul de expertiză medicală a capacităţii de muncăCabinetul ............................DECIZIEmedicală asupra capacităţii de muncăNr. |_|_|_|_|_|_| Data |_|_|_|_|_|_|_|_|Dl/Dna ........, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cu domiciliul în localitatea ..........., str. ............ nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ..................., angajat(ă) la ........., funcţia ..........., profesia ............Neasigurat [] Urmaş []În baza examenului clinic şi a analizării documentelor prezentate, se stabileşte:Diagnostic clinic: cod |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|Diagnostic funcţional: deficienţă: fără [] uşoară [] medie [] accentuată [] gravă []Capacitatea de muncă: păstrată [] pierdută jumătate [] pierdută în totalitate []Caz nou: gradul I [] gradul II [] gradul III [] nu se încadrează []Caz vechi: se menţine gradul [] trecerea din gradul [] în gradul []Capacitatea de autoservire: păstrată [] pierdută []Cauza invalidităţii: BO [] BP [] AM [] Legea nr. 11/2008 [] TBC []Document nr. |_|_|_|_|_|_|_|_| din data: |_|_|_|_|_|_|_|_|Data apariţiei invalidităţii: |_|_|_|_|_|_|_|_| Termen de revizuire: |_|_|_|_|_|_|_|_|Valabilitate: 6 luni [] 12 luni []Nerevizuibil conform art. 62 alin. (7) lit. a) [] b) [] c) [] din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioarePlan de recuperareRecomandări medicale:Recomandări socio-profesionale:Poate lucra: program normal [] redus [] nicio muncă []La revizuirea medicală va prezenta: .................................................................................................................................................................................Medic expert al asigurărilor sociale,....................................● Decizia se poate contesta în termen de 30 de zile de la data comunicării.● Decizia necontestată în termen rămâne definitivă.● Neprezentarea la revizuirea periodică duce la suspendarea plăţii pensiei.---------