LEGE nr. 190 din 14 octombrie 2010pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 18 octombrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 20 ianuarie 2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. V din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2010, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru coordonarea realizării şi actualizării INIS se constituie Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, structură fără personalitate juridică, alcătuită din reprezentanţi ai:".2. La articolul 1 alineatul (2), după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:"ş) Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România."3. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Preşedinţia Consiliului INIS este asigurată de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, şi vicepreşedinţia de Ministerul Mediului şi Pădurilor."4. La articolul 3, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) autoritate publică, în sensul prezentei ordonanţe, atunci când aceasta nu exercită o competenţă judiciară sau legislativă:1. orice autoritate publică centrală sau orice altă autoritate a administraţiei publice, inclusiv organismele publice cu rol consultativ la nivel naţional, regional ori local;2. orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte funcţii publice prevăzute de lege, inclusiv sarcini, activităţi ori servicii specifice legate de mediu;3. orice persoană fizică sau juridică care deţine responsabilităţi sau funcţii publice ori care prestează servicii publice legate de mediu sub controlul unui organism sau al unei entităţi prevăzute la pct. 1 sau 2;".5. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) trebuie să ţină seama de cerinţele utilizatorilor din domeniu, să fie uşor de realizat, să fie disponibile publicului şi să poată fi accesate prin intermediul internetului sau prin orice alt mijloc de comunicaţii electronice adecvat."6. La articolul 10, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, se asigură că există condiţii tehnice pentru ca autorităţile publice să îşi poată conecta seturile de date spaţiale şi serviciile aferente la reţeaua de servicii prevăzută la art. 9 alin. (1)............................................................. (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale furnizează reţele de comunicaţii electronice pentru autorităţile publice în vederea accesării geo-portalului."7. La articolul 12 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în situaţia în care persoana respectivă nu a consimţit la dezvăluirea publică a informaţiilor, în cazul în care legislaţia naţională sau comunitară prevede o astfel de confidenţialitate;".8. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care autorităţile publice percep taxe sau tarife pentru serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b), c) sau e), Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, asigură disponibilitatea serviciilor de comerţ electronic în cadrul geo-portalului. Aceste servicii pot fi supuse, după caz, unor clauze de exonerare de răspundere, unor licenţe obţinute electronic sau unor licenţe."9. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, asigură accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) prin intermediul geo-portalului INSPIRE al Uniunii Europene şi prin geo-portal."10. La articolul 15, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) Procedurile privind punerea în comun a seturilor şi serviciilor de date spaţiale prevăzute la alin. (1)-(8) sunt deschise, conform principiului reciprocităţii şi al egalităţii de tratament, organismelor instituite prin acorduri internaţionale la care Uniunea Europeană şi statele membre sunt parte, în scopul îndeplinirii sarcinilor care pot avea un impact asupra mediului."11. La articolul 17 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) asigură compatibilitatea geo-portalului cu geo-portalul INSPIRE al Uniunii Europene;".12. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) să iniţieze servicii cu tehnologiile de reţea aferente, acorduri de punere în comun, accesare şi utilizare, precum şi mecanisme, procese şi proceduri de coordonare şi monitorizare;".13. La articolul 20 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) modului în care se asigură coordonarea furnizorilor şi utilizatorilor de seturi de date spaţiale şi servicii aferente din sectorul public şi organismele intermediare, legătura cu terţii, precum şi organizarea asigurării calităţii;".14. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Până la data avizării raportului prevăzut la art. 20 alin. (2), Ministerul Administraţiei şi Internelor asigură resursele necesare finanţării obiectivelor pentru anul 2010."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 14 octombrie 2010.Nr. 190.---------