HOTĂRÂRE nr. 997 din 29 septembrie 2010privind aprobarea închiderii definitive și monitorizării postînchidere a stării de siguranță a obiectivului și a factorilor de mediu a unor mine și cariere, etapa a XI-a, și modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine și cariere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 15 octombrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 52 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă închiderea definitivă, conservarea, ecologizarea și monitorizarea postînchidere a stării de siguranță a obiectivului și a factorilor de mediu a minelor și carierelor aflate în patrimoniul unor companii/societăți naționale sau societăți comerciale care activează în sectorul minier, prevăzute în anexa nr. 1.1.(2) Se aprobă valorile necesare derulării, în perioada 2010-2014, a programului unic de etapizare pentru modernizarea a 8 stații de epurare și tratare a apelor de mină, în 8 amplasamente diferite. În baza studiilor de soluții se vor moderniza/optimiza procesele tehnologice pentru creșterea randamentelor specifice la fiecare stație de epurare în parte, scopul final fiind depășirea limitelor tehnologiilor actuale și încadrarea în normativele în vigoare.  +  Articolul 2Rezervele geologice neexploatate ale minelor și carierelor care se închid rămân în gestionarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.  +  Articolul 3(1) Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aferente obiectivelor miniere prevăzute a se închide potrivit anexei nr. 1.1, precum și valorificarea acestora se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sumele obținute din valorificarea mijloacelor fixe se folosesc cu respectarea prevederilor legale.(2) Se aprobă sistarea definitivă a lucrărilor de investiții neterminate, terminate și nerecepționate aferente obiectivului care se închide. Investițiile neterminate se casează și se valorifică conform procedurii de valorificare a mijloacelor fixe prevăzute în Legea nr. 15/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Anexele tehnice și dependințele, de natura celor prevăzute la art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, care se impun a fi menținute în funcțiune pe parcursul executării lucrărilor de închidere a obiectivului minier, se preiau de către ministerul de resort, urmând ca la finalizarea lucrărilor să fie valorificate conform prevederilor legale.(4) Anexele tehnice și dependințele, altele decât cele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, se valorifică prin grija operatorului economic de care a aparținut obiectivul minier, cu aprobarea prealabilă și sub coordonarea direcției de specialitate din cadrul ministerului de resort sau, după caz, a altei persoane juridice legal desemnate în acest sens de ordonatorul principal de credite. Valorificarea se face prin vânzare sau acordare cu titlu gratuit, în condițiile legii, la cererea autorităților publice locale sau a persoanelor interesate/afectate. Toate construcțiile civile sau miniere rămase nevalorificate se casează potrivit prevederilor Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se vor dezafecta conform proiectului tehnic.(5) Construcțiile care rămân nevalorificate la terminarea lucrărilor de închidere și ecologizare, precum și terenurile aferente perimetrului ecologizat se predau Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, în condițiile legii.  +  Articolul 4(1) Fondurile necesare pentru închiderea definitivă, conservarea și ecologizarea obiectivelor miniere, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postînchidere, pentru companiile/societățile naționale, fundamentate în programele tehnice de dezafectare sau conservare, elaborate în acest scop și avizate conform legii, se asigură atât din sursele proprii ale acestora, cât și din alocațiile bugetare aprobate cu această destinație. Administrarea sumelor alocate prin legea bugetului de stat se face de către ministerul de resort, direcția de specialitate, în conformitate cu prevederile legale, prin operatorul specializat înființat în acest scop prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2002 privind înființarea Societății Comerciale de Conservare și Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A., cu modificările și completările ulterioare, în baza listelor-anexă la Programul anual de conservare, închidere, reconstrucție ecologică și activități postînchidere.(2) Fondurile necesare efectuării tuturor activităților, inclusiv cele auxiliare, necesare în procesul de închidere și ecologizare a obiectivelor miniere, precum și cele privind organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, efectuarea unor teste și expertize în perioada derulării lucrărilor, organizarea și desfășurarea recepțiilor, precum și altele asemenea se prevăd în devizele generale ale obiectivelor, cu încadrarea în valorile totale aprobate prin hotărâri ale Guvernului. Plata pentru asemenea activități la obiectivele supuse închiderii se face conform contractelor de achiziție publică, normelor interne și/sau tarifelor aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.(3) Fondurile prevăzute la alin. (1), pentru obiectivele miniere cuprinse în anexa nr. 1.1, se solicită lunar de către ordonatorul principal de credite, pe baza cererilor de deschidere a creditelor bugetare care vor fi însoțite de centralizatorul deconturilor justificative ale operatorilor economici, în conformitate cu anexa nr. 2.(4) Deconturile justificative, inclusiv cele care constituie, după caz, avans, se întocmesc de către operatorul economic, pe baza contractelor încheiate pentru realizarea programelor tehnice de dezafectare sau de conservare a minelor și a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situațiile lunare de lucrări.(5) Deconturile justificative prevăzute la alin. (4) vor fi avizate de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după caz, unde se situează obiectivul la care s-au efectuat lucrările de închidere, indiferent de sediul social al operatorului economic care a efectuat această lucrare, în conformitate cu anexa nr. 3.(6) La avizarea deconturilor justificative, direcțiile generale ale finanțelor publice au obligația de a verifica încadrarea sumelor solicitate pentru închidere în valoarea aprobată prin hotărâre a Guvernului.(7) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 816/1998 privind conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 20 noiembrie 1998, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 17/1999 privind închiderea definitivă și conservarea unor mine și cariere, etapa a II-a, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 20 ianuarie 1999, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 720/1999 privind aprobarea programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a III-a, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 13 septembrie 1999, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2000 privind aprobarea Programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a IV-a, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 22 iunie 2000, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 602/2001 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine și cariere, etapa a V-a, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 9 iulie 2001, cu modificările ulterioare, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2002 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine și cariere, etapa a VI-a, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 30 august 2002, anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 926/2003 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VII-a, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 25 august 2003, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.846/2004 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VIII-a, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.112 din 27 noiembrie 2004, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.008/2006 privind aprobarea închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a IX-a, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, cu modificările ulterioare, și anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 644/2007 privind aprobarea închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu post-închidere a unor mine și cariere, etapa a X-a, și modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine și cariere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 12 iulie 2007, se modifică și se înlocuiesc cu anexa nr. 3.  +  Articolul 5Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din prezenta hotărâre și ale art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu completările ulterioare, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri asigură și este responsabil de monitorizarea factorilor de mediu postînchidere, pentru o perioadă de cel puțin 50 de ani.  +  Articolul 6Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute de prezenta hotărâre vor fi notificate și acordate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 7(1) Pentru minele și carierele prevăzute în anexele nr. 1.1 și 1.2 la care lucrările nu încep în anul financiar în care au fost aprobate, cheltuielile pentru conservare anuală și monitorizare anuală vor continua și în perioada următoare, pe baza unor analize tehnico-economice, cu condiția încadrării în valoarea aprobată.(2) Pentru minele și carierele la care lucrările nu au început în anul financiar în care s-a aprobat închiderea, lucrările vor putea începe în perioada următoare, pe baza proiectului de execuție, cu condiția încadrării în valoarea aprobată, pe total, prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 8Se aprobă suplimentarea valorilor alocate pentru unele obiective miniere aprobate la închidere prin hotărâri ale Guvernului, potrivit anexei nr. 1.2.  +  Articolul 9La anexa nr. 1 punctul XVII din Hotărârea Guvernului nr. 1.008/2006, cu modificările ulterioare, poziția 55 va avea următorul cuprins: "Lucrări anuale de remedieri, intervenții calamități, documentații, avize, teste, analize de laborator, studii, norme și normative tehnice, arhivare".  +  Articolul 10În cadrul obiectivelor miniere programate la închidere și ecologizare se va acordă prioritate lucrărilor de la depozitele de steril și iazurile de decantare aferente acestora.  +  Articolul 11Ministerul de resort și operatorii economici implicați vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 12Anexele nr. 1.1, 1.2, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 29 septembrie 2010.Nr. 997.  +  Anexa nr. 1.1
  LISTA
  minelor și carierelor care se închid în etapa a XI-a
  - lei, inclusiv TVA -
  - lei, inclusiv TVA -
  Nr. crt.Mina/ cariera/ iazulObiectivulData încetării activitățiiCodul perimetruluiValori calculate în prețuriCheltuieli totale pentru închideredin care:Conservare (anuală)Monitorizare postînchidere (anuală)
  pentru elaborarea documentațieipentru închidere, inclusiv ecologizare
  0123456 (7 + 8)78910
  Compania Națională a Uraniului - S.A. București
  1.MinaCrucea-Botușana parțial (SV), Uzina R2, E2 - Feldioara (BV)-160001octombrie 200924.046.339526.74723.519.592029.593
  2.MinaBăița Plai (BH)2009160003iunie 200957.686.622350.00057.336.6228.281.121642.371
  Societatea Națională a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu
  3.MinaPloștina (GJ)200831063septembrie 200922.761.510596.98022.164.5302.764.00043.240
  4.MinaMina Zegujani (MH)200931217septembrie 200913.041.490337.81012.703.6802.266.00043.240
  Societatea Națională a Cărbunelui - S.A. Ploiești
  5.MinaLupoaia-Brusturi (SJ)1978-octombrie 20092.991.180130.6302.860.550024.143
  Stații de epurare ape de mină
  6.-Stație pilot--noiembrie 200940.710.0003.271.19537.438.80500
  TOTAL:6 poziții138.475.6315.213.362156.023.77913.311.121782.587
   +  Anexa nr. 1.2
  LISTA
  obiectivelor miniere aprobate la închidere, conform anexei nr. 1.1 la prezenta hotărâre, la care valorile se modifică prin suplimentare
  Nr. crt.Mina/ cariera/ iazulObiectivulData încetării activitățiiCodul perimetruluiValori calculate în prețuriCheltuieli totale pentru închideredin care:Conservare (anuală)Monitorizare postînchidere (anuală)
  pentru elaborarea documentațieipentru închidere, inclusiv ecologizare
  0123456 (7 + 8)78910
  Compania Națională a Uraniului - S.A. București
  1.MinaAvram Iancu (BH) – suplimentar19996656/1313iunie 200970.496.7932.380.55868.116.23503.016.663
  2.MinaCiudanovița (CS) – suplimentar1997344/725iunie 200944.528.448402.77644.125.672010.042.451
  3.MinaLișava (CS) – suplimentar1998342/723iunie 2009118.858.2411.449.836117.408.40504.300.898
  Societatea Națională a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu
  4.Micro- carieraBerbești Est (VL) – suplimentar -199831069august 20088.089.60210.6238.078.9790703.442
  Compania Națională a Metalelor Prețioase REMIN - S.A. Baia Mare
  5.MinaBaia Sprie Est (MM) - suplimentar -200641089iulie 200812.160.225649.93611.510.2893.151.5660
  6.MinaRodna Valea Vinului (BN) - stația de epurare - suplimentar--aprilie 2009363.696130.900232.79600
  7.MinaSocea (SM) - stația de epurare - suplimentar--aprilie 2009221.34461.880159.46400
  8.MinaMestecăniș (SV) - stația de epurare - suplimentar--aprilie 2009251.68625.347226.33900
  9.MinaAluniș Fata Mare - Valea Colbului (MM) - stația de epurare - suplimentar--aprilie 20096.332.903509.5505.823.3530481.715
  10.MinaTyuzosa (MM) - stația de epurare - suplimentar--aprilie 20091.340.410261.8001.078.61000
  11.MinaToroioaga (MM) stația de epurare - suplimentar--aprilie 2009328.95445.851283.1030530.493
  12.MinaNistru 9 Mai - 11 Iunie (MM) - stația de epurare - suplimentar--aprilie 20091.536.279429.1281.107.1510721.105
  13.MinaAnton II Băița (MM) - postînchidere - suplimentar199642010decembrie 200889.44916.34273.10700
  14.MinaDelnița (SV) postînchidere - suplimentar199737057decembrie 200820.14810.7549.39400
  15.MinaRodna Valea Vinului (BN) postînchidere - suplimentar199037038decembrie 2008240.48728.521211.96604.328
  41082
  44005
  16.MinaToroioaga (MM) postînchidere - suplimentar199741112decembrie 20081.007.22590.346916.87900
  17.MinaVișeu - Novicior (MM) postînchidere - suplimentar-41138decembrie 2008235.24428.098207.14600
  18.MinaRăzoare Puț 2 (MM) postînchidere - suplimentar199135008decembrie 200821.53210.86510.66702.166
  19.MinaRotunda Valea Sibilei (MM) postînchidere - suplimentar199650008decembrie 200800004.377
  20.MinaMăcârlău (MM) postînchidere - suplimentar199741075decembrie 200813.48813.4880084.344
  21.MinaCatarama Ivașcoaia (MM) postînchidere - suplimentar199741019decembrie 2008299.77133.301266.470027.409
  42033
  22.MinaValea Roșie (MM) postînchidere - suplimentar199750000decembrie 200853.5993.86649.73300
  23.MinaAurum (MM) postînchidere - suplimentar199750034decembrie 200835.9782.65733.32100
  Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST Deva
  24.MinaBăișoara (CJ) - suplimentar200237027iulie 2008500.55050.000450.55000
  25.MinaComplex Vechi Puț Iosif (AB) - suplimentar1999-iulie 20081.858.54880.0001.778.54800
  26.MinaBoița Hațeg (HD) postînchidere - suplimentar199741143decembrie 2008234.27312.159222.114068.496
  27.CarieraOhaba Ponor (HD) postînchidere - suplimentar198614001decembrie 200840110429703.188
  28.MinaBălan Central (HG) postînchidere - suplimentar199741010decembrie 20082.786.8362.6912.784.14500
  29.MinaRuda Brad (HD) postînchidere - suplimentar199741138decembrie 20083.1934452.74800
  30.MinaMașca Puț 1 Iara (CJ) postînchidere - suplimentar199837021decembrie 20086.0823.7622.32000
  31.MinaComplex Vechi Puț Iosif (AB) postînchidere - suplimentar1999-decembrie 2008534.83511.061523.77400
  32.MinaMuncel (HD) postînchidere - suplimentar199926003decembrie 200827.8705.44122.429084.928
  33.MinaButuroasa (AB) postînchidere - suplimentar2003-decembrie 20082.3671982.16900
  34.MinaGhelari Est (HD) postînchidere - suplimentar199937035decembrie 200824.4455.35519.09000
  35.MinaRușchița (Pârâul cu Raci) (CS) postînchidere - suplimentar199037020decembrie 20085.4332.3803.05301.775
  36.MinaOcna de Fier - Docnecea (CS) postînchidere - suplimentar199737013decembrie 2008296.7936.545290.248066.446
  37028
  37029
  41005
  41006
  41078
  41083
  37.MinaRușchița (complexe) (CS) postînchidere - suplimentar199741085decembrie 2008316.4757.273309.202093.999
  38.MinaRușchița (vârful Boul) (CS) postînchidere - suplimentar1.99137026decembrie 2008490.2494.284485.96500
  39.MinaBaia de Aramă (MH) postînchidere - suplimentar199742029decembrie 2008660.7766.000654.77605.469
  40.MinaFlorimunda (CS) postînchidere - suplimentar199941045decembrie 2008131.0945.474125.62000
  42013
  41.MinaSasca Montană (CS) postînchidere - suplimentar199842042decembrie 2008410.2676.050404.21700
  42027
  42044
  42.MinaAltân Tepe (TL) postînchidere - suplimentar200343003decembrie 2008430.64810.254420.39400
  43.MinaBoița Hațeg (HD) stația de epurare - suplimentar--iulie 20091.245.23719.6531.225.58400
  44.MinaOgașul Grecilor (CS) postînchidere - suplimentar1996-decembrie 2008125.6263.570122.056036.686
  45.MinaDealu Negru Inferior (SV) - suplimentar200342015iulie 200813.955.300120.10013.835.2009.3300
  46.CarieraOstra (SV) - suplimentar200386001iulie 200842.564.157575.48541.988.672846.34235.607
  Societatea Națională a Cărbunelui - S.A. Ploiești
  47.CarieraSfântu Gheorghe (CV) - suplimentar199631107iunie 200979.906.467079.906.46700
  48.MinaPescăreasa (Ag) - suplimentar199831037octombrie 20091.218.10355.6451.162.468034.750
  TOTAL:48 de poziții414.261.5277.590.352406.671.1854.007.23820.350.735
  NOTE:1. Valorile cuprinse în coloana (6), la stațiile de epurare, reprezintă valori totale pentru lucrări de remediere sau de optimizare a fluxului tehnologic, iar cele din coloana (10) reprezintă valori anuale suplimentare pentru exploatare.2. Valorile cuprinse în coloana (6), pentru obiectivele la care este specificat "postînchidere", reprezintă lucrări de remediere, iar cele din coloana (10) reprezintă valori anuale suplimentare de monitorizare.
   +  Anexa nr. 2MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
  Aprobat
  Ordonator principal de credite,
  ............................

  DECONT CENTRALIZATOR*)
  privind cheltuielile realizate pentru închiderea minelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .........., pentru
  deschiderea finanțării pe luna ........./anul ..........
  I. închideriII. conservăriIII. monitorizări postînchidere
  lei, inclusiv TVA
  Nr. crt. Mina Obiectivul Cheltuieli totale aprobate pentru închidere pe anul .......... Cheltuieli efectuate pentru conservare, proiectare, închidere Cheltuieli pentru monitorizare postînchidere Sumele alocate Diferența de acordat 7 = 4 - 6 7 = 5 - 6
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1. I X
  2. II X
  3. III X
  4. TOTAL
  Director general,……………..Director economic,………………….
  *) Se aplică pentru toate minele și carierele a căror conservare, închidere definitivă și monitorizare postînchidere au fost aprobate prin hotărâri ale Guvernului.
  Direcția generală planificare și dezvoltare economică,
  Director general,
  ....................
   +  Anexa nr. 3OPERATOR ECONOMIC(furnizor produse/prestator servicii/executant de lucrări)(Elemente de identificare)
  DECONT JUSTIFICATIV
  privind cheltuielile realizate pentru închiderea minelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .......,
  pentru deschiderea finanțării pe luna ....../anul ......
  I. închideriII. conservăriIII. monitorizări
  lei, inclusiv TVA
  Nr. crt. Mina Obiectivul Cheltuieli totale aprobate pentru închidere pe anul .......... Cheltuieli efectuate pentru conservare, proiectare, închidere Cheltuieli pentru monitorizare postînchidere Sumele alocate Diferența de acordat 7 = 4 - 6 7 = 5 - 6
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1. I X
  2. II X
  3. III X
  4. TOTAL
  Director general,……………..Director economic,………………….
  VizatVerificat realitatea și exactitatea datelor din decont, conform procesului-verbal de constatare nr. .......Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului .........,Director general,........................
  ----------