HOTĂRÂRE nr. 937 din 1 septembrie 2010privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal pentru clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase şi conţine prevederi speciale pentru anumite preparate, care pot prezenta pericol, clasificate sau nu ca periculoase în sensul prezentei hotărâri. (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică preparatelor care: a) conţin cel puţin o substanţă periculoasă, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase; şi b) sunt considerate periculoase, potrivit prevederilor art. 5-11. (3) Prevederile art. 13-22 şi 30, precum şi cele ale anexelor nr. 1 şi 2 se aplică şi preparatelor care nu sunt considerate periculoase potrivit prevederilor art. 5-11, dar care pot prezenta un anumit pericol. (4) Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor de protecţie a plantelor, fără a aduce atingere Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică următoarelor preparate finite, destinate utilizatorului final: a) preparatelor care conţin substanţe radioactive, astfel cum sunt definite în Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică şi de Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, cu completările ulterioare; b) dispozitivelor medicale invazive sau utilizate în contact fizic direct cu corpul uman, în măsura în care anumite dispoziţii legale stabilesc pentru substanţele şi preparatele periculoase criterii de clasificare şi de etichetare, care asigură acelaşi nivel de informare şi de protecţie ca şi prezenta hotărâre; c) preparatelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008. (6) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul: a) transportului de preparate periculoase pe calea ferată, pe căi rutiere, aeriene, maritime sau pe căi navigabile interioare; b) preparatelor în tranzit supuse unui control vamal, cu condiţia ca acestea să nu fie supuse unei prelucrări sau unei transformări. (7) Pentru aplicarea prezentei hotărâri se desemnează ca autorităţi competente următoarele instituţii: a) Ministerul Mediului şi Pădurilor - autoritate de coordonare şi de reglementare; b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - autoritate de implementare; c) Garda Naţională de Mediu şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - autorităţi de control şi inspecţie.  +  Articolul 2Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) polimer - substanţă constituită din molecule caracterizate printr-o secvenţă din unul sau mai multe tipuri de unităţi monomere şi care conţine o majoritate ponderală simplă de molecule cu cel puţin 3 unităţi monomere legate covalent de cel puţin o altă unitate monomeră sau un alt reactant şi conţine mai puţin de o majoritate ponderală simplă de molecule cu aceeaşi greutate moleculară. Asemenea molecule trebuie să aibă greutăţile moleculare distribuite într-un astfel de domeniu încât diferenţele de greutate moleculară să fie atribuite, în primul rând, diferenţelor de număr al unităţilor monomere. În înţelesul prezentei definiţii, prin unitate monomeră se înţelege forma reacţionată a unei substanţe monomere într-un polimer; b) cercetare şi dezvoltare ştiinţifică - experimentarea ştiinţifică, analiza sau cercetarea chimică desfăşurată în condiţii controlate; aceasta include determinarea proprietăţilor intrinseci, a performanţelor şi eficacităţii, precum şi cercetările ştiinţifice legate de dezvoltarea unui produs; c) cercetare şi dezvoltare orientate spre proces - dezvoltarea în continuare a unei substanţe în preparate, în cursul căreia se utilizează instalaţii-pilot sau producţie de probă în vederea elaborării procesului de producţie şi/sau a testării domeniilor de aplicare a substanţei; d) semnificaţiile termenilor "preparate", "substanţe", "EINECS" şi a expresiei "introducere pe piaţă" sunt corespunzătoare definiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008.  +  Articolul 3 (1) Clasificarea preparatelor periculoase în funcţie de gradul şi natura specifică ale pericolelor prezentate se bazează pe definiţiile categoriilor de pericol prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008. (2) Principiile generale care guvernează clasificarea şi etichetarea preparatelor se aplică potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008, cu excepţia cazului în care se aplică criteriile alternative prevăzute la art. 5-11 sau la art. 14-22 şi în anexele nr. 1-5.  +  Articolul 4 (1) Evaluarea pericolelor pe care le poate prezenta un preparat se bazează pe determinarea următoarelor proprietăţi: a) fizico-chimice; b) care afectează sănătatea; c) care afectează mediul. (2) Proprietăţile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie evaluate în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 5-11. (3) În cazurile în care se fac încercări de laborator, acestea trebuie efectuate asupra preparatului, în forma în care acesta este introdus pe piaţă. (4) La determinarea proprietăţilor periculoase ale preparatelor periculoase, în sensul prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008, potrivit prevederilor art. 5-11, trebuie să fie luate în considerare toate substanţele periculoase şi în special cele care: a) sunt cuprinse în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările ulterioare; b) sunt cuprinse în ELINCS (Lista europeană a substanţelor notificate); c) sunt clasificate şi etichetate provizoriu de către persoana care răspunde de introducerea lor pe piaţă în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008. (5) Pentru preparatele care fac obiectul prezentei hotărâri, substanţele periculoase prevăzute la alin. (4) clasificate ca periculoase pe baza efectelor lor asupra sănătăţii şi/sau asupra mediului, prezente fie sub formă de impurităţi, fie sub formă de aditivi, trebuie să fie luate în considerare atunci când concentraţiile lor sunt egale sau superioare celor prevăzute în tabelul nr. 1, cu excepţia cazurilor în care sunt stabilite valori inferioare în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările ulterioare, în anexa nr. 3 secţiunea B sau în anexa nr. 4 secţiunea B, cu excepţia cazului în care sunt prevăzute dispoziţii contrare în anexa nr. 2.Tabelul nr. 1
  Concentraţia luată
  în considerare pentru
  Categoria de pericol a substanţei
  preparate gazoase alte preparate
  % volum/volum % greutate/greutate
  Foarte toxic ≥ 0,02 ≥ 0,1
  Toxic ≥ 0,02 ≥ 0,1
  Cancerigen Categoria 1 sau 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1
  Mutagen Categoria 1 sau 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1
  Toxic pentru reproducere Categoria 1 sau 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1
  Nociv ≥ 0,2 ≥ 1
  Coroziv ≥ 0,02 ≥ 1
  Iritant ≥ 0,2 ≥ 1
  Sensibilizant ≥ 0,2 ≥ 1
  Cancerigen Categoria 3 ≥ 0,2 ≥ 1
  Mutagen Categoria 3 ≥ 0,2 ≥ 1
  Toxic pentru reproducere Categoria 3 ≥ 0,2 ≥ 1
  Periculos pentru mediu N ≥ 0,1
  Periculos pentru stratul de ozon ≥ 0,1 ≥ 0,1
  Periculos pentru mediu ≥ 1
   +  Articolul 5 (1) Pericolele care decurg din proprietăţile fizicochimice ale unui preparat se evaluează prin determinarea, potrivit metodelor de testare prevăzute în partea A a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările ulterioare, a proprietăţilor fizico-chimice ale preparatului, necesare pentru o clasificare şi o etichetare corespunzătoare, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu este necesară determinarea proprietăţilor explozive, oxidante, extrem de inflamabile, foarte inflamabile sau inflamabile ale unui preparat, cu condiţia ca: a) niciunul dintre componenţii săi să nu prezinte astfel de proprietăţi şi ca, pe baza informaţiilor de care dispune producătorul, să fie puţin probabil ca preparatul să prezinte pericole de această natură; b) în caz de modificare a compoziţiei unui preparat cu compoziţie cunoscută, să existe argumente ştiinţifice prin care să se arate că o reevaluare a pericolelor nu va conduce la schimbarea clasificării; c) preparatele introduse pe piaţă sub formă de aerosoli să îndeplinească cerinţele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatorilor de aerosoli, cu modificările ulterioare. (3) În cazul în care metodele de testare prevăzute în partea A a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008, cu modificările ulterioare, nu sunt adecvate, pot fi folosite metode de calcul alternative, după cum urmează: a) pentru preparatele negazoase se poate utiliza metoda de determinare a proprietăţilor oxidante ale preparatelor care conţin peroxizi organici, conform prevederilor pct. 2.2.2.1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008; b) pentru determinarea proprietăţilor de inflamabilitate ale preparatelor gazoase se poate utiliza metoda de calcul alternativ prevăzută la pct. 9.1.1.1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008; c) pentru determinarea proprietăţilor oxidante ale preparatelor gazoase se poate utiliza metoda de calcul alternativ prevăzută la pct. 9.1.1.2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008. (4) În cazul preparatelor inflamabile, există derogări de la aplicarea metodelor de testare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 440/2008, cu modificările ulterioare, conform prevederilor pct. 2.2.5 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008. (5) Pericolele care decurg din proprietăţile fizico-chimice ale unui preparat reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se evaluează prin determinarea proprietăţilor fizico-chimice ale preparatului, necesare pentru o clasificare corespunzătoare, în conformitate cu criteriile din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008. Aceste proprietăţi se determină cu ajutorul metodelor de testare prevăzute în partea A a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008, cu modificările ulterioare, cu excepţia cazului în care alte metode recunoscute pe plan internaţional sunt acceptabile potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 421/809/687/2005 pentru aprobarea cerinţelor pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substanţelor active şi ale produselor formulate, necesare evaluării în vederea omologării, frazelor de risc şi frazelor-tip pentru măsurile de siguranţă specifice produselor de protecţie a plantelor.  +  Articolul 6Pericolele pentru sănătate pe care le prezintă un preparat se evaluează după una sau mai multe dintre următoarele proceduri: a) prin metoda convenţională prevăzută în anexa nr. 3; b) prin determinarea proprietăţilor toxicologice ale preparatului, necesare pentru o clasificare corespunzătoare, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008, cu ajutorul metodelor de testare specificate în partea B a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008, cu modificările ulterioare, cu excepţia cazului în care pentru produsele de protecţie a plantelor sunt acceptabile, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 421/809/687/2005, alte metode recunoscute pe plan internaţional.  +  Articolul 7 (1) Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările şi completările ulterioare, numai atunci când poate fi demonstrat ştiinţific de către persoana responsabilă de introducerea pe piaţă a preparatului că proprietăţile toxicologice ale acestuia nu pot fi corect determinate prin metoda prevăzută în anexa nr. 3 sau pornind de la rezultatele testelor efectuate pe animale, se pot aplica metodele prevăzute la art. 6 lit. b), cu condiţia ca acestea să fie justificate sau autorizate în mod specific, potrivit prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 143/400/2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale. (2) În cazul în care o proprietate toxicologică este determinată prin metodele prezentate la art. 6 lit. b), pentru obţinerea de noi date, testul se efectuează în conformitate cu principiile bunei practici de laborator prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile art. 7 şi 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 143/400/2002. (3) Sub rezerva prevederilor art. 8, în cazul în care s-a stabilit o proprietate toxicologică pe baza celor două metode prevăzute la art. 6, pentru clasificarea preparatului se folosesc rezultatele obţinute prin metodele prevăzute la art. 6 lit. b), cu excepţia cazurilor în care este vorba despre efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, când se aplică numai metoda prevăzută la art. 6 lit. a). (4) Orice proprietate toxicologică a preparatului care nu a fost evaluată prin metodele prevăzute la art. 6 lit. b) trebuie să fie evaluată în conformitate cu metoda prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 8Preparatul periculos trebuie clasificat avându-se în vedere şi următoarele elemente: a) efectele preparatului asupra omului, în cazul în care se poate demonstra prin studii epidemiologice, prin studii de caz validate ştiinţific, conform prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008, sau prin experienţa practică, fundamentată statistic, cum ar fi evaluarea datelor furnizate de centrele de informare toxicologică sau a celor referitoare la bolile profesionale, că efectele toxicologice asupra omului se deosebesc de cele evidenţiate prin aplicarea metodelor prevăzute la art. 6; b) efecte precum potenţarea, în cazul în care se poate demonstra că din cauza acestor efecte o evaluare convenţională ar putea subestima pericolul datorat toxicităţii preparatului; c) efecte precum antagonismul, în cazul în care se poate demonstra că din cauza acestor efecte o evaluare convenţională ar putea supraestima pericolul cauzat de toxicitatea preparatului.  +  Articolul 9 (1) Pentru preparatele cu compoziţie cunoscută, cu excepţia celor reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările şi completările ulterioare, clasificate în conformitate cu metoda prevăzută la art. 6 lit. b), se va face o nouă evaluare a pericolului pentru sănătate prin metodele prevăzute la art. 6 lit. b) sau în anexa nr. 3, atunci când: a) producătorul modifică, în conformitate cu tabelul nr. 2, concentraţia iniţială, exprimată în procente greutate/greutate sau în procente volum/volum, a unuia sau mai multor componenţi periculoşi care intră în compoziţia lor;Tabelul nr. 2  ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Domeniul de concentraţie iniţială │ Variaţia admisă pentru │ │ a componentului │concentraţia iniţială a componentului│ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ ≤ 2,5% │ ± 30% │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ > 2,5 ≤ 10% │ ± 20% │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ > 10 ≤ 25% │ ± 10% │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ > 25 ≤ 100% │ ± 5% │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ b) producătorul modifică compoziţia preparatelor, înlocuind sau adăugând unul ori mai mulţi componenţi, chiar dacă sunt sau nu periculoşi în sensul definiţiilor cuprinse în art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008. (2) Această nouă evaluare este aplicabilă cu excepţia cazurilor în care există argumente ştiinţifice convingătoare care arată că o reevaluare a pericolului nu va conduce la o schimbare a clasificării.  +  Articolul 10 (1) Evaluarea pericolelor pentru mediu ale unui preparat se realizează după una sau mai multe dintre următoarele proceduri: a) prin metoda convenţională de calcul prevăzută în anexa nr. 4; b) prin determinarea proprietăţilor periculoase pentru mediu ale preparatului, necesare pentru o clasificare corespunzătoare, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008, cu ajutorul metodelor de testare prevăzute în partea C a anexei la Regulamentul (CE) nr. 440/2008, cu modificările ulterioare, cu excepţia cazului în care pentru produsele de protecţia plantelor sunt acceptabile alte metode recunoscute pe plan internaţional în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 421/809/687/2005. (2) Condiţiile de aplicare a metodelor de testare sunt prevăzute în anexa nr. 4 secţiunea C, fără a aduce atingere cerinţelor de testare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În situaţia în care se stabileşte o proprietate ecotoxicologică pe baza metodelor prevăzute la alin. (1) lit. b), în vederea obţinerii de noi date, testul se realizează în conformitate cu principiile bunei practici de laborator prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 63/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În situaţia în care pericolele pentru mediu au fost evaluate după ambele proceduri prevăzute la alin. (1), rezultatele obţinute prin metodele prevăzute la alin. (1) lit. b) se folosesc la clasificarea preparatului.  +  Articolul 11 (1) Pentru preparatele cu compoziţie cunoscută, cu excepţia celor reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările şi completările ulterioare, clasificate conform metodelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), se efectuează o nouă evaluare a pericolului pentru mediu după metoda prevăzută în anexa nr. 4 sau după cele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), atunci când: a) producătorul modifică, în conformitate cu tabelul nr. 3, concentraţia iniţială, exprimată în procente greutate/greutate sau în procente volum/volum, a unuia sau mai multor componenţi periculoşi care intră în compoziţia lor;Tabelul nr. 3  ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Limitele de concentraţie iniţială │ Variaţia admisă pentru │ │ a componentului │concentraţia iniţială a componentului│ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ ≤ 2,5% │ ± 30% │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ > 2,5 ≤ 10% │ ± 20% │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ > 10 ≤ 25% │ ± 10% │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ > 25 ≤ 100% │ ± 5% │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ b) producătorul modifică compoziţia înlocuind sau adăugând unul ori mai mulţi componenţi, chiar dacă sunt sau nu periculoşi în sensul definiţiilor cuprinse în art. 2 alin. (2) al Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008. (2) Această nouă evaluare este aplicabilă cu excepţia cazului în care există argumente ştiinţifice convingătoare care arată că o reevaluare a pericolului nu va conduce la o schimbare a clasificării.  +  Articolul 12 (1) Este interzisă introducerea pe piaţă a preparatelor care fac obiectul prezentei hotărâri dacă acestea nu îndeplinesc criteriile de clasificare, ambalare şi etichetare. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului solicită persoanei responsabile de introducerea pe piaţă a preparatului informaţii legate de compoziţia acestuia şi orice alte informaţii utile în acest sens, cum sunt: a) datele utilizate pentru clasificarea şi etichetarea preparatului; b) datele referitoare la cerinţele de ambalare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3), inclusiv certificatul de testare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 partea A la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008; c) datele utilizate la întocmirea fişei cu date de securitate, în conformitate cu art. 30. (3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului comunică Comisiei Europene informaţii şi date referitoare la aplicarea prevederilor privind preparatele periculoase, după ce în prealabil a informat Ministerul Mediului şi Pădurilor în legătură cu acestea.  +  Articolul 13 (1) Este interzisă introducerea pe piaţă a preparatelor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi a celor prevăzute în anexa nr. 1 potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) dacă ambalajul acestora nu îndeplineşte următoarele cerinţe: a) ambalajele trebuie să fie proiectate şi realizate astfel încât să împiedice orice pierdere de conţinut; această cerinţă nu se aplică atunci când se prevăd dispozitive de siguranţă speciale; b) materialele din care sunt realizate ambalajele şi sistemele de închidere nu trebuie să fie susceptibile la atacul conţinutului sau să formeze cu acesta compuşi periculoşi; c) ambalajul şi sistemele de închidere trebuie să fie rezistente şi solide pentru a se evita slăbirea acestora şi pentru a îndeplini criteriile de securitate în condiţiile unei manipulări normale; d) recipientele prevăzute cu sisteme de închidere trebuie să fie proiectate astfel încât ambalajul să permită închiderea în mod repetat, fără pierdere de conţinut. (2) Recipientele care conţin preparate oferite sau vândute publicului larg nu trebuie să aibă: a) o formă şi/sau un design de natură să atragă sau să stimuleze curiozitatea copiilor ori să inducă în eroare consumatorii; b) o prezentare şi/sau o denumire ca cele utilizate pentru produsele alimentare sau hrana pentru animale ori produsele medicinale sau cosmetice. (3) Recipientele care conţin preparate oferite sau vândute publicului larg şi care sunt prevăzute în anexa nr. 1 trebuie să îndeplinească cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) să fie prevăzute cu un sistem de închidere de siguranţă pentru copii; b) să aibă o indicaţie tactilă de pericol. (4) Sistemele trebuie să fie conforme cu specificăţiile tehnice prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008. (5) Ambalajul pentru preparate este considerat corespunzător cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) atunci când acesta se conformează cerinţelor aplicabile la transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, pe căi rutiere, aeriene sau pe căi navigabile interioare şi maritime.  +  Articolul 14Este interzisă introducerea pe piaţă: a) a preparatelor dacă eticheta de pe ambalaj nu îndeplineşte toate cerinţele prevăzute de art. 15-22 şi dacă nu corespunde dispoziţiilor specifice prevăzute în anexa nr. 2 secţiunile A şi B; b) a preparatelor, în sensul art. 1 alin. (3), aşa cum sunt ele definite în secţiunile B şi C ale anexei nr. 2, dacă eticheta de pe ambalaj nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 15 lit. a) şi b) şi nu corespunde dispoziţiilor speciale cuprinse în secţiunile B şi C ale anexei nr. 2.  +  Articolul 15Pe orice ambalaj trebuie indicate lizibil, în mod clar şi în aşa fel încât să nu se poată şterge următoarele informaţii: a) denumirea comercială sau denumirea prin care furnizorul identifică preparatul; b) numele, adresa completă şi numărul de telefon ale persoanei stabilite pe teritoriul Comunităţii care răspunde de introducerea pe piaţă a preparatului, indiferent că este producător, importator sau distribuitor; c) denumirea chimică a substanţei sau substanţelor periculoase prezente în preparat; d) simbolurile şi indicaţiile de pericol; e) natura riscurilor specifice atribuite - fraze R; f) recomandări de prudenţă - fraze S; g) cantitatea nominală - masa nominală sau volumul nominal al conţinutului în cazul preparatelor oferite sau vândute publicului larg.  +  Articolul 16 (1) Înscrierea pe eticheta preparatului a denumirii chimice a substanţei sau substanţelor periculoase prezente în acesta se realizează în conformitate cu următoarele cerinţe: a) pentru preparatele clasificate T^+, T, Xn, în conformitate cu prevederile art. 6, trebuie luate în considerare numai substanţele T^+, T, Xn prezente în concentraţie egală cu sau mai mare decât limita inferioară (limita Xn) prevăzută pentru fiecare dintre ele în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările ulterioare, sau în anexa nr. 3 secţiunea B; b) pentru preparatele clasificate C, conform prevederilor art. 6, se iau în considerare numai substanţele C prezente în concentraţie egală cu sau mai mare decât limita inferioară (limita Xi) stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările ulterioare, sau în anexa nr. 3 secţiunea B; c) denumirile substanţelor care au determinat clasificarea preparatului în una sau mai multe dintre următoarele categorii de pericole:(i) cancerigen categoriile 1, 2 sau 3;(îi) mutagen categoriile 1, 2 sau 3;(iii) toxic pentru reproducere categoriile 1, 2 sau 3;(iv) foarte toxic, toxic sau nociv datorită efectelor neletale în urma unei singure expuneri;(v) toxic sau nociv datorită efectelor grave în urma expunerii repetate sau prelungite;(vi) sensibilizant. (2) Denumirea chimică trebuie să fie menţionată sub una dintre denumirile prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările ulterioare, sau o denumire chimică recunoscută pe plan internaţional, dacă o asemenea denumire nu este prevăzută încă în această anexă. (3) Ca urmare a prevederilor alin. (1), nu este necesară menţionarea pe etichetă a denumirii niciuneia dintre substanţele care au condus la clasificarea preparatului în una sau mai multe dintre următoarele categorii de pericol: a) exploziv; b) oxidant; c) extrem de inflamabil; d) foarte inflamabil; e) inflamabil; f) iritant; g) periculos pentru mediu. (4) Se exceptează de la prevederile alin. (3) cazurile în care substanţa trebuie să fie menţionată în temeiul alin. (1). (5) Este suficient un număr de maximum 4 denumiri chimice ale substanţelor din compoziţia preparatului pentru identificarea substanţelor responsabile în principal de pericolele majore pentru sănătate care au determinat clasificarea şi alegerea frazelor de risc adecvate. În anumite cazuri pot fi necesare mai mult de 4 denumiri chimice ale substanţelor din componenţa preparatului.  +  Articolul 17 (1) Etichetarea preparatelor cu simbolurile de pericol şi indicaţiile de pericol prevăzute la art. 15 lit. d) se efectuează potrivit prevederilor anexelor nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 şi este aplicată în funcţie de rezultatele evaluării pericolelor efectuate potrivit prevederilor anexelor nr. 3-5. (2) În cazul în care se impune atribuirea a mai mult de un simbol de pericol pentru un preparat, trebuie respectate următoarele: a) obligaţia de a aplica simbolul "T" face opţională utilizarea simbolurilor "C" şi "X", dacă nu există prevederi contrare în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările ulterioare; b) obligaţia de a aplica simbolul "C" face opţională utilizarea simbolului "X"; c) obligaţia de a aplica simbolul "E" face opţională utilizarea simbolurilor "F" şi "O"; d) obligaţia de a aplica simbolul "Xn" face opţională utilizarea simbolului "Xi". (3) Simbolul sau simbolurile sunt tipărite cu negru, pe fond galben-portocaliu.  +  Articolul 18 (1) Etichetarea preparatelor cu frazele R prevăzute la art. 15 lit. e) trebuie să fie în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008, iar atribuirea acestora în concordanţă cu rezultatele evaluării pericolelor, realizată în conformitate cu anexele nr. 3-5. (2) Un număr de maxim 6 fraze R este suficient pentru descrierea riscurilor; în acest scop, combinaţiile de fraze prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 sunt considerate fraze unice. (3) În cazul în care preparatul se încadrează concomitent în mai multe categorii de pericol, frazele-tip trebuie să acopere totalitatea principalelor pericole prezentate de preparat. În anumite cazuri, pot fi necesare mai mult de 6 fraze R. (4) Frazele-tip "extrem de inflamabil" sau "foarte inflamabil" pot să nu fie utilizate în cazul în care descriu o indicaţie de pericol utilizată în concordanţă cu prevederile art. 17.  +  Articolul 19 (1) Etichetarea preparatelor cu recomandările de prudenţă (fraze S) prevăzute la art. 15 lit. f) trebuie să fie în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008, iar atribuirea acestora în funcţie de rezultatele evaluării pericolelor, realizată în conformitate cu anexele nr. 3-5. (2) Este suficient un număr de maxim 6 fraze S pentru formularea celor mai adecvate recomandări de prudenţă, în acest scop, combinaţiile de fraze prevăzute în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 sunt considerate fraze unice. Cu toate acestea, în anumite cazuri pot fi necesare mai mult de 6 fraze S. (3) În cazul în care inscripţionarea pe etichetă sau chiar pe ambalaj este fizic imposibilă, ambalajul va fi însoţit de recomandări de prudenţă cu privire la utilizarea preparatului.  +  Articolul 20Etichetarea ecologică trebuie să respecte dispoziţiile speciale prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 21În cazul în care conţinutul ambalajului nu depăşeşte 125 ml: a) pentru preparatele clasificate ca foarte inflamabile, oxidante, iritante, cu excepţia celor care au atribuite fraza R41, sau periculoase pentru mediu şi cărora li se atribuie simbolul N, inscripţionarea frazelor R sau a frazelor S nu este necesară; b) pentru preparatele clasificate ca inflamabile sau periculoase pentru mediu şi cărora nu li se atribuie simbolul N, este necesară inscripţionarea frazelor R, dar nu şi a frazelor S.  +  Articolul 22Fără a aduce atingere art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările şi completările ulterioare, indicaţiile de tipul "netoxic", "nenociv", "nepoluant", "ecologic" sau orice altă indicaţie al cărei scop este de a demonstra caracterul nepericulos al unui preparat sau care poate duce la subestimarea pericolelor prezentate de preparatul respectiv nu trebuie menţionate pe ambalajul sau eticheta niciunuia dintre preparatele reglementate de prezenta hotărâre.  +  Articolul 23 (1) Atunci când menţiunile prevăzute de art. 14-22 se găsesc pe o etichetă, aceasta trebuie fixată bine pe una sau mai multe feţe ale ambalajului, astfel încât aceste menţiuni să poată fi citite orizontal în cazul în care ambalajul este depozitat în condiţii normale. (2) Dimensiunile etichetei sunt stabilite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008, iar eticheta este destinată exclusiv informaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre şi, dacă este necesar, informaţii suplimentare referitoare la sănătate sau securitate. (3) Eticheta nu este obligatorie atunci când menţiunile impuse conform modalităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt inscripţionate în mod vizibil chiar pe ambalaj. (4) Culoarea şi forma de prezentare a etichetei sau, în cazul prevăzut de alin. (3), ale ambalajului trebuie să fie astfel realizate încât simbolul de pericol şi fondul acestuia să se poată distinge cu claritate. (5) Informaţiile înscrise pe etichetă conform prevederilor art. 14-22 trebuie să se distingă în mod clar pe fondul acestuia şi să aibă o dimensiune şi o spaţiere suficiente pentru a putea fi citite cu uşurinţă. (6) Prevederile speciale cu privire la forma de prezentare şi formatul acestor informaţii sunt stabilite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008. (7) Pentru preparatele introduse pe piaţa din România eticheta se redactează în limba română.  +  Articolul 24Cerinţele de etichetare sunt considerate ca fiind îndeplinite: a) în cazul unui ambalaj exterior care cuprinde unul sau mai multe ambalaje interioare, dacă ambalajul exterior este etichetat în conformitate cu normele internaţionale privind transportul mărfurilor periculoase şi dacă ambalajul sau ambalajele interioare sunt etichetate în conformitate cu prezenta hotărâre; b) în cazul unui ambalaj unic, dacă acesta este etichetat în conformitate cu normele internaţionale pentru transportul mărfurilor periculoase, precum şi cu prevederile art. 15, 16, 18 şi 19 pentru preparatele clasificate în conformitate cu art. 10 şi 11 se aplică şi dispoziţiile art. 17, pentru proprietatea respectivă, atunci când aceasta nu a fost menţionată ca atare pe etichetă sau, dacă este cazul, pentru tipuri speciale de ambalaj, de exemplu buteliile de gaz mobile, cu respectarea dispoziţiilor specifice prevăzute de anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008.  +  Articolul 25Pentru preparatele periculoase care nu părăsesc teritoriul României se poate admite etichetarea în conformitate cu normele naţionale în locul etichetării în conformitate cu normele internaţionale privind transportul mărfurilor periculoase.  +  Articolul 26 (1) Prevederile art. 13-25 nu se aplică pentru explozivii introduşi pe piaţă în vederea producerii unui efect practic prin explozie sau prin efect pirotehnic. (2) Prevederile art. 13-25 nu se aplică anumitor preparate periculoase în sensul prevederilor art. 5-11, definite conform pct. 9.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008, dacă, în forma sub care sunt introduse pe piaţă nu prezintă niciun risc din punct de vedere al proprietăţilor fizico-chimice ori risc pentru sănătate sau pentru mediu.  +  Articolul 27 (1) La introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase sunt permise următoarele excepţii: a) pe ambalajele care sunt fie prea mici, fie improprii pentru a fi etichetate în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1)-(3), etichetarea prevăzută de art. 14-22 poate să fie efectuată într-un alt mod adecvat; b) prin excepţie de la prevederile art. 14-25, ambalajele care conţin preparate periculoase care sunt clasificate ca nocive, extrem de inflamabile, foarte inflamabile, inflamabile, iritante sau oxidante pot să nu fie etichetate sau să fie etichetate într-un alt mod, în cazul în care ambalajele conţin cantităţi atât de mici încât acestea nu prezintă niciun pericol pentru persoanele care manipulează aceste preparate sau pentru alte persoane; c) prin excepţie de la prevederile art. 14-25, ambalajele care conţin preparate clasificate în conformitate cu prevederile art. 10-11 pot să nu fie etichetate sau să fie etichetate într-un alt mod, în cazul în care cantităţile pe care le conţin sunt atât de mici încât nu prezintă niciun pericol pentru mediu; d) prin excepţie de la prevederile art. 14-25, ambalajele preparatelor periculoase care nu sunt menţionate la lit. b) sau c) pot să fie etichetate într-un alt mod adecvat, în cazul în care ambalajele sunt prea mici pentru a permite etichetarea prevăzută la art. 14-25 şi nu prezintă niciun pericol pentru persoanele care manipulează aceste preparate sau pentru alte persoane. (2) În cazul în care se aplică prevederile alin. (1) nu este permisă utilizarea altor simboluri, indicaţii de pericol, fraze R sau fraze S decât cele prevăzute prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 28În cazul în care se aplică prevederile art. 27, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre.  +  Articolul 29Orice reclamă pentru un preparat, în sensul prezentei hotărâri, care permite unei persoane din publicul larg să încheie un contract de cumpărare fără a vedea în prealabil eticheta preparatului trebuie să precizeze tipul sau tipurile de pericol indicate pe etichetă, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 30Fişa cu date de securitate şi furnizarea ei trebuie să respecte prevederile titlului IV şi ale anexei II din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1.999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 31 (1) În cazul în care persoana care răspunde de introducerea pe piaţă a preparatului poate demonstra că menţionarea pe etichetă sau în fişa cu date de securitate a identităţii chimice a unei substanţe care este clasificată exclusiv ca iritantă, cu excepţia celor cărora li se atribuie fraza R41, sau iritantă în combinaţie cu una sau mai multe din celelalte proprietăţi prevăzute la art. 16 alin. (2)-(4) sau nocivă ori nocivă în combinaţie cu una sau mai multe din proprietăţile prevăzute la art. 16 alin. (2)-(4), care prezintă numai efecte letale acute, prezintă un risc pentru natura confidenţială a proprietăţii sale intelectuale, acesteia i se permite, conform prevederilor din anexa nr. 5, să facă trimitere la această substanţă fie cu ajutorul unei denumiri care identifică cele mai importante grupe chimice funcţionale, fie cu ajutorul unei denumiri alternative. (2) Această procedură nu se aplică în cazul în care pentru substanţa respectivă există o limită de expunere în temeiul dispoziţiilor comunitare.  +  Articolul 32 (1) În cazul în care persoana responsabilă de introducerea pe piaţa din România pentru prima dată a unui preparat doreşte să beneficieze de dispoziţiile legate de confidenţialitate, depune o cerere la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. (2) Cererea de confidenţialitate trebuie să fie redactată în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 şi să furnizeze informaţiile incluse în formularul din secţiunea A a acestei anexe. (3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate solicita informaţii suplimentare persoanei responsabile de introducerea pe piaţă a preparatului, dacă acestea sunt necesare pentru evaluarea validităţii cererii de confidenţialitate. (4) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează în termen de 30 de zile solicitantul asupra deciziei luate, iar persoana responsabilă de introducerea pe piaţă a preparatului transmite o copie a acestei decizii autorităţilor competente ale fiecărui stat membru în care doreşte să comercializeze produsul. (5) Informaţiile confidenţiale puse la dispoziţia autorităţilor unui stat membru sau a Comisiei trebuie să fie în conformitate cu prevederile art. 24 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 33Fără a aduce atingere prevederilor prezentei hotărâri, autorităţile publice pot asigura, prin reglementări specifice, conform legii, protecţia sănătăţii şi a siguranţei la locul de muncă a persoanelor, în timpul utilizării preparatelor periculoase.  +  Articolul 34 (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Biroul pentru Regulamentul sanitar internaţional şi informare toxicologică din structura Institutului Naţional de Sănătate Publică şi centrele de expertiză şi informare toxicologică prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sunt autorităţile competente pentru primirea informaţiilor, inclusiv compoziţia chimică, referitoare la preparatele introduse pe piaţă şi considerate ca periculoase în baza efectelor lor asupra sănătăţii sau în baza efectelor fizico-chimice ale acestora. (2) Autorităţile competente prevăzute la alin. (1) trebuie să garanteze păstrarea confidenţialităţii informaţiilor primite, care nu pot fi utilizate decât pentru a răspunde oricărei solicitări de ordin medical prin măsuri atât preventive, cât şi curative, în special în caz de urgenţă. (3) Autorităţile competente prevăzute la alin. (1) garantează că informaţiile nu sunt utilizate în alte scopuri. (4) Autorităţile competente prevăzute la alin. (1) trebuie să dispună, din partea producătorilor sau a persoanelor care răspund de comercializare, de toate informaţiile prevăzute de cerinţele legislaţiei naţionale în vigoare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.  +  Articolul 35Fără a aduce atingere altor dispoziţii din legislaţia naţională, nu se poate interzice, restricţiona sau împiedica introducerea pe piaţă a preparatelor din motive legate de clasificare, ambalare, etichetare sau fişe cu date de securitate, dacă acestea respectă dispoziţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 36 (1) În cazul în care constată, pe baza dovezilor detaliate, că un preparat, deşi corespunde prevederilor prezentei hotărâri, prezintă un pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate decide interzicerea temporară sau impunerea unor condiţii speciale privind introducerea pe piaţă a preparatului respectiv, pe teritoriul României. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la aceasta, precizând motivele care îi justifică decizia, cu informarea prealabilă a Ministerului Mediului şi Pădurilor.  +  Articolul 37 (1) Următoarele fapte săvârşite de persoanele juridice constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 13, cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 14-23, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu. (3) În cazul în care preparatele sunt introduse pe piaţă cu scopul de a fi oferite sau vândute publicului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se realizează de personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 38Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi se actualizează prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, în funcţie de adaptările la progresul tehnic în conformitate cu procedura prevăzută de legislaţia comunitară în domeniu, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 39 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. (2) Prezenta hotărâre este în vigoare până la data de 1 iunie 2015, potrivit prevederilor art. 60 al Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 40 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 25 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. (2) Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ abrogat la alin. (1), trimiterea se consideră făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei nr. 1.999/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 200 din 30 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru ProtecţiaConsumatorilor,Constantin CerbulescuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 1 septembrie 2010.Nr. 937.__________ Notă *) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Anexa 1 DISPOZIŢII SPECIALE PENTRU RECIPIENTELE CARECONŢIN PREPARATE OFERITE SAU VÂNDUTE PUBLICULUI LARG  +  Secţiunea A Recipiente care trebuie să fie prevăzute cu sistem de închidere de siguranţă pentru copiiIndiferent de capacitate, recipientele care conţin preparate oferite sau vândute publicului larg şi etichetate ca foarte toxice, toxice sau corosive, potrivit prevederilor art. 14-22 şi în condiţiile prevăzute la art. 6-9, trebuie prevăzute cu un sistem de închidere de siguranţă pentru copii.Indiferent de capacitate, recipientele care conţin preparate ce prezintă un pericol la inspirare (Xn, R65), clasificate şi etichetate potrivit prevederilor pct. 3.2.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008, cu excepţia preparatelor introduse pe piaţă sub formă de aerosoli sau într-un recipient prevăzut cu un sistem de pulverizare sigilat, trebuie prevăzute cu un sistem de închidere de siguranţă pentru copii.Indiferent de capacitate, recipientele care conţin cel puţin una dintre substanţele din tabelul nr. 1, prezente într-o concentraţie egală sau mai mare decât concentraţia maximă individuală stabilită, care sunt oferite sau vândute publicului larg trebuie prevăzute cu un sistem de închidere de siguranţă pentru copii.Tabelul nr. 1
  Nr. Identificarea substanţei Limita de concentraţie
  Nr. CAS Denumire Nr. EINECS
  1 67-56-1 Metanol 2006596 ≥ 3 %
  2 75-09-2 Diclormetan 2008389 ≥ 1 %
   +  Secţiunea B Recipiente care trebuie să fie prevăzute cu indicaţie tactilă de pericolIndiferent de capacitate, recipientele care conţin preparate oferite sau vândute publicului larg şi etichetate ca foarte toxice, toxice, corosive, nocive, extrem de inflamabile sau foarte inflamabile, potrivit prevederilor art. 14-22 şi în condiţiile prevăzute la art. 5-9, trebuie prevăzute cu indicaţie tactilă de pericol.Această dispoziţie nu se aplică pentru aerosolii clasificaţi şi etichetaţi ca extrem de inflamabili sau foarte inflamabili.
   +  Anexa 2 DISPOZIŢII SPECIALE PRIVIND ETICHETAREA ANUMITOR PREPARATEA. Pentru preparate clasificate ca periculoase potrivit prevederilor art. 5-11Preparate vândute publicului larg1.1. Eticheta de pe ambalajul care conţine astfel de preparate trebuie să cuprindă, pe lângă recomandările de prudenţă specifice, şi recomandările de prudenţă corespunzătoare S1, S2, S45 sau S46, potrivit criteriilor stabilite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008.1.2. Atunci când astfel de preparate sunt clasificate ca foarte toxice (T^+), toxice (T) sau corosive (C) şi când este fizic imposibil ca o astfel de informaţie să fie menţionată pe ambalaj, ambalajul care conţine astfel de preparate trebuie să fie însoţit de instrucţiuni de folosire clare şi pe înţelesul tuturor şi care să includă, dacă este necesar, informaţii referitoare la distrugerea ambalajului după golire.2. Preparate destinate utilizării prin pulverizareEticheta de pe ambalajul care conţine astfel de preparate va cuprinde în mod obligatoriu recomandarea de prudenţă S23 însoţită de una dintre recomandările de prudenţă S38 sau S51, atribuite potrivit criteriilor de aplicare definite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008.3. Preparatele care conţin o substanţă căreia i se atribuie fraza R33: "Pericol de efecte cumulative"Atunci când un preparat conţine cel puţin o substanţă căruia i se atribuie fraza R33, eticheta de pe ambalajul preparatului trebuie să cuprindă formularea frazei R33, astfel cum apare în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008, dacă substanţa respectivă este prezentă într-o concentraţie egală sau mai mare decât 1%, cu excepţia cazului în care se stabilesc alte valori în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.4. Preparate care conţin o substanţă căreia i se atribuie fraza R64: "Risc posibil pentru sugarii hrăniţi cu lapte matern"Atunci când un preparat conţine cel puţin o substanţă căreia i se atribuie fraza R64, eticheta de pe ambalajul preparatului trebuie să cuprindă formularea frazei R64 aşa cum apare în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008, dacă substanţa respectivă este prezentă în preparat la o concentraţie egală sau mai mare decât 1 %, cu excepţia cazului în care se stabilesc alte valori în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.B. Pentru toate preparatele indiferent de clasificarea lor în sensul art. 5-111. Preparate care conţin plumb1.1. Lacuri şi vopseleEticheta de pe ambalajul lacurilor şi vopselelor al căror conţinut de plumb determinat conform standardului ISO 6503-1984 este mai mare decât 0,15 % (exprimat în greutate de metal) din greutatea totală a preparatului trebuie să prezinte următoarele indicaţii:"Conţine plumb. A nu se utiliza pe suprafeţele ce pot fi mestecate sau supte de către copii."Pentru ambalajele al căror conţinut este mai mic de 125 mililitri, indicaţia va fi următoarea:"Atenţie! Conţine plumb."2. Preparate care conţin cianoacrilaţi2.1. AdeziviEticheta de pe ambalajul care este în contact direct cu adezivi pe bază de cianoacrilat trebuie să cuprindă următoarele indicaţii:"CianoacrilatPericolSe lipeşte de piele şi de ochi în câteva secunde.A nu se lăsa la îndemâna copiilor."Ambalajul va fi însoţit de recomandările de prudenţă corespunzătoare.3. Preparate care conţin izocianaţiEticheta de pe ambalajul preparatelor care conţin izocianaţi (precum monomeri, oligomeri, prepolimeri etc., ca atare sau în amestec) trebuie să cuprindă următoarele indicaţii:"Conţine izocianaţi".A se vedea informaţiile furnizate de către producător."4. Preparate care conţin componenţi epoxidici cu greutate moleculară medie ≤ 700Eticheta de pe ambalajul preparatelor care conţin componenţi epoxidici cu greutate moleculară medie ≤ 700 trebuie să cuprindă următoarele indicaţii:"Conţine componenţi epoxidici.A se vedea informaţiile furnizate de către producător."5. Preparate vândute publicului larg care conţin clor activEticheta de pe ambalajul preparatelor care conţin clor activ în proporţie de peste 1 % trebuie să cuprindă următoarele indicaţii:"Atenţie! A nu se utiliza în combinaţie cu alţi produşi, se pot degaja gaze periculoase (clor)."6. Preparate care conţin cadmiu (aliaje) şi sunt destinate utilizării pentru lipire şi sudareEticheta de pe ambalajul acestor preparate trebuie să cuprindă, în mod lizibil şi de neşters, următoarele indicaţii:"Atenţie! Conţine cadmiu.În timpul utilizării se degajă vapori periculoşi.A se vedea informaţiile furnizate de către producător.A se respecta instrucţiunile de siguranţă."7. Preparate disponibile sub formă de aerosoliFără a aduce atingere dispoziţiilor prezentei hotărâri, preparatele prezentate sub formă de aerosoli fac, de asemenea, obiectul dispoziţiilor de etichetare potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1094/2009, cu modificările ulterioare.8. Preparate care conţin substanţe incomplet testateAtunci când preparatul care conţine cel puţin o substanţă care poartă indicaţia "Atenţie - Substanţă incomplet testată", eticheta preparatului trebuie să cuprindă indicaţia "Atenţie - Acest preparat conţine o substanţă incomplet testată", dacă această substanţă este prezentă într-o concentraţie egală sau mai mare decât 1 %.9. Preparate neclasificate ca sensibilizante, dar care conţin cel puţin o substanţă sensibilizantăEticheta de pe ambalajul preparatelor care conţin cel puţin o substanţă clasificată ca sensibilizantă şi prezentă într-o concentraţie egală sau mai mare cu 0,1 % sau într-o concentraţie egală sau mai mare cu aceea specificată într-o notă aparte pentru substanţă din partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 trebuie să cuprindă următoarea indicaţie:"Conţine (denumirea substanţei sensibilizante). Poate declanşa o reacţie alergică."10. Preparate lichide care conţin hidrocarburi halogenateEticheta de pe ambalajul preparatelor lichide care nu prezintă punct de aprindere sau al căror punctul de aprindere se situează peste 55°C şi care conţin o hidrocarbură halogenată şi substanţe inflamabile sau foarte inflamabile în proporţie de peste 5 % trebuie să cuprindă, una dintre următoarele indicaţii, după caz:"Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării" sau "Poate deveni inflamabil în timpul utilizării."11. Preparate care conţin o substanţă căreia i se atribuie fraza R67:Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţealăDacă un preparat conţine una sau mai multe substanţe cărora le-a fost atribuită fraza R67, eticheta preparatului trebuie să cuprindă textul acestei fraze, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008, atunci când concentraţia totală a acestor substanţe prezente în preparat este egală sau mai mare de 15% cu excepţia cazului în care:a)- preparatul este deja clasificat cu frazele R20, R23, R26, R68/20, R 39/23 sau R 39/26saub)- preparatul este într-un ambalaj care nu depăşeşte 125 ml.12. Cimenturi şi preparate din cimentEticheta de pe ambalajul cimenturilor şi preparatelor din ciment care conţin peste 0,0002% crom solubil (VI) din greutatea totală în stare uscată a cimentului trebuie să poarte indicaţia "Conţine crom (VI). Poate provoca o reacţie alergică" cu excepţia cazului când preparatul este deja clasificat şi etichetat ca sensibilizant cu fraza R43.C. Pentru preparatele neclasificate în sensul articolelor 5-11, dar care conţin cel puţin o substanţă periculoasă1. Preparate care nu sunt destinate publicului largEticheta de pe ambalajul preparatelor trebuie să cuprindă următoarea indicaţie:"Fişa cu date de securitate este disponibilă la cerere pentru utilizatori profesionali."  +  Anexa 3 METODE DE EVALUARE A PERICOLELOR PENTRU SĂNĂTATEPREZENTATE DE UN PREPARAT, POTRIVIT PREVEDERILOR ART. 6-9IntroducereTrebuie evaluate toate efectele asupra sănătăţii ale substanţelor conţinute într-un preparat. Metoda convenţională descrisă în părţile A şi B este o metodă de calcul care se aplică pentru toate preparatele şi care ia în considerare toate proprietăţile periculoase pentru sănătate ale substanţelor care intră în compoziţia preparatului. În acest scop, efectele periculoase pentru sănătate au fost subdivizate în: a) efecte letale acute; b) efecte ireversibile neletale, în urma unei singure expuneri; c) efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite; d) efecte corosive, efecte iritante; e) efecte sensibilizante; f) efecte cancerigene, efecte mutagene, efecte toxice pentru reproducere.Efectele unui preparat asupra sănătăţii se evaluează potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) prin metoda convenţională descrisă în secţiunile A şi B, folosindu-se limite de concentraţie individuale.(a) În cazul în care sunt prevăzute limite de concentraţie necesare pentru substanţele periculoase incluse în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, acestea trebuie utilizate în scopul aplicării metodei de evaluare descrise în secţiunea A.(b) În cazul în care substanţele periculoase nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără indicarea limitelor de concentraţie necesare în vederea aplicării metodei de evaluare descrise în secţiunea A, limitele de concentraţie se prevăd potrivit prevederilor din secţiunea B.Procedura pentru clasificare este stabilită în secţiunea A.Clasificarea substanţei sau substanţelor şi clasificarea care rezultă pentru preparat se exprimă: a) fie printr-un simbol şi una sau mai multe fraze de risc, b) fie prin categorii (categoria 1, categoria 2 sau categoria 3) cărora li se atribuie, de asemenea, fraze de risc în cazul substanţelor şi preparatelor care prezintă efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere. Prin urmare, este necesar să se ţină seama, în afară de simbol, de toate frazele care semnalează riscuri specifice şi care sunt atribuite fiecăreia dintre substanţele respective.Rezultatul evaluării sistematice a tuturor efectelor periculoase pentru sănătate se exprimă prin limite de concentraţie exprimate în procente greutate/greutate, cu excepţia preparatelor gazoase, pentru care acestea se exprimă în procente volum/volum, în funcţie de clasificarea substanţelor.În cazul în care limitele de concentraţie luate în considerare în vederea aplicării acestei metode convenţionale nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, limitele de concentraţie sunt prevăzute în secţiunea B.  +  Secţiunea A Procedura de evaluare a pericolelor pentru sănătateEvaluarea se realizează treptat, astfel:1. Următoarele preparate sunt clasificate ca foarte toxice:1.1. preparate periculoase care prezintă efecte letale acute şi cărora li se atribuie simbolul "T+", indicaţia de pericol "foarte toxic" şi frazele de risc R26, R27 sau R28:1.1.1. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca foarte toxice care produc astfel de efecte la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere; sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 1 din (tabelul I sau I A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;1.1.2. preparatele care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca foarte toxice cu concentraţii individuale inferioare limitelor specificate la pct. 1.1.1 lit. (a) sau (b) dacă:         P(T+)    Σ [ ----- ] ≥ 1        L(T+)unde:P(T+) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe foarte toxice conţinute în preparat,L(T+) = este limita de concentraţie pentru încadrarea în categoria foarte toxic stabilită pentru fiecare substanţă foarte toxică, exprimată în procente în greutate sau în volum;1.2 preparate care prezintă efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri şi cărora li se atribuie simbolul "T^+", indicaţia de pericol "foarte toxic" şi fraza de risc R39/cale de expunere .Preparatele care conţin cel puţin o substanţă periculoasă ce produce astfel de efecte la concentraţii individuale egale sau mai mari decât: a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere; sau b) cea stabilită în secţiunea B pct. 2 (tabelul II sau II A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie.2. Următoarele preparate sunt clasificate ca toxice:2.1. preparate care prezintă efecte letale acute şi cărora li se atribuie simbolul "T", indicaţia de pericol "toxic" şi fraza de risc R23, R24 sau R25:2.1.1. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca foarte toxice sau toxice ce produc astfel de efecte la concentraţii individuale egale sau mai mari decât: a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau b) cea stabilită în secţiunea B pct. 1 (tabelul I sau I A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;2.1.2. preparate care conţin mai multe substanţe clasificate ca foarte toxice sau toxice la concentraţii individuale inferioare limitelor specificate la pct. 2.1.1 lit. (a) sau (b) dacă:       ┌ P(T+) P(T) ┐    Σ │ ----- + ---- │ ≥ 1      └ L(T) L(T) ┘unde:P(T+) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe foarte toxice conţinute în preparat,P(T) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe toxice conţinute în preparat,L(T) = este limita de concentraţie pentru încadrarea în categoria toxic stabilită pentru fiecare substanţă foarte toxică sau toxică exprimată prin procente în greutate sau în volum;2.2. preparate periculoase care prezintă efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri şi cărora li se atribuie simbolul "T", indicaţia de pericol "toxic" şi fraza de risc R39/cale de expunere.Preparatele care conţin una sau mai multe substanţe periculoase clasificate ca foarte toxice sau toxice ce produc astfel de efecte la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 2 (tabelul II sau II A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;2.3. preparate periculoase care prezintă efecte pe termen lung şi cărora li se atribuie simbolul "T", indicaţia de pericol "toxic" şi fraza de risc R48/cale de expunere.Preparatele care conţin una sau mai multe substanţe periculoase ce produc astfel de efecte la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 3 (tabelul III sau III A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie.3. Următoarele preparate sunt clasificate ca nocive:3.1. preparate periculoase care prezintă efecte letale acute şi cărora li se atribuie simbolul "Xn", indicaţia de pericol "nociv" şi fraza de risc R20, R21 sau R22:3.1.1. preparatele care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca foarte toxice, toxice sau nocive şi care produc astfel de efecte la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 1 (tabelul I sau I A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;3.1.2. preparate care conţin mai multe substanţe clasificate ca foarte toxice, toxice sau nocive, la concentraţii individuale inferioare limitelor specificate la pct. 3.1.1 lit. (a) sau (b) dacă:       ┌ P(T+) P(T) P(Xn) ┐    Σ │ ----- + ---- + ----- │ ≥ 1      └ L(Xn) L(Xn) L(Xn) ┘unde:P(T+) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe foarte toxice conţinute în preparat,P(T) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe toxice conţinute în preparat,P(Xn) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe nocive conţinute în preparat,L(Xn) = este limita de concentraţie pentru încadrarea în categoria nociv stabilită pentru fiecare substanţă foarte toxică, toxică sau nocivă, exprimată în procente în greutate sau în volum;3.2. preparate periculoase care produc efecte acute asupra plămânilor, în caz de înghiţire, şi cărora li se atribuie simbolul "Xn", indicaţia de pericol "nociv" şi fraza de risc R65.Preparatele clasificate ca nocive potrivit criteriilor specificate la pct. 3.2.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008. La aplicarea metodei convenţionale potrivit prevederilor pct. 3.1 de mai sus, nu se va ţine seama de clasificarea unei substanţe care are atribuită fraza R65;3.3. preparate periculoase care produc efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri şi cărora li se atribuie simbolul "Xn", indicaţia de pericol "nociv" şi fraza de risc R68/cale de expunere.Preparatele care conţin cel puţin o substanţă periculoasă clasificată ca foarte toxică, toxică sau nocivă ce produce astfel de efecte la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită la secţiunea B pct. 2 (tabelul II sau II A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;3.4. preparate periculoase care produc efecte pe termen lung şi cărora li se atribuie simbolul "Xn", indicaţia de pericol "nociv" şi fraza de risc R48/cale de expunere.Preparatele care conţin cel puţin o substanţă periculoasă clasificată ca toxică sau nocivă ce produce astfel de efecte la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere; sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 3 din (tabelul III sau III A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie.4. Următoarele preparate sunt clasificate drept corosive:4.1. şi li se atribuie simbolul "C", indicaţia de pericol "corosiv" şi fraza de risc R35:4.1.1. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate drept corosive şi cărora li se atribuie fraza R35 la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 4 (tabelul IV sau IV A), atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;4.1.2. preparate care conţin mai multe substanţe clasificate drept corosive şi cărora li se atribuie fraza de risc R35 cu concentraţii individuale inferioare limitei stabilite la pct. 4.1.1 lit. (a) sau (b) dacă:       ┌ P(C, R 35) ┐    Σ │ ---------- │ ≥ 1      └ L(C, R 35) ┘unde:P(C, R 35) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe corosive conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza de risc R35,L(C, R 35) = este limita de concentraţie pentru încadrarea în categoria coroziv R35 stabilită pentru fiecare substanţă corosivă căreia i se atribuie fraza de risc R35, exprimată prin procente în greutate sau în volum;4.2. şi li se atribuie simbolul "C", indicaţia de pericol "corosiv" şi fraza de risc R34:4.2.1. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate drept corosive şi cărora li se atribuie frazele de risc R35 sau R34 la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 4 (tabelul IV şi IV A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;4.2.2. preparate care conţin mai multe substanţe clasificate drept corosive şi cărora li se atribuie fraza de risc R35 sau R34 cu concentraţii individuale care nu depăşesc limitele stabilite la pct. 4.2.1 lit. (a) sau (b) dacă:       ┌ P(C, R 35) P(C, R 34) ┐    Σ │ ---------- + ---------- │ ≥ 1      └ L(C, R 34) L(C, R 34) ┘unde:P(C, R 35) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe corosive conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza de risc R35,P(C, R 34) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe corosive conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza de risc R34,L(C, R 34) = este limita de concentraţie pentru încadrarea în categoria coroziv R34 stabilită pentru fiecare substanţă corosivă căreia i se atribuie fraza de risc R35 sau R34 şi exprimată în procente în greutate sau în volum.5. Următoarele preparate sunt clasificate ca iritante:5.1. preparate periculoase care pot provoca leziuni oculare grave şi cărora li se atribuie simbolul "Xi", indicaţia de pericol "iritant" şi fraza de risc R41:5.1.1. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca iritante şi cărora li se atribuie fraza R41 la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere; sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 4 (tabelul IV şi IV A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;5.1.2. preparate care conţin mai multe substanţe clasificate ca iritante şi cărora li se atribuie fraza de risc R41 sau clasificate drept corosive şi cărora li se atribuie fraza de risc R35 sau R34 la concentraţii individuale ce nu depăşesc limitele prevăzute la pct. 5.1.1 lit. (a) sau (b) dacă:       ┌ P(C, R 35) P(C, R 34) P(Xi, R 41) ┐    Σ │ ----------- + ---------- + ----------- │ ≥ 1      └ L(Xi, R 41) L(Xi, R 41) L(Xi, R 41) ┘unde:P(C, R 35) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe corosive conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza de risc R35,P(C, R 34) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe corosive conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza de risc R34,P(Xi, R 41) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe iritante conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza R41,L(Xi, R 41) = este limita de concentraţie pentru încadrarea în categoria iritant R41 stabilită pentru fiecare substanţă corosivă căreia i se atribuie fraza de risc R35 sau R34 sau pentru fiecare substanţă iritantă căreia i se atribuie fraza R41, exprimată în procente în greutate sau în volum;5.2. preparate periculoase iritante pentru ochi şi cărora li se atribuie simbolul "Xi", indicaţia de pericol "iritant" şi fraza de risc R 36:5.2.1 preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate drept corosive şi cărora li se atribuie fraza R35 sau R34 sau clasificate ca iritante şi cărora li se atribuie fraza R41 sau R36 cu concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 4 (tabelul IV sau IV A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;5.2.2. preparate care conţin mai multe substanţe clasificate fie ca iritante şi cărora li se atribuie fraza de risc R41 sau R36, fie drept corosive şi cărora li se atribuie fraza R35 sau R34 la concentraţii individuale ce nu depăşesc limitele stabilite la pct. 5.2.1 lit. (a) sau (b), dacă:       ┌ P(C, R 35) P(C, R 34) P(Xi, R 41) P(Xi, R 36) ┐    Σ │ ----------- + ---------- + ----------- + ----------- │ ≥ 1      └ L(Xi, R 36) L(Xi, R 36) L(Xi, R 36) L(Xi, R 36) ┘unde:P(C, R 35) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe corosive conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza de risc R35,P(C, R 34) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe corosive conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza de risc R34,P(Xi, R 41) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe iritante conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza R41,P(Xi, R 36) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe iritante conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza R34,L(Xi, R 36) = este limita de concentraţie pentru încadrarea în categoria iritant R36 stabilită pentru fiecare substanţă corosivă căreia i se atribuie fraza R35 sau R34 sau pentru fiecare substanţă iritantă căreia i se atribuie fraza R41 sau R36, exprimată în procente în greutate sau în volum;5.3. preparate periculoase iritante pentru piele şi cărora li se atribuie simbolul "Xi", indicaţia de pericol "iritant" şi fraza de risc R38:5.3.1. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca iritante şi cărora li se atribuie fraza de risc R38 sau drept corosive şi cărora li se atribuie fraza R35 sau R34 la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 4 (tabelul IV sau IV A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;5.3.2. preparate care conţin mai multe substanţe clasificate fie ca iritante şi cărora li se atribuie fraza de risc R38, fie drept corosive şi cărora li se atribuie fraza R35 sau R34 la concentraţii individuale inferioare limitelor stabilite la punctul 5.3.l. litera (a) sau (b) dacă:       ┌ P(C, R 35) P(C, R 34) P(Xi, R 38) ┐    Σ │ ----------- + ----------- + ------------ │ ≥ 1      └ L(Xi, R 38) L(Xi, R 38) L(Xi, R 38) ┘unde:P(C, R 35) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe corosive conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza de risc R35,P(C, R 34) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe corosive conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza de risc R34,P(Xi, R 38) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe iritante conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza R38,L(Xi, R 38) = este limita de concentraţie pentru încadrarea în categoria iritant R38 stabilită pentru fiecare substanţă corosivă căreia i se atribuie fraza de risc R35 sau R34 sau pentru fiecare substanţă iritantă căreia i se atribuie fraza R38 şi exprimată în procente în greutate sau în volum;5.4. preparate periculoase iritante pentru căile respiratorii şi li se atribuie simbolul "Xi", indicaţia de pericol "iritant" şi fraza R37:5.4.1. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca iritante şi cărora li se atribuie fraza de risc R37 la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanţa sau substanţele avute în vedere;(b) cea stabilită în secţiunea B pct 4 (tabelul IV sau IV A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;5.4.2. preparate care conţin mai multe substanţe clasificate ca iritante şi cărora li se atribuie fraza de risc R37 la concentraţii individuale inferioare limitelor stabilite la pct. 5.4.1 lit. (a) sau (b) dacă:      ┌ P(Xi, R 37) ┐   Σ │ ------------ │ ≥ 1     └ L(Xi, R 37) ┘unde:P(Xi, R 37) = este procentul în greutate sau în volum al fiecărei substanţe iritante conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza R37,L(Xi, R 37) = este limita de concentraţie pentru încadrarea în categoria iritant R37 stabilită pentru fiecare substanţă iritantă căreia i se atribuie fraza R37 şi exprimată prin procente în greutate sau în volum;5.4.3. preparate gazoase care conţin mai multe substanţe clasificate ca iritante şi cărora li se atribuie fraza de risc R37 sau drept corosive cărora li se atribuie fraza de risc R34 sau R35 la concentraţii individuale inferioare limitei stabilite la pct. 5.4.1 lit. (a) sau (b) dacă:       ┌ P(C, R 35) P(C, R 34) P(Xi, R 37) ┐    Σ │ ----------- + ----------- + ----------- │ ≥ 1      └ L(Xi, R 37) L(Xi, R 37) L(Xi, R 37) ┘unde:P(C, R 35) = este procentul în volum al fiecărei substanţe corosive conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza de risc R35,P(C, R 34) = este procentul în volum al fiecărei substanţe conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza de risc R34,P(Xi, R 37) = este procentul în volum al fiecărei substanţe iritante conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza R37,L(Xi, R 37) = este limita de concentraţie pentru încadrarea în categoria iritant stabilită pentru fiecare substanţă corosivă gazoasă căreia i se atribuie frazele de risc R35 sau R34 sau pentru fiecare substanţă iritantă gazoasă căreia i se atribuie fraza R37, exprimată în procente în greutate sau în volum.6. Următoarele preparate sunt clasificate ca sensibilizante:6.1. în contact cu pielea şi li se atribuie simbolul "Xi", indicaţia de pericol "iritant" şi fraza R 43.Preparate care conţin cel puţin o substanţă clasificată ca sensibilizantă şi căreia i se atribuie fraza R43, ce produce astfel de efecte la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 5 (tabelul V sau VA) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;6.2. preparate periculoase la inhalare şi cărora li se atribuie simbolul "Xn", indicaţia de pericol "nociv" şi fraza de risc R42.Preparatele care conţin cel puţin o substanţă clasificată ca sensibilizantă şi căreia i se atribuie fraza R42, ce produce astfel de efecte la concentraţii individuale egale sau mai mare decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 5 (tabelul V sau V A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie.7. Următoarele preparate sunt clasificate drept cancerigene:7.1. preparate din categoria 1 sau 2, cărora li se atribuie simbolul "T" şi fraza R45 sau R49.Preparatele care conţin cel puţin o substanţă ce produce astfel de efecte, clasificată drept cancerigenă şi căreia i se atribuie fraza R45 sau R49 care caracterizează substanţele cancerigene din categoria 1 şi categoria 2, la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 6 (tabelul VI sau VI A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;7.2. preparate din categoria 3, cărora li se atribuie simbolul "Xn" şi fraza R40.Preparatele care conţin cel puţin o substanţă ce produce astfel de efecte, clasificată drept cancerigenă căreia i se atribuie fraza R40 care caracterizează substanţele cancerigene din categoria 3, la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere;(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 6 (tabelul VI sau VI A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;8. Următoarele preparate sunt clasificate ca mutagene:8.1. preparate din categoria 1 sau 2 şi cărora li se atribuie simbolul "T" şi fraza R 46.Preparatele care conţin cel puţin o substanţă ce produce astfel de efecte, clasificată ca mutagenă şi căreia i se atribuie fraza R46 care caracterizează substanţele mutagene din categoria 1 şi categoria 2, la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 6 (tabelul VI sau VI A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;8.2. preparate din categoria 3, cărora li se atribuie simbolul "Xn" şi fraza R68.Preparatele care conţin cel puţin o substanţă ce produce astfel de efecte, clasificată ca mutagenă şi căreia i se atribuie fraza R68 care caracterizează substanţele mutagene din categoria 3, la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 6 (tabelul VI sau VI A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;9. Următoarele preparate sunt clasificate ca toxice pentru reproducere:9.1. preparate din categoria 1 sau 2 şi cărora li se atribuie simbolul "T" şi fraza R60 (fertilitate).Preparatele care conţin cel puţin o substanţă ce produce astfel de efecte, clasificată ca toxică pentru reproducere şi căreia i se atribuie fraza R60 care caracterizează substanţele toxice pentru reproducere din categoria 1 şi categoria 2, la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 6 (tabelul VI sau VI A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;9.2. preparate din categoria 3 cărora li se atribuie simbolul "Xn" şi fraza R62 (fertilitate).Preparatele care conţin cel puţin o substanţă ce produce astfel de efecte, clasificată ca toxică pentru reproducere şi căreia i se atribuie fraza R62 care caracterizează substanţele toxice pentru reproducere din categoria 3 la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 6 (tabelul VI sau VI A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;9.3. preparate din categoria 1 sau 2 cărora li se atribuie simbolul "T" şi fraza R61 (dezvoltare).Preparatele care conţin cel puţin o substanţă ce produce astfel de efecte, clasificată ca toxică pentru reproducere şi căreia i se atribuie fraza R61 care caracterizează substanţele toxice pentru reproducere din categoria 1 şi categoria 2, la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 6 (tabelul VI sau VI A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;9.4. preparate din categoria 3 şi cărora li se atribuie simbolul "Xn" şi fraza R63 (dezvoltare).Preparatele care conţin cel puţin o substanţă ce produce astfel de efecte, clasificată ca toxică pentru reproducere şi căreia i se atribuie fraza R63 care caracterizează substanţele toxice pentru reproducere din categoria 3, la concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B pct. 6 (tabelul VI sau VI A) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt prevăzute fără limite de concentraţie;  +  Secţiunea B Limite de concentraţie utilizabile la evaluarea pericolelor pentru sănătatePentru fiecare dintre efectele periculoase pentru sănătate, în tabelele I-VI sunt prevăzute limitele de concentraţie (exprimate în procente greutate/greutate) utilizate pentru preparatele negazoase, iar în tabelele I A-VI A sunt prevăzute limitele de concentraţie (exprimate în procente volum/volum) utilizate pentru preparatele gazoase.Aceste limite de concentraţie sunt folosite în lipsa limitelor de concentraţie specifice pentru substanţa luată în consideraţie în partea 3 a anexei Vl la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.1. Efecte letale acute1.1. Preparate negazoaseLimitele de concentraţie prevăzute în tabelul I, exprimate în procente greutate/greutate, determină clasificarea preparatului în funcţie de concentraţia individuală a substanţei sau substanţelor prezente, a căror clasificare este, de asemenea, indicată.Tabelul I┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea │ Clasificarea preparatului ││substanţei ├────────────────┬───────────────────┬────────────────────┤│ │ T^+ │ T │ Xn │├────────────────────┼────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤│T^+ cu R26, R27, R28│concentraţie ≥ 7│ 1 % │ 0,1 % ││ │ % │≤ concentraţie < 7%│≤ concentraţie < 1% │├────────────────────┼────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤│T cu R23, R24, R25 │ │concentraţie ≥ 25 %│ 3 % ││ │ │ │≤ concentraţie < 25%│├────────────────────┼────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤│Xn cu R20, R21, R22 │ │ │concentraţie ≥ 25 % │└────────────────────┴────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘Frazele de risc R se atribuie preparatelor în funcţie de următoarele criterii:- eticheta conţine în mod obligatoriu, potrivit clasificării stabilite, una sau mai multe dintre frazele R prevăzute mai sus,- în general, frazele R selectate trebuie să fie cele aplicabile pentru substanţa sau substanţele a căror concentraţie determină cea mai severă clasificare.1.2. Preparate gazoaseLimitele de concentraţie exprimate ca procente volum/volum care sunt prevăzute în tabelul I A determină clasificarea preparatelor gazoase în funcţie de concentraţia individuală a gazului sau gazelor prezente, a căror clasificare este, de asemenea, indicată.Tabelul I A┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea │ Clasificarea preparatului gazos ││substanţei ├──────────────┬───────────────────┬──────────────────────┤│(gaz) │ T^+ │ T │ Xn │├────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│T^+ cu R26, R27, R28│concentraţie ≥│ 0,2 % │ 0,02 % ││ │ 1% │≤ concentraţie < 1%│≤ concentraţie < 0,2% │├────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│T cu R23, R24, R25 │ │concentraţie ≥ 5 % │ 0,5 % ││ │ │ │≤ concentraţie < 5 % │├────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│Xn cu R20, R21, R22 │ │ │concentraţie ≥ 5 % │└────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴──────────────────────┘Frazele de risc R se atribuie preparatelor în funcţie de următoarele criterii:- eticheta conţine în mod obligatoriu, potrivit clasificării stabilite, una sau mai multe dintre frazele R prevăzute mai sus,- în general, frazele R selectate trebuie să fie cele aplicabile pentru substanţa sau substanţele a căror concentraţie determină cea mai severă clasificare.2. Efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri2.1. Preparate negazoasePentru substanţele care produc efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri (R39/cale de expunere - R68/cale de expunere), limitele de concentraţie individuală prevăzute în tabelul II, exprimate în procente greutate/greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului.Tabelul II
  *Font 9
  ┌─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea │ Clasificarea preparatului ││substanţei ├───────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┤│ │ T^+ │ T │ Xn │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│T^+ cu R39/cale │concentraţie ≥ 10 %│1 % ≤ concentraţie < 10 %│0,1 % ≤ concentraţie < 1 %││de expunere │R39 (*) obligatorie│R39 (*) obligatorie │R68 (*) obligatorie │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│T cu R39/cale de │ │concentraţie ≥ 10 % │1 % ≤ concentraţie < 10 % ││expunere │ │R39 (*) obligatorie │R68 (*) obligatorie │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│Xn cu R68/cale de│ │ │concentraţie ≥ 10 % ││expunere │ │ │R68 (*) obligatorie │├─────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┤│ (*) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere), se vor utiliza ││frazele R combinate prevăzute la pct. 3.2.1, 3.2.2 şi 3.2.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea ││Guvernului nr. 1408/2008. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘2.2. Preparate gazoasePentru gazele care produc efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri (R39/cale de expunere, R68/cale de expunere), limitele de concentraţie individuale prevăzute în tabelul II A, exprimate în procente volum/volum determină, după caz, clasificarea preparatului.Tabelul II A
  *Font 9
  ┌─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea │ Clasificarea preparatului ││substanţei ├───────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┤│(gaz) │ T^+ │ T │ Xn │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│T^+ cu R39/cale │concentraţie ≥ 1 % │0,2 % ≤ concentraţie < 1%│0,02% ≤ concentraţie< 0,2%││de expunere │R39 (*) obligatorie│R39 (*) obligatorie │R68 (*) obligatorie │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│T cu R39/cale de │ │concentraţie ≥ 5 % │0,5 % ≤ concentraţie < 5 %││expunere │ │R39 (*) obligatorie │R68 (*) obligatorie │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│Xn cu R68/cale de│ │ │concentraţie ≥ 5 % ││expunere │ │ │R68 (*) obligatorie │├─────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┤│ (*) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere), se vor utiliza ││frazele R combinate prevăzute la pct. 3.2.1, 3.2.2 şi 3.2.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea ││Guvernului nr. 1408/2008. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite3.1. Preparate negazoasePentru substanţele care produc efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite (R48/cale de expunere), limitele de concentraţie individuală prevăzute în tabelul III, exprimate în procente greutate/greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului.Tabelul III┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea substanţei │ Clasificarea preparatului ││ ├─────────────────────┬─────────────────────────────┤│ │ T │ Xn │├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤│T cu R48/cale de expunere │ concentraţie ≥ 10 % │1 % ≤ concentraţie < 10 % ││ │R48 (*) obligatorie │R48 (*) obligatorie │├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤│Xn cu R48/cale de expunere│ │concentraţie ≥ 10 % ││ │ │R48 (*) obligatorie │├──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┤│ (*) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere), se ││vor utiliza frazele R combinate care sunt prevăzute la pct. 3.2.1, 3.2.2 şi ││3.2.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.2. Preparate gazoasePentru gazele care produc efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite (R48/cale de expunere), limitele de concentraţie individuală exprimate în procente volum/volum, prevăzute în tabelul III A, determină, după caz, clasificarea preparatului.Tabelul III A┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea substanţei │ Clasificarea preparatului gazos ││(gaz) ├─────────────────────┬─────────────────────────────┤│ │ T │ Xn │├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤│T cu R48/cale de expunere │concentraţie ≥ 5 % │0,5 % ≤ concentraţie < 5 % ││ │R48 (*) obligatorie │R48 (*) obligatorie │├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤│Xn cu R48/cale de expunere│ │concentraţie ≥ 5 % ││ │ │R48 (*) obligatorie │├──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┤│ (*) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere), se ││vor utiliza frazele R combinate stabilite la pct. 3.2.1, 3.2.2 şi 3.2.3 din ││anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4. Efecte corosive şi iritante, inclusiv leziuni oculare grave4.1. Preparate negazoasePentru substanţele care produc efecte corosive (R34, R35) sau efecte iritante (R36, R37, R38, R41), limitele de concentraţie individuale prevăzute în tabelul IV, exprimate în procente greutate/greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului.Tabelul IV
             
    Clasificarea substanţeiClasificarea preparatului
    C cu R35C cu R34Xi cu R41Xi cu R36, R37, R38
    C cu R35concentraţie >= 10% R35 obligatorie5% <= concentraţie < 10% R34 obligatorie5% (*)1% <= concentraţie < 5% R36/38 obligatorii
    C cu R34   concentraţie >= 10% R34 obligatorie10% (*)5% <= concentraţie < 10% R36/38 obligatorii
    Xi cu R41     concentraţie >= 10% R41 obligatorie5% <= concentraţie < 10% R36 obligatorie
    Xi cu R36, R37, R38       concentraţie >= 20% R36, R37, R38 utilizarea obligatorie în funcţie de concentraţia prezentă dacă se aplică substanţelor avute în vedere
    (*) Potrivit prevederilor Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008, substanţele corosive cărora li s-a atribuit fraza R35 sau R34 vor fi considerate având atribuită şi fraza R41. Prin urmare, dacă preparatul conţine substanţe corosive cu R35 sau R34 la concentraţii inferioare limitelor de concentraţie necesare pentru o clasificare a preparatului drept corosiv, astfel de substanţe pot contribui la clasificarea preparatului ca iritant cu R41 sau iritant cu R36.
    NB: simpla aplicare a metodei convenţionale pentru preparatele care conţin substanţe clasificate drept corosive sau iritante poate avea ca rezultat o subclasificare sau supraclasificare a pericolului, dacă nu se iau în considerare alţi factori semnificativi (de exemplu pH-ul preparatului). Aşadar, pentru clasificarea corosivităţii trebuie să se aibă în vedere recomandările prevăzute la pct. 3.2.5 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008 şi la art. 8 alin. (2) şi (3).
  4.2. Preparate gazoasePentru gazele care produc astfel de efecte (R34, R35 sau R36, R37, R38, R41), limitele de concentraţie individuale exprimate în procente volum/volum prevăzute în tabelul IVA determină, după caz, clasificarea preparatului.Tabelul IV A
             
    Clasificarea substanţei (gaz)Clasificarea preparatului gazos
    C cu R35C cu R34Xi cu R41Xi cu R36, R37, R38
    C cu R35concentraţie >= 1% R35 obligatorie0,2% <= concentraţie < 1% R34 obligatorie0,2% (*)0,02% <= concentraţie < 0,2% R36/37/38 obligatorii
    C cu R34   concentraţie >= 5% R34 obligatorie5% (*)0,5% <= concentraţie < 5% R36/37/38 obligatorii
    Xi cu R 41     concentraţie >= 5% R41 obligatorie0,5% <= concentraţie < 5% R36 obligatorie
    Xi cu R36, R37, R38       concentraţie >= 5% R36, R37, R38 obligatorii după caz
    (*) Potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008, substanţele corosive cărora li s-a atribuit fraza R35 şi R34 trebuie considerate ca având atrinuită şi fraza R41. Prin urmare, dacă preparatul conţine substanţe corosive cu R35 sau R34 la concentraţii inferioare limitelor de concentraţie necesare pentru o clasificare a preparatului drept corosiv, astfel de substanţe pot contribui la clasificarea preparatului ca iritant cu R41 sau iritant cu R36.
    NB: simpla aplicare a metodei convenţionale pentru preparatele care conţin substanţe clasificate drept corosive sau iritante poate avea ca rezultat o subclasificare sau supraclasificare a pericolului, dacă nu se iau în considerare alţi factori semnificativi (de exemplu pH-ul preparatului). Aşadar, pentru clasificarea corosivităţii trebuie să se aibă în vedere recomandările prevăzute la pct. 3.2.5 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008 şi la art. 8 alin. (2) şi (3).
  5. Efecte sensibilizante5.1. Preparate negazoasePreparatele care produc astfel de efecte sunt clasificate ca sensibilizante şi li se atribuie:- simbolul Xn şi fraza R42 dacă acest efect se produce în urma inhalării,- simbolul Xi şi fraza R43 dacă acest efect se produce în urma contactului cu pielea.Limitele de concentraţie individuale prevăzute în tabelul V, exprimate în procente greutate/greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului.Tabelul V
  Clasificarea substanţei Clasificarea preparatului
  Sensibilizant cu R42 Sensibilizant cu R43
  Sensibilizant cu R42 concentraţie ≥ 1 % R42 obligatorie
  Sensibilizant cu R43 concentraţie ≥ 1 % R43 obligatorie
  5.2. Preparate gazoasePreparatele gazoase care produc astfel de efecte sunt clasificate ca sensibilizante şi li se atribuie:- simbolul Xn şi fraza R42 dacă acest efect se poate produce în urma inhalării,- simbolul Xi şi fraza R43 dacă acest efect se poate produce în urma contactului cu pielea.Limitele de concentraţie individuală prevăzute în tabelul V A, exprimate în procente volum/volum, determină, după caz, clasificarea preparatului.Tabelul V A┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea substanţei │ Clasificarea preparatului gazos ││(gaz) ├─────────────────────┬─────────────────────────────┤│ │Sensibilizant cu R42 │ Sensibilizant cu R43 │├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤│Sensibilizant cu R42 │concentraţie ≥ 0,2 % │ ││ │R42 obligatorie │ │├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤│Sensibilizant cu R43 │ │concentraţie ≥ 0,2 % ││ │ │R43 obligatorie │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘6. Efecte cancerigene/mutagene/toxice pentru reproducere6.1. Preparate negazoasePentru substanţele care produc astfel de efecte, limitele de concentraţie prevăzute în tabelul VI, exprimate în procente greutate/greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului. Acestor preparate li se atribuie simbolurile şi frazele de mai jos:Cancerigen din categoriile 1 şi 2: T; R45 sau R49Cancerigen categoria 3: Xn; R40Mutagen categoriile 1 şi 2: T; R46Mutagen categoria 3: Xn; R68Toxic pentru reproducere (fertilitate) categoriile 1 şi 2: T; R60Toxic pentru reproducere (dezvoltare) categoriile 1 şi 2: T; R61Toxic pentru reproducere (fertilitate) categoria 3: Xn; R62Toxic pentru reproducere (dezvoltare) categoria 3: Xn; R63Tabelul VI
  Clasificarea substanţei Clasificarea preparatului
  Categoriile 1 şi 2 Categoria 3
  Substanţe cancerigene din categoria 1 sau 2 cu R45 sau R49 concentraţie ≥ 0,1 % cancerigen R45, R49 obligatorii după caz
  Substanţe cancerigene din categoria 3 cu R40 concentraţie ≥ 1 % cancerigen R40 obligatorie (dacă nu este atribuită deja fraza R45(*))
  Substanţe mutagene din categoria 1 sau 2 cu R46 concentraţie ≥ 0,1 % mutagen R46 obligatorie
  Substanţe mutagene din categoria 3 cu R68 concentraţie ≥ 1 % mutagen R68 obligatorie (dacă nu este atribuită deja fraza R46)
  Substanţe "toxice pentru reproducere" din categoria 1 sau 2 cu R60 (fertilitate) concentraţie ≥ 0,5 % toxic pentru repro- ducere (fertilitate) R60 obligatorie
  Substanţe "toxice pentru reproducere" din categoria 3 cu R62 (fertilitate) concentraţie ≥ 5 % toxic pentru reproducere (fertilitate) R62 obligatorie (dacă nu este atribuită deja fraza R60)
  Substanţe "toxice pentru reproducere" din categoria 1 sau 2 cu R61(dezvoltare) concentraţie ≥ 0,5 % toxic pentru reproducere (dezvoltare) R61 obligatorie
  Substanţe "toxice pentru reproducere" din categoria 3 cu R63 (dezvoltare) concentraţie ≥ 5 % toxic pentru reproducere (dezvoltare) R63 obligatorie (dacă nu este atribuită deja fraza R61)
  (*) În cazurile în care preparatului îi sunt atribuite frazele R49 şi R40, trebuie păstrate ambele fraze R deoarece fraza R40 nu face distincţie între căile de expunere, în timp ce fraza R49 se atribuie numai pentru calea prin inhalare.
  6.2. Preparate gazoasePentru gazele care produc astfel de efecte, limitele de concentraţie exprimate în procente volum/volum prevăzute în tabelul VI A determină, după caz, clasificarea preparatului. Acestor preparate li se atribuie simbolurile şi frazele de risc de mai jos:Cancerigen categoriile 1 şi 2: T; R45 sau R49Cancerigen categoria 3: Xn; R40Mutagen categoriile 1 şi 2: T; R46Mutagen categoria 3: Xn; R68Toxic pentru reproducere (fertilitate) categoriile 1 şi 2: T; R60Toxic pentru reproducere (dezvoltare) categoriile 1 şi 2: T; R61Toxic pentru reproducere (fertilitate) categoria 3: Xn; R62Toxic pentru reproducere (dezvoltare) categoria 3: Xn; R63Tabelul VI A
  Clasificarea substanţei Clasificarea preparatului
  Categoriile 1 şi 2 Categoria 3
  Substanţe cancerigene din categoria 1 sau 2 cu R45 sau R49 concentraţie ≥ 0,1 % cancerigen R45, R49 obligatorii după caz
  Substanţe cancerigene din categoria 3 cu R40 concentraţie ≥ 1 % cancerigen R40 obligatorie (dacă nu este atribuită deja fraza R45(*))
  Substanţe mutagene din categoria 1 sau 2 cu R46 concentraţie ≥ 0,1 % mutagen R46 obligatorie
  Substanţe mutagene din categoria 3 cu R68 concentraţie ≥ 1 % mutagen R68 obligatorie (dacă nu este atribuită deja fraza R46)
  Substanţe "toxice pentru reproducere" din categoria 1 sau 2 cu R60 (fertilitate) concentraţie ≥ 0,2 % toxic pentru reproducere (fertilitate) R60 obligatorie
  Substanţe "toxice pentru reproducere" din categoria 3 cu R 62 (fertilitate) concentraţie ≥ 1 % toxic pen- tru reproducere (fertilitate) R 62 obligatorie (dacă nu este atribuită deja fraza R60)
  Substanţe "toxice pentru reproducere" din categoria 1 sau 2 cu R61(dezvoltare) concentraţie ≥ 0,2 % toxic pentru reproducere (dezvoltare) R61 obligatorie
  Substanţe "toxice pentru reproducere" din categoria 3 cu R63 (dezvoltare) concentraţie ≥ 1 % toxic pen- tru reproducere (dezvoltare) R63 obligatorie (dacă nu este atribuită deja fraza R61)
  (*) În cazurile în care preparatului îi sunt atribuite frazele R49 şi R40, trebuie păstrate ambele fraze R deoarece fraza R40 nu face distincţie între căile de expunere, în timp ce fraza R49 se atribuie numai pentru calea prin inhalare.
   +  Anexa 4 METODE DE EVALUARE A PERICOLELOR PENTRU MEDIU PREZENTATEDE UN PREPARAT, POTRIVIT PREVEDERILOR ART. 10-11IntroducereRezultatul evaluării sistematice a tuturor proprietăţilor periculoase pentru mediu se exprimă prin limite de concentraţie exprimate în procente greutate/greutate, cu excepţia preparatelor gazoase, unde acestea sunt exprimate în procente volum/volum, în funcţie de clasificarea substanţei.Secţiunea A prezintă procedura de calcul potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. (a), precum şi frazele R utilizate pentru clasificarea preparatului.Secţiunea B prezintă limitele de concentraţie utilizate în cazul aplicării metodei convenţionale, precum şi simbolurile şi frazele R relevante utilizate la clasificare.Potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. (a), pericolele relevante pentru mediu prezentate de un preparat sunt evaluate prin metoda convenţională descrisă în secţiunile A şi B din, cu ajutorul limitelor de concentraţie individuale.(a) Atunci când substanţelor periculoase enumerate în partea 3 a anexei Vl la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 le sunt atribuite anumite limite de concentraţie necesare pentru aplicarea metodei de evaluare descrise în secţiunea A, se utilizează aceste limite de concentraţie.(b) Atunci când substanţele periculoase nu sunt menţionate în partea 3 a anexei Vl la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt menţionate fără limitele de concentraţie necesare pentru aplicarea metodei de evaluare descrise în secţiunea A, limitele de concentraţie se atribuie conform specificăţiei menţionate în secţiunea B.Secţiunea C prezintă metodele de testare care permit evaluarea pericolelor pentru mediul acvatic.  +  Secţiunea A Metoda de evaluare a pericolelor pentru mediu(a) Mediul acvaticI. Metoda convenţională de evaluare a pericolelor pentru mediul acvaticMetoda convenţională de evaluare a pericolelor pentru mediul acvatic ţine seama de toate pericolele pe care un preparat le poate reprezenta pentru acest mediu, potrivit următoarelor specificăţii.Următoarele preparate sunt clasificate ca periculoase pentru mediu:1. şi li se atribuie simbolul "N", indicaţia de pericol "periculos pentru mediu" şi frazele de risc R50 şi R53 (R50-53):1.1. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu şi cărora li se atribuie frazele de risc R50-53, cu concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B (tabelul 1) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt menţionate în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt menţionate fără limite de concentraţie;1.2. preparate care conţin mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, şi cărora li se atribuie frazele R50-53, cu concentraţii individuale inferioare limitelor menţionate la pct. I.1.1 lit. (a) sau (b), dacă:       ┌ ┐      │ P(N, R 50 - 53) │    Σ │ ─────────────── │ ≥ 1      │ L(N, R 50 - 53) │      └ ┘unde:P(N, R 50-53) = este procentul de greutate al fiecărei substanţe periculoase pentru mediu conţinute în preparat căreia i se atribuie frazele R50-53,L(N, R 50-53) = este limita de concentraţie R50-53 stabilită pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu căreia i se atribuie frazele R50-53 şi exprimată prin procente de greutate;2. şi li se atribuie simbolul "N", indicaţia de pericol "periculos pentru mediu" şi frazele R51 şi R53 (R51-53), cu excepţia cazului în care preparatul a fost deja clasificat potrivit prevederilor pct. I.1:2.1. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu şi cărora li se atribuie frazele R50-53 sau R51-53 cu concentraţii individuali egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în partea B (tabelul 1) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt menţionate în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt menţionate fără limite de concentraţie;2.2. preparate care conţin mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu şi cărora li se atribuie frazele R50-53 sau R51-53 cu concentraţii individuale mai mici decât limitelor menţionate la pct. I.2.1 lit. (a) sau (b), însă pentru care:       ┌ ┐      │ P(N, R 50 - 53) P(N, R 51 - 53) │    Σ │ ─────────────── + ─────────────── │ ≥ 1      │ L(N, R 51 - 53) L(N, R 51 - 53) │      └ ┘unde:P(N, R 50-53) = este procentul de greutate al fiecărei substanţe periculoase pentru mediu conţinute în preparat, căreia i se atribuie frazele R50-53,P(N, R 51-53) = este procentul de greutate al fiecărei substanţe periculoase pentru mediu conţinute în preparat, căreia i se atribuie frazele R51-53,L(N, R 51-53) = este limita de concentraţie R51-53 stabilită pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu, căreia i se atribuie frazele R50-53 sau R51-53 şi exprimată prin procente de greutate;3. şi cărora li se atribuie frazele R52 şi R53 (R52-53), cu excepţia cazului în care preparatul este deja clasificat potrivit prevederilor cu pct. I.1 sau pct. I.2:3.1. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, cărora li se atribuie frazele R50-53, R51-53 sau R52-53, cu concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei Vl la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B (tabelul 1) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt menţionate în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt menţionate fără limite de concentraţie;3.2. preparate care conţin mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, cărora li se atribuie frazele R50-53, R51-53 sau R52-53 cu concentraţii individuale inferioare limitelor menţionate la pct. I.3.1 lit. (a) sau (b), dacă:       ┌ ┐      │ P(N, R 50 - 53) P(N, R 51 - 53) P(R 52 - 53) │    Σ │ ─────────────── + ─────────────── + ───────────── │ ≥ 1      │ L(R 52 - 53) L(R 52 - 53) L(R 52 - 53) │      └ ┘unde:P(N, R50-53) = este procentul de greutate al fiecărei substanţe periculoase pentru mediu conţinute în preparat căreia i se atribuie frazele R50-53,P(N, R51-53) = este procentul de greutate al fiecărei substanţe periculoase pentru mediu conţinute în preparat căreia i se atribuie frazele R51-53,P(R, R52-53) = este procentul de greutate al fiecărei substanţe periculoase pentru mediu conţinute în preparat căreia i se atribuie frazele R52-53,L(N, R52-53) = este limita de concentraţie R52-53 stabilită pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu, căreia i se atribuie frazele R50-53 sau R51-53 sau R52-53 şi exprimată prin procente de greutate;4. şi cărora li se atribuie simbolul "N", indicaţia de pericol "periculos pentru mediu " şi fraza R50, cu excepţia cazului în care preparatul nu este deja clasificat potrivit prevederilor pct. I.1:4.1. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, cărora li se atribuie fraza R50, pentru concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei Vl la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B (tabelul 2) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt menţionate în partea 3 a anexei Vl la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt menţionate fără limite de concentraţie;4.2. preparate care conţin mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, cărora li se atribuie fraza R50, pentru concentraţii individuale inferioare limitelor menţionate la pct. 1.4.1 lit. (a) sau (b), dacă:       ┌ ┐      │ P(N, R 50) │    Σ │ ────────── │ ≥ 1      │ L(N, R 50) │      └ ┘unde:P(N, R50) = este procentul de greutate al fiecărei substanţe periculoase pentru mediu conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza R50,L(N, R50) = este limita de concentraţie R50 stabilită pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu căreia i se atribuie fraza R50, şi exprimată prin procente de greutate;4.3. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, cărora li se atribuie fraza R50, care nu corespund criteriilor menţionate la pct. I.4.1 sau I.4.2 şi care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, cărora li se atribuie frazele R50-53, pentru care:       ┌ ┐      │ P(N, R 50) P(N, R 50-53) │    Σ │ ────────── + ───────────── │ ≥ 1      │ L(N, R 50) L(N, R 50) │      └ ┘unde:P(N, R50) = este procentul de greutate al fiecărei substanţe periculoase pentru mediu conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza R50,P(N, R50-53) = este procentul de greutate al fiecărei substanţe periculoase pentru mediu conţinute în preparat căreia i se atribuie frazele R50-53,L(N, R50) = este limita de concentraţie R50 stabilită pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu căreia i se atribuie fraza R50 sau frazele R50-53 şi exprimată în procente de greutate;5. şi cărora li se atribuie fraza R52, cu excepţia cazului în care preparatul este deja clasificat potrivit prevederilor pct. I.1, I.2, I.3 sau I.4:5.1. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, cărora li se atribuie fraza R52, cu concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei Vl la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B (tabelul 3) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt menţionate în tabelul 3.2 din partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt menţionate fără limite de concentraţie;5.2. preparate care conţin mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu şi cărora li se atribuie fraza R52, cu concentraţii individuale inferioare limitelor menţionate la pct. I.5.1 lit. (a) sau (b), dacă:       ┌ ┐      │ P(R 52) │    Σ │ ─────── │ ≥ 1      │ L(R 52) │      └ ┘unde:P(R52) = este procentul de greutate al fiecărei substanţe periculoase pentru mediu conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza R52,L(R52) = este limita de concentraţie R52 stabilită pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu căreia i se atribuie fraza R52 şi exprimată prin procente de greutate;6. şi cărora li se atribuie fraza R53, cu excepţia cazului în care preparatul este deja clasificat potrivit prevederilor pct. I.1, I.2 sau I.3:6.1. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, cărora li se atribuie fraza R53, cu concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B (tabelul 4) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt menţionate în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt menţionate fără limite de concentraţie;6.2. preparate care conţin mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu şi cărora li se atribuie fraza R53, cu concentraţii individuale inferioare limitelor menţionate la pct. I.6.1 lit. (a) sau (b), dacă:       ┌ ┐      │ P(R 53) │    Σ │ ─────── │ ≥ 1      │ L(R 53) │      └ ┘unde:P(R53) = este procentul de greutate al fiecărei substanţe periculoase pentru mediu conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza R53,L(R53) = este limita R53 stabilită pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu şi căreia i se atribuie fraza R53 exprimată prin procente de greutate;6.3. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu şi cărora li se atribuie fraza R53, care nu răspund criteriilor menţionate la pct. I.6.2 şi preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu şi cărora li se atribuie frazele R50-53, R51-53 sau R52-53 dacă:       ┌ ┐      │ P(R 53) P(N, R 50 - 53) P(N, R 51 - 53) P(R 52 - 53) │    Σ │ ─────── + ─────────────── + ─────────────── + ───────────── │ ≥ 1      │ L(R 53) L(R 53) L(R 53) L(R 53) │      └ ┘unde:P(R53) = este procentul de greutate al fiecărei substanţe periculoase pentru mediu conţinute în preparat căreia i se atribuie fraza R53,P(N, R50-53) = este procentul de greutate al fiecărei substanţe periculoase pentru mediu conţinute în preparat căreia i se atribuie frazele R50-53,P(N, R51-53) = este procentul de greutate al fiecărei substanţe periculoase pentru mediu conţinute în preparat, căreia i se atribuie frazele R51-53,P(R52-53) = este procentul de greutate al fiecărei substanţe periculoase pentru mediu conţinute în preparat, căreia i se atribuie frazele R52-,L(R53) = este limita de concentraţie R53 stabilită pentru fiecare substanţă periculoasă pentru mediu căreia i se atribuie frazele R53 sau R50-53 sau R51-53 sau R52-53, exprimată prin procente de greutate.(b) Mediul neacvatic (1) STRATUL DE OZONI. Metoda convenţională de evaluare a preparatelor periculoase pentru stratul de ozonUrmătoarele preparate sunt clasificate ca periculoase pentru mediu:1. şi li se atribuie simbolul "N", indicaţia de pericol "periculos pentru mediu " şi fraza R59:1.1. preparate care conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu, cărora li se atribuie simbolul "N" şi fraza R59, cu concentraţii individuale egale sau mai mari decât:(a) cea stabilită în partea 3 a anexei Vl la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru substanţa sau substanţele avute în vedere, sau(b) cea stabilită în secţiunea B (tabelul 5) atunci când substanţa sau substanţele nu sunt menţionate în partea 3 a anexei Vl la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau sunt menţionate fără limite de concentraţie; (2) MEDIUL TERESTRUI. Evaluarea preparatelor periculoase pentru mediul terestruClasificarea preparatelor prin utilizarea frazelor de risc de mai jos se realizează în funcţie de criteriile detaliate pentru utilizarea frazelor care au fost prezentate în partea 3 a anexei Vl la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.R54 Toxic pentru florăR55 Toxic pentru faunăR56 Toxic pentru organismele din solR57 Toxic pentru albineR58 Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediul înconjurător.  +  Secţiunea B Limitele de concentraţie utilizate la evaluarea pericolelor pentru mediuI. Pentru mediul acvaticLimitele de concentraţie stabilite în tabelele de mai jos şi exprimate în procente greutate/greutate, determină clasificarea preparatelor în funcţie de concentraţia individuală a substanţei sau substanţelor prezente, a căror clasificare este, de asemenea, indicată.Tabelul 1aToxicitatea acvatică acută şi efectele adverse pe termen lung┌────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Clasificarea│ Clasificarea preparatului ││substantei ├─────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤│ │N, R 50-53 │N, R 51-53 │R 52-53 │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│N, R 50-53 │a se vedea tabelul 1b│a se vedea tabelul 1b│ a se vedea tabelul 1b│├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│N, R 51-53 │ │Cn ≥ 25% │2,5 % ≤ Cn < 25 % │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤│R 52-53 │ │ │Cn ≥ 25% │├────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤│ Pentru preparatele care conţin o substanţă clasificată cu N, R 50-53, se pot ││aplica limitele de concentraţie şi clasificarea rezultată prezentate în ││tabelul 1b. │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Tabelul 1bToxicitatea acvatică acută şi efectele adverse pe termen lung ale substanţelor foarte toxice pentru mediu acvatic
           
    Valoarea CL50 sau CE50 [«C L(E) 50»] pentru substanţa clasificată ca N, R 50-53 (mg/l)Clasificarea preparatului
    N, R50-53N, R51-53R52-53
    0,1 < C(E)L50 <= 1C(n) >= 25%2,5% <= C(n) < 25%0,25% <= C(n) < 2,5%
    0,01 < C(E)L50 <= 0,1C(n) >= 2,5%0,25% <= C(n) < 2,5%0,025% <= C(n) < 0,25%
    0,001 < C(E)L50 <= 0,01C(n) >= 0,25%0,025% <= C(n) < 0,25%0,0025% <= C(n) < 0,025%
    0,0001 < C(E)L50 <= 0,001C(n) >= 0,025%0,0025% <= C(n) < 0,025%0,00025% <= C(n) < 0,0025%
    0,00001 < C(E)L50 <= 0,0001C(n) >= 0,0025%0,00025% <= C(n) < 0,0025%0,000025% <= C(n) < 0,00025%
    Pentru preparatele care conţin substanţe cu o valoare a CL50 sau CE50 mai mică decât 0,00001 mg/l, limitele corespunzătoare ale concentraţiei se calculează în consecinţă (la intervale de o zecime).
  Tabelul 2Toxicitatea acvatică acută┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ Valoarea CL(50) sau CE(50) («[CL(E)](50)»)│ Clasificarea preparatului ││ pentru substanţa clasificată, fie N, R50, │ N, R 50 ││ fie N, R 50-53(mg/l) │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 0,1<[C(E)L](50)≤ 1 │ C(n) ≥ 25% │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 0,01<[C(E)L](50)≤ 0,1 │ C(n) ≥ 2,5% │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 0,001<[C(E)L](50)≤ 0,01 │ C(n) ≥ 0,25% │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 0,0001<[C(E)L](50)≤ 0,001 │ C(n) ≥ 0,025% │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 0,00001<[C(E)L](50)≤ 0,0001 │ C(n) ≥ 0,0025% │├────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│Pentru preparatele ce conţin substanţe cu o valoare aCL(50) sau CE(50) mai ││mică decât 0,00001 mg/l, limitele corespunzătoare ale concentraţiei se ││calculează în consecinţă (la intervale de o zecime) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Tabelul 3Toxicitatea acvatică──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────        Clasificarea substanţei │ Clasificarea preparatului R52                                      │ R52──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────                 R52 │ C(n) ≥ 25 %──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────Tabelul 4Efectele adverse pe termen lung──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────        Clasificarea substanţei │ Clasificarea preparatului R53                                      │ R53──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────                 R53 │ C(n) ≥ 25 %──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────             N, R 50-53 │ C(n) ≥ 25 %──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────             N, R 51-53 │ C(n) ≥ 25 %──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────               R 52-53 │ C(n) ≥ 25 %──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────II. Pentru mediul neacvaticLimitele de concentraţie stabilite în tabelele de mai jos şi exprimate în procente greutate/greutate sau, pentru preparatele gazoase, în procente volum/volum, determină clasificarea preparatului în funcţie de concentraţia individuală a substanţei sau substanţelor prezente, a căror clasificare este, de asemenea, indicată.Tabelul 5Pericolul pentru stratul de ozon──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────        Clasificarea substanţei │ Clasificarea preparatului                                      │ N, R59──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────             N cu R59 │ C(n) ≥ 0,1 %──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────
   +  Secţiunea C Metodele de testare pentru evaluarea pericolelor pentru mediul acvaticClasificarea unui preparat se realizează, în general, după metoda convenţională.Cu toate acestea, pentru determinarea toxicităţii acvatice acute, se poate considera mai adecvat, în anumite cazuri, să se efectueze teste asupra preparatului.Rezultatul acestor teste asupra preparatului poate modifica numai clasificarea privind toxicitatea acvatică acută, obţinută prin aplicarea metodei convenţionale.În cazul în care persoana care răspunde de introducerea pe piaţă stabileşte efectuarea unor astfel de teste, acestea se vor realiza cu respectarea criteriilor de calitate potrivit metodelor de testare prevăzute în partea C a anexei la Regulamentului (CE) nr. 440/2008, cu modificările ulterioare.Mai mult, testele se vor efectua pe fiecare dintre cele trei specii prevăzute potrivit prevederilor din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008, (alge, dafnii şi peşti), cu excepţia cazului în care preparatul este clasificat la cel mai înalt nivel de pericol în ceea ce priveşte toxicitatea acvatică acută în urma testelor efectuate pe una dintre specii sau un rezultat al testelor este deja disponibil înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
   +  Anexa 5 CEREREA DE CONFIDENŢIALITATE A IDENTITĂŢII CHIMICE A UNEISUBSTANŢE  +  Secţiunea A Informaţiile care trebuie să fie menţionate în cererea de confidenţialitateNote introductiveA. Art. 31 şi 32 precizează în ce condiţii persoana care răspunde de introducerea pe piaţă a unui preparat se poate prevala de confidenţialitate.B. Pentru a evita apariţia unor cereri de confidenţialitate multiple legate de una şi aceeaşi substanţă utilizată în preparate diferite, este suficientă o singură cerere de confidenţialitate, dacă un anumit număr de preparate au:- aceiaşi componenţi periculoşi prezenţi în acelaşi domeniu de concentraţie,- aceeaşi clasificare şi etichetare,- aceleaşi întrebuinţări preconizate.Pentru a proteja identitatea chimică a aceleiaşi substanţe în preparatele în cauză, trebuie să se utilizeze o singură denumire alternativă. De asemenea, cererea de confidenţialitate trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în cererea de mai jos, fără a se omite numele sau denumirea comercială a fiecărui preparat.C. Denumirea alternativă utilizată pe etichetă trebuie să fie aceeaşi cu cea menţionată la Secţiunea 3 "Compoziţie/Informaţii privind componenţii (ingredientele)" din Anexa II a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Aceasta implică utilizarea unei denumiri alternative care să furnizeze suficiente informaţii în legătură cu substanţa astfel încât să garanteze o manipulare fără pericol.D. La prezentarea cererii de utilizare a unei denumiri alternative persoana care răspunde de introducerea pe piaţă trebuie să ţină seama de obligaţia de a furniza suficiente informaţii pentru a fi luate la locul de muncă măsurile de precauţie care se impun cu privire la sănătate şi securitate şi pentru ca riscurile legate de manipularea preparatului să fie diminuate.Cererea de confidenţialitate a identităţii chimice a unei substanţePotrivit prevederilor art. 31 şi 32, cererea de confidenţialitate trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informaţii:1. Numele şi adresa completă (inclusiv numărul de telefon) ale persoanei, stabilită în Comunitate, care răspunde de introducerea pe piaţă a preparatului, fie că este producător, importator sau distribuitor.2. Identificarea exactă a substanţei sau substanţelor pentru care se propune confidenţialitatea şi denumirea alternativă.
  Nr. CAS Nr. EINECS Denumirea chimică după nomenclatorul internaţional şi clasificare (partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, sau clasificarea provizorie) Denumirea alternativă
  (a) (b) (c)
  NB: Pentru substanţele clasificate provizoriu, este necesar să se adauge informaţiile (referinţele bibliografice) care arată că clasificarea provizorie s-a efectuat ţinându-se seama de toate datele relevante şi disponibile cu privire la proprietăţile substanţei.
  3. Motivarea confidenţialităţii (probabilitate - plauzibilitate).4. Denumirea (denumirile) sau denumirea comercială (denumirile comerciale) ale preparatului.5. Denumirea sau denumirea comercială este aceeaşi în întreaga Comunitate?DA [] NU []În caz de răspuns negativ, precizaţi denumirea (denumirile) sau denumirea (denumirile) comercială utilizată sau utilizate în celelalte state membre:Austria:Belgia:Bulgaria:Cipru:Danemarca:Estonia:Finlanda:Franţa:Germania:Grecia:Irlanda:Italia:Letonia:Lituania:Luxemburg:Malta:Marea BritanieOlanda:Polonia:Portugalia:Republica Cehă:Slovacia:Slovenia:Spania:Suedia:Ungaria:6. Compoziţia preparatului sau preparatelor definită la Secţiunea 3 din Anexa II a Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu modificările şi completările ulterioare7. Clasificarea preparatului sau preparatelor potrivit prevederilor art. 6-9.8. Etichetarea preparatului sau preparatelor potrivit prevederilor art. 14-22.9. Utilizările identificate pentru preparatul sau preparatele respective.10. Fişa sau fişele cu date de securitate potrivit prevederilor Titlului IV şi Anexa II din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Secţiunea B Ghid lexical pentru stabilirea denumirilor alternative (nume generice)1. Notă introductivăAcest ghid lexical este bazat pe procedura de clasificare (împărţirea substanţelor în familii) a substanţelor periculoase aşa cum sunt prevăzute în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.Se pot utiliza denumiri alternative faţă de cele bazate pe prezentul ghid. Cu toate acestea, în toate cazurile, numele alese trebuie să furnizeze suficiente informaţii pentru a garanta că preparatul este manipulat fără nici un risc şi că se pot lua măsurile de precauţie care se impun pentru protecţia sănătăţii şi securitatea la locul de muncă.Familiile sunt definite în felul următor:- substanţe anorganice sau organice ale căror proprietăţi sunt identificate prin faptul că au ca principală caracteristică un element comun. Numele familiei se deduce din numele elementului chimic. Aceste familii sunt numerotate ca în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 prin numărul atomic al elementului chimic (de la 001 la 103),- substanţe organice ale căror proprietăţi sunt identificate prin faptul că au ca principală caracteristică o grupă funcţională comună..Numele familiei se deduce din numele grupei funcţionale.Aceste familii sunt numerotate printr-un număr convenţional ca în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (de la 601 la 650).În unele cazuri s-au adăugat subfamilii care grupează substanţe cu caractere specifice comune.2. Stabilirea numelui genericPrincipii generaleÎn vederea stabilirii denumirii alternative se parcurg următoarele două etape succesive: i) identificarea grupelor funcţionale şi a elementelor chimice prezente în molecula substanţei periculoase respective;îi) determinarea măsurii în care trebuie luate în considerare cele mai importante grupe funcţionale şi elemente chimice.Grupele funcţionale şi elementele chimice identificate luate în considerare sunt numele grupei şi subgrupei prevăzute la pct. 3 din prezenta anexă, a căror listă nu este însă limitativă.3. Împarţirea substanţelor în familii şi subfamilii───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────  Numărul familiei │Familii .  partea 3 a anexei │ .  VI la Regulamentul │ .  (CE) nr. 1272/2008 │ . Subfamilii───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          001 │Compuşi ai hidrogenului                       │ Hidruri───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          002 │Compuşi ai heliului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          003 │Compuşi ai litiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          004 │Compuşi ai beriliului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          005 │Compuşi ai borului                       │ Borani                       │ Boraţi───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          006 │Compuşi ai carbonului                       │ Carbamaţi                       │ Compuşi anorganici ai carbonului                       │ Săruri ale acidului cianhidric                       │ Uree şi derivaţi───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          007 │Compuşi ai azotului                       │ Compuşi cu amoniu cuaternar                       │ Compuşi acizi ai azotului                       │ Nitraţi                       │ Nitriţi───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          008 │Compuşi ai oxigenului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          009 │Compuşi ai fluorului                       │ Fluoruri anorganice───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          010 │Compuşi ai neonului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          011 │Compuşi ai sodiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          012 │Compuşi ai magneziului                       │ Derivaţi organometalici ai magneziului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          013 │Compuşi ai aluminiului                       │ Derivaţi organometalici ai aluminiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          014 │Compuşi ai siliciului                       │ Siliconi                       │ Silicaţi───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          015 │Compuşi ai fosforului                       │ Compuşi acizi ai fosforului                       │ Compuşi ai fosfoniului                       │ Esteri fosforici                       │ Fosfaţi                       │ Fosfiţi                       │ Fosforamide şi derivaţi───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          016 │Compuşi ai sulfului                       │ Compuşi acizi ai sulfului                       │ Mercaptani                       │ Sulfaţi                       │ Sulfiţi───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          017 │Compuşi ai clorului                       │ Cloraţi                       │ Percloraţi───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          018 │Compuşi ai argonului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          019 │Compuşi ai potasiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          020 │Compuşi ai calciului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          021 │Compuşi ai scandiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          022 │Compuşi ai titanului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          023 │Compuşi ai vanadiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          024 │Compuşi ai cromului                       │ Compuşi ai cromului VI (cromaţi)───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          025 │Compuşi ai manganului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          026 │Compuşi ai fierului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          027 │Compuşi ai cobaltului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          028 │Compuşi ai nichelului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          029 │Compuşi ai cuprului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          030 │Compuşi ai zincului                       │ Derivaţi organometalici ai zincului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          031 │Compuşi ai galiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          032 │Compuşi ai germaniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          033 │Compuşi ai arsenului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          034 │Compuşi ai seleniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          035 │Compuşi ai bromului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          036 │Compuşi ai kriptonului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          037 │Compuşi ai rubidiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          038 │Compuşi ai stronţiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          039 │Compuşi ai ytriului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          040 │Compuşi ai zirconiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          041 │Compuşi ai niobiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          042 │Compuşi ai molibdenului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          043 │Compuşi ai tehneţiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          044 │Compuşi ai ruteniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          045 │Compuşi ai rodiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          046 │Compuşi ai paladiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          047 │Compuşi ai argintului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          048 │Compuşi ai cadmiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          049 │Compuşi al indiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          050 │Compuşi ai staniului                       │ Derivaţi organometalici ai staniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          051 │Compuşi ai antimoniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          052 │Compuşi ai telurului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          053 │Compuşi ai iodului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          054 │Compuşi ai xenonului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          055 │Compuşi ai cesiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          056 │Compuşi ai bariului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          057 │Compuşi ai lantanului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          058 │Compuşi ai ceriului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          059 │Compuşi ai praseodimului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          060 │Compuşi ai neodimului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          061 │Compuşi ai promeţiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          062 │Compuşi ai samariului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          063 │Compuşi ai europiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          064 │Compuşi ai gadoliniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          065 │Compuşi ai terbiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          066 │Compuşi ai disprosiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          067 │Compuşi ai holmiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          068 │Compuşi ai erbiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          069 │Compuşi ai tuliului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          070 │Compuşi de yterbiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          071 │Compuşi ai luteţiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          072 │Compuşi ai hafniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          073 │Compuşi ai tantalului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          074 │Compuşi ai wolframuluii───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          075 │Compuşi ai reniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          076 │Compuşi ai osmiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          077 │Compuşi ai iridiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          078 │Compuşi ai platinei───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          079 │Compuşi ai aurului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          080 │Compuşi ai mercurului                       │ Derivaţi organometalici ai mercurului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          081 │Compuşi ai taliului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          082 │Compuşi ai plumbului                       │ Derivaţi organometalici ai plumbului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          083 │Compuşi ai bismutului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          084 │Compuşi ai poloniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          085 │Compuşi ai astatiniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          086 │Compuşi ai radonului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          087 │Compuşi ai franciului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          088 │Compuşi ai radiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          089 │Compuşi ai actiniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          090 │Compuşi ai toriului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          091 │Compuşi ai protactiniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          092 │Compuşi ai uraniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          093 │Compuşi ai neptuniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          094 │Compuşi ai plutoniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          095 │Compuşi de americiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          096 │Compuşi ai curiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          097 │Compuşi ai berkeliului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          098 │Compuşi ai californiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          099 │Compuşi ai einsteiniului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          100 │Compuşi ai fermiului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          101 │Compuşi ai mendeleeviului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          102 │Compuşi ai nobeliului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          103 │Compuşi ai lawrenciului───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          601 │Hidrocarburi                       │ Hidrocarburi alifatice                       │ Hidrocarburi aromatice                       │ Hidrocarburi aliciclice                       │ Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          602 │Hidrocarburi halogenate (*)                       │ Hidrocarburi alifatice halogenate (*)                       │ Hidrocarburi aromatice halogenate (*)                       │ Hidrocarburi aliciclice halogenate (*)───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          603 │Alcooli şi derivaţi                       │ Alcooli alifatici                       │ Alcooli aromatici                       │ Alcooli aliciclici                       │ Alcanolamine                       │ Derivaţi epoxidici                       │ Eteri                       │ Eteri de glicoli                       │ Glicoli şi polioli───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          604 │Fenoli şi derivaţi                       │ Derivaţi halogenaţi(*) ai fenolilor───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          605 │Aldehide şi derivaţi                       │ Aldehide alifatice                       │ Aldehide aromatice                       │ Aldehide aliciclice                       │ Acetali alifatici                       │ Acetali aromatici                       │ Acetali aliciclici───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          606 │Cetone şi derivaţi                       │ Cetone alifatice                       │ Cetone aromatice (**)                       │ Cetone aliciclice───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          607 │Acizi organici şi derivaţi                       │ Acizi alifatici                       │ Acizi alifatici halogenaţi (*)                       │ Acizi aromatici                       │ Acizi aromatici halogenaţi (*)                       │ Acizi aliciclici                       │ Acizi aliciclici halogenaţi (*)                       │ Anhidride ale acizilor alifatici                       │ Anhidride ale acizilor alifatici halogenaţi (*)                       │ Anhidride ale acizilor aromatici                       │ Anhidride ale acizilor aromatici halogenaţi (*)                       │ Anhidride ale acizilor aliciclici                       │ Anhidride ale acizilor aliciclici halogenaţi (*)                       │ Săruri ale acizilor alifatici                       │ Săruri de acizi alifatici halogenaţi (*)                       │ Săruri ale acizilor aromatici                       │ Săruri ale acizilor aromatici halogenaţi (*)                       │ Săruri ale acizilor aliciclici                       │ Săruri ale acizilor aliciclici halogenaţi (*)                       │ Esteri ai acizilor alifatici                       │ Esteri ai acizilor alifatici halogenaţi (*)                       │ Esteri ai acizilor aromatici                       │ Esteri ai acizilor aromatici halogenaţi (*)                       │ Esteri ai acizilor i aliciclici                       │ Esteri ai acizilor aliciclici halogenaţi (*)                       │ Esteri ai eterilor de glicol                       │ Acrilaţi                       │ Metacrilaţi                       │ Lactone                       │ Halogenuri de acil───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          608 │Nitrili şi derivaţi───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          609 │Nitroderivaţi───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          610 │Compuşi nitrocloruraţi───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          611 │Derivaţi azoxici şi azoici───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          612 │Compuşi aminici                       │ Amine alifatice şi derivaţi                       │ Amine aliciclice şi derivaţi                       │ Amine aromatice şi derivaţi                       │ Anilină şi derivaţi                       │ Benzidină şi derivaţi───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          613 │Baze heterociclice şi derivaţi                       │ Benzimidazol şi derivaţi                       │ Imidazol şi derivaţi                       │ Piretrinoide                       │ Chinoleină şi derivaţi                       │ Triazină şi derivaţi                       │ Triazol şi derivaţi───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          614 │Glucozide şi alcaloizi                       │ Alcaloizi şi derivaţi                       │ Glucozide şi derivaţi───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          615 │Cianaţi şi izocianaţi                       │ Cianaţi                       │ Izocianaţi───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          616 │Amide şi derivaţi                       │ Acetamide şi derivaţi                       │ Anilide───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          617 │Peroxizi organici───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          647 │Enzime───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          648 │Derivaţi complecşi ai cărbunelui                       │ Extract acid                       │ Extract bazic                       │ Ulei antracenic                       │ Reziduu de extracţie din ulei antracenic                       │ Fracţiune ulei antracenic                       │ Ulei fenolic                       │ Reziduuri de extracţie din ulei fenolic                       │ Cărbune lichid, extracţie cu solvent lichid                       │ Cărbune lichid, soluţie de extracţie cu solvent                       │ lichid                       │ Ulei de huilă                       │ Gudron de huilă                       │ Extracte de gudron de huilă                       │ Reziduuri solide din gudron de huilă                       │ Cocs (gudron de huilă) de temperatură joasă, smoală                       │ de temperatură înaltă                       │ Cocs (gudron de huilă), smoală de temperatură înaltă                       │ Cocs (gudron de huilă), amestecat cu smoală de huilă                       │ de temperatură înaltă                       │ Benzen brut                       │ Fenoli bruţi                       │ Baze brute de gudron                       │ Baze distilate                       │ Fenoli distilaţi                       │ Distilate                       │ Distilate primare (cărbune), extracţie cu solvent                       │ lichid                       │ Distilate de la hidrocracare (cărbune), extracţie                       │ cu solvent                       │ Distilate intermediare de hidrocracare (cărbune),                       │ extracţie cu solvenţi, hidrogenate                       │ Distilate intermediare de hidrocracare (cărbune),                       │ extracţie cu solvent                       │ Reziduuri de extracţie alcaline (cărbune), gudron                       │ de huilă la temperatură joasă                       │ Ulei proaspăt                       │ Combustibili disel, extracţie cu solvent în cărbuni,                       │ hidrocracare, hidrogenare                       │ Carburanţi pentru aeronave cu jet, extracţie cu                       │ solvent în cărbuni, hidrocracare, hidrogenare                       │ Benzină, extracţie de cărbune cu solvent, nafta de                       │ hidrocracare,                       │ Produse tratate termic                       │ Ulei antracenic greu                       │ Distilat de ulei antracenic greu                       │ Ulei uşor                       │ Reziduu de extracţie din ulei uşor cu punct de                       │ fierbere ridicat                       │ Reziduu de extracţie din ulei uşor cu punct de                       │ fierbere intermediar                       │ Reziduu de extracţie din ulei uşor cu punct de                       │ fierbere scăzut                       │ Distilat de ulei uşor cu punct de fierbere ridicat                       │ Distilat de ulei uşor cu punct de fierbere                       │ intermediar                       │ Distilat de ulei uşor cu punct de fierbere scăzut                       │ Ulei metilnaftalenic                       │ Reziduu de extracţie de ulei metilnaftalenic                       │ Nafta de hidrocracare (cărbune), extracţie cu                       │ solvent                       │ Ulei naftalenic                       │ Reziduu de extracţie de ulei naftalenic                       │ Distilat de ulei naftalenic                       │ Smoală                       │ Distilat de smoală                       │ Reziduu de smoală                       │ Reziduu de smoală, tratat termic                       │ Reziduu de smoală, oxidat                       │ Produse de piroliză                       │ Fracţii secundare                       │ Reziduuri (cărbune), extracţie cu solvent lichid                       │ Gudron de lignit, distilat                       │ Gudron de lignit la temperatură joasă                       │ Ulei de gudron cu punct de fierbere înalt                       │ Ulei de gudron cu punct de fierbere intermediar                       │ Ulei de spălare                       │ Reziduu de extracţie din ulei de spălare                       │ Distilat de ulei de spălare───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          649 │Derivaţi complecşi ai ţiţeiului                       │ Petrol brut                       │ Gaz de sondă                       │ Nafta cu punct de fierbere scăzut                       │ Nafta modificată cu punct de fierbere scăzut                       │ Nafta de cracare catalitică cu punct de fierbere                       │ scăzut                       │ Nafta de reformare catalitică cu punct de fierbere                       │ scăzut                       │ Nafta de cracare termică cu punct de fierbere scăzut                       │ Nafta hidrotratată cu punct de fierbere scăzut                       │ Nafta cu punct de fierbere scăzut - fără specificăţii                       │ Kerosen de distilare primă                       │ Kerosen - fără specificăţii                       │ Motorină de cracare                       │ Motorină - fără specificăţii                       │ Păcură grea                       │ Unsori                       │ Ulei de bază nerafinat sau puţin rafinat                       │ Ulei de bază - fără specificăţii                       │ Extract aromatic din distilat                       │ Extract aromatic din distilat (tratat)                       │ Ulei rezidual                       │ Gaci de parafină                       │ Petrolatum───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────          650 │Substanţe diverse                       │ A nu se utiliza această familie, ci familiile                       │ sau subfamiliile menţionate mai sus.───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────----------(*) A se specifică în funcţie de familia de halogeni.(**) Sunt incluse chinone.4. Aplicare practicăDupă ce s-a cercetat dacă substanţa aparţine uneia sau mai multor familii sau subfamilii din listă, numele generic se poate stabili astfel:4.1. Dacă numele unei familii sau subfamilii este suficient pentru a caracteriza elementele chimice sau grupele, funcţionale importante, acesta va fi ales ca nume generic.Exemple:- 1,4-dihidroxibenzenfamilia 604: fenoli şi derivaţinume generic: derivat al fenolului- butanolfamilia 603: alcooli şi derivaţisubfamilia: alcooli alifaticinume generic: alcool alifatic- 2 -izopropoxietanolfamilia 603: alcooli şi derivaţisubfamilia: eteri de glicolnume generic: eter de glicol- acrilat de metilfamilia 607: acizi organici şi derivaţisubfamilia: acrilaţinume generic: acrilat4.2. Dacă numele unei familii sau subfamilii nu este suficient pentru a caracteriza elementele chimice sau grupele funcţionale importante, numele generic va fi o combinaţie de nume corespunzătoare ale mai multor familii sau subfamilii.Exemple:- clorobenzenfamilia 602: hidrocarburi halogenatesubfamilia: hidrocarburi aromatice halogenatefamilia 017: compuşi ai cloruluinume generic: hidrocarbură aromatică clorurată- acid 2,3,6-triclorofenilaceticfamilia 607: acizi organicisubfamilia: acizi aromatici halogenaţifamilia 017: compuşi ai cloruluinume generic: acid aromatic clorurat- 1-cloro-1-nitropropanfamilia 610: compuşi nitrocloruraţifamilia 601: hidrocarburisubfamilia: hidrocarburi alifaticenume generic: hidrocarbură alifatică nitroclorurată- ditiopirofosfat de tetrapropilfamilia 015: compuşi ai fosforuluisubfamilia: esteri fosforicifamilia 016: compuşi ai sulfuluinume generic: ester tiofosforicNotă: În cazul anumitor elemente, în special metale, numele familiei sau al subfamiliei, poate fi precizat prin termenii "anorganic" sau "organic".Exemple:- clorură de dimercurfamilia 080: compuşi ai mercuruluinume generic: compus anorganic al mercurului- acetat de bariufamilia 056: compus al bariuluinume generic: compus organic al bariului- nitrit de etilfamilia 007: compuş i ai azotuluisubfamilia: nitriţinume generic: nitrit organic- hidrosulfit de sodiufamilia 016: compuşi ai sulfuluinume generic: compus anorganic al sulfului(Exemplele de mai sus sunt ale unor substanţe extrase din partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 care pot face obiectul unei cereri de confidenţialitate).-------