NORMĂ nr. 12 din 29 septembrie 2010privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2010  În temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, art. 23 lit. a), f) şi i) şi ale art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,având în vedere prevederile cap. VIII şi IX din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta normă reglementează procedura, condiţiile de autorizare şi documentele care trebuie depuse la Comisie în procesul de autorizare a constituirii societăţii de pensii şi de acordare a autorizării de administrare a unui fond de pensii administrat privat.  +  Articolul 2Societatea de pensii, persoană juridică română, poate administra un fond de pensii administrat privat numai în baza deciziei de autorizare de administrare, emisă de Comisie.  +  Articolul 3 (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege. (2) De asemenea, în înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) act constitutiv - contractul şi statutul ori înscrisul unic purtând această denumire, în baza cărora se constituie societatea de pensii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) situaţii financiare anuale - bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative împreună cu raportul administratorului şi raportul auditorului financiar, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată; c) conducători - persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale unei societăţi, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a sediilor secundare. În cazul sediilor secundare ale unei societăţi, persoană juridică străină, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de societatea-mamă, persoană juridică străină, să conducă activitatea sediului secundar şi să angajeze legal în România persoana juridică străină; d) grup - ansamblu de societăţi comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale şi entităţi în care societatea-mamă sau filialele sale deţine/deţin o participare, precum şi societăţile comerciale legate între ele printr-o relaţie care face necesară consolidarea conturilor şi consolidarea raportului anual.  +  Capitolul II Autorizarea de constituire a societăţii de pensii  +  Secţiunea 1 Condiţii generale  +  Articolul 4Pentru emiterea deciziei de autorizare de constituire a societăţii de pensii, în baza cererii, Comisia analizează documentaţia depusă de către fondatori prin reprezentanţii lor legali şi verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute de Lege şi de prezenta normă.  +  Articolul 5Pentru obţinerea autorizării de constituire, societatea de pensii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii generale: a) să se constituie sub forma unei societăţi pe acţiuni; b) să aibă ca obiect unic de activitate administrarea fondurilor de pensii; c) denumirea societăţii de pensii să conţină obligatoriu sintagma "fond de pensii" astfel încât să nu fie confundată cu fondul de pensii şi să nu conţină elemente de natură să inducă în eroare participanţii, potenţialii participanţi sau alte persoane; d) capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societatea de pensii, care sunt nominative, nu pot fi transformate în acţiuni la purtător şi nu pot fi acţiuni preferenţiale; e) actul constitutiv al societăţii de pensii trebuie să prevadă că acţionarii nu pot beneficia de drepturi preferenţiale sau de alte privilegii şi că se interzice limitarea drepturilor ori impunerea de obligaţii suplimentare acţionarilor; f) participaţia cumulată a persoanelor fizice nu poate depăşi 5% din capitalul social al societăţii de pensii; g) să aibă un consiliu de administraţie/supraveghere alcătuit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3 persoane fizice; h) conducerea executivă să fie formată din cel puţin două persoane, învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii şi care nu pot exercita alte funcţii în cadrul societăţii; i) fondatorii să facă dovada vărsării integrale şi în formă bănească a capitalului social, care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Lege şi de normele emise în aplicarea acesteia.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii privind fondatorii  +  Articolul 6 (1) La evaluarea fondatorilor se urmăreşte ca aceştia să dispună de o situaţie financiară care să le permită onorarea obligaţiilor lor patrimoniale şi participarea la capitalul social al societăţii de pensii. (2) Persoanele juridice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a) să înregistreze, potrivit ultimei situaţii financiare, capital propriu pozitiv; b) să fi funcţionat minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultate în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care înainte de fuziune sau de divizare a funcţionat minimum 3 ani; c) să nu participe ca fondatori la capitalul social al unei societăţi de pensii ori al altei entităţi înregistrate în state cu care România nu întreţine relaţii diplomatice sau în jurisdicţii care nu instituie obligativitatea organizării şi ţinerii contabilităţii şi/sau publicării situaţiilor financiare, ţinerii registrelor comerciale şi/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor şi a administratorilor; d) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, şi să nu fi fost implicate în niciun fel de scandaluri financiare; e) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale. (3) Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică nu pot participa ca fondatori la capitalul social al unei societăţi de pensii.  +  Articolul 7 (1) Persoanele fizice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a) să nu fie acţionari, membri în consiliul de administraţie, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai altor administratori de fonduri de pensii administrate privat sau ai persoanelor afiliate acestora; b) să nu fie acţionari, membri în consiliul de administraţie, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai instituţiei de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar al fondului de pensii administrat privat sau ai persoanelor afiliate acestuia; c) să nu fie acţionari, membri în consiliul de administraţie, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului/conducători ai societăţii de servicii de investiţii financiare care prestează servicii pentru fondurile de pensii administrate privat sau ai persoanelor afiliate acesteia; d) să dispună de venituri personale, neafectate îndeplinirii obligaţiilor lor patrimoniale faţă de terţi, şi care, prin nivelul lor, să justifice în mod corespunzător provenienţa fondurilor destinate participaţiei la capitalul social al societăţii de pensii şi care să aibă caracter de continuitate; e) fondurile destinate participaţiei la capitalul social al societăţii de pensii să nu aibă ca surse venituri obţinute din activităţi desfăşurate în statele sau jurisdicţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c); f) nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice şi nu au fost implicate în niciun fel de scandaluri financiare. (2) Nu pot deţine calitatea de fondatori persoanele nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările ulterioare, precum şi persoanele fizice sau juridice care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale, definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009. (3) Nu pot deţine calitatea de fondatori persoanele care au fost condamnate printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a societăţii de pensii. (4) Interdicţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul fondatorilor persoane juridice la care unul sau mai mulţi fondatori a/au fost condamnat/condamnaţi printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3).  +  Secţiunea a 3-a Documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei de constituire a societăţii de pensii  +  Articolul 8 (1) Decizia de autorizare de constituire a unei societăţi de pensii se emite ca urmare a cererii pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii/pentru autorizarea ca administrator al fondului de pensii administrat privat, întocmită conform anexei nr. 1. (2) Cererea însoţită de documentaţia completă se depune la Comisie de către fondatori, prin reprezentanţii lor legali.  +  Articolul 9Cererea prevăzută la art. 8 este însoţită de următoarele documente: a) procură specială şi autentică sau, după caz, împuternicire de reprezentare juridică, semnată de toţi membrii fondatori, prin care aceştia desemnează una ori mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relaţia cu Comisia, pe parcursul instrumentării dosarului aferent cererii de autorizare de constituire; b) proiectul actului constitutiv, care trebuie să conţină denumirea societăţii de pensii, conform rezervării eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi care trebuie să fie întocmit cu respectarea prevederilor Legii, precum şi planul organizatoric şi financiar care trebuie să asigure gestiunea corectă şi prudentă a fondului de pensii pentru care se va solicita autorizarea; c) documentaţia privind fondatorii, prevăzută la art. 10 şi 11; d) documentaţia privind membrii propuşi pentru consiliul de administraţie, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători, după caz, prevăzută la art. 12; e) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a membrilor propuşi pentru consiliul de administraţie, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători, din care să rezulte deţinerile individuale sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială reprezentând cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, conform modelului Declaraţiei nr. 2 prevăzute în anexa nr. 7; f) documente privind fondatorii referitoare la eventuala lor relaţie de afiliere conform art. 2 alin. (2) din Lege, precum şi natura legăturilor dintre ei, conform modelului Declaraţiei nr. 1 prevăzute în anexa nr. 6; g) proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii de pensii, întocmit în conformitate cu art. 13, precum şi proiectul procedurilor interne, întocmite în conformitate cu art. 14; h) actul juridic care atestă dreptul de folosinţă al societăţii în curs de înfiinţare asupra spaţiului destinat sediului social şi sediilor secundare, după caz, precum şi documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16; i) dovada vărsării integrale şi în formă bănească a capitalului social; j) dovada plăţii taxei de autorizare de constituire a societăţii de pensii.  +  Articolul 10 (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane juridice, se prezintă următoarele documente: a) certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care trebuie să ateste cel puţin denumirea, numărul şi data înmatriculării, obiectul de activitate ale acesteia, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi structura acţionariatului acesteia până la nivel de persoană fizică. Structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică trebuie detaliată inclusiv pentru persoanele juridice care deţin indirect participaţii la capitalul social al fondatorului; b) o prezentare a fondatorului/acţionarului persoanei juridice, sub semnătura reprezentantului legal, din care să rezulte organizarea acestuia, inclusiv reţeaua de sedii secundare deţinute în ţara de origine şi în străinătate, activitatea desfăşurată de acesta în toate sediile sale secundare; c) ultimele 3 situaţii financiare anuale auditate de o societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, cele mai recente situaţii financiare interimare şi ultima balanţă de verificare a conturilor fondatorului şi, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte fondatorul. În cazul fondatorilor rezultaţi dintr-o fuziune sau divizare, persoana juridică din care aceştia provin trebuie să fi funcţionat minimum 3 ani înainte; d) în cazul fondatorilor, persoane juridice străine, situaţiile financiare anuale prevăzute la lit. c) vor fi auditate de o societate de audit financiar autorizată, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federaţia Internaţională a Contabililor şi care a asimilat Codul de etică emis de aceasta. Comisia poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor menţionate; e) Declaraţia nr. 2 pe propria răspundere privind deţinerile reprezentând cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăţi, prevăzută în anexa nr. 7; f) documentaţia privind capitalul social conform prevederilor art. 6 din Norma nr. 5/2007 privind provenienţa capitalului social, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2007; g) certificat de cazier fiscal. (2) Pentru fiecare dintre fondatorii, persoane juridice, cu participaţii mai mici de 1% din capitalul social al societăţii de pensii, dar nu mai mult de 5% cumulat, se va prezenta numai documentaţia prevăzută la alin. (1) lit. a). (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică fondatorilor, persoane juridice, cu participaţii mai mici de 5% din capitalul social al societăţii de pensii, dar care deţin participaţii la capitalul social al altui fondator al aceleiaşi societăţi de pensii, indiferent de cota de participare.  +  Articolul 11 (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane fizice, se vor prezenta următoarele documente: a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate; b) curriculum vitae, datat şi semnat, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; c) certificatul de cazier judiciar, din care să reiasă că persoana respectivă nu a fost condamnată printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunile prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3), cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 12 alin. (2) şi (3); d) declaraţie de venit, întocmită în conformitate cu legislaţia din ţara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislaţiei din ţara respectivă; în cazul în care legislaţia din ţara de origine nu prevede o astfel de declaraţie, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt; e) date despre fondatorii societăţii de pensii/acţionarii societăţii de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; f) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; g) Declaraţia nr. 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, şi Declaraţia nr. 2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; h) documentaţia privind capitalul social, conform prevederilor art. 6 din Norma nr. 5/2007, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2007; i) certificat de cazier fiscal. (2) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1) şi ale art. 7 alin. (1) lit. f) fondatorii, persoane fizice, cu participaţii mai mici de 1% din capitalul social al societăţii de pensii, dar nu mai mult de 5% cumulat. (3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reşedinţa în România se vor prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile române şi certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică eliberat de autorităţile din ţara de origine şi/sau din ţara în care au avut anterior reşedinţa, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.  +  Articolul 12 (1) Pentru fiecare dintre membrii propuşi pentru consiliul de administraţie, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători se depune următoarea documentaţie: a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate; b) curriculum vitae, datat şi semnat, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; c) copia actului care atestă studiile superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă, după caz; d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat, datat şi semnat de către aceste persoane; e) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Lege; f) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (3); g) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; h) Declaraţia nr. 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, şi Declaraţia nr. 2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. (2) Pentru persoanele care nu au reşedinţa în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică eliberat de autorităţile din ţara de origine şi/sau din ţara în care au reşedinţa în prezent, dacă aceasta este alta decât ţara de origine. (3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reşedinţa în România se depun certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile române şi certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică eliberat de autorităţile din ţara de origine şi/sau din ţara în care au avut anterior reşedinţa, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.  +  Articolul 13 (1) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii de pensii va conţine cel puţin următoarele: a) structura organizatorică a societăţii de pensii, care conţine o direcţie de audit intern, o direcţie distinctă responsabilă cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor, o funcţie responsabilă cu identificarea şi administrarea riscului şi o funcţie de control intern; structura organizatorică cuprinde direcţiile, cu precizarea numărului de posturi; b) atribuţiile consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, conform alin. (2), mecanismele de luare a deciziilor şi control al activităţii; c) atribuţiile fiecărui compartiment al societăţii de pensii şi relaţiile de subordonare sau coordonare dintre acestea, precum şi mecanismele de raportare la nivelul ierarhic superior; d) activităţile desfăşurate în cadrul sediilor secundare ale societăţii de pensii, inclusiv proceduri privind evidenţa şi controlul activităţii, arhivarea documentelor şi transmiterea situaţiilor şi/sau a documentelor la sediul social/central; e) atribuţiile şi răspunderile conducătorilor societăţii de pensii, ale persoanelor care asigură, de fapt sau de drept, conducerea compartimentelor din cadrul societăţii de pensii şi din cadrul sediilor secundare, incluzând răspunderile cu privire la elaborarea şi implementarea mecanismelor de control intern şi de administrare a riscului, cu privire la elaborarea mecanismului de luare a deciziilor şi de control al activităţii şi raportarea către nivelul ierarhic superior; f) atribuţiile şi răspunderile persoanelor care exercită funcţii aferente mecanismului de control intern, incluzând răspunderi cu privire la controlul activităţii şi al conformităţii cu prevederile legale şi procedurile interne, separarea atribuţiilor, autorizarea operaţiunilor, menţinerea unor evidenţe corecte, verificarea operaţiunilor curente, securitatea sistemelor informatice, raportarea deficienţelor constatate şi a propunerilor referitoare la remedierea acestora către membrii directoratului sau conducători, după caz; g) atribuţiile şi răspunderile persoanelor care exercită funcţii aferente identificării şi monitorizării riscurilor cu privire la investiţiile fondului, la riscul operaţional, conflictul de interese, riscul aferent sistemelor informatice, riscul aferent guvernanţei corporative şi modul de raportare către directorat/conducători; h) atribuţiile auditorului intern, precum şi pe cele ale altor persoane care efectuează operaţiuni în numele şi pe contul societăţii de pensii şi modul de raportare către consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere. (2) Atribuţiile şi răspunderile consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere includ atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), precum şi cel puţin următoarele: a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare a societăţii; b) stabilirea politicii de investiţii şi a politicii contabile a fondului de pensii; c) stabilirea sistemului contabil, de control financiar şi aprobarea planificării financiare; d) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; e) supravegherea activităţii membrilor directoratului/ conducătorilor; f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor acesteia; g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14Procedurile interne vor conţine cel puţin următoarele: a) atribuţiile şi procedurile direcţiei de audit intern, ale direcţiei responsabile cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor, atribuţiile şi procedurile specifice funcţiei de identificare şi administrare a riscului şi funcţiei de control intern şi conformitate a întregii activităţi cu prevederile legale şi procedurile interne, precum şi atribuţiile celorlalte departamente, aprobate de organul statutar competent în acest sens, precum şi obligaţiile şi răspunderile personalului care ocupă funcţiile respective; b) descrierea gradului de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activităţii ce urmează a fi desfăşurată, avându-se în vedere aspecte precum capacitatea de a desfăşura activităţile propuse, gradul de securitate a informaţiei, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Comisie, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor a criteriilor minimale prevăzute de reglementările în vigoare; c) mecanismele de luare a deciziilor; d) modalităţile şi termenele de raportare pe linie verticală, separarea funcţiilor pentru persoanele cu funcţii de decizie de cele cu funcţii de execuţie şi de cele cu funcţii de control; e) proceduri cu privire la administrarea conflictului de interese astfel încât să se asigure că persoanele care se află într-un conflict de interese potenţial acţionează în interesul exclusiv al fondului de pensii, al participanţilor şi al administratorului.  +  Articolul 15Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi proiectul procedurilor interne se depun împreună cu hotărârea organului statutar competent pentru aprobarea lor.  +  Articolul 16 (1) Spaţiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii: a) să se afle în folosinţa exclusivă a societăţii de pensii; b) să fie corespunzător structurii organizatorice şi activităţilor ce urmează a fi desfăşurate; c) să fie în suprafaţă utilă de cel puţin 100 mý; d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităţilor ce urmează a fi desfăşurate; e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinţe; f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfăşurării activităţii, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea şi confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor în arhiva entităţii. (2) Spaţiul destinat sediilor secundare trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii: a) să se afle în folosinţa exclusivă a societăţii de pensii; b) să fie corespunzător structurii organizatorice şi activităţilor ce urmează a fi desfăşurate; c) să fie în suprafaţă utilă de cel puţin 25 mý; d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităţilor ce urmează a fi desfăşurate; e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinţe; f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfăşurării activităţii, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea şi confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor în arhiva entităţii.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de acordare a autorizaţiei de constituire sau de respingere a cererii de autorizare de constituire a societăţii de pensii  +  Articolul 17 (1) Comisia decide cu privire la autorizarea de constituire a societăţii de pensii în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii şi a documentaţiei complete ale solicitantului. (2) Decizia de autorizare de constituire a societăţii de pensii se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.  +  Articolul 18 (1) Orice solicitare a Comisiei de informaţii suplimentare sau de completare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 17 alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau completări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii. (2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.  +  Articolul 19 (1) Fondatorii depun documentele de înregistrare a societăţii la oficiul registrului comerţului în raza căruia se află sediul social al societăţii de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire. (2) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilităţii autorizaţiei de constituire.  +  Articolul 20În termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea certificatului de înregistrare ca societate comercială de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, societatea de pensii va depune la Comisie o copie a certificatului de înmatriculare.  +  Articolul 21 (1) Obţinerea autorizaţiei de constituire a unei societăţi de pensii nu garantează şi obţinerea autorizaţiei de administrare. (2) Autorizaţia de administrare trebuie obţinută în termen de un an de la obţinerea autorizaţiei de constituire, în caz contrar, autorizaţia de constituire îşi pierde valabilitatea. (3) Societatea de pensii are obligaţia de a-şi modifica denumirea şi obiectul de activitate în termen de 3 luni de la data expirării autorizaţiei de constituire, cu informarea Comisiei în termen de 5 zile de la data înregistrării menţiunilor la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.  +  Articolul 22 (1) Apariţia unor modificări faţă de condiţiile în care a fost acordată autorizaţia de constituire a societăţii de pensii determină o nouă evaluare din partea Comisiei în cadrul procesului de acordare a autorizării de administrare, putând atrage revocarea deciziei de autorizare de constituire, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau prezentei norme. (2) Apariţia oricăror modificări ale informaţiilor sau documentelor depuse pentru acordarea autorizaţiei de constituire, pe perioada de funcţionare a administratorilor, necesită autorizarea acestora, în prealabil, de către Comisie, care emite o decizie de autorizare a modificărilor în acest sens. (3) În cazul în care modificările nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Lege şi de prezenta normă, Comisia emite o decizie de respingere, scrisă şi motivată, care se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia. (4) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.  +  Articolul 23 (1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute de Lege şi de prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii. (2) Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică fondatorilor în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie. (3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.  +  Articolul 24O nouă cerere de autorizare de constituire a societăţii de pensii poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.  +  Capitolul III Autorizarea societăţii de pensii ca societate de administrare a unui fond de pensii administrat privat  +  Secţiunea 1 Condiţii generale  +  Articolul 25Pentru a deveni administrator, societatea de pensii înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului trebuie să obţină de la Comisie autorizarea de administrare a unui fond de pensii administrat privat.  +  Articolul 26Pentru emiterea deciziei de autorizare de administrare, Comisia, în baza cererii, analizează documentaţia depusă de societatea de pensii prin reprezentanţii săi legali şi verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute de Lege şi de prezenta normă.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii privind acţionarii  +  Articolul 27 (1) La evaluarea acţionarilor societăţii de administrare a fondurilor de pensii administrate privat se au în vedere prevederile art. 6 şi 7. (2) În cazul în care nu au existat modificări faţă de prevederile art. 6 şi 7 în cadrul procedurii de obţinere a autorizaţiei de constituire a societăţii de pensii, acţionarii vor depune o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. (3) În cazul în care au intervenit modificări faţă de prevederile art. 6 şi 7 se depun la Comisie documentele justificative pentru modificările în cauză.  +  Secţiunea a 3-a Condiţii privind membrii propuşi pentru consiliul de administraţie, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători  +  Articolul 28 (1) Membrii propuşi pentru consiliul de administraţie, directori, respectiv pentru consiliul de supraveghere, directorat/conducători ai administratorului sunt autorizaţi individual de către Comisie pentru exercitarea funcţiei pentru care sunt propuşi, în cadrul procesului de acordare a autorizării de administrare a fondului de pensii administrat privat. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită atribuţiile şi au răspunderile funcţiei pentru care au fost propuse de la data comunicării deciziei de autorizare. (3) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (2), Comisia decide sancţionarea, după caz, a societăţii de pensii, a persoanelor în drept să facă propunerea şi/sau a celor care au fost propuse, având în vedere consecinţele exercitării atribuţiilor unei funcţii înainte de primirea deciziei de autorizare, inclusiv retragerea autorizaţiei acordate.  +  Articolul 29 (1) În vederea autorizării individuale, membrii propuşi pentru consiliul de administraţie, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat/conducători ai administratorului trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-c) şi f), precum şi următoarele: a) să aibă pregătirea şi experienţa profesională necesare funcţiei şi complexităţii activităţii pe care urmează să o îndeplinească, conform prevederilor legii; b) să aibă o experienţă relevantă în funcţii de conducere, în domeniul investiţiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurări; c) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată; d) să aibă experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domeniul investiţiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurări; e) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcţia pe care urmează să o îndeplinească; f) să nu fi fost sancţionaţi de autorităţi române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicţia definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicţia temporară de a desfăşura activităţi în sistemul financiar-bancar; g) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2) sau în cazierul fiscal; h) să nu fi deţinut funcţia de administrator al unei societăţi comerciale române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară ori declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanşării procedurii falimentului; i) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi care nu şi-a respectat obligaţiile materiale şi financiare faţă de terţi la momentul încetării activităţii societăţii respective; j) cel puţin o persoană propusă pentru funcţia de director, membru al directoratului, respectiv pentru funcţia de conducător trebuie să cunoască limba română; k) persoanele propuse pentru funcţia de director, membru al directoratului, respectiv pentru funcţia de conducător trebuie să dovedească cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul pensiilor private. (2) Calitatea şi experienţa membrilor propuşi pentru consiliul de administraţie, directori, membri în consiliul de supraveghere, membri ai directoratului sau conducători sunt elemente care asigură gestiunea corectă şi prudentă a fondului de pensii administrat privat. (3) Membrii consiliului de administraţie, directorii, membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului sau conducătorii administratorului nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu: a) alţi administratori de fonduri de pensii administrate privat şi cu persoanele afiliate acestora; b) depozitarul şi cu persoanele afiliate acestuia; c) societăţi de servicii de investiţii financiare cu care administratorul a încheiat contract şi cu persoanele afiliate acestora. (4) Membrii directoratului, directorii/conducătorii nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu persoanele afiliate administratorului sau cu alte entităţi din grupul din care fac parte, cu excepţia mandatelor de reprezentare în consiliul de administraţie, respectiv în consiliul de supraveghere.  +  Articolul 30 (1) Comisia este în drept să evalueze în ce măsură experienţa profesională acumulată de către membrii consiliului de administraţie, directori, respectiv membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului/conducători este relevantă pentru specificul, întinderea şi complexitatea activităţii care va fi desfăşurată de administrator. (2) Evaluarea fiecărui membru propus pentru consiliul de administraţie, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat şi conducători se face, în fiecare caz, luându-se în considerare informaţii legate de activitatea, experienţa, competenţa profesională, experienţa managerială, de reputaţia persoanei în cauză, precum şi de cunoştinţele teoretice şi practice şi orice alte circumstanţe relevante. În acest sens, vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanţă, situaţii cum ar fi: a) persoana respectivă a fost sancţionată ori i s-a refuzat o autorizaţie de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate ori s-a aflat în altă situaţie care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii administratorului la care persoana în cauză este propusă în calitate de membru al consiliului de administraţie, director, respectiv membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului/conducător; b) persoana respectivă a exercitat fără acordul autorităţii menţionate la lit. a) o activitate pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obţinerii unui astfel de acord; c) în calitate de conducător sau de administrator al unei entităţii, persoană juridică română, ori al unei sucursale a unei entităţi străine, persoana respectivă nu şi-a asumat responsabilităţile decurgând din această calitate sau a participat la adoptarea şi/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup; d) în perioada în care persoana respectivă a deţinut calitatea de conducător sau de administrator al unei entităţi, aceasta a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă; e) entităţile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat atribuţii de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost acţionar sau asociat au fost supuse vreunei sancţiuni dispuse de o autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizaţie; f) din informaţiile furnizate de persoanele respective nu rezultă în mod clar natura activităţii desfăşurate de acestea; g) informaţiile disponibile referitoare la activitatea persoanelor, la tranzacţiile desfăşurate de acestea ori la influenţa de orice natură la care sunt supuse persoanele respective conduc la concluzia că există posibilitatea ca administratorul să nu îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii; h) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au făcut obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancţiuni sau interdicţii. (3) Comisia, în cadrul procedurii de autorizare individuală, poate realiza un interviu profesional, în vederea evaluării persoanelor nominalizate să exercite atribuţii şi răspunderile de administrare şi/sau de conducere.  +  Articolul 31Prevederile art. 7 alin. (2) şi (3) sunt aplicabile şi membrilor în consiliul de administraţie, consiliul de supraveghere, conducătorilor sau auditorului intern al unui administrator.  +  Articolul 32 (1) În cazul reînnoirii mandatelor membrilor consiliului de administraţie, directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/ conducătorilor se reia procedura de autorizare prevăzută la art. 30, după caz. (2) În cazul prevăzut la alin (1), administratorul depune o declaraţie pe propria răspundere a respectivului membru sau director, care să confirme că informaţiile cuprinse în documentele existente la Comisie nu au suferit modificări, sau depune documentele care au suferit modificări, după caz, inclusiv dovada plăţii taxei de autorizare ca urmare a prelungirii mandatului. (3) În cazul în care modificările informaţiilor cuprinse în documentele menţionate la alin. (2) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Lege şi de prezenta normă sau rezultatul evaluării prevăzut la art. 30 nu asigură gestiunea corectă şi prudentă a fondului de pensii administrat privat, Comisia emite o decizie de respingere, scrisă şi motivată, care se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia. (4) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.  +  Secţiunea a 4-a Condiţii privind persoanele propuse să asigure funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor  +  Articolul 33 (1) Persoanele propuse să asigure funcţia de control intern al activităţii şi al conformităţii cu prevederile legale şi procedurile interne, precum şi cele propuse să asigure funcţia de administrare a riscurilor sunt autorizate individual de Comisie înainte de începerea exercitării responsabilităţilor. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită atribuţiile şi au răspunderile funcţiei pentru care au fost propuse de la data comunicării deciziei de autorizare. (3) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (2), Comisia poate decide sancţionarea societăţii de pensii şi/sau a persoanei în cauză.  +  Articolul 34 (1) În vederea autorizării individuale, persoanele propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-c) şi f), precum şi următoarele: a) să aibă pregătirea şi experienţa profesională necesare specificului, întinderii şi complexităţii activităţii pe care urmează să o îndeplinească, conform prevederilor legii; b) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată; c) să aibă experienţă profesională de cel puţin 3 ani în domeniul investiţiilor, financiar, juridic, administrare fonduri de pensii, bancar sau de asigurări; d) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcţia pe care urmează să o îndeplinească; e) să nu fi fost sancţionate de autorităţi române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicţia definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de administrare, cu interdicţia temporară de a desfăşura activităţi în sistemul financiar-bancar; f) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2) sau în cazierul fiscal; g) să fie angajate cu contract de muncă cu normă întreagă; h) să dovedească cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul pensiilor private. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu: a) alţi administratori de fonduri de pensii administrate privat şi cu persoanele afiliate acestora; b) depozitarul fondului de pensii administrate privat şi cu persoanele afiliate acestuia; c) societăţi de servicii de investiţii financiare cu care administratorul a încheiat contract şi cu persoanele afiliate acestora.  +  Articolul 35 (1) Comisia este în drept să evalueze în ce măsură experienţa profesională acumulată de către persoanele care asigură funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor este relevantă pentru specificul, întinderea şi complexitatea activităţii care va fi desfăşurată de administrator. (2) Evaluarea fiecărei persoane propuse pentru funcţia de control intern şi pentru cea de administrare a riscurilor se va face, în fiecare caz, similar evaluării fiecărui membru propus pentru consiliul de administraţie, directori, respectiv consiliul de supraveghere, directorat şi conducători, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. k) şi ale art. 30 alin. (2). (3) Comisia, în cadrul procedurii de autorizare individuală, poate realiza un interviu profesional, în vederea evaluării persoanelor nominalizate să exercite atribuţiile şi să aibă răspunderile funcţiei de control intern şi ale funcţiei de administrare a riscurilor.  +  Secţiunea a 5-a Documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei de administrare  +  Articolul 36 (1) Decizia de autorizare de administrare se emite în baza cererii pentru autorizarea de administrare, întocmită conform anexei nr. 1. (2) Cererea, însoţită de documentaţia completă, se depune şi se înregistrează la Comisie de către societăţile care intenţionează să se autorizeze ca administrator de fonduri de pensii administrate privat.  +  Articolul 37 (1) Cererea pentru autorizarea de administrare este însoţită de următoarele documente: a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie; b) actul constitutiv, actualizat care să conţină inclusiv prevederile art. 59 alin. (3) din Lege; c) regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii, întocmit în conformitate cu art. 13; d) proiectul contractului de depozitare, întocmit conform modelului-cadru descris în anexa nr. 3 la Norma nr. 12/2007 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 33/2007; e) proiectul contractului de societate civilă, prin care urmează a se înfiinţa fondul de pensii administrat privat, întocmit în conformitate cu Norma nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2007; f) contractul de audit, încheiat cu un auditor financiar extern, persoană juridică, înregistrat la autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România; g) declaraţie privind politica de investiţii; h) planul de afaceri pe cel puţin 3 ani; i) proiectul prospectului schemei de pensii administrate privat; j) notificarea persoanelor care asigură auditul intern; k) dovada plăţii taxei de autorizare de administrare şi de autorizare a fiecărui membru propus pentru consiliul de administraţie, directori, consiliul de supraveghere, directorat/ conducători, respectiv pentru funcţia de control intern şi pentru cea de administrare a riscurilor. (2) În cazul în care documentele prevăzute la art. 9 au fost modificate de la momentul înregistrării la Comisie, acestea se depun la Comisie în forma lor modificată.  +  Articolul 38 (1) Pentru fiecare dintre membrii consiliului de administraţie, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului şi conducători se depune următoarea documentaţie: a) hotărârea adunării generale a acţionarilor, decizia consiliului de administraţie, respectiv decizia consiliului de supraveghere de numire în funcţie, în care să se prevadă expres că exercitarea funcţiei se va face numai după obţinerea deciziei de autorizare de la Comisie; b) detalierea atribuţiilor, competenţelor şi răspunderilor conform procedurilor interne şi hotărârilor organelor statutare. (2) Pentru fiecare propunere de noi candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului şi conducători se depun la Comisie documentele prevăzute la alin. (1) şi la art. 12.  +  Articolul 39 (1) Pentru fiecare dintre persoanele care ocupă funcţia de control intern şi cea de administrare a riscurilor se depune documentaţia prevăzută la art. 38 alin. (1). (2) Pentru fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 38 alin. (2).  +  Articolul 40Planul de afaceri este elaborat de administrator şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: a) informaţii cu privire la activităţile ce urmează a fi desfăşurate; b) informaţii cu privire la modul în care administratorul intenţionează să acţioneze pentru desfăşurarea activităţii într-un mod prudent; c) studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri; d) politica de investiţii şi planul de finanţare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiţiei în societate.  +  Articolul 41 (1) Spaţiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel puţin condiţiile prevăzute la art. 16. (2) Prelungirea contractului aferent utilizării spaţiului destinat sediului social se notifică Comisiei în termen de 10 zile calendaristice de la data prelungirii.  +  Secţiunea a 6-a Procedura de acordare a autorizaţiei de administrare sau de respingere a cererii pentru autorizarea de administrare a unui fond de pensii administrat privat  +  Articolul 42Comisia decide cu privire la autorizarea de administrare în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii şi a documentaţiei complete ale solicitantului.  +  Articolul 43 (1) Ca urmare a depunerii documentelor prevăzute la art. 38 şi 39 şi a evaluării fiecărui membru propus pentru consiliul de administraţie, director, pentru consiliul de supraveghere, directorat/conducător, respectiv pentru persoanele propuse pentru asigurarea funcţiei de control intern şi a celei de administrare a riscurilor, Comisia decide cu privire la îndeplinirea condiţiilor în vederea autorizării fiecărei persoane propuse. (2) Decizia de autorizare de administrare va fi însoţită de deciziile de autorizare individuale pentru persoanele propuse pentru a fi membru al consiliului de administraţie, director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului/ conducător, respectiv pentru persoanele propuse pentru funcţia de control intern şi pentru cea de administrare a riscurilor. (3) Condiţiile prevăzute la autorizarea de administrare, pentru autorizarea membrilor propuşi pentru consiliul de administraţie, directori, consiliul de supraveghere, directorat/ conducători, respectiv pentru funcţia de control intern şi pentru cea de administrare a riscurilor, se menţin pe toată perioada de funcţionare a administratorilor. (4) Condiţiile prevăzute la alin. (3) trebuie îndeplinite pe toată perioada exercitării funcţiei în care au fost autorizate persoanele respective.  +  Articolul 44 (1) Decizia de autorizare de administrare şi decizia de autorizare a fiecărei persoane prevăzute la art. 43 alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acestora de către Comisie. (2) După obţinerea autorizaţiei de administrare, administratorul este înscris în Registrul Comisiei.  +  Articolul 45 (1) Orice solicitare a Comisiei de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 42, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii pentru autorizarea de administrare. (2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.  +  Articolul 46 (1) După obţinerea deciziei de autorizare de administrare, orice modificare a documentelor prevăzute la art. 37 şi a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare trebuie aprobată în prealabil de Comisie, cu excepţia cazului în care modificarea este în afara controlului administratorului. (2) În vederea emiterii deciziei de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1), Comisia analizează documentaţia prevăzută de Lege şi de prezenta normă, depusă de administrator prin reprezentanţii săi legali, şi verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute în Lege şi în prezenta normă. (3) Comisia decide cu privire la autorizarea modificărilor precizate la alin. (1) în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii şi a documentaţiei complete ale solicitantului. (4) Decizia de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sunt supuse avizării Comisiei orice modificări cu privire la regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii şi la procedurile interne. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sunt supuse notificării Comisiei orice modificări cu privire la actele de identitate ale fondatorilor/acţionarilor persoane fizice sau ale membrilor consiliului de administraţie, directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, directoratului şi conducătorilor, persoanelor care ocupă funcţia de control intern şi cea de administrare a riscurilor, în termen de 10 zile calendaristice de la modificarea acestora. (7) În termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea certificatului de înscriere menţiuni de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, administratorul depune la Comisie o copie a certificatului, împreună cu actul constitutiv actualizat. (8) Comisia are dreptul să solicite modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a procedurilor interne, în cazul în care consideră că nu corespund unei organizări adecvate specificului, întinderii şi complexităţii activităţii, care să permită funcţionarea în siguranţă şi să asigure continuitatea operaţiunilor, precum şi respectarea prevederilor art. 13 şi 14.  +  Articolul 47 (1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute în Lege şi în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de administrare. (2) Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică societăţii în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia. (3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.  +  Articolul 48O nouă cerere de autorizare de administrare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.  +  Secţiunea a 7-a Retragerea autorizaţiei membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/conducătorilor, persoanelor care asigură funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor  +  Articolul 49 (1) Comisia poate retrage autorizaţia persoanei fizice autorizate pentru exercitarea funcţiei de membru în consiliul de administraţie sau director, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului/conducător, respectiv persoanei care asigură funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor, în următoarele condiţii: a) dacă decizia de autorizare a fost obţinută pe baza unor informaţii sau documente false ori care au indus în eroare; b) în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile avute în vedere la autorizare; c) la cererea administratorului; d) ca sancţiune. (2) Decizia de retragere, scrisă şi motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile de la adoptarea acesteia. (3) Decizia de retragere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (4) Contestaţia prevăzută la alin. (3) nu suspendă executarea deciziei de retragere a autorizaţiei.  +  Articolul 50 (1) În cazul prevăzut la art. 49 alin. (1), perioada până la propunerea şi depunerea documentaţiei complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depăşească 60 de zile de la data comunicării deciziei de retragere a autorizaţiei, cu excepţia membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere, pentru care perioada poate fi extinsă, la cererea administratorului, cu maximum 60 de zile. (2) Cel târziu la data eliberării din funcţia de membru al consiliului de administraţie sau director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului/conducător, respectiv persoana care asigură funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor, administratorul în cauză comunică în scris Comisiei numele şi funcţia persoanei respective, precum şi numele persoanei care exercită interimar atribuţiile şi are răspunderile funcţiei respective. (3) Până la alegerea unui nou membru/unei noi persoane, persoana care asigură interimatul trebuie să fi fost autorizată anterior de către Comisie pentru o funcţie de conducere cel puţin egală funcţiei deţinute de membrul/persoana înlocuit/înlocuită, cu excepţia directorului general adjunct, care îl poate înlocui pe directorul general. (4) Indiferent de motivul retragerii autorizaţiei, directorul/ membrul în consiliul de supraveghere sau membrul directoratului/conducătorul va depune la administrator un raport de activitate, în termen de 10 zile de la comunicarea retragerii autorizaţiei. (5) În termen de 15 zile de la primirea autorizării de director, membru în consiliul de supraveghere sau membru al directoratului/conducător, persoanele respective întocmesc o declaraţie pe propria răspundere că au luat cunoştinţă de conţinutul raportului de activitate menţionat la alin. (4) şi o înregistrează la administrator.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 51 (1) Toate documentele depuse la Comisie în scopul obţinerii autorizaţiei de constituire a societăţii de pensii şi a autorizaţiei de administrare vor fi numerotate şi semnate, pentru conformitate, de către reprezentanţii legali ai solicitantului şi vor fi însoţite de un opis în care acestea vor fi menţionate. (2) Toate documentele şi informaţiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă vor fi depuse în original, în formă autentică, după caz, împreună cu traducerea legalizată. (3) Comisia poate solicita, în scris, cu respectarea prevederilor art. 73 alin. (1) şi ale art. 78 alin. (4) din Lege, orice informaţii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia prezintă alte deficienţe. (4) Solicitanţii cererii de autorizare pot să prezinte, din proprie iniţiativă, orice informaţii şi documente considerate de aceştia necesare în susţinerea cererii.  +  Articolul 52 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, membrii consiliului de administraţie, directorii, membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului/conducătorii care se află în situaţie de incompatibilitate au obligaţia de a opta pentru funcţia pe care doresc să o ocupe şi de a notifica Comisia în termen de 5 zile de la data la care şi-au exercitat opţiunea. (2) În caz contrar, mandatul membrilor prevăzuţi la alin. (1) care se află în situaţie de incompatibilitate încetează de drept, fără nicio altă formalitate. (3) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, administratorii depun la Comisie o cerere de autorizare a persoanelor care asigură funcţia de control intern şi de administrare a riscurilor, împreună cu documentaţia completă prevăzută la art. 12. (4) Membrii consiliului de administraţie, directorii, respectiv membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului/ conducătorii administratorilor au obligaţia să obţină autorizarea individuală pentru funcţia pe care o ocupă, în conformitate cu prevederile prezentei norme, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. (5) Administratorii notifică Comisiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme, numărul de salariaţi, direcţia/compartimentul/serviciul la care lucrează, cu specificarea timpului de lucru, cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă. (6) Orice modificare cu privire la informaţiile conţinute în notificările prevăzute la alin. (5) se notifică Comisiei în termen de 10 zile calendaristice de la data producerii evenimentului.  +  Articolul 53Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta normă se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g) şi art. 141 alin. (2)-(11) din Lege.  +  Articolul 54Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă.  +  Articolul 55La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 2/2007 privind autorizarea administratorilor în sistemul pensiilor administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 18/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Anexa 1 la normă
  DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂŢII CERERE PENTRU AUTORIZAREA DE CONSTITUIRE A SOCIETĂŢII DE PENSII/ PENTRU AUTORIZAREA CA ADMINISTRATOR AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
  Subsemnatul/Subsemnata,...................................................., (numele şi prenumele) în calitate de împuternicit/împuternicită ................................., (nr. şi data procurii speciale şi autentice/delegaţiei avocaţiale) solicit autorizarea de constituire a societăţii de pensii/de administrare a fondului de pensii administrat privat ..........................................................................., (denumirea societăţii) având: sediul social ....................., ......................................, (localitatea) (strada şi numărul) ..............................., .........................................., (judeţul) (codul poştal) sediul secundar ..................., ......................................, (localitatea) (strada şi numărul) .............................., ..........................................., (judeţul) (codul poştal) forma de înregistrare: ..................................................... (sucursala, reprezentanţa, agenţia, punctul de lucru) Numărul de telefon ...................., numărul de fax .................... Adresa de poştă electronică ................................................ Prezenta cerere este însoţită de un număr de ............. documente, totalizând un număr de ..... file. Semnătura împuternicitului ................. Data .......................................
   +  Anexa 2 la normă
    Curriculum vitae  
    Informaţii personale  
    Numele/PrenumeleNumele/Prenumele
    AdresaNumărul imobilului, numele străzii, codul poştal, localitatea, ţara
    TelefonFix:Mobil:
    Fax  
    E-mail  
    Cetăţenia  
    Data naşterii  
    Sex  
    Experienţa profesională  
    PerioadaMenţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.
    Funcţia sau postul ocupat  
    Principalele activităţi şi responsabilităţi  
    Numele şi adresa angajatorului  
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
    Educaţie şi formare  
    PerioadaMenţionaţi pe rând fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent.
    Calificarea/Diploma obţinută  
    Domenii principale studiate/competenţe dobândite  
    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
    Nivelul de clasificare a formei de învăţământ  
    Aptitudini şi competenţe personale  
    Limba maternăPrecizaţi limba maternă
    Limba(i) străină(e) cunoscute  
    AutoevaluareÎnţelesVorbitScris
    Abilităţi de ascultareAbilităţi de citireInteracţiuneExprimare  
    Limba  
    Limba  
    Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatoruluiDescrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
    Alte competenţe şi aptitudiniDescrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
    Informaţii suplimentareIndicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.
   +  Anexa 3 la normă
    DATE DESPRE FONDATORII SOCIETĂŢII DE PENSII/ACŢIONARII SOCIETĂŢII DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT
    Acţionarii administratorului - persoane fizice
    Nr. crt.Acţionari Numele şi prenumeleStatul rezidentDeţinereCod numeric personal*1)
    Nr. de acţiuni% din capitalul social
               
               
               
    Acţionarii administratorului - persoane juridice*2)
    Nr. crt.Acţionari*3) DenumireaStatul rezidentDeţinereCod unic de înregistrare*4)
    Nr. de acţiuni% din capitalul social
               
               
               
    Numele şi prenumele împuternicitului .....................................  Semnătura împuternicitului ...............................................  Data .................................-------    *1) Pentru persoanele fizice străine se vor completa seria şi numărul  paşaportului.    *2) Se vor înscrie numai acţionarii societăţii cu deţineri de minimum 5%  din capitalul social, ultima linie fiind completată cu "alţi acţionari  persoane fizice/juridice cu deţineri sub 5%" şi, respectiv, totalul  deţinerilor acestora.    *3) Se va completa începând cu structura acţionariatului societăţii  care solicită autorizarea. Pentru fiecare acţionar semnificativ, persoană  juridică, se va completa o nouă pagină, precizându-se structura  acţionariatului acestuia până la nivel de acţionar persoană fizică  inclusiv. Nu se completează în cazul societăţilor admise la  tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al celor la care statul sau  o autoritate a administraţiei publice este acţionar sau asociat,  precizându-se această situaţie.    *4) Pentru persoanele juridice străine se va completa numărul de  înregistrare la instituţia similară Oficiului Naţional al Registrului  Comerţului din statul de origine.
   +  Anexa 4 la normă
      INFORMAŢII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE*1), DIRECTORI, MEMBRII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, MEMBRII DIRECTORATULUI, CONDUCĂTORI, PERSOANELE CARE ASIGURĂ FUNCŢIA DE CONTROL INTERN ŞI FUNCŢIA DE ADMINISTRARE A RISCULUI
    Numele şi prenumeleFuncţia*2)Codul numeric personal
                                 
                                 
                                 
                                 
    Numele şi prenumele împuternicitului ......................................  Semnătura împuternicitului ..................................................  Data .......................................-------    *1) Consiliul de administraţie/Consiliul de supraveghere va conţine minimum 3 membri şi va  avea număr impar.    *2) Se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administraţie, CS - membru în  consiliul de supraveghere.CHESTIONARpentru persoanele propuse în funcţia de membri ai consiliuluide administraţie, directori, respectiv membri ai consiliului desupraveghere, membri ai directoratului/conducătorisau persoane propuse să asigure funcţia decontrol intern şi funcţia de administrare a riscurilor
  Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre persoanele propuse în funcţia de membri ai consiliului de administraţie, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului/conducători sau persoanele propuse să asigure funcţia de control intern şi pe cea de administrare a riscurilor ale societăţii de administrare. Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model; este obligatoriu să se răspundă la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare. 1. Denumirea şi adresa sediului societăţii pentru care se comunică informaţiile: ........................................................................... 2. Identitatea persoanei propuse (numele şi prenumele, CNP, seria şi numă- rul actului de identitate, emitentul şi data emiterii acestuia, data şi locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul). Pentru cetăţenii străini se va preciza, dacă este cazul, şi data de la care au domiciliul/reşedinţa în România. ........................................................................... 3. Funcţia pe care o exercitaţi în cadrul societăţii. Se va prezenta şi o scurtă descriere a atribuţiilor şi răspunderilor aferente. ........................................................................... 4. Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienţei profesionale şi a onorabilităţii dumneavoastră. ........................................................................... 5. Aţi fost sau sunteţi acţionar semnificativ (care deţine cel puţin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot) ori asociat într-o societate comercială? În această eventualitate, precizaţi denumirea societăţii comerciale şi nivelul participaţiei dumneavoastră. ........................................................................... 6. Aţi exercitat activităţi pentru care, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obţinerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere şi/sau control din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate? ........................................................................... 7. Aţi avut, dumneavoastră sau societăţile la care aţi exercitat ori exercitaţi responsabilităţi de conducere şi/sau de administrare ori la care sunteţi sau aţi fost acţionar semnificativ ori asociat, dificultăţi financiare majore sau v-aţi aflat dumneavoastră ori respectivele entităţi în alte situaţii care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfăşurare? Dacă da, faceţi orice precizare utilă. ........................................................................... 8. Aţi făcut parte din consiliul de administraţie sau din conducerea unei societăţi care a înregistrat o evoluţie necorespunzătoare a indicatorilor de prudenţă sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de către o autoritate competentă? ........................................................................... 9. Autorităţile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizaţie ori v-au aplicat vreo sancţiune dumneavoastră personal? Dar vreuneia dintre la care aţi exercitat ori exercitaţi responsabilităţi de conducere şi/sau de entităţile administrare ori la care sunteţi sau aţi fost acţionar semnificativ ori asociat? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit reabilitarea (Se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării sancţiunii). ........................................................................... 10. Sunteţi membru în consiliul de administraţie sau conducător al unei alte societăţi de administrare a fondurilor de pensii facultative, al unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar sau al unei societăţi de servicii de investiţii financiare? Dacă da, faceţi orice precizare utilă. ........................................................................... 11. Sunteţi angajat sau aveţi o relaţie contractuală cu o altă societate de administrare a investiţiilor, societate de asigurare, societate de servicii de investiţii financiare sau instituţie de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar? Dacă da, faceţi orice precizare utilă. ........................................................................... 12. Sunteţi angajat sau prestaţi în baza unui contract o altă activitate? Dacă da, faceţi orice precizare utilă. ........................................................................... Semnătura ...................... Data ............................
   +  Anexa 5 la normăSPECIMENE DE SEMNĂTURĂpentru membrii consiliului de administraţie,directori, respectiv membrii consiliului de supraveghere, membriidirectoratului/conducători şi persoanele care asigurăfuncţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor*1)    .........................................................., înregistrată la    (denumirea societăţii care solicită autorizare de administrare a fondului                      de pensii administrate privat)  Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul .............., având  cod unic de înregistrare .................................................. 
  Nr. crt. Numele şi prenumele descifrabil Calitatea Semnătura
                                                              
                                                              
                                                              
  -------    *1) Prezentul formular se va completa în faţa reprezentantului Comisiei de  Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Dacă unul dintre membrii  consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere nu poate semna în  aceste condiţii se va depune o declaraţie notarială privind specimenul de  semnătură.
   +  Anexa 6 la normă                                  DECLARAŢIE Nr. 1              pe propria răspundere privind relaţiile de afiliere    Declaraţia se întocmeşte potrivit acestui model. Nu sunt acceptate  declaraţiile semnate prin împuterniciţi.    Subsemnatul*1), ...................., cu domiciliul în .................,  posesor al actului de identitate tip*2) ..., seria ..... nr. ..., eliberat  de .................. la data de..............., valabil până la data  de ..........., CNP......................, în calitate de*3) ............. al  societăţii de administrare a fondului de pensii private ....................,  declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată în raport cu  o persoană fizică sau juridică, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2)  din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Subsemnatul*4), .............................., reprezentant legal al  Societăţii Comerciale*5) ..................................., cu sediul  social în ................................, înregistrată la Oficiul Naţional  al Registrului Comerţului sub nr. .................................. şi                                   (seria, numărul şi data emiterii)  codul unic de înregistrare ........................, declar că Societatea  Comercială*5) ......................., în calitate de acţionar al societăţii  de administrare a fondului de pensii private................, are/nu are  calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică,  aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 411/2004,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-------    *1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.    *2) Se completează BI pentru buletin de identitate ori CI pentru carte de  identitate ori PAS pentru paşaport în cazul persoanelor fizice străine.    *3) Se completează funcţia deţinută: acţionar, membru în consiliul de  administraţie, membru în consiliul de supraveghere, persoanele care asigură  funcţia de control intern şi funcţia de administrare a riscurilor.    *4) Se completează numai în cazul acţionarilor persoane juridice de către  persoana fizică având calitatea de reprezentant legal al acţionarului  persoană juridică, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al  acesteia.    *5) Se completează cu aceeaşi denumire.Relaţii de afiliere*6):
  Nr. crt. Numele şi prenumele persoanei fizice/ Denumirea societăţii cu care declarantul se află în relaţii de afiliere Felul afilierii conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Statul al cărui cetăţean este persoana fizică şi statul de acesteia/ Statul de rezidenţă al societăţii în care sunt deţinute acţiuni Participare la capitalul social al societăţii/ drepturile de vot (%)
    Data ............................
    Semnătura .......................
  -------
     *6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât şi de
    persoanele juridice.
   +  Anexa 7 la normăDECLARAŢIE Nr. 2pe propria răspundere privind deţinerilereprezentând cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturilede vot ale unei societăţi
      Declaraţia se întocmeşte potrivit acestui model. Nu sunt acceptate
    declaraţiile semnate prin reprezentare.
      Subsemnatul*1), ..............................................., cu
    domiciliul în .............................., posesor al actului de
    identitate tip*2) ...., seria ..... nr. ..., eliberat de .............. la
    data de ..............., valabil până la data de ...........,
    CNP .........................................., în calitate
    de*3)........................... al societăţii de administrare a fondului
    de pensii private ......................................, declar prin
    prezenta că am/nu am deţineri care reprezintă cel puţin 5% din capitalul
    social sau al drepturilor de vot:
      Subsemnatul*4), .............................., reprezentant legal al
    Societăţii Comerciale*5) ...................................., cu sediul
    social în ................................, înregistrată la Oficiul Naţional
    al Registrului Comerţului sub nr. ............................... şi
                                     (seria, numărul şi data emiterii)
    codul unic de înregistrare ........................, declar prin prezenta că
    Societatea Comercială*5) .......................... are/nu are deţineri
    care reprezintă cel puţin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:
      Deţineri individuale*6):
   
  Nr. crt. Denumirea societăţii/ numele şi prenumele persoanei fizice Statul de rezidenţă al societăţii în care sunt deţinute acţiuni Participare la capitalul social al socieţăţii/drepturi de vot (%)
    Data ............................
    Semnătura .......................
  -------
     *1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.
     *2) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru
    carte de identitate ori PAS pentru paşaport în cazul persoanelor
    fizice străine.
     *3) Se completează funcţia deţinută: acţionar, membru în consiliul
    de administraţie, membru în consiliul de supraveghere şi persoană
    propusă să asigure funcţia de control intern sau persoană propusă să
    asigure funcţia de administrare a riscurilor.
     *4) Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către
    persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal al
    acţionarului persoană juridică.
     *5) Se completează cu aceeaşi denumire.
     *6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice,
    cât şi de persoanele juridice.
  -------