ORDIN nr. 671 din 24 iulie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și a interpreților limbajului specific persoanei cu surdocecitate
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
 • Nr. 671 din 24 iulie 2007
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
 • Nr. 1.640 din 1 august 2007
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Nr. 61 din 23 aprilie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007   +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual și a interpreților limbajului specific persoanei cu surdocecitate, prevăzută în anexa nr. I, precum și modelul de autorizație pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual, prevăzut în anexa nr. II. Anexele nr. I și II fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației și cercetării nr. 107/523/4.722/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura și condițiile de autorizare a interpreților limbajului mimico-gestual specific persoanelor cu deficiențe de auz și a interpreților limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 28 iulie 2006, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, familiei
  și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Persoanele cu Handicap,
  Silviu George Didilescu
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Cristian Mihai Adomniței
   +  Anexa nr. 1METODOLOGIE 24/07/2007  +  Anexa nr. 2MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALEAUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAPAUTORIZAȚIEpentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestualNr. ......./.......Domnul/Doamna, .............., fiul/fiica lui ......... și al/a ........., născut/născută la data de .........., domiciliat/domiciliată în ............, str. ..........., nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ..., sectorul/județul .........., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ......... seria ..... nr. ........, emis la data ................. de ........, este autorizat/autorizată să exercite profesia de interpret al limbajului mimico-gestual.Prezenta autorizație a fost eliberată în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 448/2006privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta autorizație are valabilitate 2 ani de la data eliberării.Președinte, Vicepreședinte,............... ...................Membru, Secretar,............... ...................-------------Anexa II a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 306 din 20 aprilie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 7 iulie 2010, conform pct. 2 al art. I din același act normativ.-------