HOTĂRÂRE nr. 518 din 10 iulie 1995 (*actualizată*)privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar(actualizată până la data de 25 august 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 19 iulie 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 25 august 2005, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 606 din 26 iulie 1996; HOTĂRÂREA nr. 420 din 24 iulie 1998; HOTĂRÂREA nr. 359 din 6 mai 1999; HOTĂRÂREA nr. 313 din 8 martie 2001; HOTĂRÂREA nr. 436 din 30 aprilie 2002; HOTĂRÂREA nr. 587 din 13 iunie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.257 din 7 noiembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.570 din 18 decembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 90 din 29 ianuarie 2004; HOTĂRÂREA nr. 740 din 14 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 741 din 14 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.162 din 23 iulie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.815 din 28 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.452 din 28 decembrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 953 din 18 august 2005.Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentind: a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenţii, acorduri şi alte asemenea înţelegeri; b) participări la tîrguri şi expoziţii; prospectarea pieţei; acţiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică; contractări şi alte acţiuni care decurg din executarea contractelor de comerţ exterior; c) documentare, schimb de experienţa; d) cursuri şi stagii de practica şi specializare sau perfecţionare, inclusiv participarea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice insotitoare la olimpiade şi concursuri în domeniul învăţământului; e) participări la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezintă interes pentru activitatea specifică a unităţii, precum şi la manifestări ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea; f) primiri de titluri, grade profesionale, distincţii sau premii conferite pentru realizari ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive; g) desfăşurarea unei activităţi ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fără dobîndirea calităţii de salariat a partenerului extern, precum şi pentru ţinerea de cursuri în calitate de profesor vizitator; h) control şi îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare şi alte asemenea reprezentante în străinătate; i) executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate, precum şi ducerea şi aducerea pe roti a mijloacelor auto aparţinând acestor reprezentante; j) asigurarea protecţiei demnitarilor români pe timpul cat aceştia se deplasează în străinătate de către personalul specializat din cadrul Serviciului de Protecţie şi Paza sau din alte unităţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala, dacă în sistemele respective este prevăzută o asemenea activitate;-------------Litera j) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 420 din 24 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998. k) exerciţii, aplicaţii, ateliere de lucru, controale la unităţile militare participante la misiuni de menţinere a păcii, cursuri la şcoli şi academii militare.-------------Litera k) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 420 din 24 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998. l) crearea şi consolidarea democraţiei, a prosperitatii, cooperării şi stabilitatii în Europa de Sud-Est, ca etapa preliminară a integrării statelor regiunii în structurile euroatlantice.-------------Litera l) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 313 din 8 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 19 martie 2001.  +  Articolul 2Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte instituţii publice, care trimit personal în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor lua măsuri pentru: a) stabilirea numărului de persoane şi a duratei de deplasare în raport strict cu necesităţile concrete de realizare a misiunii; b) selecţionarea şi pregătirea personalului ţinând seama de specificul activităţii pentru care are loc deplasarea, precum şi organizarea temeinica a acesteia; c) analiza concluziilor şi a propunerilor prezentate de către personalul în cauza la întoarcerea din deplasare, pe bază de raport scris, înaintat la conducerea unităţii trimitatoare şi valorificarea optima a acestora.  +  Articolul 3 (1) Deplasarea unor delegaţi în străinătate, pe bază de invitaţie primită din partea unor organizaţii sau a altor parteneri externi, cu suportarea integrală sau parţială de către aceştia a cheltuielilor, poate avea loc numai cu aprobarea prealabilă a unităţii trimitatoare. (2) Dacă invitaţia nu se referă la o anumită persoana şi exista mai mulţi candidaţi care îndeplinesc condiţiile necesare, selecţia şi trimiterea lor în străinătate se vor face pe bază de concurs sau prin numirea de către conducerea unităţii a unor salariaţi care pot reprezenta corespunzător interesele acesteia.  +  Articolul 4 (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte instituţii publice pot trimite în străinătate, în cadrul delegaţiilor proprii, şi salariaţi ai altor instituţii publice, cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin, precum şi alţi specialişti cu care s-au încheiat convenţii civile de prestări de servicii în condiţiile legii, în măsura în care prin convenţiile civile respective s-a prevăzut acest lucru; cheltuielile de deplasare aferente, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suporta de către unitatea trimitatoare.(1^1) Pentru reprezentanţii mass-media, în cazul în care aceştia sunt invitaţi de către primul-ministru, cheltuielile de deplasare aferente, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suporta din bugetul Secretariatului General al Guvernului.------------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 436 din 30 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 15 mai 2002. (2) Pe timpul deplasării în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, primul-ministru, miniştrii de stat şi miniştrii pot beneficia, la cererea acestora, de asistenţa medicală prestată de personal medical român de specialitate, cheltuielile de deplasare aferente personalului medical, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, suportandu-se de către unitatea trimitatoare.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 420 din 24 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998.  +  Articolul 5 (1) Personalului trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri i se acordă:A. În străinătate: a) o indemnizaţie zilnica în valută, denumita în continuare diurna, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea; b) o sumă zilnica în valută, denumita în continuare plafon de cazare, în limita căreia personalul trebuie să-şi acopere cheltuielile de cazare.B. În ţara: a) salariul stabilit potrivit reglementărilor în vigoare, pe toată durata deplasării, în cazul personalului care, pe timpul deplasării în străinătate, îşi menţine calitatea de salariat; b) o indemnizaţie lunară în lei calculată în raport cu salariul de baza şi sporul de vechime, corespunzător funcţiei şi gradului profesional, în cazul personalului care se deplasează în interesul unităţii trimitatoare, pentru a participa la cursuri şi stagii de practica şi specializare sau perfecţionare, cu suportarea parţială sau integrală a cheltuielilor de către diferite organizaţii sau alţi parteneri externi, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice şi căruia, pe timpul absentei din ţara, i se suspenda contractul de muncă, după cum urmează:- 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea locuinţei;- 25% pentru fiecare copil sau părinte aflat în întreţinere, potrivit legii, în ţara, precum şi pentru soţul/sotia care nu realizează venituri.Sumele acordate potrivit prevederilor lit. B.b) nu pot să depăşească 100% din salariul de baza şi sporul de vechime, stabilite prin contractul individual de muncă, actualizate potrivit indexarilor aprobate. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. B.b) se acordă cu condiţia semnării, de către persoanele în cauza, a unui act adiţional la contractul de muncă, prin care se obliga ca, după întoarcerea în ţara, sa lucreze o anumită perioada în cadrul unităţii trimitatoare, indiferent de durata deplasării în străinătate. (3) Actul adiţional la contractul de muncă menţionat la alin. (2) se încheie şi în cazul personalului care se deplasează în străinătate pentru documentare şi schimb de experienţa.În cazul nerespectării acestei obligaţii, persoanele beneficiare vor restitui cheltuielile efectuate de către unitatea trimitatoare. (4) Cadrele militare în activitate care se deplasează în străinătate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. B.b) sunt eliberate din funcţii în temeiul art. 4 lit. a) din Legea nr. 80/1995privind statutul cadrelor militare şi beneficiază pe timpul absentei din ţara de indemnizaţia lunară în lei, calculată în raport cu solda de baza.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 420 din 24 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998.  +  Articolul 5^1 (1) Personalul militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale şi din Ministerul de Interne, care participa în străinătate la cursuri, stagii de practica şi specializare, perfecţionare sau alte activităţi, inclusiv la cele finanţate de diferite organizaţii ori de alţi parteneri externi, este obligat ca înainte de începerea acestora să semneze un angajament, respectiv un act adiţional la contractul individual de muncă. Modelele de angajament şi de act adiţional se stabilesc prin ordin al ministrului. (2) Prin angajament, respectiv prin act adiţional, persoanele prevăzute la alin. (1) se obliga ca după întoarcerea în ţara să îşi desfăşoare activitatea în Ministerul Apărării Naţionale, respectiv în Ministerul de Interne, o perioadă determinata, stabilită prin ordin al ministrului. (3) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (2), precum şi în situaţia exmatricularii sau părăsirii cursului, a stagiului de practica, de specializare, de perfecţionare şi a altor activităţi, din motive imputabile lor, al demisiei ori al încetării raportului de muncă pentru comiterea unor infracţiuni sau săvârşirea unor abateri grave, încălcarea în mod repetat a obligaţiilor de muncă, inclusiv a normelor de comportare în unităţile militare ori când manifesta dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregătirii lor militare şi de specialitate, persoanele prevăzute la alin. (1) restituie atât cheltuielile efectuate de Ministerul Apărării Naţionale, respectiv de Ministerul de Interne, cat şi cheltuielile suportate de diferite organizaţii sau partenerii externi, la solicitarea acestora, pentru transport, hrana, cazare, bursa, precum şi alte cheltuieli efectuate în acest scop. (4) Sumele recuperate se vor face venit la bugetul de stat sau vor reintregi creditele bugetare în condiţiile legii, iar cele reprezentând cheltuielile efectuate de organizaţiile sau partenerii externi se rambursează acestora. (5) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile personalului militar şi civil care desfăşoară misiuni în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida O.N.U., N.A.T.O. sau a altor organizaţii internaţionale, precum şi personalului încadrat în batalioanele mixte, constituite între Armata României şi armatele altor tari.-------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 587 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 24 iunie 2002.  +  Articolul 6 (1) Ministerele şi celelalte unităţi trimitatoare mai suporta în valută şi în lei, după caz, pe lângă drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1), şi următoarele alte cheltuieli: a) costul transportului în trafic internaţional, cel între localităţile din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea, precum şi pe distanta dus-întors dintre aeroport sau gara şi locul de cazare; b) costul transportului documentaţiilor, mostrelor şi al altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii; c) cheltuielile medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor tari sau localităţi cu clima greu de suportat, pentru spitalizare şi intervenţii chirurgicale în cazuri de urgenta, stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, precum şi cheltuielile privind asigurarea medicală a persoanelor care fac parte din delegaţiile oficiale;------------Litera c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 436 din 30 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 15 mai 2002. d) cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate şi transportul în ţara al celor decedaţi; e) comisioanele şi taxele bancare, cheltuielile pentru obţinerea vizelor de intrare în ţările respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor de hotel şi altele asemenea; f) taxele de înscriere şi/sau de participare la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau la alte reuniuni, precum şi la manifestări ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea, în condiţiile stabilite de organizatori.-------------Litera f) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 420 din 24 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998. g) cheltuielile necesare achiziţionării materialelor de reprezentare, pentru a fi oferite partenerilor străini, pentru promovarea unitară a simbolurilor naţionale şi ale armatei, cu ocazia desfăşurării unor activităţi comune cu reprezentanţii altor armate, în limita sumei de 500 dolari S.U.A., la valoarea de schimb leu/dolar S.U.A. stabilită de Banca Naţională a României, la data aprobării executării misiunii. Condiţiile în care pot fi acordate, limitele maxime, în raport cu nivelul de reprezentare, precum şi modul de justificare a acestor sume se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.-------------Litera g) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.452 din 28 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 6 ianuarie 2005. (2) În situaţia în care partenerii externi rambursează delegaţilor, parţial sau integral, cheltuielile prevăzute la alin. (1), aceştia au obligaţia ca la întoarcerea din deplasare să depună în contul unităţilor trimitatoare sumele primite, dar nu mai mult decît nivelul sumelor avansate sau suportate de către aceste unităţi.  +  Capitolul II Indemnizaţii în valută  +  Secţiunea I Diurna  +  Articolul 7 (1) Diurna în valută se diferenţiază pe două categorii şi se acordă la nivelul prevăzut pentru fiecare ţara în care are loc deplasarea, potrivit anexei. (2) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determina în funcţie de mijlocul de transport folosit, avîndu-se în vedere: a) momentul decolarii avionului, la plecarea în străinătate, şi momentul aterizarii avionului, la sosirea în ţara, şi de pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României; b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei sau de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cît şi la înapoierea în ţara. (3) Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore. (4) Conducerea ministerelor şi celorlalte unităţi trimitatoare este obligată sa ia măsurile necesare ca deplasarea personalului să aibă loc, pe cît posibil, fără întreruperea călătoriei. (5) În cazul întreruperii călătoriei, determinata de programul de zbor al avioanelor, drepturile de diurna şi cazare ale personalului se acordă, în continuare, la nivelul prevăzut pentru ţara de destinaţie, numai dacă sejurul pe perioada respectiva nu este asigurat de către companiile care efectuează transportul.  +  Articolul 8 (1) Personalul trimis în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, beneficiază de 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează, în cazul în care cheltuielile pentru masa se suporta de către partenerii externi. (2) Prevederile alin. (1) se aplică corespunzător şi: a) personalului care pe timpul deplasării în străinătate se interneaza în spital, pentru cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei hotărâri; b) membrilor colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi altele asemenea, în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în străinătate se suporta din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceştia.  +  Articolul 8^1Muncitorii români care se deplasează în străinătate pentru executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate au dreptul la o diurna în valută în cuantum de 75% din diurna de categoria I, prevăzută în anexa.------------Art. 8^1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 606 din 26 iulie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 5 august 1996.  +  Secţiunea a II-a Cazarea  +  Articolul 9 (1) Plafonul de cazare se acordă în raport cu categoria de diurna în care se încadrează personalul, la nivelul prevăzut pentru fiecare ţara în care are loc deplasarea, potrivit anexei. (2) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestări cu caracter internaţional sau la alte acţiuni se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor sau a reprezentantelor României din ţările respective. (3) În situaţia în care cazarea nu poate fi asigurata la unităţi hoteliere sau altele asemenea, personalul poate să închirieze şi locuinţe, însă cu plata unei sume în limita a 75% din plafonul de cazare. (4) Eventualele plati pentru cazare, care depăşesc plafoanele stabilite în condiţiile prezentei hotărâri, se aproba, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităţilor trimitatoare, pe baza documentelor de plată. (5) Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.  +  Capitolul III Transportul  +  Articolul 10 (1) Personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri are dreptul sa călătorească cu avionul sau cu trenul.De asemenea, personalul poate să călătorească şi cu mijloace auto în situaţia în care cheltuielile totale ce trebuie suportate de către ministere şi celelalte unităţi trimitatoare sunt inferioare tarifelor practicate în cazul călătoriei cu avionul. (2) Personalul poate să călătorească cu avionul, astfel: a) business class, personalul care se încadrează la categoria a II-a de diurna, cu excepţia membrilor Guvernului şi a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot sa călătorească şi cu clasa I; b) la clasa economică, restul personalului. (3) Transportul delegaţiilor conduse de către primul-ministru se poate face şi cu avioane care efectuează curse speciale.De asemenea, în cazuri urgente, cu aprobarea primului-ministru, se pot deplasa în străinătate cu avioane care efectuează curse speciale şi delegaţiile conduse de către miniştrii de stat, miniştri, secretarul general al Guvernului şi de şeful Statului Major General al Armatei.-------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 420 din 24 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998. (4) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pe anumite rute, curierii diplomatici pot sa călătorească cu avionul şi la business class. (5) Cu aprobarea conducerii unităţilor trimitatoare, personalul care se încadrează la categoria I de diurna poate să călătorească şi la business class, în situaţia în care nu sunt locuri la clasa economică, iar plecarea în delegaţie nu poate fi amînată. (6) Personalul poate să călătorească cu trenul, astfel:- miniştrii şi personalul încadrat în funcţii similare sau superioare, la clasa I cu vagon de dormit, cuseta single;- curierii diplomatici, la clasa I cu vagon de dormit, cabina cu doua locuri;- restul personalului, la clasa I cu vagon de dormit, un loc în cuseta de 2-4 locuri. (7) Transportul dus-întors, pe distanta dintre aeroport sau gara şi locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun sau cu taxiul. (8) Pentru îndeplinirea programului stabilit se pot închiria atât mijloace de transport, în vederea deplasării în grup, în interiorul tarii de destinaţie, cat şi diferite mijloace de comunicaţii, cu acordul prealabil al conducătorului unităţii trimitatoare, decontarea cheltuielilor aferente urmând să se facă, potrivit legii, pe bază de documente justificative.-------------Alin. (8) al art. 10 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 420 din 24 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998.  +  Capitolul IV Alte cheltuieli  +  Articolul 11 (1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi a celor pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferenţe de tarif la cazare şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de până la 50% din totalul diurnei şi al plafonului de cazare la care are dreptul personalul.-------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 420 din 24 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998. (2) De asemenea, cu aprobarea primului-ministru, secretarul general al Guvernului şi miniştrii conducători de delegaţii oficiale în străinătate pot sa beneficieze de o sumă în valută în limita a 1.000 dolari S.U.A., în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Primul-ministru poate să efectueze astfel de cheltuieli până la 2.000 dolari S.U.A.------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 436 din 30 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 15 mai 2002. (3) În cazul personalului care se deplasează cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personală, unităţile trimitatoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburanţilor şi a lubrifiantilor, ţinând seama de consumul specific al acestora, precum şi pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru răspunderea civilă, respectiv cartea verde. De asemenea, unităţile trimitatoare vor avansa sumele necesare acoperirii cheltuielilor de cazare, în condiţiile prezentei hotărâri, după parcurgerea unei distanţe zilnice de minimum 500 km. Sumele necesare pentru destinaţiile menţionate la acest alineat se vor acorda în lei sau în valută, în funcţie de ţara în care se efectuează cheltuielile respective.  +  Capitolul V Modul de acordare şi de justificare a sumelor cheltuite în valută  +  Articolul 12 (1) Sumele în valută cuvenite personalului, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre, se acordă sub forma de avans. (2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentind drepturile de diurna, se face pe bază de documente şi se aproba de către conducătorii unităţilor trimitatoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar şi avizul policlinicii de specialitate. (3) În situaţia în care în unele tari, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sunt reţinute de către autorităţi, sumele cheltuite se justifica pe bază de declaraţie data pe propria răspundere.În ţările în care România are reprezentante, declaraţia se confirma de către aceste reprezentante, dacă pentru obţinerea acestei confirmări nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.  +  Articolul 13 (1) Sumele în valută folosite în alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite fără respectarea condiţiilor în care au fost acordate potrivit prezentei hotărâri, se recuperează în valută de cei vinovaţi. (2) Eventualele penalităţi de întârziere se calculează în lei, pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate.  +  Articolul 14Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor rămase necheltuite şi nedepuse sau depuse peste termenele prevăzute de lege, inclusiv penalităţilor de întârziere, se face pe bază de dispoziţie emisă de către conducătorul unităţii trimitatoare, la propunerea compartimentului financiar-contabil al unităţii care a acordat avansul în valută, indiferent de unitatea la care este încadrat în munca titularul de avans.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 15 (1) De drepturile stabilite prin prezenta hotărâre beneficiază şi personalul care participa la unele acţiuni organizate de către partenerii externi, dar numai în măsura în care, din documentele primite sau din înţelegerile încheiate, rezultă ca partenerii în cauza nu suporta integral cheltuielile de deplasare. (2) În astfel de cazuri, cu aprobarea conducerii ministerelor sau a celorlalte unităţi trimitatoare, personalul menţionat la alin. (1) poate să beneficieze şi de: a) diurna şi cazare în valută, pe timpul necesar călătoriei până la localitatea de destinaţie, respectiv până la data preluării personalului de către organizaţiile sau partenerii externi, precum şi pe timpul revenirii în ţara, în funcţie de orarele mijloacelor de transport; b) diferenţa de diurna în valută, dacă sumele acordate de către organizaţiile sau partenerii externi respectivi sunt sub nivelul baremurilor la care are dreptul personalul, potrivit categoriei în care se încadrează.  +  Articolul 16 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi personalului din regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se deplasează temporar în străinătate pentru aducerea la îndeplinire a acţiunilor menţionate la art. 1. (2) Drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate de către Presedintie, organele autorităţii legislative, judecătoreşti şi de alte organe ale autorităţii publice, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, se stabilesc prin reglementări proprii, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 17 (1) Se recomanda agenţilor economici, alţii decît cei prevăzuţi la art. 16 alin. (1), precum şi fundaţiilor, asociaţiilor şi altor asemenea, să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri. (2) În situaţia în care persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acorda drepturi superioare, cheltuielile efectuate cu aceasta destinaţie, care se au în vedere la calcularea profitului impozabil, nu pot depăşi pe cele cuvenite personalului respectiv, în limitele şi în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19În măsura în care prezenta hotărâre nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, evidenta şi controlul sumelor puse la dispoziţia personalului care se deplasează în interesul serviciului pe teritoriul României.  +  Articolul 20Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 iulie 1995. Cu aceeaşi dată se abroga Hotărârea Guvernului nr. 647 din 26 noiembrie 1993, republicată, precum şi orice alte dispoziţii contrare.p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCU,ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei socialeContrasemnează:---------------p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de statMinistru de stat, ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Melescanup. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Adrian Neacsu,secretar de stat  +  Anexă    A. Nivelul diurnelor şi al plafoanelor de cazare┌────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Ţara │ Valuta │ Categoriile de │ Plafoanele de ││crt.│ │ │ diurna │ cazare │├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┬────────┼────────┬───────┤│ │ │ │ I │ II │ A │ B │├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 1.│Afganistan │ $ │ 38 │ 60 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 2.│Africa de Sud (Republica)│ $ │ 38 │ 60 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 3.│Albania │ euro │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 4.│Algeria │ $ │ 32 │ 51 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 5.│Anglia │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 6.│Angola │ $ │ 32 │ 51 │ 140 │ 280│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 7.│Antigua şi Barbuda │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 8.│Antile │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 9.│Arabia Saudita │ $ │ 38 │ 60 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 10.│Argentina │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 11.│Armenia │ $ │ 38 │ 60 │ 140 │ 280│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 12.│Australia │ $ │ 38 │ 60 │ 160 │ 320│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 13.│Austria │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 14.│Azerbaidjan │ $ │ 38 │ 60 │ 120 │ 240│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 15.│Bahamas │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 16.│Bahrain │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 17.│Bangladesh │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 18.│Belarus │ $ │ 38 │ 60 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 19.│Belgia │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 20.│Benin │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 21.│Bolivia │ $ │ 32 │ 51 │ 120 │ 240│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 22.│Botswana │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 23.│Bosnia şi Hertegovina │ euro │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 24.│Brazilia │ $ │ 32 │ 51 │ 120 │ 240│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 25.│Bulgaria │ euro │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 26.│Burkina Faso │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 27.│Burundi │ $ │ 32 │ 51 │ 120 │ 240│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 28.│Cambodgia │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 29.│Camerun │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 30.│Canada │ $ │ 38 │ 60 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 31.│Capul Verde │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 32.│Cehia │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 33.│Centralafricana │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200││ │(Republica) │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 34.│Chile │ $ │ 32 │ 51 │ 120 │ 240│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 35.│Chineza (Republica │ $ │ 38 │ 60 │ 140 │ 280││ │Populara) │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 36.│Ciad │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 37.│Cipru │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 38.│Coasta de Fildeş │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 39.│Columbia │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 40.│Congo │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 41.│Coreea de Sud │ $ │ 38 │ 60 │ 180 │ 360│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 42.│Coreea (RPD) │ euro │ 30 │ 48 │ 120 │ 240│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 43.│Costa Rica │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 44.│Croaţia │ euro │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 45.│Cuba │ euro │ 32 │ 51 │ 120 │ 240│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 46.│Danemarca │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 47.│Djibouti │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 48.│Dominicană (Republica) │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 49.│Ecuador │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 50.│Egipt │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 51.│Elveţia │ euro │ 38 │ 60 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 52.│Emiratele Arabe Unite │ $ │ 38 │ 60 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 53.│Estonia │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 54.│Etiopia │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 55.│Fiji │ $ │ 38 │ 60 │ 120 │ 240│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 56.│Filipine │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 57.│Finlanda │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 58.│Franţa │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 59.│Gabon │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 60.│Gambia │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 61.│Georgia │ $ │ 38 │ 60 │ 160 │ 320│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 62.│Germania │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 63.│Ghana │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 64.│Grecia │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 65.│Guatemala │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 66.│Guineea │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 67.│Guineea-Bissau │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 68.│Guineea Ecuatorială │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 69.│Guyana │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 70.│Haiti │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 71.│Honduras │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 72.│Hong Kong │ USD │ 53 │ 85 │ 250 │ 500│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 73.│India │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 74.│Indonezia │ $ │ 38 │ 60 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 75.│Iordania │ $ │ 38 │ 60 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 76.│Irak │ USD │ 60 │ 96 │ 80 │ 160│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 77.│Iran │ $ │ 38 │ 60 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 78.│Irlanda │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 79.│Islanda │ euro │ 35 │ 56 │ 130 │ 260│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 80.│Israel │ $ │ 38 │ 60 │ 120 │ 240│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 81.│Italia │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 82.│Serbia şi Muntenegru │ euro │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 83.│Jamaica │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 84.│Japonia │ $ │ 53 │ 84 │ 250 │ 500│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 85.│Kazahstan │ $ │ 38 │ 60 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 86.│Kenya │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 87.│Kârgâzstan │ $ │ 38 │ 60 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 88.│Kuwait │ $ │ 38 │ 60 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 89.│Laos │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 90.│Lesotho │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 91.│Letonia │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 92.│Liban │ $ │ 38 │ 60 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 93.│Liberia │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 94.│Libia │ $ │ 38 │ 60 │ 130 │ 260│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 95.│Lituania │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 96.│Luxemburg │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 97.│Macedonia │ euro │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 98.│Madagascar │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 99.│Malaysia │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│100.│Mali │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│101.│Malta │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│102.│Maroc │ $ │ 32 │ 51 │ 120 │ 240│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│103.│Mauritania │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│104.│Mauritius │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│105.│Mexic │ $ │ 38 │ 60 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│106.│Moldova │ $ │ 38 │ 60 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│107.│Mongolia │ $ │ 38 │ 60 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│108.│Mozambic │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│109.│Myanmar │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│110.│Namibia │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│111.│Nepal │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│112.│Nicaragua │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│113.│Niger │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│114.│Nigeria │ $ │ 32 │ 51 │ 160 │ 320│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│115.│Norvegia │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│116.│Noua Zeelanda │ $ │ 38 │ 60 │ 160 │ 320│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│117.│0landa │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│118.│0man │ $ │ 38 │ 60 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│119.│Pakistan │ $ │ 32 │ 51 │ 140 │ 280│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│120.│Panama │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│121.│Papua-Noua Guinee │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│122.│Paraguay │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│123.│Peru │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│124.│Polonia │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│125.│Portugalia │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│126.│Qatar │ $ │ 38 │ 60 │ 140 │ 280│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│127.│Rwanda │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│128.│Federatia Rusa │ USD │ 47 │ 75 │ 140 │ 280│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│129.│Salvador │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│130.│Sao Tome şi Principe │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│131.│Senegal │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│132.│Sierra Leone │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│133.│Singapore │ $ │ 38 │ 60 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│134.│Siria │ $ │ 38 │ 60 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│135.│Slovacia │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│136.│Slovenia │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│137.│Somalia │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│138.│Spania │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│139.│Sri Lanka │ $ │ 38 │ 60 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│140.│S.U.A. │ $ │ 53 │ 84 │ 210 │ 420│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│141.│Sudan │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│142.│Suedia │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│143.│Surinam │ $ │ 32 │ 51 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│144.│Tadjikistan │ $ │ 38 │ 60 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│145.│Tanzania │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│146.│Taiwan │ $ │ 38 │ 60 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│147.│Thailanda │ $ │ 38 │ 60 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│148.│Togo │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│149.│Tunisia │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│150.│Turcia │ $ │ 38 │ 60 │ 140 │ 280│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│151.│Turkmenistan │ $ │ 38 │ 60 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│152.│Ucraina │ $ │ 38 │ 60 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│153.│Uganda │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│154.│Ungaria │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│155.│Uruguay │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│156.│Uzbekistan │ $ │ 38 │ 60 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│157.│Venezuela │ $ │ 32 │ 51 │ 130 │ 260│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│158.│Vietnam (Republica │ $ │ 32 │ 51 │ 120 │ 240││ │Socialistă) │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│159.│Yemen │ $ │ 38 │ 60 │ 110 │ 220│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│160.│Zair │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│161.│Zambia │ $ │ 32 │ 51 │ 100 │ 200│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│162.│Zimbabwe │ $ │ 32 │ 51 │ 120 │ 240│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│163.│Vatican │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│├────┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│164.│San Marino │ euro │ 35 │ 56 │ 150 │ 300│└────┴─────────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘B. Încadrarea personalului în categorii de diurna şi plafoane de cazareI. Categorii de diurnaÎn categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: miniştrii, secretarii de stat, secretarii generali, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora prin acte normative, precum şi prefectii, subprefectii, primarul general şi viceprimarul Capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, academicienii şi membrii corespondenti ai Academiei Române, şeful Statului Major General, prim-locţiitorul şi loctiitorii acestuia, inspectorul general al Inspectoratului General al Ministerului Apărării Naţionale, şefii departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi loctiitorii acestora, şeful Statului Major al Trupelor de Uscat, şeful Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, şeful Statului Major al Marinei Militare, loctiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au astfel de funcţii, emisarul special pe lângă coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.Pentru primul-ministru diurna se majorează cu 50%.În categoria I (coeficient 1,00) se încadrează restul personalului.II. Plafoane de cazarePlafonul A (coeficient 1,00) la care se încadrează personalul prevăzut la categoria I de diurna.Plafonul B (coeficient 2,00) la care se încadrează personalul prevăzut la categoria a II-a de diurna.NOTĂ: a) Primul-ministru, miniştrii, precum şi ceilalţi membri ai Guvernului beneficiază de diurna în cuantum integral, indiferent de condiţiile în care are loc deplasarea. b) Personalul care asigura protecţia nemijlocită a demnitarilor, în funcţie de importanţa misiunii şi de situaţia concretă, poate beneficia, de la caz la caz, de acelaşi plafon de cazare ca şi persoana căreia îi asigura protecţia.--------------Pct. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 din anexă au fost modificate de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.162 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 2 august 2004, având conţinutul anexei din acest act normativ.Pct. 164 din anexă a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.815 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 9 noiembrie 2004.Pct. 45 din anexă a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 953 din 18 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 25 august 2005.--------------